Hurtig og nem

Konto registrering
Personlig information
GODTGØRELSE TIL ELEKTRONISK TRANSMISSION AF BEKRÆFTELSE OG ANVENDELSE KONTOOPLYSNINGER

Kunden accepterer hermed at have kundens kontooplysninger og handelsbekræftelser tilgængelige på internettet i stedet for at have sådanne oplysninger leveret til kunden via mail eller email. Klienten vil kunne få adgang til kontooplysninger via PSS-webstedet ved hjælp af klientens loginoplysninger for at få adgang til kontoen.

PSS vil sende alle kundens kontoaktivitet, og Client vil kunne generere daglige, månedlige og årlige rapporter om kontoaktivitet samt en rapport fra hver udført handel.

Opdaterede kontooplysninger vil være tilgængelige senest 24 timer efter, at en aktivitet foregår på kundens konto. Udstationering af kontooplysninger på kundens online konto betragtes som levering af bekræftelses- og kontoudtog.

Kontooplysninger vil til enhver tid omfatte handelsbekræftelser med billetnumre, købs- og salgssatser, brugt margen, beløb, der er til rådighed for margenhandel, resultatopgørelse og tab, samt aktuelle åbne eller ventende stillinger.

Opt Out: Klienten kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved skriftlig meddelelse til PSS. Det kan dog medføre, at PSS ikke kan åbne eller vedligeholde Client-konto eller at levere tjenester til Client.

Hvis Client ikke ønsker at have kontooplysninger leveret elektronisk som beskrevet i denne Politik, skal kunden kontakte PSS via e-mail på: helpdesk@esparkasse.com eller sende en anmodning til: PSS OBS: Overholdelse, Biskop Gunnerus Gate 14, 0185 Oslo, Norge .

Vær opmærksom på, at når PSS modtager en sådan instruktion, vil PSS ikke kunne servicere Klientens konto og lukke eventuelle åbne og finansierede konti, som kunden har.

Risikoproblemer

A. Udsteder Risikofaktorer

1.PSS som udsteder eller modpart I

Hvor PSS er udsteder eller modpart i de relevante finansielle instrumenter, indebærer en investering i sådanne finansielle instrumenter risikoen for, at PSS ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til de relevante finansielle instrumenter på en relevant forfaldsdato.

For at vurdere risikoen bør potentielle investorer overveje alle oplysninger, der fremgår af udbudsdokumenterne vedrørende de relevante finansielle instrumenter, og rådføre sig med deres egne professionelle rådgivere, hvis de finder det nødvendigt.

Risikoen forbundet med PSSs evne til at opfylde sine forpligtelser med hensyn til sådanne Finansielle Instrumenter er beskrevet under henvisning til de kreditvurderinger, der er tildelt af uafhængige kreditvurderingsbureauer.

En rating er ikke en anbefaling til at købe, sælge eller holde Finansielle Instrumenter og kan på ethvert tidspunkt suspenderes, nedsættes eller tilbagekaldes af det tildelende kreditvurderingsbureau.

En suspension, nedsættelse eller tilbagekaldelse af en tildelt rating kan påvirke markedsprisen på nogle finansielle instrumenter, hvor PSS er udstederen, negativt.

Vurdering af efterstillede forpligtelser Eventuelle finansielle instrumenter, som er underordnede forpligtelser for PSS, kan berettes lavere end de ovenfor anførte, fordi i tilfælde af insolvens eller likvidation af PSS er de krav, der følger af disse forpligtelser, underlagt de krav, der kræves af kreditorer af PSS, som er heller ikke underordnede.

Værdien af ​​finansielle instrumenter, hvor PSS er udsteder eller modparten, forventes at blive påvirket dels af investorernes generelle vurdering af PSS's kreditværdighed.

Enhver nedsættelse af PSS kreditværdighed kan medføre en reduktion i værdien af ​​sådanne finansielle instrumenter.

Hvis der påbegyndes en konkursprocedure med hensyn til PSS, kan tilbageleveringen til en indehaver af eller en part i et sådant Finansielt Instrument være begrænset, og tilbagesøgning vil sandsynligvis blive væsentligt forsinket.

2. Tredjepart som udsteder eller modpart Når en tredjepart er udsteder eller modpart i de relevante finansielle instrumenter, er en investering i sådanne finansielle instrumenter den risiko for, at den relevante tredjepart ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til de relevante finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter på en forfaldsdato.

For at vurdere risikoen bør potentielle investorer overveje alle oplysninger, der fremgår af udbudsdokumenterne vedrørende de relevante finansielle instrumenter, og konsultere deres egne rådgivere, hvis de finder det nødvendigt.

PSS accepterer ikke nogen forpligtelse eller ansvar overhovedet i forhold til nogen tredjepart og yder ingen repræsentation, garanti eller anden forsikring om evnen eller på anden måde af nogen tredjepart til at udføre nogen af ​​sine forpligtelser i forhold til ethvert finansielt instrument udstedt af det.

Hvis tredjepartens forpligtelser er underordnede, gælder de samme overvejelser som beskrevet ovenfor under "Rating of Subordinated Obligations".

Værdien af ​​finansielle instrumenter, hvor en tredjepart er udsteder eller modpart, forventes at blive påvirket dels af investorernes generelle vurdering af tredjepartens kreditværdighed.

Enhver nedsættelse af tredjepartens kreditværdighed kan medføre en reduktion i værdien af ​​sådanne finansielle instrumenter.

Hvis en konkursprocedure påbegyndes for tredjemand, kan tilbageleveringen til en indehaver af eller en part i et sådant finansielt instrument måske begrænses, og eventuelle opsving vil sandsynligvis blive væsentligt forsinket.

B. Generelle risikofaktorer vedrørende finansielle instrumenter

1.Ikke betalinger eller leverancer indtil afregning Fremtidige investorer bør bemærke, at hvor der ikke skal foretages periodiske rentebetalinger eller andre udlodninger i løbet af et finansielt instrument, hvor sådanne finansielle instrumenter er i form af værdipapirer eller i øvrigt er i stand til at handle, realisering på det sekundære marked af sådanne finansielle instrumenter kan være det eneste afkast, der potentielt er tilgængeligt for investoren forud for afregning af sådanne finansielle instrumenter.

Investorer bør dog notere de risikofaktorer, der beskrives under overskrifterne "Markedsværdi" og "Finansielle instrumenter kan være illikvide", der er angivet under overskriften "D. Markedsfaktorer" nedenfor i denne henseende.

2. Tidlig opsigelse af ekstraordinære grunde, ulovlighed og force majeure Hvis det er angivet i vilkårene for eventuelle finansielle instrumenter, kan PSS eller den relevante tredjepart, alt efter omstændighederne, fastslå, at af ydeevne af sine forpligtelser i forhold til de relevante finansielle instrumenter er blevet ulovlige eller upraktiske helt eller delvist af en eller anden grund, eller PSS eller den relevante tredjepart, alt efter omstændighederne, fastslår, at det af grunde, der er uden for dets kontrol, ikke er nogen længere lovligt eller praktisk for at kunne opretholde sine sikringsordninger med hensyn til sådanne finansielle instrumenter af en eller anden grund, PSS eller den relevante tredjepart, alt efter omstændighederne, efter eget skøn og uden forplig telse kan opsige sådanne finansielle instrumenter tidligt.

Prospective købere bør gennemgå vilkårene og betingelserne for de relevante finansielle instrumenter for at fastslå, om og hvordan sådanne bestemmelser gælder for sådanne finansielle instrumenter, og hvad er konsekvenserne af en sådan opsigelse, herunder hvad der skal betales som følge heraf.

3. Markedsforstyrrelser Begivenheder, tilpasninger og tidlig opsigelse af finansielle instrumenter Hvis det er angivet i vilkårene for eventuelle finansielle instrumenter, kan den relevante beregningsmiddel bestemme, at der er opstået en markedsforstyrrelsesbegivenhed eller eksisterer på et relevant tidspunkt.

Enhver sådan bestemmelse kan forsinke værdiansættelse for det relevante Underliggende, som kan have indflydelse på værdien af ​​de relevante finansielle instrumenter og / eller kan forsinke afregningen med hensyn til sådanne finansielle instrumenter.

Derudover kan beregningsmyndigheden, hvis det er angivet i vilkårene og betingelserne for eventuelle finansielle instrumenter, foretage justeringer af disse vilkår og betingelser for at tage højde for relevante justeringer eller begivenheder i forhold til det underliggende, herunder, men ikke begrænset til, at bestemme en efterfølger til den relevante Underliggende eller dens udsteder eller dets sponsor, alt efter omstændighederne.

Derudover kan PSS eller den relevante tredjepart under visse omstændigheder, som det er tilfældet, muligvis opsige de relevante finansielle instrumenter tidligt efter en sådan begivenhed.

Prospective købere bør gennemgå vilkårene for de relevante finansielle instrumenter for at fastslå, om og hvordan sådanne bestemmelser gælder for sådanne finansielle instrumenter og hvad der udgør en relevant tilpasning eller begivenhed.

4. Beskatning Potentielle købere og sælgere af finansielle instrumenter bør være opmærksomme på, at de kan blive forpligtet til at betale stempelafgifter eller andre dokumentarafgifter i overensstemmelse med love og praksis i det land, hvor de relevante finansielle instrumenter overføres.

Betaling og / eller levering af ethvert beløb, der skal betales i forbindelse med finansielle instrumenter, kan være betinget af betaling af visse skatter, afgifter og / eller udgifter som fastsat i vilkårene i de relevante finansielle instrumenter.

PSS eller den relevante tredjepart har i givet fald ret til, men kan ikke være forpligtet til at holde eller fradrage fra ethvert beløb, der skal betales eller leveres under sådanne finansielle instrumenter, det beløb eller den del, som er nødvendigt for at tage højde for eller at betale nogen skat, told, gebyr, tilbageholdelse eller anden betaling.

Fremtidsorienterede investorer bør gennemgå vilkårene for de relevante finansielle instrumenter for at fastslå, om og hvordan sådanne bestemmelser gælder for sådanne finansielle instrumenter.

Potentielle købere, der er i tvivl om deres skatteposition, bør konsultere deres egne uafhængige skatterådgivere.

Derudover bør potentielle købere være opmærksomme på, at skattereglerne og deres anvendelse fra de relevante skattemyndigheder ændres fra tid til anden.

Det er derfor ikke muligt at forudsige den præcise skattebehandling, der vil finde anvendelse på et givet tidspunkt.

5. Udøvelsespligt og certifikater Hvis eventuelle finansielle instrumenter er underlagt bestemmelser om levering af en udbudsmeddelelse, og en sådan meddelelse er modtaget af den eller de parter, der er angivet efter den seneste frist, der er fastsat i vilkårene i de relevante finansielle instrumenter, kan det ikke anses for at være behørigt leveret indtil en senere dag.

En sådan forsinket forsinkelse kan i tilfælde af kontante afviklede finansielle instrumenter øge eller formindske det kontantbeløb, der skal betales ved afregning, fra hvad det ellers ville have været, men for en sådan anset forsinkelse.

I tilfælde af finansielle instrumenter, der kun kan udnyttes på én dag eller kun i løbet af en udnyttelsesperiode og ikke udtrykkes til automatisk udnyttelse, skal enhver udbudsbekendtgørelse, hvis den ikke er afleveret senest senest i vilkårene i de relevante finansielle instrumenter , er ugyldig.

Manglende levering af certificeringer, der kræves i henhold til vilkårene for et udstedelse af finansielle instrumenter, kan medføre tab eller manglende evne til at modtage beløb eller leverancer, der ellers skyldes under sådanne finansielle instrumenter.

Fremtidsudsatte købere bør gennemgå vilkårene for de relevante finansielle instrumenter for at fastslå, om og hvordan sådanne bestemmelser gælder for sådanne finansielle instrumenter.

Finansielle instrumenter, der ikke udøves i overensstemmelse med deres vilkår og betingelser, udløber værdiløse.

Fremtidsudsatte købere bør gennemgå vilkårene for de relevante finansielle instrumenter for at fastslå, om sådanne finansielle instrumenter er underlagt automatisk træning, og hvornår og hvordan en udbudsmeddelelse kan udleveres gyldigt.

6. Tidsforsinkelse efter udøvelse Hvor finansielle instrumenter skal udnyttes og afregnes ved kontant betaling, kan der efter deres udøvelse være en tidsforsinkelse mellem tidsforløbet og tidspunktet for det gældende kontantbeløb i forbindelse med en sådan øvelse er bestemt .

Enhver forsinkelse mellem tidspunktet for udøvelsen og fastlæggelsen af ​​kontantbeløbet vil blive specificeret i vilkårene i de relevante finansielle instrumenter.

En sådan forsinkelse kan imidlertid være betydeligt længere, især i tilfælde af forsinkelse i udøvelsen af ​​sådanne kontantafviklede finansielle instrumenter som følge af eventuelle daglige maksimale øvelsesbegrænsninger eller ved beregningsmedlemmets bestemmelse om, at der er opstået en markedsforstyrrelse på et hvilket som helst relevant tidspunkt.

Det gældende kontante beløb kan falde eller stige fra, hvad det ville have været, men for en sådan forsinkelse.

Fremtidsudsatte købere bør gennemgå vilkårene for de relevante finansielle instrumenter for at fastslå, om og hvordan sådanne bestemmelser gælder for sådanne finansielle instrumenter.

7. Meget volatile markeder Finansielle instrumenter kan være knyttet til priserne på råvarekontrakter og afledte instrumenter, herunder futures og optioner, der er stærkt volatile.

Prisbeholdninger i terminsforretninger, futureskontrakter og andre derivatkontrakter, som et finansielt instrument kan knyttes til, påvirkes blandt andet af rentesatser, ændrede udbuds- og efterspørgselsforhold, handels-, finanspolitiske, monetære og valutakontrolprogrammer og politikker af regeringer og nationale og internationale politiske og økonomiske begivenheder og politikker.

Derudover intervenerer regeringer fra tid til anden direkte eller indirekte og ved regulering på visse markeder, især i valutaer og rentetilknyttede futures og muligheder.

En sådan indgriben har ofte til formål at påvirke priserne direkte og kan sammen med andre faktorer føre til, at alle sådanne markeder hurtigt bevæger sig i samme retning på grund af blandt andet rentesvingninger.

Enhver sådan indgriben kan have en negativ indvirkning på værdien af ​​visse finansielle instrumenter.

8. Kommissionen Før en investor køber et finansielt instrument, bør det få oplysninger om alle provisioner og andre gebyrer, som du er ansvarlig for.

Hvis nogen afgifter ikke udtrykkes i pengevilkår (men for eksempel i procent af kontraktværdien), skal den få en klar og skriftlig forklaring, herunder passende eksempler, for at fastslå, hvad sådanne afgifter sandsynligvis vil betyde i specifikke pengevilkår.

For futures, når provisionen opkræves i procent, vil den normalt være som en procentdel af den samlede kontraktværdi og ikke blot som en procentdel af en indledende betaling.

C. Produktspecifikke risikofaktorer Produktspecifikke risikofaktorer Forskellige finansielle instrumenter indebærer forskellige niveauer af risikoeksponering, og ved beslutning om at handle eller købe finansielle instrumenter skal potentielle investorer notere sig følgende.

En investering i eventuelle finansielle instrumenter indebærer risici.

Disse risici kan blandt andet omfatte aktiemarkedet, obligationsmarkedet, udenlandsk valuta, rente, markedsvolatilitet og økonomiske, politiske og lovgivningsmæssige risici og enhver kombination af disse og andre risici.

Nogle af disse risici beskrives kort nedenfor.

Prospective købere bør opleves med hensyn til transaktioner i instrumenter som de relevante finansielle instrumenter og i det underliggende vedrørende sådanne finansielle instrumenter.

Prospektive købere bør forstå risiciene forbundet med en investering i de relevante finansielle instrumenter og bør kun nå en investeringsbeslutning efter nøje overvejelse med deres juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige og andre rådgivere om (a) investeringens egnethed i det relevante finansielle Instrumenter i lyset af deres egne økonomiske, skattemæssige og andre omstændigheder b) de oplysninger, der er anført i udbudsdokumentet vedrørende de relevante finansielle instrumenter og c) de relevante underliggende.

Finansielle instrumenter kan falde i værdi, og hvor Finansielle Instrumenter er kapitalbeskyttede, skal investorer bemærke, at uanset deres investering i sådanne finansielle instrumenter, vil det kontantbeløb, der forfaller ved løbetiden, aldrig være mindre end et bestemt minimumskøb.

En investering i et hvilket som helst finansielt instrument bør kun foretages efter vurdering af retningen, tidspunktet og størrelsen af ​​potentielle fremtidige ændringer i værdien af ​​den relevante Underliggende og / eller i sammensætningen og / eller beregningsmetoden for det relevante Underliggende som afkastet af en sådan investering vil være afhængig, interlaid, ved sådanne ændringer.

En investor i et finansielt instrument skal generelt være korrekt om retningen, timingen og størrelsen af ​​en forventet ændring i værdien af ​​den relevante Underliggende.

Mere end en risikofaktor kan have samtidig virkning med hensyn til et finansielt instrument, således at virkningen af ​​en bestemt risikofaktor måske ikke er forudsigelig.

Derudover kan mere end en risikofaktor have en sammensætningsvirkning, som måske ikke er forudsigelig.

Der kan ikke gives sikkerhed for, hvilken effekt en kombination af risikofaktorer kan have på værdien af ​​et finansielt instrument.

Finansielle instrumenter knyttet til en Underliggende repræsenterer en investering, der er knyttet til de relevante Underliggende og potentielle Investorers økonomiske resultater, bemærket, at afkastet (hvis nogen) af deres investering i sådanne finansielle instrumenter afhænger af udførelsen af ​​sådan underliggende.

Potentielle investorer bør også bemærke, at mens markedsværdien af ​​sådanne finansielle instrumenter er knyttet til sådan underliggende og vil blive påvirket (positivt eller negativt) af sådan underliggende, kan enhver ændring ikke være sammenlignelig og kan være uforholdsmæssig.

Det er umuligt at forudsige, hvordan niveauet af den relevante Underliggende vil variere over tid.

I modsætning til en direkte investering i det relevante Underliggende, udgør sådanne finansielle instrumenter ret til at modtage betaling eller levering af det eller de relevante beløb på den eller de nærmere fastsatte dato (er) for så vidt angår Finansielle Instrumenter, der kan omfatte periodiske rentebetalinger (hvis de er specificeret i vilkårene for sådanne finansielle instrumenter), hvoraf alle eller nogle kan bestemmes ud fra resultaterne af den relevante Underliggende.

De gældende vilkår og betingelser vil indeholde bestemmelser om fastsættelse af det eller de beløb, der skal betales eller afleveres på de angivne eller fastsatte dato (er) for de relevante finansielle instrumenter, herunder eventuelle periodiske rentebetalinger .

PROSPEKTIVE INVESTORER I FINANSIELLE INSTRUMENTER, LINKER TIL EN UNDERLØSNING, SKAL OVERVIEW DE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DE RELEVANTE FINANSIELLE INSTRUMENTER FOR AT ANVENDE, HVIL DEN RELEVANTE UNDER LYING ER OG FOR AT SE, SÅDAN BLEV HVILKE BØDER BETALES ELLER LEVERERES, SOM SAGEN KAN VÆRE, ER BESTEMMET OG NÅR NOGEN SÅDANNE BELØB (ER) BETALES OG / ELLER LØSES, SOM DET SKAL VÆRE, FØR DEN GØR EN BESLUTNING OM AT KØB SÅDANNE FINANSIELLE INSTRUMENTER.

Det eneste afkast på finansielle instrumenter kan være den potentielle betaling eller levering af beløb, der skal betales ved udnyttelse eller indløsning eller på anden måde forfalden, og betaling af eventuelle periodiske rentebetalinger og potentielle købere bør gennemgå vilkårene og betingelserne for de relevante Finansielle Instrumenter for at fastslå, hvilke beløb der skal betales og / eller leverbare, hvilke omstændigheder og hvornår.

PSS eller den relevante tredjepart kan, alt efter omstændighederne, udstede flere udstedelser af finansielle instrumenter vedrørende samme underliggende.

Der kan imidlertid ikke gives sikkerhed for, at PSS eller den relevante tredjepart, alt efter omstændighederne, vil udstede mere end et emne af finansielle instrumenter knyttet til sådan underliggende.

På et givet tidspunkt kan antallet af udestående finansielle instrumenter være betydeligt.

Finansielle instrumenter kan være knyttet til blandt andet værdipapirer, indekser, valutaer, kredit for specificerede enheder, derivater, råvarer og / eller råvare futures, private equity eller illikvide aktiver og fast ejendom, værdipapirer med lav kreditkvalitet, nødlidende værdipapirer, investeringer i nye eller udviklede markeder og / eller fondandele, herunder hedgefonde.

Finansielle instrumenter knyttet til aktiekapitaler For så vidt angår Finansielle Instrumenter, der er knyttet til en Aktiesikkerhed eller Kurv af Aktiepapirer, kan investorerne på den angivne eller fastsatte dato (er) for sådanne Finansielle Instrumenter modtage enten fysisk levering af et givet antal af de relevante værdipapirer og / eller betaling af et beløb bestemt ud fra værdien af ​​de relevante aktier på en bestemt dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer.

Derfor kan en investering i sådanne finansielle instrumenter have tilsvarende markedsrisici for en direkte investering i de relevante værdipapirer, og investorerne bør rådgive i overensstemmelse hermed.

Renter (hvis nogen), der skal betales på sådanne finansielle instrumenter, kan beregnes ud fra værdien af ​​en eller flere aktier på en bestemt dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer eller ved henvisning til eventuelle udbytte betalt for en sådan egenkapital værdipapirer.

I forhold til sådanne finansielle instrumenter vil ingen udsteder af de relevante værdipapirer have deltaget i udarbejdelsen af ​​ethvert udbudsdokument vedrørende de relevante finansielle instrumenter eller vilkårene i de relevante finansielle instrumenter og PSS vil ikke foretage nogen undersøgelse eller undersøgelse med respekt for oplysningerne vedrørende en sådan udsteder deri eller i de dokumenter, hvorfra sådanne oplysninger blev udtaget.

Det kan derfor ikke garanteres, at alle begivenheder, der indtræffer forud for udstedelsesdatoen for de relevante finansielle instrumenter (herunder begivenheder, der vil påvirke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​offentligt tilgængelige dokumenter, som PSS bruger til udarbejdelse af ethvert udbudsdokument vedrørende de relevante Finansielle Instrumenter), der vil påvirke handelsprisen for de relevante aktier, vil blive offentliggjort.

Efterfølgende offentliggørelse af sådanne begivenheder eller offentliggørelse af eller manglende oplysning om fremtidige begivenheder vedrørende udstederen af ​​sådanne værdipapirer kan påvirke handelsprisen for sådanne værdipapirer og dermed handelsprisen eller værdien af ​​sådanne finansielle instrumenter.

Medmindre andet er fastsat i vilkårene for sådanne finansielle instrumenter, vil indehavere af sådanne finansielle instrumenter ikke have stemmeret eller rettigheder til at modtage udbytte eller udlodninger eller andre rettigheder med hensyn til de relevante aktier, som sådanne finansielle instrumenter vedrører.

Finansielle instrumenter knyttet til indekser For så vidt angår finansielle instrumenter, der er knyttet til et indeks eller en kurv af indekser, kan investorerne på den angivne eller fastsatte dato (er) for sådanne finansielle instrumenter modtage betaling af et beløb, der bestemmes ud fra værdien af relevant indeks eller indeks på en given dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer og / eller fysisk levering af aktiver knyttet til det relevante indeks eller indekser.

Renter (hvis nogen), der skal betales på sådanne finansielle instrumenter, kan beregnes ud fra værdien af ​​et eller flere af de relevante indeks på en given dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer.

Finansielle instrumenter i tilknytning til valutaer For investorer, der vedrører finansielle instrumenter, der er knyttet til en eller flere valutaer på den angivne eller fastsatte dato (er) for sådanne finansielle instrumenter, kan der modtages betaling af et beløb, der bestemmes ud fra værdien af ​​de relevante valutaer på en given dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer.

Renter (hvis nogen), der skal betales på sådanne finansielle instrumenter, kan beregnes ud fra værdien af ​​en eller flere af de relevante valutaer på en given dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer.

Fluktuationer i valutakurser for den relevante valuta (eller en eller flere af valutaerne i en kurv af valutaer) vil påvirke værdien af ​​finansielle instrumenter knyttet til sådan valuta eller valutaer.

Desuden kan investorer, der har til hensigt at konvertere gevinster eller tab fra modtagelse af penge fra eller salg af sådanne finansielle instrumenter til deres hjem valuta, påvirkes af udsving i valutakurser mellem deres hjem valuta og den relevante valuta (eller en eller flere af valutaerne i en kurv af valutaer).

Valutaværdier kan påvirkes af komplekse politiske og økonomiske faktorer, herunder statslige tiltag til at fastsætte eller støtte værdien af ​​en valuta (eller en eller flere af valutaerne i en kurv af valutaer) uanset andre markedskræfter.

Købere af finansielle instrumenter knyttet til en valuta eller valutaer risikerer at miste hele deres investering, hvis valutakurserne for den pågældende valuta (eller en eller flere af valutaerne i en kurv af valutaer) ikke bevæger sig i den forventede retning.

Hvis der efterfølgende udstedes yderligere finansielle instrumenter eller optioner vedrørende særlige valutaer eller særlige valutaindekser, vil udbuddet af finansielle instrumenter og optioner vedrørende sådanne valutaer eller valutaindekser, som det er relevant, blive øget, hvilket kan medføre, at den pris, Financial Instrument saretraded på det sekundære marked for at falde betydeligt.

I normalforløbet af den daglige valutahandel eller markedsudvikling eller for at klare risikoen for eksponering i forhold til ethvert finansielt instrument indgået med dig, kan PSS og / eller dets datterselskaber eller tredjeparter komme ind indgå, afvikle, opsige eller lukke transaktioner med tredjeparter (tredjepartstransaktioner) før eller efter det tidspunkt, hvor: i) værdien af ​​det finansielle instrument bestemmes (ii) vurderingen af ​​et eksternt markedsfastsættelse eller benchmark, hvortil et finansielt instrument henvender sig, bestemmes (en fastsættelse) (iii) det finansielle instrument skyldes afregning eller (iv) en parts rettigheder til at kræve afvikling af det finansielle instrument udnyttes (alle eller nogen af ​​disse tidspunkter er en relevant tid).

Det er muligt, at indførsel i tredjepartstransaktioner på en relevant tid kan påvirke valutakurser direkte eller indirekte, hvilket igen kan have indflydelse på værdien af ​​et finansielt instrument til dig eller værdien af ​​en Fixing og / eller kan udløse visse bestemmelser i et finansielt instrument.

Finansielle instrumenter knyttet til kredit af specificerede enheder Finansielle instrumenter kan være knyttet til kredit for en eller flere specificerede enheder og i tilfælde af forekomst af visse omstændigheder, der er specificeret i vilkårene for sådanne finansielle instrumenter, PSS eller, som det er tilfældet Det kan være, at den relevante tredjeparts forpligtelse til at betale beløb under sådanne finansielle instrumenter kan erstattes af en forpligtelse til at betale andre beløb beregnet på grundlag af værdien af ​​forpligtelser vedrørende en eller flere af sådanne specificerede enheder og / eller at opfylde sådanne forpligtelser .

Derudover kan sådanne finansielle instrumenter, der er rentebærende, ophøre med at afholde renter på eller før datoen for forekomsten af ​​sådanne omstændigheder.

Finansielle instrumenter knyttet til derivater Finansielle instrumenter kan udstedes eller på anden måde indgå, hvis afkast er knyttet til derivatinstrumenter (som kan være komplekse), der søger at ændre eller replikere investeringsresultaterne for bestemte værdipapirer, råvarer, valutaer, renter, indekser eller markeder på leveret eller uleveret basis.

Den Underliggende i forbindelse med sådanne Finansielle Instrumenter har generelt modpartsrisiko og kan ikke udføre på den forventede måde, hvilket medfører større tab eller gevinstforøgelse.

Sådanne finansielle instrumenter er underlagt risici, som kan medføre tab af hele eller en del af den underliggende værdi og dermed påvirke værdien af ​​de finansielle instrumenter negativt.

Sådanne risici kan omfatte rente- og kreditrisiko, volatilitet, verdens og lokal markedspris og efterspørgsel samt generelle økonomiske faktorer og aktiviteter.

Den Underliggende kan være et derivat, som også kan have en meget høj gearing indlejret i den, der i væsentlig grad kan forstørre markedsbevægelser, hvilket betyder, at tab i nogle tilfælde kan overstige værdien af ​​det relevante derivatinstrument og dermed resultere i et totalt tab.

Nogle af markederne for afledte instrumenter er "over-the-counter" eller "inter dealer" -markederne, der kan være illikvide og undertiden udsættes for større spænd mellem bud og tilbudspriser end børshandlede afledte instrumenter.

Deltagerne på sådanne markeder er typisk ikke underlagt kreditvurdering og lovgivningsovervågning, hvilket ville være tilfældet med medlemmer af "udvekslingsbaserede" markeder.

Dette udsætter investorer i finansielle instrumenter knyttet til sådanne derivater til risikoen for, at en modpart ikke vil afvikle en transaktion i overensstemmelse med sine vilkår og betingelser, fordi modparten har et kredit- eller likviditetsproblem eller fordi modparten misligholder af en anden grund .

Forsinkelser i afregning kan også skyldes uoverensstemmelser i henhold til den relevante afledte kontrakt (hvad enten det er bonafide eller ej), da sådanne markeder kan mangle de fastlagte regler og procedurer for hurtig bilæggelse af tvister blandt markedsdeltagere, der findes på "udvekslingsbaserede" markeder.

Disse faktorer kan medføre, at værdien af ​​et finansielt instrument falder.

En sådan "modpartsrisiko" er til stede i alle "over-the-counter" eller bilaterale swaps og accentueres i kontrakter med længere løbetider, hvor uforudsete hændelser kan gribe ind for at forhindre afvikling.

Værdieringen af ​​derivattransaktioner uden for disken er også underlagt større usikkerhed og variation end den af ​​børshandlede derivater, og værdier fra en part kan afvige fra værdier fra en tredjepart eller værdien ved afvikling af den pågældende transaktion.

Under visse omstændigheder kan det ikke være muligt at opnå markedsnoteringer for værdien af ​​en over-the-counter derivat transaktion.

Finansielle instrumenter knyttet til råvarer og / eller råvarer Futures For finansielle instrumenter, der er knyttet til en vare eller kurv af varer eller råvare futures, kan investorerne mod betaling af et beløb på den angivne eller fastsatte dato (er) for sådanne finansielle instrumenter. bestemt ved henvisning til værdien af ​​de relevante råvarer eller futures kontrakter på en given dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer.

Renter (hvis nogen), der skal betales på sådanne finansielle instrumenter, kan beregnes ud fra værdien af ​​en eller flere varer på en given dato eller dateret i forhold til en anden dato eller datoer eller ved henvisning til en eller flere råvare futures kontrakter.

Investorer skal bemærke, at bevægelserne i råvare- eller kurvkursens pris kan være udsat for betydelige udsving, der ikke kan korrelere med ændringer i rentesatser, valutaer eller andre indekser samt tidspunktet for ændringer i den relevante pris på varen eller råvarerne kan påvirke det faktiske udbytte til investorer, selvom gennemsnittet er i overensstemmelse med deres forventninger.

Generelt er jo tidligere ændringen i prisen eller priserne på råvarerne, jo større er effekten på udbyttet.

Commodity futures markeder er stærkt volatile.

Varemarkederne påvirkes bl.a. af ændringer i udbuds- og efterspørgselsforhold, vejr-, stats-, landbrugs-, handels- og handelsprogrammer og politikker, der har til formål at påvirke råvarepriserne, verdenspolitiske og økonomiske begivenheder og renteændringer.

Desuden indebærer investeringer i futures- og optionsaftaler yderligere risici, herunder uden begrænsning gearing (margen er som regel en procentdel af kontraktens pålydende værdi, og eksponeringen kan være næsten ubegrænset).

En indehaver af en futuresposition kan finde, at sådanne positioner bliver illikvide, fordi visse råvareudvekslinger begrænser udsving i visse futures kontraktpriser i løbet af en enkelt dag ved forskrifter, der kaldes "daglige prisudsving grænser" eller "daglige grænser".

Under en sådan handelsdag kan ingen handler udføres til priser ud over de daglige grænser.

Når prisen på en kontrakt for en bestemt fremtid er steget eller reduceret med et beløb svarende til den daglige grænse, kan stillinger i fremtiden hverken tages eller likvideres, medmindre erhvervsdrivende er villige til at handle inden for eller inden for grænsen.

Dette kan forhindre en indehaver i hurtigt at afvikle ugunstige stillinger og udsætte det for betydelige tab.

Futures kontraktpriser i forskellige råvarer har lejlighedsvis overskredet den daglige grænse i flere sammenhængende dage med ringe eller ingen handel.

Lignende begivenheder kunne forhindre likvidation af ugunstige stillinger og underkaste en investor i et finansielt instrument knyttet til sådanne kontraktpriser til betydelige tab.

Markedsprisen for sådanne finansielle instrumenter kan være volatil og kan afhænge af den resterende tid til at udøve indløsning og volatiliteten af ​​prisen på varen eller råvarerne.

Prisen på varen eller varerne kan blive påvirket af økonomiske, finansielle og politiske begivenheder i en eller flere jurisdiktioner, herunder faktorer, der påvirker det eller de udvekslingssystemer eller -kurser, som sådanne varer kan handles på.

Finansielle instrumenter knyttet til private equity eller illikvide aktiver Finansielle instrumenter kan være knyttet til en underliggende, der er undergivet lovmæssige eller andre restriktioner for overførsel eller for hvilke der ikke eksisterer et likvide marked, såsom værdipapirer i private virksomheder.

Eventuelle børskursers markedspriser har tendens til at være mere volatile, og det kan være umuligt at sælge sådanne værdipapirer, når det ønskes, eller at realisere deres dagsværdi i tilfælde af salg.

Sådanne aktier kan hverken være noteret på en børs eller handles på et over-the-counter-marked.

Som følge af manglen på et offentligt handelsmarked for disse aktier er de sandsynligvis mindre likvide end børsnoterede aktier.

Der kan være betydelige forsinkelser i forsøget på at sælge ikke-børsnoterede aktier.

Selvom disse aktier kan sælges i privatforhandlede transaktioner, kan de realiserede priser fra disse salg være mindre end de oprindeligt betalt.

Endvidere er selskaber, hvis værdipapirer ikke er registreret eller børsnoteret, ikke undergivet oplysning og andre investorbeskyttelseskrav, som ville være gældende, hvis deres værdipapirer var registreret eller offentligt handlet.

Derudover kan en udvekslings- eller reguleringsmyndighed suspendere handelen i en bestemt kontrakt, bestil øjeblikkelig likvidation og afvikling af en bestemt kontrakt eller forpligte sig til at handle i en bestemt kontrakt kun for likvidation.

Positionernes illikviditet kan resultere i betydelige uventede tab, og dermed kan investorer i Finansielle Instrumenter i tilknytning hertil også lide betydelige uventede tab.

Finansielle instrumenter knyttet til værdipapirer med lav kreditkvalitet Finansielle instrumenter kan være forbundet med særligt risikable investeringer, som også kan give mulighed for tilsvarende højt afkast.

Som følge heraf er der en betydelig risiko for, at en investor i et sådant finansielt instrument mister hele eller i det væsentlige hele sin investering.

Det Underliggende, der vedrører sådanne finansielle instrumenter, kan berettes lavere end investeringsklassen og kan derfor betragtes som "uønskede obligationer" eller nødlidende værdipapirer (se også "Finansielle instrumenter i forbindelse med nødsituationer" nedenfor).

Finansielle instrumenter knyttet til nødlidende værdipapirer Finansielle instrumenter kan være knyttet til værdipapirerne hos udstedere i svag økonomisk tilstand, har dårlige driftsresultater, har betydelige kapitalbehov eller negativ nettoværdi, der står over for særlige konkurrencemæssige eller produktforældelsesproblemer, eller som er involveret i konkurs eller omorganiseringsprocedurer.

Sådanne finansielle instrumenter kan indebære betydelige risici, der kan resultere i betydelige eller endog samlede tab af det beløb, der investeres i sådanne finansielle instrumenter.

Blandt de risici, der er forbundet med finansielle instrumenter knyttet til sådanne investeringer, er, at det ofte kan være vanskeligt at få oplysninger om den faktiske betingelse for udstederen af ​​det relevante underliggende Værdien af ​​den relevante Underliggende kan påvirkes negativt af love om bl.a. svigagtige overførsler og andre ugyldige overførsler eller betalinger, långivers ansvar og domstolens beføjelser til at forkaste, reducere, underordne eller fratage særlige krav Markedsprisen for den relevante Underliggende kan være genstand for pludselige og uberegnelige markedsbevægelser og over gennemsnittet prisvolatilitet, og spændet mellem bud- og tilbudspriserne på det relevante Underliggende kan være større end det, der gælder på andre værdipapirmarkeder.Det kan tage et antal år at markedsprisen for det relevante Underliggende afspejler dets egenværdi; i en virksomhedsreorganisation kan det ikke være muligt at gennemføre omorganiseringen (på grund af fx manglende opnåelse af nødvendige godkendelser) og i en likvidation (både i og uden for konkurs) og en reorganisering eksisterer risikoen for, at likvidationen eller omorganiseringen forsinkes (for eksempel indtil forskellige forpligtelser, faktiske eller kontingent, er opfyldt) eller vil resultere i en fordeling af kontanter eller en ny sikkerhed, hvis værdi vil være mindre end købsprisen for den relevante underliggende.og i en likvidation (både i og uden for konkurs) og en reorganisering eksisterer risikoen for, at likvidationen eller omorganiseringen forsinkes (for eksempel indtil forskellige forpligtelser, faktiske eller kontingent, er opfyldt) eller vil resultere i en fordeling af kontanter eller en ny sikkerhed, hvis værdi vil være mindre end købsprisen for den relevante underliggende.og i en likvidation (både i og uden for konkurs) og en reorganisering eksisterer risikoen for, at likvidationen eller omorganiseringen forsinkes (for eksempel indtil forskellige forpligtelser, faktiske eller kontingent, er opfyldt) eller vil resultere i en fordeling af kontanter eller en ny sikkerhed, hvis værdi vil være mindre end købsprisen for den relevante underliggende.

Finansielle instrumenter knyttet til investeringer i nye eller udviklede markeder Finansielle instrumenter kan være knyttet til værdipapirer fra udstedere, der ikke er placeret i eller er underlagt regulering i industrilande eller værdipapirer, der ikke er noteret i valutaen eller ikke handles i, udviklede lande.

Investeringer i sådanne finansielle instrumenter indebærer visse særlige risici, herunder risici forbundet med politisk og økonomisk usikkerhed, negative statslige politikker, begrænsninger af udenlandske investeringer og valutakonvertering, valutakursudsving, mulige lavere niveauer af offentliggørelse og regulering og usikkerhed om status , fortolkning og anvendelse af love, herunder, men ikke begrænset til, dem, der vedrører ekspropriation, nationalisering og konfiskation.

Virksomheder, der ikke er etableret i industrilande, er normalt ikke underlagt ensartede regnskabs-, revisions- og regnskabsstandarder, og revisionspraksis og -krav kan ikke sammenlignes med dem, der gælder for virksomheder i industrilande.

Endvidere er værdipapirer, der ikke handles i industrilande, tilbøjelige til at være mindre likvide, og priserne på sådanne værdipapirer er mere volatile.

Desuden kan afvikling af handler på nogle af disse markeder være meget langsommere og mere udsat for svigt end i markeder i industrilande.

Øgede forsyningsomkostninger samt administrative vanskeligheder (f.eks. Anvendeligheden af ​​lovgivningen i nye eller udviklingslandenes jurisdiktioner til bevarere i sådanne jurisdiktioner under forskellige omstændigheder, herunder konkurs, evnen til at genvinde tabte aktiver, ekspropriation, nationalisering og rekordadgang) kan skyldes også vedligeholdelse af aktiver i sådanne nye eller udviklingslande.

Finansielle instrumenter knyttet til fondandele, herunder hedgefonde Hvor det Underliggende er eller vedrører en eller flere midler, afspejler de relevante finansielle instrumenter resultatet af sådanne midler, som kan være "hedgefonde".

En hedgefond kan handle og investere i en bred vifte af investeringsinteresser såsom gælds- og værdipapirer, råvarer og valuta og kan indlede derivattransaktioner, herunder uden begrænsning futures og optioner.

En hedgefond kan ofte være illikvide og må kun handles hver måned, kvartalsvis eller endnu mindre hyppigt.

Af alle disse grunde og dem, der beskrives nedenfor, anses investeringer direkte eller indirekte i hedgefonde generelt for at være risikable.

Hvis den Underliggende er en hedgefond, der ikke udfører tilstrækkeligt, falder værdien, eventuelt til nul.

De hedgefonde, der afspejles i det relevante Underliggende fra tid til anden og deres / deres hedgefonds handelsrådgivere samt markeder og instrumenter, som de investerer i, er ofte ikke omfattet af en revision af de offentlige myndigheder, selvregulerende organisationer eller andre tilsynsmyndigheder.

Følgende er en ikke-udtømmende liste over de risici, der er forbundet med at investere i hedgefonde: (a) Investeringsleder Udførelsen af ​​en hedgefond vil afhænge af udførelsen af ​​de investeringer, der vælges af nøglepersoner i forbindelse med den daglige drift af investeringsforvalteren for den relevante hedgefond og på ekspertisen hos sådanne nøglepersoner.

Enhver tilbagetrækning eller anden ophør af investeringsaktiviteter på vegne af investeringsforvalteren af ​​nogen af ​​disse personer kan medføre tab og / eller opsigelse eller opløsning af den relevante hedgefond.

Investeringsstrategien, investeringsrestriktionerne og investeringsmålene for en hedgefond giver investeringschefen et stort skøn til at investere aktiverne heraf, og der kan ikke garanteres, at investeringsforvalterens investeringsbeslutninger vil være rentable eller effektivt vil afdække risikoen for markeds- eller anden risiko. betingelser og dermed beslutninger kan medføre, at værdien af ​​den relevante hedgefond falder.

En investeringsforvalter kan modtage præstationsrelaterede gebyrer, som kan være betydelige.

Metoden til beregning af sådanne gebyrer kan skabe incitament for investeringsforvalteren til at foretage investeringer, der er mere risikable eller mere spekulative end det ville være tilfældet, hvis sådanne gebyrer ikke blev betalt til investeringsforvalteren.

Da præstationsafgifterne kan beregnes på grundlag af både urealiserede og realiserede gevinster på den relevante hedgefonds aktiver, kan sådanne gebyrer desuden være større end hvis de udelukkende var baseret på realiserede gevinster.

Hvis en hedgefond ikke udfører eller ikke udfører tilstrækkeligt til at dække gebyrerne, falder værdien af ​​den relevante hedgefond og kan falde til nul.

b) Manglende opsplitning af aktiver En primærmægler kan være eller måtte have været udpeget i forbindelse med en hedgefonde og vil derfor være ansvarlig for forvaring, clearing, finansiering og rapportering med hensyn til værdipapirtransaktioner indgået af relevant investeringsforvalter.

Hvor investeringer i en hedgefond er klassificeret af den relevante prime mægler som sikkerhedsstillelse, må de ikke adskilles af en sådan primærmægler fra egne investeringer.

Som følge heraf kan sådanne investeringer være til rådighed for kreditorerne hos en sådan førende mægler i tilfælde af insolvens, og den relevante sikringsfond kan miste nogle eller hele sin interesse i sådanne investeringer.

c) Sikringsrisici En investeringsforvalter kan udnytte warrants, futures, terminsforretninger, swaps, optioner og andre afledte instrumenter med værdipapirer, valutaer, renter, råvarer og andre aktivkategorier (og kombinationer af ovenstående) med henblik på etablering af " markedsneutrale "arbitragestillinger som led i strategier og afdække mod bevægelser på kapitalmarkederne.

Sikring mod et fald i værdien af ​​en porteføljeposition eliminerer ikke udsving i værdien af ​​porteføljepositioner eller forhindrer tab, hvis værdierne af sådanne positioner falder, men etablerer andre stillinger, der er udformet for at opnå den samme udvikling, hvilket modererer nedgangen i porteføljepositionernes værdi.

Sådanne sikringstransaktioner kan også begrænse muligheden for gevinster, hvis værdien af ​​porteføljepositionen skal øges.

Desuden kan det ikke altid være muligt for investeringschefen at gennemføre sikringstransaktioner eller at gøre det til priser, satser eller niveauer, der er fordelagtige for hedgefonden.

Succesen for eventuelle sikringstransaktioner vil være underlagt bevægelserne i retning af værdipapirpriser og valuta og renter samt stabilitet eller forudsigelighed af prissammenhæng.

Selvom en hedgefond kan indgå sådanne transaktioner for at reducere valutakurs- og renterisici, kan uventede ændringer i valuta eller renter medføre en dårligere overordnet præstation for hedgefonden end hvis den ikke havde engageret i sådanne sikringstransaktioner.

Derudover kan graden af ​​sammenhæng mellem prisbevægelser for de instrumenter, der anvendes i en sikringsstrategi og prisbevægelser i porteføljepositionen, der afdækkes, variere.

Desuden kan investeringschefen af ​​en række grunde ikke være i stand til eller måske ikke søge at skabe en perfekt sammenhæng mellem sådanne sikringsinstrumenter og porteføljebeløbene afdækket.

En ufuldkommen korrelation kan forhindre, at en hedgefond opnår den påtænkte afdækning eller udsætter en hedgefond for risikoen for tab.

(d) Udnyttelse Hedgefond kan være i stand til at låne (eller ansætte løftestang) uden begrænsning og kan udnytte forskellige kreditlinjer og andre former for gearing, herunder swaps og tilbagekøbsaftaler.

Mens gearing giver mulighed for at øge en hedgefonds samlede afkast, kan det også medføre potentielt stigende tab.

Hvis indtægter og appreciering af investeringer foretaget med lånte midler er mindre end de krævede rentebetalinger på lånene, vil værdien af ​​hedgefonden falde.

Derudover vil enhver begivenhed, som påvirker værdien af ​​en investering af en hedgefond, blive forstørret, såfremt en sådan hedgefond er udnyttet.

Den kumulative effekt af anvendelsen af ​​gearing af en hedgefond på et marked, der går negativt til en sådan hedgefonds investeringer, kan medføre et betydeligt tab for hedgefonden, der ville være større, end hvis hedgefonden ikke blev udnyttet.

Endvidere kan enhver anvendelse af hedgefondet af swaps og andre derivater for at få eksponering for visse investeringer udnytte hedgefondens aktiver og underkaste sig de ovenfor beskrevne risici.

(e) Risici forbundet med brugen af ​​margenoptagelser En investeringsforvalters forventede brug af kortfristede lånoptagelser vil medføre visse yderligere risici for den relevante hedgefond.

Hvis f.eks. Værdipapirer, der er pantsat til mæglere for at sikre en hedgefonds marginalkonti, falder i værdi, kan en sådan hedgefond være underlagt et "margin call", hvorefter det enten skal deponere yderligere midler med mægleren eller være obligatorisk likvidation af de pantsatte værdipapirer for at kompensere for værdiforringelsen.

I tilfælde af en pludselig nedgang i værdien af ​​hedgefondens aktiver kan investeringsforvalteren ikke være i stand til at afvikle aktiver hurtigt nok til at afregne margengælden.

I så fald kan den relevante primærmægler efter eget skøn likvidere yderligere aktiver i hedgefonden for at opfylde en sådan margen gæld.

Præmierne for visse optioner, der handles på ikke-amerikanske børser, kan betales på margen.

Hvis investeringsforvalter sælger en option på en futureskontrakt, kan det være nødvendigt at indbetale margin i et beløb svarende til margenkravet fastsat for futureskontrakten underliggende optionen og desuden et beløb, der i det væsentlige er lig med præmien for optionen .

Marginekravene til optagelse af optioner, selv om de er justeret for at afspejle sandsynligheden for, at out-of-the-money optioner ikke vil blive udnyttet, kan faktisk være højere end dem, der pålægges direkte i futuresmarkederne.

Hvorvidt nogen margenindbetaling vil blive krævet for optioner under diskontoen afhænger af parternes aftale om transaktionen.

(f) Lav kreditkvalitet og nødlidende værdipapirer Hedgefonde kan investere i værdipapirer knyttet til særligt risikable investeringer eller værdipapirer fra udstedere i svag finansiel situation, har dårlige driftsresultater, har betydelige kapitalbehov eller negative nettoværdi, der står over for speciel konkurrence eller produktforældelse problemer, eller som er involveret i konkurs- eller saneringsprocedurer.

Investeringer af denne type kan indebære betydelige risici, som kan resultere i betydelige eller til tider endda samlede tab.

Nogle af de risici, der er forbundet med investeringer i sådanne enheder, er beskrevet i "Finansielle instrumenter knyttet til værdipapirer med lav kreditkvalitet" og "Finansielle instrumenter i forbindelse med nødlidende værdipapirer" ovenfor.

(g) Derivater Hedgefonde kan investere i afledte instrumenter (hvoraf nogle kan være komplekse), der søger at ændre eller replikere investeringspræstationerne for bestemte værdipapirer, råvarer, valutaer, renter, indekser eller markeder på leveret eller uleveret basis.

Disse instrumenter har generelt modpartsrisiko og er underlagt de risici, der er beskrevet i "Finansielle instrumenter knyttet til derivater" ovenfor.

Hedgefond kan også købe eller sælge optioner på en række underliggende aktiver.

Risikoen ved at skrive (salg) optioner er ubegrænset, idet opsætningsskriveren skal købe (i tilfælde af et sæt) eller sælge (i tilfælde af et opkald) den underliggende sikkerhed til en bestemt pris ved udnyttelse.

Der er ingen grænse for den pris, en hedgefond måtte have til at betale for at opfylde sine forpligtelser som opsionsforfatter.

Som aktiver, der ikke har nogen værdi ved afregning, kan optioner indføre et betydeligt yderligere element af gearing og risiko for en hedgefonds markedseksponering.

Anvendelsen af ​​visse optionsstrategier kan underkaste en hedgefond for investeringsforløb, der er betydelige selv i sammenhæng med stillinger, som den relevante investeringsforvalter korrekt har forventet retningen for markedspriser eller prisforhold.

h) Særlige risici forbundet med handel med derivater uden for disken Nogle af de markeder, hvor en hedgefond kan påvirke afledte transaktioner, er "over-the-counter" eller "inter dealer" -markederne, der kan være illikvide og undertiden underlagt større spænd mellem bud- og tilbudspriser end valutarelaterede afledte transaktioner.

Deltagerne på sådanne markeder er typisk ikke underlagt kreditvurdering og lovgivningsovervågning, hvilket ville være tilfældet med medlemmer af "udvekslingsbaserede" markeder.

Dette udsætter hedgefondet for risikoen for modpartsstandard eller en forsinkelse i afregningen og dermed de risici, der er beskrevet i "Finansielle instrumenter knyttet til derivater" ovenfor.

Disse faktorer kan medføre, at en hedgefond taber sig som følge af ugunstige markedsbevægelser, mens udskiftningstransaktioner udføres eller på anden måde.

En sådan "modpartsrisiko" fremhæves, hvor hedgefonden har koncentreret sine transaktioner med en enkelt eller en lille gruppe af modparter.

En hedgefond er generelt ikke begrænset til at beskæftige sig med en bestemt modpart eller koncentrere nogen eller alle sine transaktioner med en modpart.

Hvis en investeringsforvalter engagerer sig i sådanne transaktioner uden for diskoteket, vil den relevante hedgefond desuden blive udsat for risikoen for, at modparten (normalt den relevante primære mægler) ikke vil opfylde sine forpligtelser under transaktionen.

Værdien af ​​derivattransaktioner uden for disken er også genstand for større usikkerhed og variation end for valutahandlede derivater.

"Afregningsværdien" af en afledt transaktion kan afvige fra "likvidationsværdien" af en sådan transaktion, og den værdi, som en hedgefonds modpart giver til sådanne transaktioner, kan afvige fra værdien fra en tredjepart eller værdien ved likvidation af transaktionen.

Under visse omstændigheder kan det ikke være muligt for en hedgefond at opnå markedsnoteringer for værdien af ​​en over-the-counter derivat transaktion.

En hedgefond kan heller ikke være i stand til at lukke eller indgå en modregning uden for diskonterede afledte transaktioner på et tidspunkt, hvor det ønskes at gøre det, hvilket medfører betydelige tab.

Især kan afslutningen af ​​en over-the-counter derivat transaktion normalt kun ske med samtykke fra modparten til transaktionen.

Hvis et sådant samtykke ikke opnås, vil en hedgefond ikke kunne lukke sine forpligtelser og kunne lide tab.

(i) Illikvide investeringer Hedgefonde kan foretage investeringer, der er underlagt lovmæssige eller andre restriktioner for overførsel eller for hvilke der ikke findes et likvide marked, såsom værdipapirer i private virksomheder og er underlagt de risici, der er beskrevet i "Finansielle instrumenter knyttet til private equity eller illikvide aktiver og fast ejendom "ovenfor.

Derudover kan futurespositioner taget af en hedgefonds blive illikvide, fordi visse råvareudvekslinger begrænser udsving i visse futures kontraktpriser i løbet af en enkelt dag ved forskrifter, der kaldes "daglige prisudsving grænser" eller "daglige grænser" som beskrevet i "Finansielle instrumenter knyttet til råvarer og / eller råvarer Futures" ovenfor.

(j) Juridiske og lovgivningsmæssige risici Retlige og lovmæssige ændringer kan påvirke en hedgefond negativt.

Regulering af investeringsmidler, såsom hedgefonde og af mange af de investeringer, som en investeringsforvalter får lov til at foretage på vegne af en hedgefond, er stadigvæk under udvikling og kan derfor ændres.

Derudover har mange statslige organer, selvregulerende organisationer og udvekslinger tilladelse til at træffe ekstraordinære aktioner i tilfælde af markedssituationer.

Virkningen af ​​fremtidige lovmæssige eller lovmæssige ændringer i en hedgefond er umulig at forudsige, men kan være væsentlig og negativ.

(k) Short selling Et kort salg indebærer salg af en sikkerhed, som en hedgefond ikke ejer i håbet om at købe den samme sikkerhed (eller en sikkerhedsudveksling derfor) på et senere tidspunkt til en lavere pris.

For at levere til køberen skal sikringsfonden låne sikkerheden og er forpligtet til at returnere sikkerheden til långiveren, hvilket opnås ved senere køb af sikkerheden.

Sikringsfondet realiserer et overskud eller tab som resultat af en kort salg, hvis sikkerhedsstillelsens pris falder eller stiger henholdsvis mellem datoen for den korte salg og den dato, hvor hedgefonden dækker sin korte position, dvs. køber den sikkerhed for at erstatte den lånte sikkerhed.

En kort salg indebærer den teoretisk ubegrænsede risiko for en stigning i markedsprisen på den sikkerhed, der ville resultere i et teoretisk ubegrænset tab.

(l) Råvarer og råvareterminaler En hedgefond kan investere i råvarer og / eller råvare futures og er derfor underlagt bl.a. risiciene beskrevet i "Finansielle instrumenter knyttet til råvarer og / eller råvarer Futures" ovenfor.

(m) Hedgefondskompensation En hedgefond sørger typisk for et præstationsgebyr eller -fordeling ud over et grundlæggende rådgivningsgebyr til sin generelle partner, investeringsforvalter eller person, der tjener i en tilsvarende kapacitet.

Prestationsgebyrer eller tildelinger kunne skabe incitament for en investeringsforvalter til at vælge risikere eller mere spekulative underliggende investeringer end ellers ville være tilfældet.

(n) "Soft Dollar" -betalinger Ved valg af mæglere, banker og forhandlere til at gennemføre transaktioner på vegne af en hedgefond kan en investeringsforvalter overveje faktorer som pris, mægleres, bankers og / eller forhandlers evne til hurtigt at gennemføre transaktioner og pålideligt, deres faciliteter, den operationelle effektivitet, som transaktionerne udføres med, deres finansielle styrke, integritet og stabilitet og provisionshastighedernes konkurrenceevne i forhold til andre mæglere, banker og forhandlere samt kvaliteten af ​​samt omfanget og omfanget af produkter eller ydelser eller udbetalt udbetaling af sådanne mæglere, banker og forhandlere.

Produkter og tjenester kan omfatte forskningsemner, som investeringschefen bruger til at træffe investeringsbeslutninger, og udgifter, der udbetales, kan indeholde generelle administrationsudgifter for investeringsforvalteren.

Sådanne "bløde dollar" -fordele kan medføre, at en investeringsforvalter udfører en transaktion med en bestemt mægler, bank eller forhandler, selv om den måske ikke tilbyder de laveste transaktionsgebyrer.

En investeringsforvalter er ikke forpligtet til (i) at opnå de laveste mæglerprovisionsrenter eller (ii) kombinere eller ordne ordrer for at opnå de laveste mæglerprovisionsrenter på sin mæglervirksomhed.

Hvis en investeringsforvalter fastslår, at mængden af ​​provisioner opkrævet af en mægler er rimelig i forhold til værdien af ​​mæglervirksomhed og forskningsprodukter eller tjenesteydelser, der leveres af en sådan mægler, kan den udføre transaktioner, for hvilke sådanne mægleres provisioner er større end provisionerne en anden mægler kan opkræve.

Sådanne mæglervirksomheder kan betales til mæglere, der udfører transaktioner til den relevante administrerede konto, og som leverer, betaler eller afskriver en del af hedgefondens mæglervirksomheder til hedgefonden til betaling af omkostningerne ved ejendom eller tjenester (såsom forskningstjenester , telefonlinjer, nyheder og tilbudsudstyr, computerfaciliteter og publikationer) udnyttet af den relevante investeringsforvalter eller dets datterselskaber.

En investeringschef vil have mulighed for at bruge "bløde dollars", der genereres af sine investeringsaktiviteter til at betale for de ovenfor beskrevne ejendomme og tjenester.

Udtrykket "bløde dollars" refererer til kvittering fra en investeringsforvalter af ejendomme og ydelser leveret af mæglere (eller futures commissioners i forbindelse med futures-transaktioner) uden kontant betaling af en sådan investeringsforvalter baseret på mængden af ​​indtægter fra mæglervirksomheder for transaktioner udført til investeringschefens kunder.

En investeringsforvalter vil overveje mængden og arten af ​​de forskningstjenester, der udbydes af mæglere, samt i hvilket omfang sådanne tjenester er påberåbt og vil forsøge at fordele en del af den relevante administrerede kontos mæglervirksomheder på grundlag af disse overvejelser.

(o) Særlige risici forbundet med handel med terminskontrakter Hedgefonde kan indgå i valutaterminsforretninger.

Terminsforretninger, i modsætning til futureskontrakter, handles ikke på børser og er ikke standardiserede, men banker og forhandlere fungerer som hovedstol på disse markeder og forhandler hver enkelt transaktion individuelt.

Fremadrettet og "kontant" handel er væsentligt ureguleret; Der er ingen begrænsning på de daglige prisbevægelser, og spekulative positionsgrænser gælder ikke.

De principale, der handler på de fremadrettede markeder, er ikke forpligtet til fortsat at gøre markeder i de valutaer eller varer, de handler, og disse markeder kan opleve perioder med illikviditet, nogle gange af betydelig varighed.

Der har været perioder, hvor visse deltagere på disse markeder ikke har kunnet citere priser for bestemte valutaer eller råvarer eller har citeret priser med en usædvanlig stor spredning mellem den pris, de var villig til at købe, og den, hvor de var villige til at sælge .

Forstyrrelser kan forekomme i noget marked, der handles af hedgefonde på grund af usædvanligt høj handelsvolumen, politisk indgriben eller andre faktorer.

Markedets illikviditet eller forstyrrelse kan medføre store tab i en hedgefond.

p) Koncentration af investeringer Selvom en hedgefond generelt vil sigte på at investere i diversificerede investeringer, kan investeringsforvalteren for en hedgefond investere sådanne hedgefonds aktiver i et begrænset antal investeringer, der kan koncentreres i nogle få lande, industrier, sektorer i en økonomi og / eller udstedere.

Som følge heraf kan selvom investeringer i hedgefonde diversificeres, den negative effekt på værdien af ​​den relevante hedgefond fra negative bevægelser i et bestemt land, økonomi eller industri eller værdien af ​​værdipapirer fra en bestemt udsteder kunne være betydeligt større end hvis en sådan hedgefond ikke havde lov til at koncentrere sine investeringer i en sådan grad.

(q) Omsætning Hedgefond kan investere på baggrund af visse kortfristede markedsovervejelser.

Som følge heraf forventes omsætningen inden for hedgefonde at være betydelig, hvilket potentielt indebærer betydelige mæglervirksomheder, gebyrer og andre transaktionsomkostninger.

(r) Operationel og menneskelig fejl En hedgefonds succes afhænger dels af den relevante investeringsforvalters nøjagtige beregning af prisforhold, kommunikation af præcise handelsinstrukser og løbende positionsvurderinger.

Desuden kan en investeringsforvalters strategier kræve aktiv og løbende styring af varigheder og andre variabler og dynamiske tilpasninger til hedgefondens positioner.

Der er mulighed for, at der ved menneskelig fejl, tilsyn eller operationelle svagheder kan forekomme fejl i denne proces og føre til betydelige handelsmæssige tab og en negativ indvirkning på den pågældende hedgefonds nettoaktivværdi.

(s) Værdipapirernes pålidelighed Hedgefonde vurderes i henhold til hedgefondens instrument, der styrer sådanne vurderinger.

De styrende instrumenter i hedgefonde fastsætter generelt, at værdipapirer eller investeringer, der er illikvide, ikke handles på en børs eller på et etableret marked eller for hvilke der ikke kan fastsættes nogen værdi, vil blive tildelt en sådan fairvalue som investeringsforvalteren kan bestemme i sin dom baseret på forskellige faktorer.

Sådanne faktorer indbefatter, men er ikke begrænset til, samlede forhandlerskvoter eller uafhængige vurderinger.

Sådanne vurderinger kan ikke være vejledende for, hvad den faktiske rimelige markedsværdi ville være på et aktivt, flydende eller etableret marked.

(t) Investeringsstrategier Hedgefonde er en forholdsvis heterogen aktivklasse, hvor investeringsforvalterne kan bestemme deres strategier efter eget skøn.

Som følge heraf er der ikke nogen almindeligt accepteret definition for de strategier, der anvendes af hedgefonde.

Det kan endda være umuligt at knytte visse hedgefonde med kun en bestemt definition af en strategi.

Derudover er der forskellige niveauer på hvilke klassifikationer der kan foretages: Enhver generel strategi består af forskellige delstrategier, der kan være meget forskellige fra hinanden.

Finansielle instrumenter kan være knyttet til eller være futures eller optioner eller udstedt som "over the counter" eller bilaterale kontrakter, hvor der ikke er noget handelsmarked.

Finansielle instrumenter knyttet til eller som Futures Transactions i futures involverer forpligtelsen til at foretage eller tage levering af det underliggende aktiv i kontrakten på en fremtidig dato eller i nogle tilfælde at afregne positionen med kontanter.

De har en høj grad af risiko.

Den »gearing« eller »gearing«, der ofte opnås i futures trading, betyder, at en lille bevægelse kan føre til en forholdsvis meget større bevægelse i værdien af ​​investeringen, og det kan arbejde imod en investor såvel som for den.

Futures transaktioner har en eventualforpligtelse, og investorer bør være opmærksomme på konsekvenserne heraf, især eventuelle marginalkrav.

Marginerede transaktioner kræver, at køberen foretager en række betalinger til købsprisen i stedet for at betale hele købsprisen med det samme.

Hvis en investor handler i kontrakter om forskelle eller salgsmuligheder, kan det opretholde et totalt tab af den margen, den indskyder for at etablere eller opretholde en stilling.

Hvis markedet bevæger sig mod en investor, kan det blive pålagt at betale en betydelig ekstra margen med kort varsel for at opretholde stillingen.

Hvis den undlader at gøre det inden for den fastsatte frist, kan dens stilling likvideres med tab, og det vil være ansvarlig for det deraf følgende underskud.

Selv om en transaktion ikke er margineret, kan den stadig være forpligtet til at foretage yderligere betalinger under visse omstændigheder ud over det beløb, der er betalt, når det er indgået i kontrakten.

Finansielle instrumenter, der er knyttet til eller som er Optioner Finansielle instrumenter, kan være foret med valgmuligheder med forskellige karakteristika underlagt følgende betingelser.

Købsoptioner: Købsoptioner indebærer mindre risiko end salgsopsætninger, fordi hvis prisen på det Underliggende aktiv bevæger sig mod investor, kan det simpelthen lade mulighed for at bortfalde.

Det maksimale tab er begrænset til præmien plus eventuelle provision eller andre transaktionsgebyrer.

Skriveindstillinger: Hvis en investor skriver en mulighed, er den involverede risiko betydeligt større end købsoptionerne.

Det kan være ansvarligt for margin for at opretholde sin stilling, og et tab kan opretholdes godt ud over den modtagne præmie.

Ved at skrive en option accepterer investoren en lovpligtig forpligtelse til at købe eller sælge den Underliggende, hvis optionen udnyttes mod den, men markedsprisen er dog langt væk fra udnyttelseskursen.

Hvis investor allerede ejer den underliggende, som den har indgået aftale om at sælge (når optionen vil blive kendt som en 'dækket opkaldsopsætning') reduceres risikoen.

Hvis den ikke ejer den Underliggende (en 'afdækket opkaldsopsætning') kan risikoen være ubegrænset.

Kun erfarne personer bør overveje at skrive afdækkede muligheder og derefter først efter at have sikret alle detaljer om de gældende forhold og potentiel risikoeksponering.

Finansielle instrumenter knyttet til eller som er kontrakter for forskelle Futures og optionsaftaler kan også betegnes som kontrakter for forskelle.

Disse kan være optioner og futures på ethvert indeks samt valuta- og renteswaps.

I modsætning til andre futures og optioner kan disse kontrakter kun afregnes kontant.

Investeringer i en kontrakt for forskelle bærer de samme risici som investering i en fremtid eller en mulighed, og du bør være opmærksom på disse som beskrevet ovenfor.

Finansielle instrumenter knyttet til eller som er valutaterminstransaktioner i derivater Mens nogle valutamarkeder er stærkt likvide, kan transaktioner i valuta eller "ikke-overførbare" derivater indebære større risiko end at investere i valutaderivater, fordi der ikke er nogen udveksling marked hvor at lukke en åben stilling.

Det kan være umuligt at afvikle en eksisterende position, at vurdere værdien af ​​den position, der opstår som følge af en valutakursforretning eller at vurdere risikoeksponeringen.

Budpriser og tilbudspriser behøver ikke at blive noteret, og selv hvor de er, vil de blive oprettet af forhandlere i disse instrumenter, og det kan derfor være svært at fastslå, hvad der er en rimelig pris.

D. Markedsfaktorisme1.

Markedsfaktorer

1.1 Værdiansættelse af en underliggende En investering i ethvert finansielt instrument indebærer risiko for værdien af ​​de relevante Underliggende eller kurvbestanddelene, der omfatter den relevante Underliggende.

Værdien af ​​de relevante Underliggende eller de relevante kurvbestanddele kan variere over tid og kan stige eller falde med henvisning til en række faktorer, der kan omfatte virksomheders handlinger, makroøkonomiske faktorer og spekulationer1.

2 Den underliggende underliggende eller kurvkomponenternes historiske resultater er ikke en indikation af fremtidige resultater. Den historiske værdi (hvis nogen) af de relevante Underliggende eller kurvbestanddelene, der omfatter den relevante Underliggende, angiver ikke dens eller deres fremtidige præstationer.

Ændringer i værdien af ​​den relevante Underliggende eller en eller flere af de relevante kurvbestanddele vil, som det er relevant, påvirke handelsprisen for de relevante finansielle instrumenter.

1.3 Grundlaget for beregning af niveauet for den underliggende eller eventuelle kurvkomponenter kan ændre sig over tid Basis for beregning af niveauet for den relevante Underliggende eller en hvilken som helst kurvkomponent kan fra tid til anden ændres (som beskrevet i udbudsdokumenterne vedrørende udstedelsen af ​​de relevante finansielle instrumenter), som kan påvirke markedsværdien af ​​de relevante finansielle instrumenter til enhver tid og dermed ethvert beløb, der skal betales eller leveres ved afvikling.

1.4 Værdien af ​​en underliggende eller en hvilken som helst kurvkomponent vil påvirke værdien af ​​de relevante finansielle instrumenter. Værdien af ​​den relevante Underliggende vil påvirke værdien af ​​de relevante finansielle instrumenter.

Hvor den relevante Underliggende er en kurv, vil værdien af ​​sådan Underliggende på en hvilken som helst dag afspejle værdien af ​​de relevante kurvbestanddele på en sådan dag.

Ændringer i sammensætningen af ​​de relevante Underliggende og faktorer (herunder de her beskrevne), som enten påvirker eller kan påvirke værdien af ​​de relevante Underliggende eller relevante kurvbestanddele, vil påvirke værdien af ​​de relevante finansielle instrumenter.

Hvor værdien af ​​de Underliggende eller eventuelle kurvbestanddele bestemmes i en anden valuta til afviklingsvalutaen for de relevante finansielle instrumenter, kan investorer være udsat for valutarisiko.

1.5 Valutakursrisiko Fremtidige investorer bør være opmærksomme på, at en investering i finansielle instrumenter kan indebære valutarisici.

For eksempel kan afviklingsvalutaen for de relevante finansielle instrumenter afvige fra valutaen af ​​en investors hjemlandskompetence eller den valuta, hvor en investor ønsker at modtage midler.

Valutakurser mellem valutaer bestemmes af udbuds- og efterspørgselsfaktorer på de internationale valutamarkeder, der påvirkes af makroøkonomiske faktorer, spekulationer og centralbanker og offentlige indgreb eller andre politiske faktorer (herunder indførelse af valutakontrol og restriktioner).

Fluktuationer i valutakurser kan påvirke værdien af ​​finansielle instrumenter og eventuelle beløb, der skal betales for finansielle instrumenter.

1,6 Renterisiko En investering i finansielle instrumenter kan indebære renterisiko, hvis der er udsving i renten på indlån i afregningsvalutaen i de relevante finansielle instrumenter.

Dette kan påvirke markedsværdien af ​​sådanne finansielle instrumenter.

Renterne er bestemt af udbuds- og efterspørgselsfaktorer på de internationale pengemarkeder, der påvirkes af makroøkonomiske faktorer, spekulationer og centralbanker og statsinterventioner eller andre politiske faktorer.

Udsvingene i kortsigtede og / eller lange renter kan påvirke værdien af ​​finansielle instrumenter.

Hvor en underliggende eller en kurvbestanddel er en rentesikring, forventes værdien af ​​de finansielle instrumenter vedrørende en sådan underliggende eller en sådan kurvekomponent at blive særligt påvirket af rentesvingninger.

2. Markedsværdi Markedsværdien af ​​finansielle instrumenter i løbet af deres løbetid afhænger primært af værdien og volatiliteten af ​​de relevante Underliggende eller de relevante kurvkomponenter og renteniveauet for instrumenter med sammenlignelige løbetider.

Markedsvolatiliteten er ikke kun en måling af den faktiske volatilitet, men bestemmes i høj grad af priserne på instrumenter, som tilbyder investorer beskyttelse mod sådan volatilitet på markedet.

Priserne på disse instrumenter bestemmes af udbuds- og efterspørgselsstyrker i options- og derivatmarkederne generelt.

Disse kræfter er selv påvirket af faktorer som reel markedsvolatilitet, forventet volatilitet, makroøkonomiske faktorer og spekulation.

Rentesvingninger har generelt samme indvirkning på værdien af ​​finansielle instrumenter som for fastforrentede gældsinstrumenter.

Stigende renter vil under normale forhold resultere i lavere faldende renter i en højere værdi af de relevante finansielle instrumenter.

Hvis finansielle instrumenter er kapitalbeskyttede, vil værdien af ​​sådanne finansielle instrumenter i løbet af deres løbetid under normale markedsforhold ikke falde under værdien af ​​en nulkuponobligation med tilsvarende løbetid.

3. Visse afdækningskonsekvenser Visse risici gælder for købere, der erhverver finansielle instrumenter til sikringsformål.

Fremtrædende købere, der har til hensigt at købe finansielle instrumenter med henblik på at afdække deres eksponering for en underliggende eller en kurvbestanddel, bør anerkende risiciene ved udnyttelse af finansielle instrumenter på en sådan måde.

Der er ingen garanti for, at værdien af ​​finansielle instrumenter kan korrelere med bevægelser i værdien af ​​en underliggende eller en hvilken som helst kurvbestanddel, og sammensætningen af ​​den relevante underliggende eller eventuelle relevante kurvbestanddele kan ændres over tid.

Endvidere kan det ikke være muligt at afvikle finansielle instrumenter til en pris, som direkte afspejler værdien af ​​de relevante underliggende eller relevante kurvbestanddele.

Der kan derfor ikke gives sikkerhed for niveauet af sammenhængen mellem afkastet af en investering i et udstedelse af finansielle instrumenter og afkastet af en direkte investering i de relevante underliggende eller relevante kurvbestanddele.

Sikringstransaktioner med henblik på at begrænse risiciene forbundet med finansielle instrumenter kan ikke lykkes.

4. Finansielle instrumenter Måske illikvide finansielle instrumenter, der er bilaterale kontrakter eller "skræddersyede kontrakter til kontrakter", må ikke have noget sekundært marked, og det kan derfor ikke være omsætteligt.

Det er ikke muligt at forudsige, om og i hvilket omfang et sekundært marked kan udvikle sig i et hvilket som helst finansielt instrument eller til hvilken pris finansielle instrumenter vil handle på det sekundære marked, eller om et sådant marked vil være flydende eller illikvide.

Der kan ansøges om at optage eller citere eller indrømme handel med finansielle instrumenter på en børs eller et noteringssystem som angivet i udbudsdokumenterne vedrørende et udstedelse af finansielle instrumenter.

Hvis et udstedelse af finansielle instrumenter er så noteret eller noteret eller optaget til handel, er PSS ikke forsikret om, at en sådan notering eller notering eller optagelse til handel vil blive opretholdt.

Det forhold, at finansielle instrumenter kan være noteret eller noteret eller optaget til handel, fører ikke nødvendigvis til større likviditet, end hvis de ikke er noteret eller noteret eller optaget til handel.

Hvis finansielle instrumenter ikke er noteret eller noteret eller optaget til handel i et børsnoteringssystem, kan prisoplysningerne for sådanne finansielle instrumenter være vanskeligere at opnå, og likviditeten af ​​sådanne finansielle instrumenter kan blive påvirket negativt.

Likviditeten af ​​finansielle instrumenter kan også påvirkes af begrænsninger i tilbud og salg af finansielle instrumenter i visse jurisdiktioner.

PSS kan, men er ikke forpligtet til til enhver tid at købe finansielle instrumenter til enhver pris på det åbne marked eller ved udbud eller privat aftale.

Eventuelle Finansielle Instrumenter, der er købt, kan holdes eller videresælges eller overgives til aflysning.

Da PSS kan være den eneste markedsfører i de relevante finansielle instrumenter, kan sekundærmarkedet være begrænset.

Jo mere begrænset det sekundære marked er, desto vanskeligere kan indehavere af sådanne finansielle instrumenter opnå værdi for sådanne finansielle instrumenter forud for afvikling af sådanne finansielle instrumenter.

I forhold til PSS, der fungerer som markedsfører, se "

6. Markedsføring af finansielle instrumenter "i" E. interessekonflikter "herunder.

E. interessekonflikter

1. Transaktioner, der involverer et underliggende PSS og / eller dets datterselskaber, kan fra tid til anden inddrage transaktioner, der involverer et aktiv, der omfatter en Underliggende for sine / deres proprietære regnskaber og / eller for konti under dets / deres ledelse.

Sådanne transaktioner kan have en positiv eller negativ indvirkning på værdien af ​​det relevante Underliggende og dermed på værdien af ​​de relevante finansielle instrumenter.

Som anvendt i dette afsnit "Interessekonflikter" skal henvisninger til en Underliggende anses for at indeholde en hvilken som helst af dets bestanddele, hvis det er relevant.

2. Fungerende i andre Kapaciteter PSS og / eller dets datterselskaber kan fra tid til anden handle i anden form for Finansielle Instrumenter som f.eks. Regnemaskine, Agent og / eller Indekssponsor.

Sådanne funktioner kan give PSS mulighed for at bestemme sammensætningen af ​​en Underliggende eller at beregne dens værdi, hvilket kunne rejse interessekonflikter, hvor værdipapirer eller andre aktiver udstedt af PSS selv og / eller et af dets tilknyttede virksomheder kan vælges som en del af den relevante Underliggende , eller hvor PSS opretholder et forretningsforhold med udstederen af ​​sådanne værdipapirer eller aktiver.

3. Udstedelse af andre afledte instrumenter vedrørende et underliggende PSS og / eller dets tilknyttede virksomheder kan udstede andre afledte instrumenter med hensyn til en Underliggende, og indførelsen af ​​sådanne konkurrerende produkter på markedet kan påvirke værdien af ​​andre finansielle instrumenter knyttet til det samme Underliggende.

4. Gennemførelse af sikringstransaktioner PSS kan anvende alle eller nogle af provenuet fra salg af finansielle instrumenter til indgåelse af sikringstransaktioner.

PSS mener, at en sådan sikringsaktivitet under normale omstændigheder ikke vil have væsentlig indflydelse på værdien af ​​de relevante finansielle instrumenter.

Det kan imidlertid ikke sikres, at PSS 'sikringsaktiviteter ikke påvirker denne værdi.

Værdien af ​​finansielle instrumenter kan især påvirkes af likvidationen af ​​hele eller en del af de relevante sikringspositioner (a) på eller omkring tidspunktet for løbetiden eller udløbet af sådanne finansielle instrumenter eller (b), hvis sådanne finansielle instrumenter giver for en udfald, indspilning eller lignende funktion på det tidspunkt, hvor prisen eller værdien af ​​den relevante Underliggende nærmer sig den relevante pris eller niveau for udfaldet, banken eller anden funktion.

5. Udstedelseskurs Udstedelseskursen for Finansielle Instrumenter kan udover at opkræve afgifter, administrations- eller andre gebyrer opkræves en præmie på den oprindelige matematiske ("retfærdige") værdi af de relevante finansielle instrumenter, som ikke er synlig for investorer.

En sådan præmie bestemmes af PSS efter eget skøn og kan afvige fra præmier, der opkræves af andre udstedere for sammenlignelige værdipapirer.

6. Markedsføring af finansielle instrumenter PSS, eller en agent på dens vegne, kan fungere som markedsfører for finansielle instrumenter.

Ved sådan markedsstilling vil PSS eller dets agent i høj grad bestemme prisen for de relevante finansielle instrumenter selv.

De priser, der er anført af en sådan markedsfører, vil normalt ikke svare til de priser, der ville have været gældende uden en sådan markedsfremstilling og på et likvide marked.

Omstændigheder taget i betragtning af markedsføreren ved fastsættelsen af ​​de tilbudte tilbudspriser på sekundærmarkedet omfatter især Finansielle Instruments dagsværdi, som blandt andet afhænger af værdien af ​​den relevante Underliggende samt et bestemt bud - Udbuddet spredes af markedsmanden.

Markedsføreren vil desuden jævnligt tage hensyn til en belastningsafgift, der oprindeligt blev opkrævet for de relevante finansielle instrumenter, og eventuelle gebyrer eller omkostninger, som efter moderselskabet af de relevante finansielle instrumenter skal trækkes fra ethvert beløb, der skal betales eller leveres (herunder ledelse, transaktion eller andre gebyrer opkrævet på grundlag af vilkårene for de relevante finansielle instrumenter).

Desuden vil de noterede priser på det sekundære marked påvirkes for eksempel af en præmie på den relevante Værdipapirs oprindelige værdi indeholdt i udstedelseskursen (se afsnit 5).

ovenfor) og, hvor det er relevant, af udbytte, der er betalt eller modtaget af de relevante Underliggende eller andre provenuer, som på grund af den relevante værdipapirstruktur er økonomisk tilskrivelige PSS.

Tilbuddet for finansielle instrumenter fastsættes af markedsføreren baseret på udbud og efterspørgsel efter de relevante finansielle instrumenter og visse indtægtsmæssige overvejelser.

Visse omkostninger, som fx administrationsgebyrer, der opkræves på grundlag af vilkårene for de relevante finansielle instrumenter, tages i mange tilfælde ikke ud af de noterede priser konsekvent over de relevante finansielle instrumenters løbetid, men trækkes fra i sin helhed fra de relevante finansielle instrumenteres dagsværdi på et tidligere tidspunkt, som bestemt af markedsføreren efter eget skøn.

Det samme gælder for en præmie, der er indeholdt i udstedelseskursen og, hvor det er relevant, for udbytte og andre provenuet af det relevante Underliggende, der er økonomisk henførbart til PSS, trækkes ofte ikke fra, når den relevante Underliggende eller dets bestanddele handles "ex dividend ", men som trækkes i et tidligt stadium af de relevante finansielle instrumenters løbetid baseret på forventet udbytte for hele løbetiden eller et bestemt tidsrum.

Den kurs, hvormed og hvornår sådanne omkostninger trækkes, afhænger bl.a. af nettoudstrømningen af ​​finansielle instrumenter til markedsføreren.

Derefter kan de af markedsmanden citerede priser væsentligt afvige fra dagsværdien af ​​de relevante finansielle instrumenter eller den værdi, der forventes økonomisk på grundlag af ovenstående faktorer på det relevante tidspunkt.

Derudover kan markedsføreren til enhver tid ændre den metode, der anvendes til at fastsætte de citerede priser, fx øge eller mindske tilbuddet om udbud.

7. Markedsføring af en underliggende PSS og / eller dets datterselskaber kan også fungere som garantistyring i forbindelse med fremtidige tilbud af et Underliggende eller kan fungere som finansiel rådgiver for udstederen af ​​en underliggende eller i en kommerciel bankkapacitet for udstederen af ​​en Underliggende.

Sådanne aktiviteter kan frembyde visse interessekonflikter og kan påvirke værdien af ​​finansielle instrumenter knyttet til sådan underliggende.

8. Som underwriter eller på anden måde for udstederen af ​​en underliggende PSS og / eller dets tilknyttede virksomheder kan også fungere som garantistyrmand i forbindelse med fremtidige tilbud af et Underliggende eller kan fungere som finansiel rådgiver for udstederen af ​​en underliggende eller i en kommerciel bankkapacitet for udstederen af ​​en underliggende.

Sådanne aktiviteter kan frembyde visse interessekonflikter og kan påvirke værdien af ​​finansielle instrumenter knyttet til sådan underliggende.

9. Indhentning af ikke-offentlig information PSS og / eller dets datterselskaber kan erhverve ikke-offentlig information med hensyn til en Underliggende, og hverken PSS eller nogen af ​​dets tilknyttede virksomheder forpligter sig til at offentliggøre sådanne oplysninger til enhver indehaver af finansielle instrumenter.

Derudover kan en eller flere af PSSs datterselskaber offentliggøre forskningsrapporter med hensyn til en Underliggende.

Sådanne aktiviteter kan frembyde interessekonflikter og kan påvirke værdien af ​​finansielle instrumenter.

10. Stabilisering Prisen på visse finansielle instrumenter kan påvirkes af foranstaltninger truffet for at stabilisere prisen på sådanne finansielle instrumenter.

Stabilisering gør det muligt at opretholde markedsprisen på en sikkerhed kunstigt i den periode, hvor et nyt udstedelse af værdipapirer sælges til offentligheden.

Stabilisering kan påvirke ikke kun prisen på det nye emne, men også prisen på andre værdipapirer, der vedrører den.

Lokale regulatorer kan muliggøre stabilisering for at bidrage til at imødegå det faktum, at når et nyt problem kommer ind på markedet for første gang, kan prisen til tider falde en tid før køberne bliver fundet.

GENERELLE BUSINESSVILKÅR

1. DEFINITIONER - FORTOLKNING AF BETINGELSER

1.1. I disse generelle forretningsbetingelser skal følgende udtryk, medmindre andet fremgår af sammenhængen, have følgende betydninger og kan anvendes i entallet eller flertallet efter omstændighederne:

"Konto" betyder en transaktionskonto af kunden hos PSS

"Kontoudskrift": en periodisk oversigt over de transaktioner, der krediteres eller debiteres til en konto

"Kontooversigt" betyder en erklæring om kundens værdipapirportefølje, åbne positioner, margenkrav, kontantindbetaling mv.

på et bestemt tidspunkt

"Agent": en individuel eller en juridisk enhed, der foretager en transaktion i hans eller hendes eget navn, men gør det på vegne af en anden person

"Autoriseret person": en person, der er autoriseret af kunden til at give instruktioner til PSS

"Forretningsdag": enhver dag, hvor banker er åbne for forretning i Tyskland

"CFD" og "CFD-kontrakt": en kontrakt for forskel, som er en kontrakt, hvor en investor betaler eller betaler forskellen mellem åbnings- og slutkursen for den pågældende sikkerhed eller indeks

"Klient" betyder dig i din egenskab af kunde hos PSS

"Sikkerhedsstillelse" betyder alle værdipapirer eller andre aktiver, der er deponeret hos PSS hos PSS

"Kommissionen, Afgifter & amp; Margin Schedule ": skemaet for provisioner, gebyrer, margen, renter og andre satser, som til enhver tid kan gælde for Tjenestene som fastsat af PSS på nuværende tidspunkt

"Kontrakt": enhver kontrakt, uanset om den er mundtlig eller skriftlig, til køb eller salg af nogen vare, sikkerhed, valuta eller andet finansielt instrument eller ejendom, herunder enhver option, fremtid, CFD eller anden transaktion i forbindelse hermed, indgået af PSS med klienten;

"Modparter" betyder banker og / eller mæglere, gennem hvilke eller PSS kan dække sine kontrakter med kunder, herunder kunden

"Begivenheder af standard" skal have betydningen af ​​dette udtryk i punkt 16;

"Indvendig information" betyder ikke offentliggjort information, der sandsynligvis vil have indvirkning på prissætningen af ​​en kontrakt, hvis den blev offentliggjort

"Introducerende mægler": et finansielt institut eller en rådgiver, der af PSS og / eller dets kunder aflønnes for at henvise sådanne kunder til PSS, rådgive sådanne kunder og / eller mægle udførelsen af ​​transaktioner mellem sådanne kunder og PSS

"Marginhandel" betyder en Kontrakt åbnet og vedligeholdt ud fra en margenindbetaling i modsætning til en Kontrakt baseret på en købspris;

"Markedsregler": regler, regler, told og praksis for enhver bytte, clearinghus eller anden organisation eller marked, der er involveret i indgåelse, gennemførelse eller afvikling af en transaktion eller kontrakt og omfatter enhver bestemmelse, afgørelse eller anden udøvelse af enhver magt eller myndighed ved en sådan udveksling, clearinghus eller anden organisation eller marked;

"OTC": enhver kontrakt vedrørende en vare, sikkerhed, valuta eller andet finansielt instrument eller ejendom, herunder enhver option, fremtid eller CFD, som ikke handles på en reguleret aktie- eller råvareudveksling, men "over the counter" af PSS, uanset om en markedsfører som beskrevet i punkt 12 eller andet

"Principal" betyder en individuel eller juridisk enhed, der er part i en transaktion

"PSS" eller PSSFX er et firmanavn af Sparkasse Rein, Limited .;

"Tjenesteydelser": de tjenester, der skal leveres af PSS underlagt vilkårene

"Vilkår" betyder disse generelle forretningsbetingelser, der styrer forholdet mellem kunden og PSS, som kan ændres fra tid til anden

"Handelsbekræftelse" betyder en meddelelse fra PSS til Kunden, der bekræfter Kundens indgåelse i en Kontrakt

"Handelsplatform": enhver online handelsplatform, der stilles til rådighed af PSS under vilkårene

"Enhed" betyder en brøkdel af et UMA og er som sådan et OTC-instrument, der er noteret af PSS som market maker til købs- og salgspriser, og bør derfor betragtes som et derivatinstrument;

"Unit Managed Managed Account" eller "UMA" betyder en pulje af de kombinerede investeringer af en række investorer, der forvaltes af en aktiv manager, som måske eller ikke er ansat af PSS, forudsat at en sådan pulje af investeringer ikke udgør en særskilt juridisk enhed eller et børsnoteret instrument.

1.2. Hvis der er nogen konflikt mellem vilkårene og relevante markedsregler, gælder markedsreglerne.

1.3. I Vilkårene skal enhver henvisning til en person omfatte organer, sammenslutninger, partnerskaber og enkeltpersoner.

1.4. Overskrifter og noter i vilkårene er kun til reference og må ikke påvirke opbygningen og fortolkningen af ​​vilkårene.

1.5. I vilkårene skal enhver henvisning til enhver lov, vedtægt, forordning eller vedtægt indeholde henvisninger til enhver lovbestemt ændring eller genanvendelse heraf eller til enhver regulering eller orden i henhold til en sådan lov, vedtægt, forordning eller vedtægt (eller under en sådan ændring eller ændring -enactment).

2. RISIKO FOR ANERKENDELSE

2.1. Kunden anerkender, anerkender og forstår, at handel og investering i værdipapirer samt i gearede og ikke-leverede derivater er:

en. yderst spekulativ

b. kan indebære en ekstrem grad af risiko og

c. Hvis kunden handler på margen, er det kun passende for personer, der kan påtage sig risiko for tab, der overstiger deres margenindbetaling.

2.2. Kunden anerkender, anerkender og forstår at:

en. På grund af den lave margen, der normalt kræves i marginhandler, kan prisændringer på det underliggende aktiv medføre betydelige tab;

b. Når kunden leder PSS til at indgå en transaktion, vil ethvert overskud eller resultat som følge af udsving i aktivet eller det underliggende aktiv udelukkende være for kundens konto og risiko.

c. Kunden garanterer, at Kunden er villig og i stand til, økonomisk og ellers, at påtage sig risikoen for handel med spekulative investeringer;

d. Kunden accepterer ikke at holde PSS ansvarlig for tab, der opstår som følge af, at PSS fører kundens konto og følger kundens anbefalinger;

e. Kunden accepterer, at eventuelle garantier for overskud eller undgåelse af tab er umulige i investeringshandel;

f. Kunden har ikke modtaget nogen garantier for fortjeneste eller undgåelse af tab eller lignende repræsentationer fra PSS, fra nogen af ​​dets associerede virksomheder eller repræsentanter eller fra enhver anden enhed, som Kunden udfører en PSS-konto til, og Kunden ikke har accepteret Vilkårene, Kunden skal heller ikke handle i fremtiden under hensyntagen til eller i afhængighed af sådanne garantier eller lignende repræsentationer.

3. TJENESTER

3.1. Under forudsætning af at Kunden opfylder sine forpligtelser i henhold til Vilkårene, kan PSS indgå transaktioner med kunden i form af følgende investeringer og instrumenter:

en. futures og CFD'er på råvarer, værdipapirer, rente- og gældsinstrumenter, aktier eller andre indekser, valutaer og basale og ædle metaller;

b. spot og forward bullion, valutaer og OTC derivater;

c. værdipapirer, herunder aktier, obligationer og andre gældsinstrumenter, herunder offentlige og offentlige spørgsmål;

d. optioner og warrants til erhvervelse eller afhændelse af nogen af ​​ovennævnte instrumenter, herunder optioner på optioner

e. forvaltede aktiver, hvad enten der er tale om børsnoterede eller børsnoterede instrumenter;

og

f. Sådanne andre investeringer og instrumenter som PSS kan fra tid til anden acceptere.

3.2. Når kunden køber en eller flere enheder i en UMA eller anden pulje af forvaltede aktiver, erkender Kunden og accepterer således, at den udpegede aktiv manager af en sådan UMA eller pulje af forvaltede aktiver har fuld magt og myndighed til at købe, sælge og handle i finansielle markeder på margen eller på anden måde for kontoen og risikoen for en sådan UMA eller pulje af forvaltede aktiver og derved indirekte kundens konto og risiko.

3.3. Kunden har ikke til hensigt at være og anerkender, forstår og accepterer, at det måske ikke er aktivt involveret i handel og transaktioner af UMA'er eller andre puljer af forvaltede aktiver, sådan handel og transaktioner udføres af en udpeget aktivforvalter.

3.4. Kunden anerkender, forstår og accepterer, at en udpeget aktivforvalter kan udnytte proprietære handelsmetoder som grundlag for al handel og transaktioner i UMA'er eller andre puljer af forvaltede aktiver under vilkårene.

3.5. Kunden anerkender, forstår og accepterer, at handel og transaktioner foretaget af en aktivforvalter foretages under forudsætning af, at Kunden i alle henseender afstår fra og frafalder eventuelle erstatningskrav mod PSS, aktivforvalteren og / eller UMA'erne eller andre puljer af forvaltede aktiver for eventuelle økonomiske eller andre tab, som Kunden måtte lide som følge af sådan handel og transaktioner foretaget af en aktivforvalter.

Kunden erkender endvidere, forstår og accepterer, at Kunden i alle henseender udelukkende og udelukkende er ansvarlig for alle sådanne økonomiske eller andre tab uden at gøre brug af PSS, en aktivforvalter eller UMA eller anden pulje af forvaltede aktiver som følge heraf.

3.6. Tjenesteydelser leveret af PSS kan indebære:

en. marginerede transaktioner

b. kortsalg (dvs. salg, hvor en part i kontrakten er forpligtet til at levere et aktiv, som det ikke ejer)

eller

c. transaktioner i investeringer, der er:

jeg. handles på børser, der ikke er anerkendt eller udpeget investeringsudveksling

ii. ikke handles på nogen aktie- eller investeringsudveksling

og / eller

iii. ikke let realiserbare investeringer.

3.7. Ordrer kan placeres som markedsordrer til at købe eller sælge et instrument så hurtigt som muligt til den pris, der kan opnås på markedet eller som grænse, og stop ordrer til handel, når prisen når et foruddefineret niveau, som det gælder for de forskellige instrumenter, der tilbydes.

Begræns ordrer til at købe og stoppe ordrer til at sælge skal placeres under den nuværende markedspris, og begrænse ordrer til at sælge og stoppe ordrer til at købe skal placeres over den nuværende markedspris.

Hvis budprisen for salgsordrer eller forespørgselspris for købsordrer er nået, vil ordren blive udfyldt så hurtigt som muligt til den pris, der opnås på markedet.

Begrænsnings- og stopordrer er således ikke garanteret eksekverbare på det angivne niveau eller beløb, medmindre PSS udtrykkeligt angiver for den specifikke ordre.

3.8. I forbindelse med enhver transaktion eller kontrakt vil PSS gennemføre en sådan transaktion eller Kontrakt som Principal, medmindre det specifikt er aftalt, at PSS skal fungere som Agent for Kunden.

3.9. Alle transaktioner i værdipapirer udføres som øjeblikkelige handler, medmindre andet er aftalt.

I umiddelbar handel fungerer PSS som modparten til kunden, der handler til en pris, der tilbydes af PSS.

3.10. Kunden skal, medmindre andet er aftalt skriftligt, indgå Kontrakter som Principal.

Hvis Klienten handler på vegne af en Principal, uanset om Kunden identificerer denne Principal for PSS, skal PSS ikke være forpligtet til at acceptere den nævnte Principal som Client, medmindre andet er aftalt skriftligt, og indtil da har PSS ret til Overvej kunden som hovedstol i forhold til kontrakten.

3.11. I tilfælde af, at PSS giver rådgivning, information eller anbefalinger til kunden, er PSS ikke ansvarlig for rentabiliteten af ​​sådan rådgivning, information eller henstilling som nærmere angivet i § 18, og Kunden anerkender, anerkender og forstår at:

en. alle transaktioner i børsnoterede investeringer og mange kontrakter vil blive gennemført underlagt og i overensstemmelse med markedsregler

b. Markedsregler indeholder sædvanligvis brede kræfter i en nødsituation eller på anden måde uønskede situationer;

c. hvis et udvekslings- eller clearinghus træffer nogen handling, der påvirker en transaktion eller kontrakt, har PSS ret til at træffe enhver handling, som den efter eget skøn anser for ønskelig for kundens og / eller PSS 'interesser

d. PSS er ikke ansvarlig for ethvert tab som nærmere angivet i § 18.3 og led af Kunden som følge af handlinger eller udeladelser fra enhver bytte, clearinghus eller anden organisation eller marked eller enhver handling, som PSS har haft rimeligt at tage som følge af sådanne handlinger eller udeladelser

e. hvor en transaktion udføres af PSS som agent for kunden, skal levering eller betaling (alt efter omstændighederne) af den anden part i transaktionen ske på kundens fulde risiko

f. PSSs forpligtelse til at levere provenuet af salg af investeringer til Kunden eller til en Konto for Kunden eller enhver anden Person på Kundens vegne, er betinget af, at PSS har modtaget leveringsdokumenter eller salgsprovenu (alt efter omstændighederne) fra den anden part eller parter i transaktionen

g. PSSs handelsdage er normalt kl. 08.00 Centraleuropæisk tid (CET) søndag til kl. 11.00 fredag.

PSS kan være lukket på de vigtigste europæiske helligdage;

h. PSS kan uden forudgående varsel helt eller delvist, på permanent eller midlertidig basis, trække alle kontofaciliteter fra PSS til Kunden.

Situationer hvor PSS kan træffe sådanne handlinger indbefatter, men er ikke begrænset til, hvor:

jeg. PSS mener, at Kunden kan være i besiddelse af Inside information;

ii. PSS mener, at der er unormale handelsforhold

og

iii. PSS kan ikke beregne priser i en relevant kontrakt på grund af manglende tilgængelighed af relevante markedsoplysninger.

3.12. PSS må ikke give Kunden nogen rådgivning om eventuelle skatteproblemer i forbindelse med de Tjenester, der leveres af PSS under Vilkårene.

Kunden rådes til at indhente individuelle råd fra sin finansielle rådgiver, revisor eller juridiske rådgiver om eventuelle personlige skattemæssige konsekvenser af de tjenester, der tilbydes af PSS.

3.13. Uanset hvilken som helst anden bestemmelse i vilkårene, har PSS ret til at træffe de foranstaltninger, som den anser for nødvendige efter eget skøn, for at sikre overholdelse af markedsreglerne og alle andre gældende love og forskriftsmæssige afgørelser.

4. PSS OG KUNDEN

4.1. Kunden kan give PSS mundtlige eller skriftlige instruktioner (som skal indeholde instruktioner via internet eller e-mail som beskrevet nedenfor). PSS kan godkende instruktioner mundtligt eller skriftligt, alt efter hvad der er relevant.

4.2. Personer, der er bemyndiget til at give PSS instruktioner på Kundens vegne, er dem, der er meddelt af Klienten til PSS og kan varieres ved skriftlig meddelelse til PSS.

PSS må ikke være bundet af nogen sådan variation, indtil der er modtaget skriftlig meddelelse og bekræftet af PSS.

PSS har ret til at handle efter mundtlig eller skriftlig vejledning af enhver person, der forekommer at være PSS, som en autoriseret person, selv om personen ikke faktisk er så autoriseret.

4.3. Handelsplatformen giver mulighed for at udføre visse kontrakter.

Desuden kan oplysninger om konti, handelsbekræftelser og meddelelser fra PSS til kunden være tilgængelige på handelsplatformen.

Følgende betingelser gælder for Kontrakter udført på internettet:

en. PSS og dets repræsentanter, agenter eller mæglere er ikke ansvarlige over for kunden for tab, omkostninger, omkostninger eller erstatninger, som Kunden har lidt eller pådrage sig på grund af systemfejl, transmissionsfejl eller forsinkelser eller lignende tekniske fejl, medmindre PSS genererede sådanne fejl med klar intention om at manipulere markedsadfærd og / eller ordreudførelse

b. PSS er ikke ansvarlig over for kunden for tab, som kunden måtte lide på grund af fejl i citater, der er resultatet af typefeil begået af PSS eller PSS 'fejlagtige fortolkning af oplysninger, som kunden har indlæst i systemet.

PSS har ret til at foretage de nødvendige korrektioner på kundens konto for at rette op på en sådan fejl under hensyntagen til markedsværdien af ​​ethvert aktiv i forbindelse med fejlen

c. PSS skal tilbyde realtidshandlerpriser til kunden.

På grund af forsinket transmission mellem klienten og PSS kan prisen, der tilbydes af PSS, være ændret eller hoppet, før en ordre fra kunden er modtaget af PSS.

Hvis kunden udfører automatisk ordreafgivelse, har PSS ret til at ændre den pris, som kundens ordre udføres til den markedsværdi, hvor ordren fra kunden er modtaget. Sådanne tilfælde omfatter eksponering for manglende huller eller mellemrumsrisici eller enhver pludselig ændring i prisen, der allerede er ekstern i forhold til PSS

d. Handelsplatformen kan være tilgængelig i flere versioner, som kan differentieres i forskellige aspekter, herunder, men ikke begrænset til, sikkerhedsniveauet, de tilgængelige produkter og tjenester mv.

PSS er ikke ansvarlig over for kunden for tab, omkostninger, omkostninger eller erstatninger, som Kunden har lidt eller pådragen på grund af Kundens anvendelse af en anden version end PSS's standardversion, med alle tilgængelige opdateringer installeret

e. Kunden er ansvarlig for alle ordrer og for nøjagtigheden af ​​al information, der sendes via internettet ved hjælp af kundens navn, adgangskode eller andre personlige identifikationsmidler, der er implementeret for at identificere kunden

f. Kunden er forpligtet til at holde adgangskoder hemmelige og sikre, at tredjeparter ikke får adgang til kundens handelsfaciliteter

g. Kunden er ansvarlig for PSS for kontrakter udført ved hjælp af Kundens adgangskode, selvom denne brug måske er uautoriseret eller uretmæssig;

og

h. uanset at handelsplatformen kan bekræfte, at en kontrakt udføres straks, når kunden sender instrukser via handelsplatformen, bekræfter handelsbekræftelsen fremsendt af PSS eller stilles til rådighed for kunden på handelsplatformen PSSs bekræftelse af en kontrakt.

4.4. Enhver instruktion, der sendes via handelsplatformen eller e-mail af kunden, anses kun for at være modtaget og skal kun udgøre en gyldig instruktion og / eller bindende aftale mellem PSS og kunden, når en sådan instruktion er registreret som udført af PSS og bekræftet af PSS til kunden via en handelsbekræftelse og / eller kontoudskrift, og kun overdragelse af en instruktion fra kunden må ikke udgøre en bindende kontrakt mellem PSS og kunden.

4.5. Kunden skal straks give instruktioner til PSS, som PSS måtte kræve.

Hvis kunden ikke giver sådanne anvisninger straks, kan PSS efter eget skøn tage sådanne skridt på Kundens pris, som PSS anser for nødvendige eller ønskelige for egen beskyttelse eller beskyttelse af kunden.

Denne bestemmelse gælder også i situationer, hvor PSS ikke er i stand til at få kontakt med kunden.

4.6. Hvis kunden ikke giver PSS meddelelse om sin hensigt om at udnytte en option eller en anden kontrakt, der kræver en instruktion fra kunden på det tidspunkt, der er fastsat af PSS, kan PSS behandle den mulighed eller kontrakt som opgivet af kunden.

Hvis en kontrakt kan forlænges ved udløb, kan PSS efter eget valg vælge at forlænge eller lukke en sådan Kontrakt.

4.7. PSS kan (men skal under ingen omstændigheder være forpligtet til) kræve bekræftelse i den form, som PSS med rimelighed kan anmode om, hvis en instruktion er at lukke en konto eller overdrage penge på grund af Kunden, eller hvis det ellers forekommer PSS at en sådan bekræftelse er nødvendigt eller ønskeligt.

4.8. Klienten skal holde PSS fri og holde PSS skadesløs for alle tab, som PSS måtte lide som følge af fejl i nogen instruktion fra en autoriseret person eller som følge af PSS, der handler om enhver instruktion, som er eller synes at være fra en autoriseret person.

4.9. PSS kan efter eget skøn og uden forklaring nægte at handle efter nogen instruktion.

4.10. Generelt skal PSS handle efter instruktioner så hurtigt som praktisk muligt og skal, hvad angår handelsinstruktioner, handle inden for en rimelig tidsramme under hensyntagen til anvisningernes art.

Hvis PSS imidlertid efter at have modtaget instruktioner er overbevist om, at det ikke er rimeligt muligt at handle på en sådan måde inden for en rimelig frist, kan PSS enten udskyde at følge disse instruktioner, indtil det er praktisk muligt i PSS at gøre det eller underrette den Klient at PSS nægter at handle efter sådanne instruktioner.

4.11. Det er muligt, at der opstår fejl i priserne på PSS-transaktioner.

Under sådanne omstændigheder må PSS, med forbehold af eventuelle rettigheder, det måtte have under norsk, ikke være bundet af nogen kontrakt, der angives at være foretaget (uanset om den er bekræftet af PSS) til en pris, som:

en. PSS er i stand til at underbygge, at Kunden var åbenbart ukorrekt på transaktionstidspunktet; eller b.

var eller burde have været kendt af kunden for at være ukorrekt på transaktionstidspunktet.

4.12. Handelsstrategier rettet mod at udnytte fejl i priser (almindeligvis kendt som "sniping") accepteres ikke af PSS.

Hvis PSS efter eget skøn træffer afgørelse om, at Kunden udnytter eller forsøger at udnytte misquotes eller udfører andre former for misbrug, har PSS ret til at tage en eller flere af følgende modforanstaltninger:

rimelig tid, kan PSS enten udskyde at følge disse instruktioner, indtil det er muligt i PSS's rimelige mening at gøre det eller underrette Kunden om, at PSS nægter at handle efter sådanne instruktioner.

en. juster de prisspredninger, der er tilgængelige for kunden

b. begrænse klientens adgang til streaming direkte omsættelige citater, herunder kun manuel citat;

c. hente fra kundens konto ethvert historisk handelsgevinst, der er opnået gennem et sådant misbrug af likviditet som bestemt af PSS efter eget skøn i god tro på ethvert tidspunkt under kundeforholdet

og / eller

d. opsige klientforholdet straks ved skriftlig meddelelse.

Desuden tillader PSS ikke at udøve arbitrage og scalping på PSS Trading Platforms.

Transaktioner, der er baseret på arbitrage muligheder for prislønning, kan tilbagekaldes.

PSS forbeholder sig ret til at foretage de nødvendige korrektioner eller justeringer på den pågældende konto.

Regnskaber, der er baseret på arbitrage-strategier, kan efter PSS 'eget skøn være betinget af opsigelse af erhvervsdrivendes konto.

Enhver tvist som følge af en sådan arbitrage og / eller manipulation vil blive løst af PSS efter eget valg.

PSS forbeholder sig retten til at tilbageholde tilbagekøb, indtil sådanne forhold er løst.

Enhver handling eller beslutning, der er angivet heri, må ikke frafalde eller forringe rettigheder eller retsmidler, som PSS måtte have over for dig, din virksomhed og dets officerer, som alle er udtrykkeligt forbeholdt.

4.13. Hvis kunden er mere end en person (for eksempel fælles kontohavere):

en. hver enkelt persons forpligtelser skal være direkte, fælles og flere

b. PSS kan handle efter henvisninger fra en person, der er eller forekommer at være PSS som sådan, uanset om en sådan person er en autoriseret person eller ej.

c. enhver meddelelse eller anden kommunikation, der leveres af PSS til en sådan person, anses for at have været givet til alle sådanne personer

og

d. PSS 'rettigheder i henhold til § 16 finder anvendelse, hvis en begivenhed, der er beskrevet i § 16, anses for at have fundet sted for nogen af ​​disse personer.

4.14. Kunden er enig i, at PSS kan optage alle telefonsamtaler, internetkonversationer (chat) og møder mellem klienten og PSS og kan afsløre sådanne optagelser eller udskrifter fra sådanne optagelser til enhver part (herunder men ikke begrænset til nogen regulerende myndighed og / eller domstol) til hvem PSS efter eget skøn finder det ønskeligt eller nødvendigt at videregive sådanne oplysninger i forbindelse med enhver tvist eller forventet tvist mellem PSS og Klienten.

Tekniske årsager kan dog forhindre, at PSS optager en samtale, og under alle omstændigheder vil optagelser eller udskrifter af PSS blive ødelagt i overensstemmelse med PSS 'normale praksis.

Derfor bør kunden ikke stole på, at sådanne optagelser eller transkripsioner er tilgængelige.

5. MARGINS, COLLATERAL, BETALINGER OG LEVERING

5.1. Klienten skal betale til PSS på efterspørgsel:

en. Sådanne pengesummer som indskud eller som start- eller variabelmargin, som PSS måtte kræve.

I tilfælde af en kontrakt, der udføres af PSS på en børs, skal denne margen ikke være mindre end det beløb eller den procentdel, der er fastsat af den relevante udveksling, plus enhver yderligere margen, som PSS efter eget skøn kan kræve

b. Sådanne pengebeløb, som det fra tid til anden skyldes PSS i henhold til en Kontrakt og de beløb, der måtte kræves i eller til clearing af enhver debitsaldo på en konto.

og

c. Sådanne pengesummer, som PSS fra tid til anden kan kræve som sikkerhed for kundens forpligtelser over for PSS.

5.2. Hvis Kunden foretager nogen betaling, der er underlagt tilbageholdenhed eller fradrag, skal Kunden betale PSS et sådant yderligere beløb for at sikre, at det beløb, der faktisk modtages af PSS, svarer til det fulde beløb, som PSS ville have modtaget, uden tilbageholdelse eller fradrag.

5.3. Betalinger til kundens konto deponeres af PSS på betingelse af, at PSS modtager de pågældende beløb.

Dette gælder uanset om det udtrykkeligt er angivet i kvitteringer eller andre meddelelser eller anmodninger om betaling.

5.4. Med forudgående skriftlig aftale fra PSS ved hver lejlighed kan kunden i stedet for kontanter deponere sikkerhedsstillelse hos PSS eller give PSS en garanti eller erstatning fra en person i en form, der er acceptabel for PSS, med henblik på at overholde sine forpligtelser.

Kunden er specifikt opmærksom på, at PSS efter eget skøn kan bestemme den værdi, hvormed Sikkerhedsstillelse skal registreres og følgelig det beløb, som Collateral bidrager til PSS 'efterspørgsel på Kunden.

PSS kan ændre værdien af ​​sikkerhedsstillelse uden forudgående varsel til kunden.

5.5. Enhver sikkerhedsstillelse vil blive afholdt af en mellemmægler eller godkendt depotmand, udpeget af PSS, og mellemmægleren eller den berettigede depotbank skal være ansvarlig for at kræve og modtage alle rentebetalinger, indtægter og andre rettigheder, der tilfalder kunden.

PSS påtager sig intet ansvar for handlinger eller udeladelser fra en mellemmægler eller godkendt depotbank og er ikke ansvarlig over for kunden for tab, der direkte eller indirekte skyldes handlinger eller udeladelser fra sådan mellemmægler eller godkendt depotbank.

5.6. PSS har ret til:

en. overføre eventuelle penge eller sikkerhedsstillelse modtaget fra kunden for at opfylde PSS's forpligtelser over for tredjemand

b. opkræve, pantsætte eller give nogen sikkerhedsaftale over sikkerhedsstillelse for at opfylde PSS's forpligtelser over for tredjemand, i hvilket tilfælde sikkerhedsstillelsen eventuelt må registreres i kundens navn

c. låne sikkerhedsstillelse til en tredjepart, i hvilket tilfælde sikkerhedsstillelsen eventuelt må registreres i kundens navn

og d. returnere til kunden bortset fra den oprindelige sikkerhedsstillelse eller type sikkerhedsstillelse.

PSS er ikke forpligtet til at oplyse Kunden om nogen indkomst modtaget af PSS som følge af udførelse af nogen af ​​de aktiviteter, der er beskrevet i dette punkt 5.

5.7. Kunden er forpligtet til straks at levere penge eller ejendom, der kan leveres af den i henhold til en Kontrakt i overensstemmelse med vilkårene i denne Kontrakt og med alle instruktioner fra PSS med det formål at sætte PSS i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til en tilsvarende Kontrakt indgået mellem PSS og en tredjepart.

5.8. Hvis kunden undlader at levere nogen margen, depositum eller anden sum skyldig under vilkårene for enhver transaktion, kan PSS lukke enhver åben kontrakt uden forudgående varsel til kunden og anvende ethvert provenu deraf til betaling af beløb, der skyldes PSS .

Dette reguleres yderligere i § 16.

5.9. Med forbehold af § 9.3, skal Kunden betale renter (fra forfaldsdato og indtil betaling finder sted), hvis Kunden ikke foretager nogen betaling, når den forfalder til betaling på det udestående beløb til den sats, der er angivet i Kommissionen, Afgifter og omkostninger. Margin Schedule.

5.10. Kunden henstilles, at PSS skal have ret til, ud over eventuelle andre rettigheder, som det måtte have i henhold til Vilkårene eller i henhold til norsk lov generelt, at begrænse størrelsen af ​​kundens åbne stilling (netto eller brutto) og at afvise ordrer til etablere nye stillinger.

Situationer, hvor PSS kan udøve sådanne rettigheder omfatter, men er ikke begrænset til, hvor:

en. PSS mener, at Kunden kan være i besiddelse af Inside information;

b. PSS mener, at der er unormale handelsforhold

og

c. Værdien af ​​kundens sikkerhedsstillelse (som bestemt af PSS i overensstemmelse med punkt 5.4) falder under minimumsmarginalkravet.

6. MARGIN TRADES

6.1. På tidspunktet for åbningen af ​​en margenhandel mellem PSS og Klienten kan PSS kræve, at Kunden har margin på Kontoen, der mindst svarer til PSS's oprindelige margenkrav.

PSS's margenkrav gælder i hele margenhandelsperioden.

Det er kundens ansvar at sikre, at der til enhver tid er tilstrækkelig margin til rådighed på kontoen.

PSS kan eller ikke underrette Kunden om, at margenkravene ikke er opfyldt.

Hvis den margen, der er til rådighed på kontoen, på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af en margenhandel ikke er tilstrækkelig til at dække PSS's margenbehov, er kunden forpligtet til at reducere mængden af ​​åbne margenhandler eller overføre tilstrækkelige midler til PSS, der er tilstrækkelige til at opfylde margen.

Hvis PSS har meddelt kunden, at margenkravet ikke er opfyldt, og anmoder om overførsel af midler til at opfylde margenen, skal overførslen ske og modtages af PSS umiddelbart efter PSS 'anmodning.

Selvom Kunden har en sådan overførsel, kan PSS efter eget skøn og uden at påtage sig noget ansvar over for Kunden for en sådan handling lukke en eller flere margenhandler eller en del af en margenhandel og / eller afvikle eller sælge værdipapirer eller anden ejendom på Kundens konto.

6.2. Kunden er specifikt opmærksom på, at margenkravene kan ændres uden varsel.

Når en margenhandel er åbnet, har PSS ikke lov til at lukke marginhandlen efter eget skøn, men kun efter kundens instruktion eller i henhold til PSSs rettigheder under vilkårene.

Hvis PSS mener, at dets risiko for margenhandel er steget i forhold til risikoen på datoen for åbningen af ​​en sådan margenhandel, vil PSS derfor øge margenkravene.

7. REGNSKABER

7.1. PSS stiller kunden en handelsbekræftelse til rådighed for hver transaktion eller kontrakt indgået af PSS med eller for kunden og for hver åben stilling, der er lukket af PSS for kunden.

Handelsbekræftelser vil normalt være tilgængelige straks efter transaktionens gennemførelse i overensstemmelse med punkt 7.3.

7.2. En kontooversigt og kontoudtog er tilgængelig for kunden via handelsplatformen.

Kontosammendrag opdateres normalt regelmæssigt under PSSs åbningstider.

Kontoudtoget opdateres normalt hver Business Day med oplysninger for den foregående Business Day.

Ved at acceptere Vilkårene accepterer Kunden ikke at modtage kontosamtaler eller kontoudtog i trykt form fra PSS, bortset fra en bestemt anmodning.

7.3. Eventuelle noter eller andre meddelelser, der skal leveres af PSS under vilkårene, herunder kontoudtog og handelsbekræftelser, kan sendes af PSS efter eget valg til kunden i elektronisk form via e-mail eller ved visning på kundens kontosammendrag på handelsplatformen.

Kunden er forpligtet til at give PSS en e-mail-adresse til dette formål.

En e-mail-meddelelse anses for modtaget af kunden, når den sendes fra PSS.

PSS er ikke ansvarlig for nogen forsinkelse, ændring, omdirigering eller anden ændring, som meddelelsen kan undergå efter transmission fra PSS.

En besked på kundens konto på handelsplatformen anses for at være modtaget af kunden, når PSS har lagt meddelelsen på handelsplatformen.

7.4. Kunden er forpligtet til at verificere indholdet af hvert dokument, herunder dokumenter sendt i elektronisk form fra PSS.

Sådanne dokumenter skal i mangel af åbenbart fejl anses for afgoerende, medmindre kunden skriftligt meddeler PSS i modsat fald inden for 24 timer efter at have modtaget et sådant dokument.

I tilfælde af at Kunden mener at have indgået en transaktion eller Kontrakt, der skulle have afgivet en Bekræftelse eller på anden måde en Bogføring på Kundens Konto, men Kunden ikke har modtaget en sådan Bekræftelse, skal Kunden straks informere PSS om, hvornår Klienten burde have modtaget en sådan bekræftelse.

Hvis kunden undlader at informere PSS omgående, at kunden ikke modtog en sådan bekræftelse, kan transaktionen eller kontrakten ved PSS's absolutte skøn anses for ikke-eksisterende.

7.5. Ved at acceptere vilkårene accepterer kunden, at PSS holder kundens værdipapirer i omnibus-konti sammen med værdipapirer tilhørende andre kunder.

PSS skal opbevare et register, der klart angiver den enkelte kundes ejendomsret til de registrerede værdipapirer.

Kunden accepterer, at sådanne værdipapirer ikke er registreret hos den relevante clearing institution eller depotbanken i Kundens navn, men i PSS's navn.

Som følge heraf vil kunden ikke være personligt berettiget til erstatning for fejl begået af den relevante clearinginstitution eller depotbanken, hvis nogen.

8. KOMMISSIONER, AFGIFTER OG ANDRE OMKOSTNINGER

8.1. Kunden er forpligtet til at betale PSS de provisioner og afgifter, der er fastsat i Kommissionen, Afgifter & amp; Margin Schedule.

8.2. PSS kan variere sådanne provisioner og gebyrer uden varsel, når ændringer er til kundens fordel, eller begrundelsen for ændringer skyldes eksterne forhold uden for PSS's kontrol, nemlig:

en. Ændringer i forholdet til PSS 'modparter påvirker PSSs omkostningsstrukturer;

og

b. der er ændringer i provisioner og afgifter, som normalt overføres til kunden af ​​PSS, såsom ændringer i provisioner og gebyrer for udvekslinger, clearinghuse, informationsudbydere eller andre tredjepartsleverandører.

8.3. PSS kan variere sådanne provisioner og gebyrer med en måneds varsel, hvis:

en. Markedsforhold, herunder konkurrencedygtig adfærd, kræver ændringer til PSS's provisioner;

b. PSS af kommercielle grunde ønsker at ændre sin generelle pris- og prisstruktur eller

c. væsentlige oplysninger om kunden, baseret på hvilke individuelle betingelser der blev givet, er ændret.

8.4. Udover sådanne gebyrer og gebyrer er kunden forpligtet til at betale alle gældende moms og andre skatter, opbevarings- og leveringsgebyrer, bytte- og clearinghusgebyrer samt alle andre gebyrer, som PSS afholder i forbindelse med en kontrakt og / eller i forbindelse med opretholdelse af kundeforholdet.

8.5. Endvidere har PSS ret til at kræve, at følgende omkostninger betales separat af Kunden;

en. alle ekstraordinære udbetalinger som følge af kundens forhold, fx telefon-, telefax-, kurer- og postudgifter, hvor kunden anmoder om hardcopy handelsbekræftelser, kontoudskrifter mv., som PSS kunne have leveret i elektronisk form

b. eventuelle udgifter til PSS som følge af manglende opfyldelse af kunden, herunder et gebyr fastlagt af PSS i forbindelse med videresendelse af påmindelser, juridisk bistand mv.

c. eventuelle udgifter til PSS i forbindelse med svar på forespørgsler fra offentlige myndigheder i henhold til norsk lovgivning, herunder et gebyr fastlagt af PSS i forbindelse med videresendelse af udskrifter og vedlægninger og til udarbejdelse af kopier

d. administrationsgebyrer i forbindelse med sikkerhedsindskud og eventuelle udgifter til PSS i forbindelse med et pant, hvis det leveres, herunder eventuelle præmiebetalinger;

og

e. eventuelle udgifter til PSS i forbindelse med revisors kommentarer / rapporter, hvis dette ønskes af kunden.

8.6. Gebyrerne opkræves enten som et fast beløb svarende til de afholdte omkostninger eller som en procentsats eller timepris svarende til den udførte tjeneste.

Metoderne til beregning kan kombineres.

PSS forbeholder sig ret til at indføre nye gebyrer.

8.7. PSS-klientkonti, hvor der ikke har været nogen transaktioner (handel / tilbagekøb / indlån) i en bestemt periode på 6 måneder, betragtes som dvale konti, og sådanne konti vil blive opkrævet et hvilende gebyr på US $ 10 hver måned.

8.8. PSS kan dele provisioner og afgifter med sine associerede virksomheder, introducere mæglere eller andre tredjeparter eller modtage vederlag fra dem i forbindelse med kontrakter indgået af PSS.

Oplysninger om sådanne vederlags- eller delearrangementer vil ikke blive angivet på den relevante Handelsbekræftelse.

PSS (eller en associeret) kan drage fordel af provision, opskæring, nedskæring eller anden vederlag, hvor den handler på vegne af Modparten til en Kontrakt.

8.9. Medmindre andet er angivet i Vilkårene, skal alle beløb, der skyldes PSS (eller Agenter anvendt af PSS) i henhold til Vilkårene, ved PSS's option;

8.10. For alle transaktioner, der skal gennemføres OTC, har PSS ret til at citere priser, som den er villig til at handle med Kunden.

Gem hvor PSS udøver de rettigheder, det måtte have i henhold til Vilkårene for at lukke en kontrakt, er det kundens ansvar at afgøre, om den ønsker at indgå en kontrakt til sådanne priser.

Priserne på handelsbekræftelser sendt til kunden vil inkludere eventuelle gebyrer, som ikke vil blive identificeret og offentliggjort separat.

Kunden accepterer at modtage handelsbekræftelser i denne formular.

Yderligere gebyrer kan være gældende.

PSS 'handlinger som market maker er nærmere beskrevet i punkt 12.

8.11. Kunden anerkender endvidere, anerkender og accepterer, at procedurerne beskrevet i paragraf 9 (rente- og valutaomregninger) og § 12 (markedsfremstilling) kan medføre yderligere omkostninger for kunden.

9. RENTER OG VALUTAPROVERSIONER

9.1. Med forbehold af punkt 9.2 nedenfor og medmindre andet er aftalt skriftligt, er PSS ikke ansvarlig for:

en. Betal renter til kunden for enhver kreditbalance i enhver konto eller på et hvilket som helst andet beløb, som PSS ejer eller

b. konto til kunden for enhver interesse, som PSS modtager på sådanne beløb eller i forbindelse med en kontrakt.

9.2. Hvis nettofri egenkapital i en konto overstiger bestemte beløb, betaler PSS renter til sådanne satser som offentliggjort i PSS's Commission, Charges & amp; Margin Schedule.

9.3. Hvis der er en negativ nettofri egenkapital på en konto, betaler kunden renter til PSS på det fulde beløb af den negative nettofri egenkapital til en sådan sats som offentliggjort i PSS's Kommission, Afgifter & amp; Margin Schedule.

9.4. PSS kan variere sådanne renter uden varsel, når ændringer er til kundens fordel, eller begrundelsen for ændringer skyldes eksterne forhold uden for PSS's kontrol, nemlig:

en. Ændringer i penge- eller kreditpolitikken i ind- og udland påvirker det generelle interesseniveau på en måde, der er af betydning for PSS;

b. Andre udviklinger sker i det generelle renteniveau, herunder på penge- og obligationsmarkederne, på en måde, der er af betydning for PSS;

og

c. Ændringer i forholdet til PSS 'modparter påvirker PSSs omkostningsstrukturer.

9.5. PSS kan variere sådanne renter med en måneds varsel, hvis:

en. Markedsforhold, herunder konkurrencepræget adfærd, kræver ændringer af PSSs vilkår

b. PSS af kommercielle grunde ønsker at ændre sin generelle pris- og prisstruktur

og

c. væsentlige oplysninger om kunden, baseret på hvilke individuelle betingelser der blev givet, er ændret.

9.6. PSS har ret til (men skal under ingen omstændigheder være forpligtet til) at konvertere:

en. eventuelle realiserede gevinster, tab, optionspræmier, provisioner, renteafgifter og mæglergebyrer, der opstår i en anden valuta end kundens basisvaluta (dvs. den valuta, hvor kundens konto er denomineret) til kundens basisvaluta

b. Enhver kontantvaluta indbetaling til en anden kontantvaluta indbetaling med det formål at købe et aktiv, der er denomineret i en anden valuta end kundens basisvaluta

og

c. eventuelle penge, som PSS har hos Klienten i en anden valuta, som PSS anser for nødvendige eller ønskelige til at dække kundens forpligtelser og passiver i den pågældende valuta.

9.7. Når PSS foretager valutaomregninger, vil PSS gøre det med en rimelig vekselkurs, som PSS skal vælge.

PSS har ret til at opkræve og behold for egen regning en opregning af vekselkurserne for at arrangere en sådan konvertering, som PSS fra tid til anden kan specificere og offentliggøre i Kommissionen, Afgifter & Margin Schedule.

10. PLEDGEAGREEMENT

10.1. Enhver og alle Sikkerheder, der overføres til PSS af Klienten eller af PSS eller af PSS's Modparter på Klientens vegne, er pantsat som en sikkerhed for ethvert ansvar, som Kunden måtte have, nu eller i fremtiden, til PSS.

Uden begrænsning skal sådanne sikkerhedsstillelser omfatte kreditsaldoen på konti, de værdipapirer, der er registreret som tilhørende kunden på PSS.

10.2. Hvis kunden undlader at opfylde nogen forpligtelse i henhold til vilkårene, har PSS ret til at sælge eventuelle pantsatte sikkerhedsstillelser straks uden nogen meddelelse eller retssag.

Et sådant salg skal ske på den måde, som PSS efter eget skøn afgør og til den pris, som PSS efter eget skøn finder, at den er den bedst mulige pris.

11. NETTING AFTALE

11.1. Hvis der på samme tidspunkt betales samme beløb i henhold til Vilkårene fra hver part til den anden i samme valuta, vil hver parts forpligtelser til betaling af et sådant beløb på en sådan dato automatisk blive opfyldt og afgivet.

Hvis beløbene ikke er i samme valuta, konverteres beløbene af PSS i overensstemmelse med principperne i § 9.

11.2. Hvis det samlede beløb, der skal betales af en part, overstiger det samlede beløb, der skal betales af den anden part, skal den part, hvormed det større samlede beløb skal betales, betale det overskydende beløb til den anden part og hver parts forpligtelser til at udbetale betaling vil blive tilfreds og afladet.

11.3. Hvis Kundeforholdet opsiges i henhold til § 16, skal de krav, som parterne har mod hinanden, endelig aflades ved hjælp af netting (lukket).

Værdien af ​​åbne kontrakter fastlægges i overensstemmelse med principperne nedenfor i Klausul 11.4 til 11.7, og det endelige beløb, der skal betales af en af ​​parterne, er forskellen mellem parternes betalingsforpligtelser.

11.4. De satser, på grundlag af hvilke Kontrakterne skal lukkes, er de gældende markedsrenter den dag, hvor PSS beslutter at lukke kontrakterne på grund af begivenheden om standard.

11.5. PSS kan efter eget skøn fastsætte satser ved at opnå et tilbud fra en markedsfører i det pågældende aktiv eller ved at anvende satser fra elektroniske finansielle informationssystemer.

11.6. Ved fastsættelse af værdien af ​​de kontrakter, der skal nettes, skal PSS anvende sine sædvanlige spreads og inkludere alle omkostninger og andre gebyrer.

11.7. Denne nettingaftale skal have retsvirkning over for en ejendom og kreditorer hos parterne i kundens forhold.

12. MARKEDSFØRING

12.1. Når PSS udfører ordrer som agent for kunden på en anerkendt aktie- eller futuresudveksling, vil PSS ikke være part i en sådan handel, da ordrer vil blive udført i handelssystemet for den relevante valuta til den bedste pris og den mest gunstige betingelser til rådighed på tidspunktet for ordren eller i henhold til kundens specifikke anvisninger, f.eks. i en situation, hvor kunden har valgt at begrænse ordren, vil PSS ikke indeholde yderligere spredning i prisen på den gennemførelse, der er opnået for kunden, men vil blive aflønnet ifølge Kommissionen, Afgifter & amp; Margin Schedule.

12.2. Kunden er specielt opmærksom på, at PSS på visse markeder, herunder, men ikke nødvendigvis begrænset til, valutamarkeder, OTC-valutaoptioner og CFD-kontrakter, kan fungere som markedsførende.

12.3. PSS vil på Kundens skriftlige anmodning oplyse kunden om, hvorvidt PSS kan fungere som markedsfører i et bestemt instrument.

12.4. PSS vil under normale markedsforhold oplyse kundens bud- og forespørgselspriser.

12.5. For at PSS kan citere priser med den hurtighed, der normalt er forbundet med spekulativ handel, må PSS muligvis stole på tilgængelig information om pris eller tilgængelighed, som senere kan vise sig at være defekt på grund af særlige markedsforhold, f.eks. Men ikke begrænset til manglende likviditet i eller suspension af et aktiv eller fejl i feeds fra informationsudbydere eller citater fra modparter.

Hvis det er tilfældet, og hvis PSS har handlet i god tro, når prisen gives til kunden, kan PSS annullere handelen med kunden, men skal gøre det inden for en rimelig frist og skal give kunden en fuldstændig forklaring på årsagen til en sådan aflysning .

12.6. Efter fuldbyrdelse af en stilling hos en Klient kan PSS efter eget skøn efterfølgende opveje en sådan Client-stilling med en anden Client-stilling eller en stilling hos en af ​​PSS's Modparter eller beholde en proprietær stilling på markedet med det formål at opnå handelsoverskud fra sådanne stillinger.

Sådanne beslutninger og handlinger kan derfor medføre, at PSS modregner kundepositioner til priser, der er forskellige fra de noterede priser til kunden, hvilket resulterer i handelsresultat eller tab for PSS.

Dette kan igen gøre det muligt for kunden at påtage sig, hvad der kan ses som en underforstået pris (dvs. forskellen mellem den pris, som kunden handlede med PSS og den pris, som PSS efterfølgende handlede med modparter og / eller andre kunder) på grund af til ethvert overskud, der realiseres af PSS som følge af markedsfremstillingsfunktionen.

Markedsføringsfunktionen kan dog indebære betydelige omkostninger til PSS, hvis markedet bevæger sig mod PSS i forhold til den pris, som PSS handlede med Klienten.

12.7. Som følge af PSS 'aktivitet som markedsmægler accepterer Kunden, at PSS ikke har nogen forpligtelse til at give kunden den bedste gennemførelse på sådanne markeder.

Endvidere accepterer Kunden, at PSS på sådanne markeder kan indeholde positioner, der strider mod kundens stillinger, hvilket resulterer i potentielle interessekonflikter mellem PSS og Klienten.

12.8. På markeder, hvor PSS fungerer som en market maker, kan eller ikke PSS opkræve provisioner.

Uanset om PSS opkræver provisioner eller ej, accepterer Klienten imidlertid, at PSS vil søge at gøre ekstra fortjeneste ud af sin præstationer som markedsmægler, og størrelsen af ​​en sådan fortjeneste kan være betydelig, hvis og sammenlignet med kundens margenindbetaling .

12.9. Kunden anerkender, anerkender og accepterer, at den pris, der er citeret til Kunden, omfatter et spænd i forhold til den pris, som PSS kan have dækket eller forventet at kunne dække Kontrakten i en handel med en anden kunde eller modpart.

Kunden anerkender endvidere, anerkender og accepterer, at nævnte spredning udgør vederlag til PSS, og at sådan spredning ikke kan beregnes for så vidt angår alle kontrakter, og at sådan spredning ikke vil blive specificeret i handelsbekræftelsen eller på anden måde åbenbaret for kunden.

12.10. Eventuelle provisionomkostninger, renteomkostninger, omkostninger forbundet med og inkluderet i spændet, som PSS citerer som markedsførende på visse markeder og andre gebyrer og afgifter, vil følgelig påvirke kundens handelsresultat og påvirke kundens handelspræstation negativt i forhold til en situation, hvis sådanne provisionomkostninger, rentegebyrer, omkostninger forbundet med og inkluderet i spændene ikke fandt anvendelse.

12.11. Mens handel med spreads og provisioner normalt betragtes som moderat set i forhold til værdien af ​​de underliggende aktiver, der handles, kan sådanne omkostninger være betydelige i forhold til kundens margenindbetaling.

Det er en konsekvens heraf, at kundens margenindbetaling kan blive udtømt ved handelstab, som kunden måtte pådrage sig, og ved de direkte synlige omsætningskostnader som provisioner, rentegebyrer og mæglervirksomhed samt de nævnte ikke synlige omkostninger for kunden forårsaget af PSS's præstationer som markedsmager.

12.12. Hvis kunden er en aktiv erhvervsdrivende og foretager adskillige transaktioner, kan den samlede virkning af synlige såvel som ikke synlige omkostninger være væsentlig.

Som følge heraf kan kunden få betydelige overskud på markederne for at dække omkostningerne i forbindelse med handelsaktiviteter med PSS.

For meget aktive forhandlere kan sådanne omkostninger over tid overstige værdien af ​​den deponerede margen.

Normalt, når man handler marginerede derivater, jo lavere procentdelen af ​​den gældende margenrate er, desto højere er andelen af ​​omkostningerne forbundet med at gennemføre en transaktion.

12.13. Kunden gøres specielt opmærksom på, at der på markederne i udenlandsk valuta, OTC-valutaoptioner, CFD-kontrakter og andre OTC-produkter kan der opstå betydelige implicitte omkostninger som følge af PSS's overskud i sin egenskab af marked maker.

12.14. PSSs præstationer som markedsmager kan påvirke kundens konto med PSS negativt, og de nævnte underforståede omkostninger er hverken direkte synlige eller direkte kvantificerbare for kunden til enhver tid.

12.15. PSS er på intet tidspunkt forpligtet til, eller PSS vil til enhver tid afsløre, eventuelle oplysninger om dens præstationer eller indtægter, der er produceret som markedsmægler eller detaljer vedrørende andre provisioner, gebyrer og gebyrer.

12.16. Kunden er specifikt opmærksom på, at CFD-kontrakter kan være OTC-produkter, der er noteret af PSS, mens de opererer som markørproducent og ikke handles på en anerkendt børs.

Som følge heraf kan beskrivelsen ovenfor af de underforståede, ikke synlige omkostninger i forbindelse med PSSs præstationer som markedsmager også finde anvendelse på enhver CFD-kontrakt.

13. AGGREGATION OG SPLIT

13.1. Kundens ordrer kan efter PSS's skøn aggregeres med PSS egne ordrer, ordrer fra nogen af ​​PSSs associerede og / eller personer, der er forbundet med PSS (herunder medarbejdere og andre kunder).

Endvidere kan PSS opdele kundens ordrer samt aggregerede ordrer ved udførelse af sådanne ordrer.

Selvom ordrer kun aggregeres eller splittes, hvor PSS med rimelighed mener, at det er i sine kunders overordnede interesser, kan aggregering og splittelse nogle gange medføre, at Kunden opnår en mindre gunstig pris, end hvis Kundens ordrer var blevet udført særskilt eller gensidigt.

14. KONFLIKTER AF INTERESSER

14.1. PSS, dets associerede partnere eller andre personer, der er forbundet med PSS, kan have en interesse, et forhold eller en aftale, der er væsentlig i forhold til enhver transaktion eller kontrakt, der udføres, eller rådgivning fra PSS under vilkårene.

Ved at acceptere Vilkårene accepterer Kunden, at PSS kan gennemføre en sådan forretning uden forudgående henvisning til kunden.

14.2. Derudover kan PSS yde rådgivning, henstillinger og andre ydelser til tredjeparter, hvis interesser kan være i konflikt eller konkurrere med kundens interesser, og PSS, dets associerede medarbejdere og medarbejdere i nogen af ​​dem kan handle på vegne af andre kunder, der måtte tage stillinger over for kunden eller kan konkurrere med kunden om at erhverve den samme eller en lignende stilling.

15. COUNTERPARTIES OG INDLEDNING AF MØDER

15.1. PSS kan pålægge en modpart, valgt efter PSS's skøn, at give kundens anvisninger, og PSS skal således instruere en modpart, hvor transaktionen skal være omfattet af reglerne for et børs eller marked, som PSS ikke er medlem af.

15.2. PSS er ikke ansvarlig for fejl begået af en sådan modpart, medmindre det er bevist, at PSS ikke har handlet tilstrækkelig omhu ved valg af modparten.

15.3. Kunden kan være blevet henvist til PSS af en introducerende mægler.

I så fald skal PSS ikke være ansvarlig for nogen aftale indgået mellem Klienten og Indførende Broker og til hvilken PSS ikke er part.

15.4. Kunden er specifikt opmærksom på, at kundens aftale med den indledende mægler kan medføre yderligere omkostninger for kunden, da PSS kan betale gebyrer eller provision til sådan person.

Kunden erkender, at enhver sådan introducerende mægler enten vil fungere som en uafhængig mellemmand eller en agent for kunden, og at ingen sådanne personer skal have tilladelse til at fremsætte nogen bemærkninger vedrørende PSS eller Tjenesten.

16. FEJL OG UBEGRÆNSEDE REMEDIER.

16.1. PSS forbeholder sig retten til at opretholde eller gøre fradrag for eventuelle beløb, som PSS skylder eller er i besiddelse af for Kunden, hvis beløb skyldes fra Klienten til PSS eller dets associerede virksomheder.

16.2. Kunden giver PSS tilladelse til, efter PSS's skøn, til enhver tid og uden varsel eller ansvar over for kunden at sælge, anvende, modregne og / eller på nogen måde opkræve en eller alle Kundens ejendomme og / eller provenuet fra enhver af det samme som PSS eller nogen af ​​dets associerede eller agenter har forældremyndighed eller kontrol med henblik på at afskaffe enhver eller alle Klientens forpligtelser overfor PSS eller PSSs associerede virksomheder.

16.3. Hver og en af ​​de følgende begivenheder skal udgøre en begivenhed som standard:

en. hvis kunden undlader at foretage nogen betaling eller undlader at gøre enhver anden handling eller ting, der kræves i henhold til vilkårene eller PSS, efter eget skøn

b. hvis kunden undlader at overdrage midler, der er nødvendige for at gøre det muligt for PSS at modtage levering under enhver kontakt på forfaldsdagen

c. hvis kunden undlader at levere aktiver til levering eller afhente aktiver, under en kontrakt på forfaldsdagen

d. hvis kunden dør eller bliver af usund tanker

e. Såfremt der ansøges om Kunden for enhver handling i henhold til den norske konkurslov eller en tilsvarende handling, der gælder for Kunden eller, hvis der er tale om et partnerskab, indgives en sådan ansøgning for en eller flere af partnerne, eller hvis en virksomhed, en modtager, en administrator, en administrativ modtager eller en lignende officer udpeges

f. hvis der fremlægges et andragende til likvidation eller administration af kunden

g. hvis der træffes en ordre, eller der træffes beslutning om likvidation eller rekonstruktion med henblik på likvidation eller administration af kunden med forudgående skriftlig godkendelse af PSS)

h. hvis enhver nødsituation, fuldbyrdelse eller anden proces opkræves over Kundens ejendomme og ikke fjernes, aflades eller betales inden for syv dage

jeg. hvis en sikkerhed skabt af et pant eller et gebyr bliver eksigibelt over for kunden, og panthaveren eller afgiften tager skridt til at håndhæve pant eller gebyr

j. hvis kundens eller et af dets datterselskabers gælds skyld vil blive forfaldent eller betales eller hævdes forfaldent før den angivne løbetid på grund af misligholdelse af kunden (eller et af dets datterselskaber) eller kunden ( eller et af dets datterselskaber) undlader at udbetale gæld på forfaldsdagen;

k. hvis kunden ikke overholder alle forpligtelser i henhold til vilkårene eller kontrakten

l. hvis nogen af ​​de repræsentationer eller garantier, der gives af kunden, er eller bliver usande

m. hvis PSS eller kunden bliver bedt om at lukke en kontrakt (eller en del af en kontrakt) af et reguleringsorgan eller en myndighed

eller

n. en begivenhed opstår eller omstændigheder opstår således, at PSS med rimelighed anser det for nødvendigt for sin egen beskyttelse eller beskyttelsen af ​​sine associerede medarbejdere, at der foreligger en begivenhed for standard.

16.4. Ved tilstedeværelsen af ​​en begivenhed af standard har PSS ret til og er tilladt efter eget skøn:

en. at sælge eller opkræve nogen eller alle Kundens Sikkerhedsstillelse, aktiver og ejendom, som fra tid til anden kan være i besiddelse eller kontrol af PSS eller nogen af ​​dets associerede eller agenturer eller kræve nogen garanti

b. at købe nogen sikkerhedsstillelse, investering eller anden ejendom, hvor dette er eller er i den rimelige opfattelse, som PSS sandsynligvis vil være nødvendig for at PSS kan opfylde sine forpligtelser i henhold til en kontrakt, og kunden skal tilbagebetale PSS for hele købsbeløbet pris plus eventuelle tilknyttede omkostninger og omkostninger

c. at levere nogen Collateral-investering eller ejendom til nogen tredjepart eller på anden måde træffe foranstaltninger, som PSS anser for at være ønskelige for at lukke enhver kontrakt;

d. at kræve, at kunden straks lukker og afregner en kontrakt på en sådan måde, at PSS efter eget skøn kan anmode om

e. at indlede enhver valutatransaktion til de priser og tidspunkter, som PSS måtte bestemme for at opfylde forpligtelser i henhold til en Kontrakt

f. at fakturere hele eller en del af alle aktiver, der står til debitering eller kredit for enhver konto (inklusive PSS's eller kundens forpligtelse til at levere et aktiv i en forpligtelse til at betale et beløb svarende til aktivets markedsværdi (bestemt af PSS efter eget skøn) på datoen for genfakturering finder sted).

16.5. Kunden bemyndiger PSS til at tage nogen eller alle de trin, der er beskrevet i denne paragraf 16 uden varsel til kunden og anerkender, at PSS ikke skal være ansvarlig for konsekvenserne af, at den træffer sådanne foranstaltninger.

Klienten skal udføre sådanne dokumenter og træffe andre handlinger, som PSS måtte anmode om for at beskytte PSS 'rettigheder, og det forbinder under vilkårene eller i en aftale, som kunden måtte have med nogen af ​​dem.

16.6. Hvis PSS udøver sine rettigheder til at sælge Kundens Sikkerhedsstillelse eller Ejendomsrettigheder i henhold til denne § 16, vil den på Kundens vegne foretage et sådant salg uden varsel eller ansvar over for kunden og anvende provenuet fra salg i eller til udledning af eventuelle eller alle kundens forpligtelser over for PSS og / eller til PSSs associerede virksomheder.

17. KUNDENS GARANTIER & amp; GARANTI

17.1. Kunden garanterer og repræsenterer til PSS at:

en. det er ikke under nogen retlig handicap i forhold til og er ikke underlagt nogen lov eller regulering, der forhindrer dets præstationer i henhold til Vilkårene eller enhver Kontrakt eller Transaktion, der er omfattet af Vilkårene;

b. den har opnået alle nødvendige samtykker og har beføjelse til at operere i henhold til Vilkårene (og hvis kunden ikke er en individuel person, er den behørigt bemyndiget og har opnået den nødvendige virksomhed eller anden myndighed i henhold til dens forfatningsmæssige og organisatoriske dokument)

c. Investeringer eller anden ejendom, som Kunden leverer til ethvert formål, skal under alle omstændigheder, under forbehold af Vilkårene, være fri for enhver afgift, pant, pant eller besvær og skal være til gavn for Kunden;

d. det er i overensstemmelse med al lovgivning, som den er genstand for, herunder, uden begrænsning, alle skatteregler og -regler, valutakontrolkrav og registreringskrav

og

e. Oplysningerne fra Klienten til PSS er fuldstændige, nøjagtige og ikke vildledende i nogen væsentlig henseende.

17.2. Ovennævnte garantier og repræsentationer anses for at blive gentaget, hver gang klienten fremlægger instruktioner til PSS i fremtiden i hele klientforholdet.

17.3. Kunden er forpligtet til straks at underrette PSS, hvis grundlaget for enhver garanti eller repræsentation eller information, der tidligere er givet, ændres.

18. VILKÅR OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

18.1. Klienten skal holde PSS fri og holde PSS erstatning for alle tab, skatter, udgifter, omkostninger og forpligtelser overhovedet (nuværende, fremtidige, betingede eller på anden måde og inklusive rimelige advokatsalærer), som PSS kan lide eller blive påført som følge af eller i forbindelse med:

en. kundens tilsidesættelse af vilkårene

Copyright © Sparkasse Rein, Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

b. PSS indgår enhver transaktion eller kontrakt

eller

c. PSS tager nogle af de trin, som PSS har ret til at tage i en begivenhed for standard;

medmindre og i det omfang, at sådanne tab, skatter, udgifter, omkostninger og forpligtelser bliver lidt eller pådraget som følge af PSS's grov uagtsomhed eller forsætlig misligholdelse.

18.2. Denne erstatning skal overleve enhver opsigelse af kundens forhold.

18.3. PSS er ikke ansvarlig for:

en. ethvert tab (herunder følgeskader og andre indirekte tab), omkostninger, omkostninger eller forpligtelser (samlet benævnt "tab"), som Kunden har lidt eller pådrage sig som følge af eller i forbindelse med levering af Tjenesten, medmindre og i det omfang alene at et sådant tab er lidt eller pådraget som følge af PSS's grov uagtsomhed eller forsætlig misligholdelse

b. ethvert følgeskader eller andet indirekte tab, som Kunden måtte lide eller pådrage sig, uanset om det skyldes PSS's uagtsomhed eller andet

eller

c. ethvert tab, som Kunden måtte lide eller skyldes som følge af en tredjepart (herunder enhver modpart til eller en person, som PSS indgår i forbindelse med en Kontrakt), som ikke overholder sine forpligtelser over for PSS, og under sådanne omstændigheder må PSS ikke være forpligtet til at opfylde sine forpligtelser over for kunden i det omfang det ikke er i stand til at gøre det som følge af tredjepartens misligholdelse.

18.4. Kunden anerkender, anerkender og accepterer, at enhver markedsanbefaling og enhver information, der meddeles af PSS, ikke udgør et tilbud om at købe eller sælge en Kontrakt, og at sådanne henstillinger og oplysninger, selv om de er baseret på oplysninger fra kilder, som PSS troede at være pålidelige, kan være udelukkende baseret på mæglerens mening, og at sådanne oplysninger kan være ufuldstændige og kan være uverificerede og uverificerbare.

PSS repræsenterer ingen garanti, garanti eller garanti for og er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​en sådan anbefaling eller oplysninger, der er leveret til kunden.

19. FORTROLIGHED OG OPFINDELSE AF OPLYSNINGER

19.1. Ingen af ​​parterne skal videregive til nogen (medmindre det kræves i henhold til gældende lovgivning eller af en lovgivende myndighed eller tilsynsmyndighed eller af en anden juridisk person, der skal kræve offentliggørelse eller for at gøre det muligt for den at udføre sine forpligtelser i henhold til Vilkårene) oplysninger vedrørende forretning, investering, finanser eller andre forhold af fortrolige karakter af den anden part, som den kan udøve under sin opgave eller på anden måde, og hver part skal gøre alt for at forhindre sådan oplysning.

19.2. Ved at acceptere Vilkårene tillader Klienten PSS at videregive sådanne oplysninger vedrørende Kunden, som måtte kræves af enhver lov, regel eller regulerende myndighed, herunder eventuelle gældende markedsregler uden forudgående varsel til kunden.

20. ÆNDRINGER

20.1. PSS har ret til at ændre vilkårene til enhver tid ved at give kunden mindst 30 dages varsel, herunder men ikke begrænset til opsigelse pr. E-mail.

Sådanne ændringer træder i kraft på den dato, der er angivet i bekendtgørelsen.

21. BEGRÆNSNING

21.1. Klientforholdet forbliver i kraft indtil opsigelsen.

21.2. Enhver part har ret til at opsige klientforholdet straks ved skriftlig meddelelse til den anden part.

Ingen straf skal betales af en af ​​parterne ved afslutningen af ​​kundens forhold.

Opsigelse berører ikke påløbne rettigheder og forpligtelser.

21.3. Ved opsigelsen forpligter hver af PSS og Klienten sig til at gennemføre alle Kontrakter, der allerede er i gang, og Betingelserne skal fortsat binde begge parter i forbindelse med sådanne transaktioner.

PSS er berettiget til at fratrække alle beløb, der skyldes det, før overførsel af eventuelle kreditbeløb på en konto til kunden, og den har ret til at udskyde en sådan overførsel, indtil nogen eller alle kontrakter mellem PSS og kunden er lukket.

Endvidere har PSS ret til at kræve, at kunden betaler gebyrer for overdragelse af kundens investeringer.

21.4. På ethvert tidspunkt efter Client-forholdets afslutning har PSS ret til uden varsel at lukke enhver kontrakt mellem PSS og Klienten.

22. KUNDENS FONDSIKKERHED

22.1. Fonde deponeret af kunder er adskilt fra virksomhedens bankkonto og opbevares på en separat bankkonto.

22.2. PSS overvåger kundernes transaktioner ved hjælp af et automatiseret system for at reducere risikoen for udtømning af saldi under niveauet for indledende indskud, idet de holder sig væk fra eventuelle tab ud over den oprindelige investeringsværdi.

23. KLAGER ANDDISPUTES

23.1. I tilfælde af at Kunden har en klage over PSS, er Kunden forpligtet til at rådgive PSS's juridiske afdeling af klagen skriftligt.

PSS er herefter forpligtet til at undersøge klagen omgående og fuldt ud.

23.2. Uden at dette berører nogen af ​​PSS 'øvrige rettigheder under Vilkårene, under alle omstændigheder, når kunden og PSS er i strid med en margenhandel eller påstået margenhandel eller nogen instruktion vedrørende margenhandel, har PSS efter eget skøn og uden bemærke at lukke en sådan margenhandel eller påstået margenhandel, hvis PSS med rimelighed mener, at en sådan handling er ønskelig med det formål at begrænse det maksimale beløb, der er involveret i tvisten.

PSS er ikke ansvarlig for eller under nogen forpligtelse over for kunden i forbindelse med eventuelle efterfølgende udsving i niveauet for den relevante margenhandel.

Hvis PSS lukker en margenhandel i henhold til dette punkt 23.3, berører denne handling ikke PSSs ret til at hævde, at en sådan margenhandel allerede var lukket af PSS eller aldrig blev åbnet af kunden.

PSS skal tage rimelige skridt for at oplyse kunden om, at PSS har truffet en sådan handling så hurtigt som praktisk muligt efter at have gjort det.

Hvis PSS lukker en margenhandel eller påstået margenhandel i overensstemmelse med dette punkt 23.3, skal lukningen ikke berøre kundens ret til at åbne en ny margenhandel, forudsat at sådan ny margenhandel åbnes i overensstemmelse med vilkårene.

Ved beregning af margenen eller andre midler, der kræves for en sådan ny Margin Trade, har PSS ret til at gøre det på den baggrund, at PSS 'syn på de omtvistede begivenheder eller instruktioner er korrekt.

24. LOV OG VALG AF JURISDIKTION

24.1. Klientforholdet og Vilkårene er underlagt og skal konstrueres i overensstemmelse med norske regler som den eneste og eksklusive styrende lov.

24.2. Kunden og PSS har aftalt, at Oslo District Court skal have eksklusiv jurisdiktion og være den eneste og eksklusive plads i tvister vedrørende kundeforholdet og vilkårene og alle forhold mellem kunden og PSS.

PSS forbeholder sig imidlertid retten til at indlede sager i en kompetent domstol og jurisdiktion, som den måtte finde passende, herunder men ikke begrænset til jurisdiktioner, hvor Kunden er statsborger eller hjemmehørende og jurisdiktioner, hvor Kunden besidder aktiver.

24.3. Dette punkt 24 overlever enhver opsigelse af kundens forhold.

25. DIVERSE

25.1. Hvis nogen bestemmelse i Vilkårene til enhver tid er eller bliver ulovlig, ugyldig eller uhåndhævelig under enhver ret i henhold til lovgivningen i enhver jurisdiktion, hverken lovligheden, gyldigheden eller fuldbyrdelsen af ​​de resterende bestemmelser i vilkårene i henhold til lovgivningen i denne jurisdiktion eller lovligheden , gyldighed eller eksigibilitet af en sådan bestemmelse i henhold til lovgivningen i en anden jurisdiktion, påvirkes på ingen måde.

25.2. PSS er ikke ansvarlig over for kunden for enhver fejl, hindring eller forsinkelse i at opfylde sine forpligtelser i henhold til Vilkårene, hvor en sådan fejl, hindring eller forsinkelse opstår direkte eller indirekte af omstændigheder uden for dennes rimelige kontrol.

Sådanne force majeure-begivenheder skal indeholde, uden begrænsning, tekniske vanskeligheder som f.eks. Telekommunikationsfejl eller forstyrrelser (f.eks. På grund af vedligeholdelsestilstand), erklæret eller nært forestående krig, oprør, uroligheder, naturkatastrofer, lovbestemmelser, foranstaltninger truffet af myndighederne, strejker, lock-outs, boykotter eller blokader, uanset at PSS er part i konflikten og indbefatter tilfælde, hvor kun en del af PSS's funktioner er berørt af sådanne begivenheder.

25.3. Endvidere har PSS ret til i sin rimelige mening at fastslå, at der foreligger en nødsituation eller en usædvanlig markedsbetingelse, som også kan tegne sig for eventuelle fejl, hindringer eller forsinkelser i opfyldelsen af ​​sine forpligtelser i henhold til Vilkårene.

Sådanne betingelser skal indeholde, uden begrænsning, suspension eller lukning af ethvert marked eller opgivelse eller svigt af enhver begivenhed, som PSS vedrører sit citat eller forekomsten af ​​en overdreven bevægelse i niveauet for et margenhandel og / eller underliggende marked eller PSS rimelig forventning om forekomsten af ​​en sådan bevægelse.

I sådanne tilfælde kan PSS øge sine margenkrav, lukke alle eller alle klientens åbne margenhandler og / eller suspendere eller ændre ansøgningen af ​​alle eller nogle af vilkårene, herunder men ikke begrænset til, at ændre sidste gang for handel med en særlig marginalhandel, i det omfang betingelsen gør det umuligt eller umuligt for PSS at overholde det pågældende udtryk.

25.4. Kunden må ikke overdrage nogen af ​​Kundens rettigheder eller delegere nogen af ​​Kundens forpligtelser i henhold til Vilkår eller i henhold til nogen Kontrakt til nogen.

PSS kan tildele sine rettigheder eller delegere sine forpligtelser i henhold til vilkårene eller i henhold til en kontrakt til et reguleret finansielt institut.

25.5. Med hensyn til forskellige investeringer, instrumenter og grupper af kunder kan PSS give yderligere forretningsbetingelser.

Kunden anerkender, forstår og accepterer at:

en. Sådanne forretningsvilkår, der stilles til rådighed for kunderne, udgør en tilføjelse til vilkårene

og

b. Kunden bør ikke foretage nogen transaktion, medmindre forretningsbetingelserne for sådanne investeringer er blevet forstået og accepteret af kunden.

Ved at indgå en transaktion og dermed acceptere vilkårene for en sådan transaktion, anses Kunden for at have forstået og accepteret betingelserne for en sådan transaktion, uanset underpunkt b. over.

25.6. Rettighederne og retsmidlerne i vilkårene er kumulative og ikke eksklusive rettigheder eller retsmidler, der er fastsat i loven.

25.7. Ingen forsinkelse eller forsømmelse fra PSS's side ved udøvelse af nogen ret, magt eller retsmiddel, der er fastsat i lov eller i henhold til Vilkårene, eller delvis eller mangelfuld udøvelse heraf:

en. forringe eller forhindre yderligere eller anden udøvelse af sådan ret, magt eller afhjælpning

eller

b. fungere som et frafald af en sådan ret, magt eller afhjælpning.

25.8. Intet frafald af brud på nogen bestemmelse i vilkårene skal (medmindre det udtrykkeligt er aftalt skriftligt af afkaldspartiet) fortolkes som et frafald af en fremtidig tilsidesættelse af samme klausul eller som tilladelse til fortsættelse af den pågældende overtrædelse.

25.9. Kunden ratificerer hermed alle transaktioner med PSS foretaget forud for Kundens accept af Betingelserne og er enig i, at Kundens rettigheder og forpligtelser i henhold hertil er underlagt vilkårene.

25.10. Ved at acceptere Vilkårene på vegne af et firma eller en anden juridisk enhed repræsenterer personens underskrivelse og garanterer at han eller hun er bemyndiget til at handle på vegne af en sådan virksomhed eller juridisk enhed og at binde det samme til Vilkårene og alle forpligtelser, der opstår Herunder.

Hvis det senere viser sig, at underskriveren ikke er behørigt bemyndiget til at binde virksomhedens eller juridiske personer, har PSS ret til at søge tilbagebetaling fra denne person.

Desuden skal underskriveren fritage PSS mod alle forpligter, tab, skader, omkostninger og omkostninger i forbindelse med eventuelle krav eller søgsmål anlagt mod PSS som følge af den underskriver, der har ret til at handle og binde sådanne organer eller juridiske personer enhed.

25.11. Klienten skal kunne kommunikere med PSS på engelsk eller ethvert andet sprog, som PSS kan tilbyde fra tid til anden.

25.12. PSS eller tredjeparter kan have givet kunden oversættelser af vilkårene.

De originale engelske versioner er de eneste juridisk bindende versioner for Klienten og PSS.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de originale engelske versioner og andre oversættelser i Kundens besiddelse, gælder de originale engelske versioner, der leveres af PSS.

Risikooplysningserklæring for udenlandsk valuta, CFD'er, futures og optioner Denne korte erklæring beskriver ikke alle risici og andre væsentlige aspekter af valutahandel, kontrakter for forskel (CFD), futures og optioner.

I lyset af risiciene bør du kun foretage sådanne transaktioner, hvis du forstår arten af ​​de kontrakter (og kontraktforhold), som du indtaster i, og omfanget af din eksponering for risiko.

Handel i udenlandsk valuta, CFD'er, futures og optioner er ikke egnet til mange medlemmer af offentligheden.

Du bør nøje overveje, om handel er passende for dig i lyset af dine erfaringer, mål, økonomiske ressourcer og andre relevante forhold.

UDENLANDSKIFT, CFDs ANDFUTURES

1. Effekt af "gearing" eller "gearing" -transaktioner i udenlandsk valuta, CFDs og futures bærer en høj grad af risiko.

Mængden af ​​indledende margen er lille i forhold til værdien af ​​valutamarkedet, CFD eller futures kontrakten, så transaktionerne er "gearet" eller "geared".

En forholdsvis lille markedsbevægelse vil have en forholdsmæssigt større indvirkning på de midler, du har deponeret eller skal indbetale:

dette kan virke imod dig såvel som for dig.

Du kan opretholde et totalt tab af initialmarginfonde og eventuelle yderligere midler, der er deponeret hos firmaet for at opretholde dine positioner eller margeniveauer, og du kan blive opfordret til at betale betydelige ekstra midler med kort varsel for at opretholde din stilling.

Hvis du ikke overholder en anmodning om yderligere midler inden for den fastsatte frist, kan din stilling blive afviklet med tab, og du vil være ansvarlig for eventuelle deraf følgende underskud.

2. Risikoreducerende ordrer eller strategier Placering af bestemte ordrer (f.eks. "Stop-loss" ordrer, hvor det er tilladt i henhold til lokal lovgivning eller "stop-limit" ordrer), der har til formål at begrænse tab til bestemte beløb, må ikke være effektiv, fordi markedsforholdene gør det umuligt at gennemføre sådanne ordrer.

Strategier, der bruger kombinationer af positioner, som f.eks. "Spread" og "straddle" -positioner, kan være lige så risikable som at tage simple "lange" eller "korte" positioner.

MULIGHEDER

3. Variabel grad af risiko Transaktioner i optioner medfører en høj grad af risiko.

Købere og sælgere af optioner bør gøre sig bekendt med typen af ​​optioner (dvs. sætte eller ringe), som de overvejer at handle og de dermed forbundne risici.

Du bør beregne, i hvilken grad værdien af ​​mulighederne skal øges, for at din position kan blive rentabel, idet der tages hensyn til præmien og alle transaktionsomkostninger.

Køberen af ​​valgmuligheder kan udligne eller udnytte valgmulighederne eller lade indstillingerne udløbe.

Udnyttelsen af ​​en option resulterer enten i en kontant afregning eller i køberen, der erhverver eller leverer den underliggende rente.

Hvis optionen er i en fremtid, vil køberen erhverve en futuresposition med tilhørende forpligtelser for margen (se afsnittet om valutamarkedet, CFD og Futures ovenfor).

Hvis den købte option udløber værdiløs, vil du lide et totalt tab af din investering, som vil bestå af optionspræmien plus transaktionsomkostninger.

Hvis du overvejer at købe dyb-out-of-the-money muligheder, er sandsynligheden for, at disse muligheder bliver rentable, normalt fjernt.

Salg ("writing" eller "granting") giver en mulighed generelt betydeligt større risiko end købsoptioner.

Selvom præmien, som sælgeren har modtaget, er fastsat, kan sælgeren opretholde en tabbrønd, der overstiger dette beløb.

Sælgeren er ansvarlig for yderligere margen for at opretholde positionen, hvis markedet bevæger sig uhensigtsmæssigt.

Sælgeren vil også blive udsat for risikoen for, at køber udnytter optionen, og sælgeren vil være forpligtet til enten at afregne løsningen kontant eller til at erhverve eller levere den underliggende rente.

Hvis optionen er i en fremtid, er der tilknyttede forpligtelser for margen (se afsnittet om valuta, CFD og Futures ovenfor).

Hvis muligheden er "dækket" af sælgeren med en tilsvarende position i den underliggende rente eller en fremtidig eller en anden mulighed, kan risikoen reduceres.

Hvis optionen ikke er dækket, kan risikoen for tab være ubegrænset.

Visse udvekslinger i visse jurisdiktioner tillader udskudt betaling af optionspræmien, idet køberen udsættes for ansvar for margenbetalinger, der ikke overstiger præmiebeløbet.

Køberen er fortsat udsat for risikoen for at miste præmien og transaktionsomkostningerne.

Når optionen udøves eller udløber, er køber ansvarlig for enhver ubetalt præmie, der er udestående på det tidspunkt.

YDERLIGERE FÆLLES RISIKO

4. Vilkår og betingelser for kontrakter Du bør spørge det firma, som du behandler vilkårene for de specifikke futures eller optioner, som du handler med og dermed forbundne forpligtelser (f.eks. De omstændigheder, hvorunder du måtte blive forpligtet til at foretage eller modtage af den underliggende rente af en futureskontrakt og, hvad angår optioner, udløbsdatoer og begrænsninger på tidspunktet for træning).

Under visse omstændigheder kan specifikationerne for udestående kontrakter (herunder udnyttelseskursen for en option) ændres af udvekslings- eller clearingvirksomheden for at afspejle ændringer i den underliggende rente.

5. Suspension eller begrænsning af handels- og prissammenhæng Markedsforhold (f.eks. Illikviditet) og / eller driften af ​​reglerne på visse markeder (f.eks. Suspension af handel i en kontrakt måned på grund af prisgrænser eller "afbrydere") kan øge risikoen for tab ved at gøre det vanskeligt eller umuligt at gennemføre transaktioner eller afvikle / offset positioner.

Hvis du har solgt muligheder, kan dette øge risikoen for tab.

Yderligere kan normale prissammenhæng mellem den underliggende rente og fremtiden og den underliggende rente og muligheden ikke eksistere.

Dette kan forekomme, når for eksempel futureskontrakten bag denne option er underlagt prisgrænser, når optionen ikke er.

Manglen på en underliggende referencepris kan gøre det vanskeligt at bedømme "fair" værdi.

6. Deponeret kontanter og ejendom Du bør gøre dig fortrolig med de beskyttelser, der ydes penge eller anden ejendom, du deponerer for indenlandske og udenlandske transaktioner, især i tilfælde af en solid insolvens eller konkurs.

I hvilket omfang du kan genvinde dine penge eller ejendom, kan styres af specifik lovgivning eller lokale regler.

I nogle jurisdiktioner vil ejendomme, der var specifikt identificerbare som din egen, blive vurderet på samme måde som kontanter til distribution i tilfælde af mangel.

7. Kommission og andre gebyrer Inden du begynder at handle, bør du få en klar forklaring på alle provisioner, gebyrer og andre gebyrer, som du er ansvarlig for.

Disse gebyrer vil påvirke din nettoresultat (hvis nogen) eller øge dit tab.

8. Transaktioner i andre jurisdiktioner Transaktioner på markeder i andre jurisdiktioner, herunder markeder formelt knyttet til et hjemmemarked, kan udsætte dig for yderligere risiko.

Sådanne markeder kan være underlagt regulering, som kan tilbyde forskellig eller mindsket investorbeskyttelse.

Din lokale tilsynsmyndighed vil være ude af stand til at tvinge håndhævelsen af ​​reglerne for regulerende myndigheder eller markeder i andre jurisdiktioner, hvor dine transaktioner er blevet gennemført.

9. Valutarisici resultat i transaktioner i fremmed valuta-denominerede kontrakter (uanset om de handles på din egen eller en anden jurisdiktion), vil blive påvirket af udsving i valuta pålydende af kontrakten til en anden valuta.

10. Handelsfaciliteter De fleste open-cry og elektroniske handelsfaciliteter understøttes af computerbaserede komponentsystemer til ordreudførelse, udførelse, matchning, registrering eller clearing af handler.

Som med alle faciliteter og systemer er de sårbare over for midlertidig forstyrrelse eller fiasko.

Din evne til at inddrive visse tab kan være underlagt begrænsninger for ansvar pålagt af systemudbyderen, markedet, clearinghuset og / eller medlemsfirmaerne.

Sådanne grænser kan variere:

du bør spørge det firma, som du behandler for detaljer i denne henseende.

11. Elektronisk handelstransaktion på et elektronisk handelssystem kan ikke alene afvige fra handel på et åbent marked, men også fra handel på andre elektroniske handelssystemer.

Du vil blive udsat for risici forbundet med systemet, herunder manglende hardware og software.

Resultatet af systemfejl kan være, at din ordre enten ikke udføres i overensstemmelse med dine instruktioner eller slet ikke udføres.

12. Off-exchange-transaktioner I nogle jurisdiktioner, og kun i begrænsede tilfælde, har virksomheder tilladelse til at gennemføre valutakursforretninger.

Det firma, som du handler med, kan fungere som din modstykke til transaktionen.

Det kan være svært eller umuligt at afvikle en eksisterende position, vurdere værdien, fastsætte en rimelig pris eller vurdere risikoeksponeringen.

Af disse årsager kan disse transaktioner indebære øgede risici.

Offentlige transaktioner kan være mindre regulerede eller underlagt særskilt reguleringssystem.

Inden du foretager sådanne transaktioner, bør du gøre sig bekendt med gældende regler og dertil hørende risici.