Rask og enkel

Konto registrering
Personlig informasjon
GODTGJØR TIL ELEKTRONISK TRANSMISSION AV BEKRÆFTELSER OG FORMÅL REGNSKAPSERKLÆRINGER

Kunden tillater herved at kundens kontoinformasjon og handelsbekreftelser er tilgjengelige på Internett i stedet for å ha slik informasjon levert til kunden via e-post eller e-post. Klienten vil kunne få tilgang til kontoinformasjon via PSS-nettstedet ved hjelp av kundens kontoinnloggingsinformasjon for å få tilgang til kontoen.

PSS vil legge ut alle kundens kontoaktivitet, og klienten vil kunne generere daglige, månedlige og årlige rapporter om kontoaktivitet, samt en rapport om hver utført handel.

Oppdatert kontoinformasjon vil være tilgjengelig ikke mer enn tjuefire timer etter at en aktivitet skjer på kundens konto. Postering av kontoinformasjon på kundens online konto vil bli vurdert levering av bekreftelse og kontoutskrifter.

Kontoinformasjon vil til enhver tid omfatte handelsbekreftelser med billettnumre, kjøps- og salgspriser, bruksmargin, beløp tilgjengelig for marginhandel, fortjeneste og tap, samt aktuelle åpne eller ventende stillinger.

Oppsigelse: Klienten kan når som helst tilbakekalle dette samtykket ved skriftlig varsel til PSS. Det kan imidlertid føre til at PSS ikke kan åpne eller opprettholde Client-konto eller å levere tjenester til Client.

Hvis kunden ikke ønsker å ha kontoplysninger levert elektronisk som beskrevet i denne retningslinjene, må kunden kontakte PSS via e-post på: helpdesk@esparkasse.com eller send en forespørsel til: PSS Oppmerksomhet: Compliance, Biskop Gunnerus Gate 14, 0185 Oslo, Norge .

Vær oppmerksom på at når PSS mottar en slik instruksjon, vil PSS ikke kunne betjene kundens konto og lukke eventuelle åpne og finansierte kontoer som kunden har.

Risikoopplysninger

A. Utsteder Risikofaktorer

1.PSS som utsteder eller motpart I

Når PSS er utsteder eller motpart i de relevante Finansielle Instrumenter, utgjør en investering i slike Finansielle Instrumenter risikoen for at PSS ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til de relevante Finansielle Instrumenter på en hvilken som helst relevant forfallsdato.

For å vurdere risikoen bør potensielle investorer vurdere all informasjon som er gitt i tilbudsdokumenter knyttet til de relevante Finansielle Instrumentene, og rådføre seg med sine egne profesjonelle rådgivere dersom de anser det nødvendig.

Risikoen knyttet til PSSs evne til å oppfylle sine forpliktelser med hensyn til slike Finansielle Instrumenter, er beskrevet under henvisning til kredittrating tildelt av uavhengige ratingbyråer.

En vurdering er ikke en anbefaling om å kjøpe, selge eller holde inne Finansielle Instrumenter, og kan bli utsatt for suspensjon, reduksjon eller tilbaketrekking når som helst ved å tildele ratingbureau.

En suspensjon, reduksjon eller tilbaketrekking av en tildelt rating kan påvirke markedsprisen på enkelte finansielle instrumenter hvor PSS er utstederen.

Vurdering av etterordnede forpliktelser Eventuelle finansielle instrumenter som er underordnede forpliktelser til PSS, kan berettes lavere enn de som er angitt ovenfor, fordi i tilfelle av insolvens eller likvidasjon av PSS, er fordringene som følger av disse forpliktelsene underlagt de krav fra kreditorer av PSS som er heller ikke underordnet.

Verdien av Finansielle Instrumenter hvor PSS er utsteder eller motparten forventes å bli påvirket, delvis av investorens generelle vurdering av PSSs kredittverdighet.

Enhver reduksjon i kredittverdigheten til PSS kan føre til reduksjon i verdien av slike finansielle instrumenter.

Hvis en konkursprosedyre påbegynnes med hensyn til PSS, kan tilbakeføringen til en innehaver av eller en fest i et slikt Finansielt Instrument være begrenset, og eventuell gjenoppretting vil trolig bli vesentlig forsinket.

2. Tredjepart som utsteder eller motpart Når en tredjepart er utsteder eller motpart i de relevante finansielle instrumenter, har en investering i slike finansielle instrumenter risiko for at den relevante tredjepart ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til de relevante finansielle instrumenter Finansielle instrumenter på forfallsdato.

For å vurdere risikoen bør potensielle investorer vurdere all informasjon som er gitt i tilbudsdokumenter knyttet til de relevante Finansielle Instrumentene, og rådføre seg med egne rådgivere dersom de anser det nødvendig.

PSS godtar ingen forpliktelse eller ansvar overhodet i forhold til noen tredjepart og gir ingen representasjon, garanti eller annen forsikring om evnen eller på annen måte av noen tredjepart til å utføre noen av sine forpliktelser i forhold til et finansielt instrument utstedt av det.

Hvis forpliktelser fra tredjepart er underordnet, gjelder de samme hensyn som de som er beskrevet ovenfor under "Rating of Subordinated Obligations".

Verdien av finansielle instrumenter hvor en tredjepart er utsteder eller motparten forventes å bli påvirket, delvis av investorens generelle vurdering av tredjeparts kredittverdighet.

Enhver reduksjon i tredjeparts kredittverdighet kan føre til en reduksjon i verdien av slike finansielle instrumenter.

Dersom en konkursprosedyre påbegynnes i forhold til tredjepart, kan tilbakeføringen til en innehaver av eller en part i et slikt Finansielt Instrument begrenses, og eventuell gjenoppretting vil trolig bli vesentlig forsinket.

B. Generelle risikofaktorer knyttet til finansielle instrumenter

1.Ikke Betalinger eller Leveranser inntil Avvikling Fremtidige investorer bør merke seg at der ingen periodiske rentebetalinger eller andre utbetalinger skal gjøres i løpet av et finansielt instrument, hvor slike finansielle instrumenter er i form av verdipapirer eller ellers kan handle, en realisering i sekundærmarkedet av slike finansielle instrumenter kan være den eneste avkastningen som potensielt er tilgjengelig for investoren før avvikling av slike finansielle instrumenter.

Imidlertid bør investorer merke til risikofaktorene beskrevet under overskriftene "Markedsverdi" og "Finansielle instrumenter kan være Illikvide" angitt under overskriften "D. Markedsfaktorer" nedenfor i denne forbindelse.

2. Tidlig oppsigelse for ekstraordinære grunner, ulovlighet og force majeure Hvis det er angitt i vilkårene for eventuelle Finansielle Instrumenter, dersom PSS eller den relevante Tredjeparten, etter hvert som det er tilfelle, bestemmer at ytelsen utenfor sin kontroll, ytelsen av sine forpliktelser i forhold til de relevante finansielle instrumenter har blitt ulovlig eller upraktisk helt eller delvis av en eller annen grunn, eller PSS eller den relevante tredjepart, etter hvert som det er tilfelle, avgjør at det av grunner utenfor sin kontroll er nei lenger lovlig eller praktisk for å kunne opprettholde sikringsarrangementer med hensyn til slike Finansielle Instrumenter, av hvilken som helst grunn, PSS eller den relevante Tredjepart, kan etter eget skjønn og uten forpliktelse si opp slike finansielle instrumenter tidlig.

Prospektive innkjøpere bør gjennomgå vilkårene i de relevante Finansielle Instrumentene for å fastslå om og hvordan slike bestemmelser gjelder for slike Finansielle Instrumenter, og hva er konsekvensene av slik oppsigelse, inkludert hva som er noe som skal betales som følge av dette.

3. Markedsforstyrrelser Hendelser, justeringer og tidlig oppsigelse av finansielle instrumenter Hvis det er angitt i vilkårene for eventuelle finansielle instrumenter, kan den relevante beregningsagenten avgjøre at det har oppstått en markedsforstyrrelse eller eksisterer på en relevant tid.

Enhver slik avgjørelse kan forsinke verdsettelse med hensyn til det relevante Underliggende som kan påvirke verdien av de relevante Finansielle Instrumenter og / eller kan forsinke avregning for slike Finansielle Instrumenter.

I tillegg, hvis det er angitt i vilkårene og betingelsene for eventuelle finansielle instrumenter, kan regnskapsmedlemmet gjøre justeringer av slike vilkår og betingelser for å ta hensyn til relevante justeringer eller hendelser i forhold til det underliggende, herunder, men ikke begrenset til, å bestemme en etterfølger til Den relevante Underliggende eller dets utsteder eller dets sponsor, alt etter tilfellet.

I tillegg kan PSS eller den relevante Tredjepart, som det er tilfellet, i visse tilfeller avslutte de relevante Finansielle Instrumentene tidlig etter en slik hendelse.

Fremtidsrettede kjøpere bør gjennomgå vilkårene i de relevante finansielle instrumenter for å fastslå om og hvordan slike bestemmelser gjelder for slike finansielle instrumenter og hva som utgjør en relevant tilpasning eller begivenhet.

4. Beskatning Potensielle kjøpere og selgere av finansielle instrumenter bør være oppmerksomme på at de kan være pålagt å betale frimerkeavgift eller andre dokumentaravgifter i samsvar med lover og praksis i landet der relevante finansielle instrumenter overføres.

Betaling og / eller levering av eventuelt beløp for Finansielle instrumenter kan være betinget av betaling av visse avgifter, avgifter og / eller utgifter som angitt i vilkårene i de relevante finansielle instrumenter.

PSS eller den relevante Tredjeparten har, som det er tilfelle, rett, men kan ikke være forpliktet til å holde eller trekke fra et beløp som skal betales eller leveres under slike Finansielle Instrumenter, slik beløp eller del som er nødvendig for å ta hensyn til eller å betale noen skatt, plikt, gebyr, tilbakeholdenhet eller annen betaling.

Fremtidsrettede investorer bør gjennomgå vilkårene i de relevante finansielle instrumenter for å fastslå om og hvordan slike bestemmelser gjelder for slike finansielle instrumenter.

Potensielle kjøpere som er i tvil om sin skatteposisjon, bør konsultere egne uavhengige skatterådgivere.

I tillegg bør potensielle kjøpere være oppmerksomme på at skatteregler og deres anvendelse av de relevante skattemyndighetene endres fra tid til annen.

Det er derfor ikke mulig å forutsi den nøyaktige skattebehandlingen som vil gjelde til enhver tid.

5. Opplæringserklæring og sertifisering Dersom noen Finansielle Instrumenter er underlagt bestemmelser om levering av et varselbrev og slik melding er mottatt av parten eller partene som er spesifisert etter siste tidspunkt som er angitt i vilkårene i de relevante Finansielle Instrumentene, kan det ikke anses å være behørig levert til en viss senere dag.

En slik ansett forsinkelse kan i tilfelle kontantavregnede finansielle instrumenter øke eller redusere kontantbeløpet som skal betales ved oppgjør fra hva det ellers ville vært, men for slik ansett forsinkelse.

Når det gjelder finansielle instrumenter som kun kan utøves på en dag eller bare i løpet av en opptjeningsperiode og ikke uttrykkes for å bli utøvd automatisk, vil enhver utøvelsesvarsel, hvis ikke levert senest innen de vilkår som er angitt i relevante finansielle instrumenter , skal være ugyldig.

Manglende å levere noen sertifiseringer som kreves av vilkårene for et utstedelse av finansielle instrumenter, kan føre til tap eller manglende evne til å motta beløp eller leveranser som ellers skyldes under slike finansielle instrumenter.

Fremtidsrettede kjøpere bør gjennomgå vilkårene i de relevante finansielle instrumenter for å fastslå om og hvordan slike bestemmelser gjelder for slike finansielle instrumenter.

Finansielle instrumenter som ikke utøves i samsvar med deres vilkår og betingelser, utløper verdiløs.

Fremtidsrettede kjøpere bør gjennomgå vilkårene i de relevante Finansielle Instrumentene for å fastslå om slike finansielle instrumenter er underlagt automatisk trening, og når og hvordan en opplæringsmelding kan bli gyldig levert.

6. Tidsforsinkelse etter trening Når finansielle instrumenter skal utøves og avregnes ved kontantbetaling, kan det ved utøvelsen av dem være en tidsforsinkelse mellom tidsøvelsen og tidspunktet for det aktuelle kontantbeløpet som er knyttet til slik trening, er bestemt .

Eventuell forsinkelse mellom treningstiden og fastsettelsen av kontantbeløpet vil bli spesifisert i vilkårene i de relevante finansielle instrumenter.

En slik forsinkelse kan imidlertid være betydelig lengre, særlig når det gjelder forsinkelse i utøvelsen av slike kontantgjeldede finansielle instrumenter som følge av noen daglige maksimale utøvelsesbegrensninger eller ved beregningens avgjørelse om at det har oppstått en markedsforstyrrelse på en hvilken som helst relevant tid.

Gjeldende kontantbeløp kan reduseres eller øke fra hva det ville vært, men for en slik forsinkelse.

Fremtidsrettede kjøpere bør gjennomgå vilkårene i de relevante finansielle instrumenter for å fastslå om og hvordan slike bestemmelser gjelder for slike finansielle instrumenter.

7. Høyt volatile markeder Finansielle instrumenter kan knyttes til prisene på råvarekontrakter og derivater, inkludert futures og opsjoner som er svært volatile.

Prisbevegelser av terminkontrakter, terminkontrakter og andre derivatkontrakter som et Finansielt Instrument kan knyttes til, påvirkes blant annet av renter, endring av tilbud og etterspørselsforhold, handel, finanspolitikk, penge- og valutakontrollprogrammer og politikk av regjeringer og nasjonale og internasjonale politiske og økonomiske hendelser og politikk.

I tillegg griper regjeringer fra tid til annen, direkte eller indirekte, og ved regulering på enkelte markeder, spesielt i valutaer og renteselaterte futures og opsjoner.

Slike intervensjoner er ofte ment å påvirke prisene direkte og kan sammen med andre faktorer føre til at alle slike markeder beveger seg raskt i samme retning på grunn av blant annet rentefluktuasjoner.

Enhver slik intervensjon kan ha en negativ innvirkning på verdien av visse finansielle instrumenter.

8. Kommisjon Før en investor kjøper et finansielt instrument, bør det få opplysninger om alle provisjoner og andre avgifter som du vil være ansvarlig for.

Hvis noen kostnader ikke er uttrykt i pengevilkår (men for eksempel i prosent av kontraktsverdi), bør den få en klar og skriftlig forklaring, inkludert passende eksempler, for å fastslå hva slike kostnader sannsynligvis vil bety i spesifikke pengevilkår.

For futures, når provisjon belastes som en prosentandel, vil det normalt være som en prosentandel av den totale kontraktsverdien, og ikke bare som en prosentandel av en innledende betaling.

C. Produktspesifikke risikofaktorer Produktspesifikke risikofaktorer Ulike finansielle instrumenter involverer ulike risikonivåer og ved å avgjøre om handel eller kjøp av finansielle instrumenter skal potensielle investorer ta hensyn til følgende.

En investering i noen finansielle instrumenter innebærer risiko.

Disse risikoene kan blant annet omfatte aksjemarked, obligasjonsmarkedet, valuta, rente, markedsvolatilitet og økonomiske, politiske og regulatoriske risikoer og enhver kombinasjon av disse og andre risikoer.

Noen av disse risikoene er kort diskutert nedenfor.

Fremtidsrettede innkjøpere bør oppleves med hensyn til transaksjoner i instrumenter som de relevante finansielle instrumenter og i det underliggende knyttet til slike finansielle instrumenter.

Fremtidsrettede innkjøpere bør forstå risikoen knyttet til en investering i de relevante Finansielle Instrumenter og bør bare nå en investeringsbeslutning etter omhyggelig overveielse, med deres juridiske, skattemessige, regnskapsmessige og andre rådgivere om (a) hvorvidt en investering er egnet i den relevante Finansielle Instrumenter i lys av egne økonomiske, skattemessige og andre omstendigheter, (b) opplysninger angitt i tilbudsdokumentet knyttet til de relevante finansielle instrumenter og (c) relevant underliggende.

Finansielle instrumenter kan falle i verdi og, når finansielle instrumenter er kapitalbeskyttet, bør investorer merke seg at uansett investering i slike finansielle instrumenter, vil kontantbeløpet som forfaller ved forfall aldri være mindre enn et spesifisert minimumskvote.

En investering i et hvilket som helst finansielt instrument bør bare gjøres etter vurdering av retning, tidspunkt og omfang av potensielle fremtidige endringer i verdien av det aktuelle underliggende og / eller i sammensetningen og / eller beregningsmetoden for det relevante underliggende, som avkastningen av slike investeringer vil være avhengig, interlaid, ved slike endringer.

En investor i et finansielt instrument må generelt være riktig om retningen, tidspunktet og størrelsen av en forventet verdiendring av den relevante underliggende.

Mer enn én risikofaktor kan ha samtidig effekt med hensyn til et finansielt instrument slik at effekten av en bestemt risikofaktor kanskje ikke er forutsigbar.

I tillegg kan mer enn én risikofaktor ha en sammensatt effekt som kanskje ikke er forutsigbar.

Det kan ikke garanteres hvilken effekt en kombinasjon av risikofaktorer kan ha på verdien av et finansielt instrument.

Finansielle instrumenter knyttet til en Underliggende representasjon En investering knyttet til den økonomiske utviklingen til relevante Underliggende og potensielle investorer bør merke seg at avkastningen (hvis noen) på investeringen i slike Finansielle Instrumenter vil avhenge av ytelsen til slik Underliggende.

Potensielle investorer bør også merke seg at mens markedsverdien av slike finansielle instrumenter er knyttet til slik underliggende og vil bli påvirket (positivt eller negativt) av slik underliggende, kan eventuelle endringer ikke være sammenlignbare og kan være uforholdsmessige.

Det er umulig å forutsi hvordan nivået av relevant underliggende vil variere over tid.

I motsetning til en direkte investering i det relevante Underliggende, representerer slike finansielle instrumenter retten til å motta betaling eller levering av det aktuelle beløpet på den angitte eller fastsatte dato (er) med hensyn til slike Finansielle Instrumenter som kan inkludere periodiske rentebetalinger (hvis spesifisert i vilkårene for slike Finansielle Instrumenter), alle eller noen av disse kan bestemmes med henvisning til utførelsen av den relevante Underliggende.

De gjeldende vilkårene fastsetter bestemmelsene for fastsettelse av beløp som skal betales eller leveres, alt etter omstendighetene, på den angitte eller fastsatte dato (er) med hensyn til de relevante finansielle instrumenter, inkludert eventuelle periodiske rentebetalinger .

PROSPEKTIVE INVESTORER I FINANSIELLE INSTRUMENTER LINKET TIL EN UNDERLISTE, SKAL REVISERE BETINGELSENE AV DE RELEVANTE FINANSIELLE INSTRUMENTENE FOR Å ANVENDE DET RELEVANTE UNDER LYING ER OG Å SE HVILKEN BLEV NOGEN BELØP BETALIG ELLER LEVERERBART, SOM MÅLET ER, ER BESTEMMET OG NÅR NOEN SÅDANTE BELØP (ER) BETALERES OG / ELLER LEVERERES, SOM MÅLET ER, FØR DU GJØR EN BESLUTNING OM Å KJØVE SÅDANNE FINANSIELLE INSTRUMENTER.

Den eneste avkastningen på finansielle instrumenter kan være potensiell betaling eller levering av beløp som skal betales ved utøvelse eller innløsning eller på annen måte forfalt, og betaling av eventuelle periodiske rentebetalinger og potensielle innkjøpere bør gjennomgå vilkårene for det aktuelle Finansielle instrumenter for å fastslå hvilket beløp som skal betales og / eller leverbare, hvilke omstendigheter og hvornår.

PSS eller den relevante Tredjepart kan, etter hvert, utstedes flere utgaver av finansielle instrumenter knyttet til samme underliggende.

Imidlertid kan det ikke garanteres at PSS eller den relevante Tredjeparten, etter hvert, utsteder mer enn ett utstedelse av finansielle instrumenter knyttet til slik underliggende.

Til enhver tid kan antallet utestående finansielle instrumenter være betydelig.

Finansielle instrumenter kan være knyttet til blant annet verdipapirer, indekser, valutaer, kreditt for spesifiserte enheter, derivater, råvarer og / eller råvare futures, private equity eller illikvide eiendeler og eiendom, lav kredittkvalitet verdipapirer, nødsituasjoner, investeringer i fremvoksende eller utviklende markeder og / eller fondandeler inkludert hedgefond.

Finansielle instrumenter knyttet til aksjepapirer For finansielle instrumenter knyttet til egenkapitalsikkerhet eller kurv av aksjer, på de angitte eller fastsatte datoene for slike Finansielle Instrumenter, kan investorer motta fysisk levering av et gitt antall relevante aksjepapirer og / eller betaling av et beløp som er bestemt med henvisning til verdien av de relevante aksjepapirene på en gitt dato eller datoer i forhold til en annen dato eller datoer.

Følgelig kan en investering i slike finansielle instrumenter ha tilsvarende markedsrisiko for en direkte investering i de relevante aksjepapirene, og investorene bør ta råd i henhold til dette.

Rente (hvis noen) som skal betales på slike finansielle instrumenter, kan beregnes ut fra verdien av en eller flere aksjer på en gitt dato eller datoer i forhold til en annen dato eller datoer eller ved henvisning til utbytte betalt for en slik egenkapital verdipapirer.

I forhold til slike Finansielle Instrumenter vil ingen utsteder av de relevante aksjepapirene ha deltatt i utarbeidelsen av et tilbudsdokument knyttet til de relevante finansielle instrumenter, eller vilkårene i de relevante finansielle instrumenter og PSS vil ikke foreta undersøkelser eller forespørsler med respekt for opplysningene om en slik utsteder deri eller i dokumentene hvorfra slike opplysninger ble hentet ut.

Følgelig kan det ikke garanteres at alle hendelser som forekommer før utstedelsesdatoen for de relevante Finansielle Instrumentene (inkludert hendelser som vil påvirke nøyaktigheten eller fullstendigheten av offentlig tilgjengelige dokumenter som brukes av PSS ved utarbeidelse av et tilbudsdokument knyttet til det relevante Finansielle instrumenter) som vil påvirke børskursen på de relevante aksjepapirene, vil bli offentliggjort.

Etterfølgende avsløring av slike hendelser eller avsløring av eller manglende opplysning om fremtidige hendelser knyttet til utstederen av slike aksjer kan påvirke børskursen på slike aksjer og dermed handelsprisen eller verdien av slike finansielle instrumenter.

Med mindre annet er angitt i vilkårene for slike Finansielle Instrumenter, vil innehavere av slike Finansielle Instrumenter ikke ha stemmerett eller rett til å motta utbytte eller utbytte eller andre rettigheter med hensyn til de relevante aksjepapirene som disse Finansielle Instrumenter vedrører.

Finansielle instrumenter knyttet til indekser For finansielle instrumenter knyttet til en indeks eller kurv av indekser, på den angitte eller fastsatte dato (er) med hensyn til slike Finansielle Instrumenter, kan investorer motta betaling av et beløp bestemt med henvisning til verdien av relevant indeks eller indekser på en gitt dato eller datoer i forhold til en annen dato eller datoer og / eller fysisk levering av eiendeler knyttet til den relevante indeksen eller indeksene.

Rente (hvis noen) som skal betales på slike Finansielle Instrumenter, kan beregnes ut fra verdien av en eller flere av de relevante indeksene på en gitt dato eller datoer i forhold til en annen dato eller datoer.

Finansielle instrumenter knyttet til valutaer For finansielle instrumenter knyttet til en eller flere valutaer, på den angitte eller fastsatte dato (er) for slike Finansielle Instrumenter, kan investorer motta betaling av et beløp bestemt med henvisning til verdien av de relevante valutaene på en bestemt dato eller datoer i forhold til en annen dato eller datoer.

Renter (hvis noen) som skal betales på slike finansielle instrumenter, kan beregnes ut fra verdien av en eller flere av de relevante valutaene på en gitt dato eller datoer i forhold til en annen dato eller datoer.

Fluktuasjoner i valutakurser av den aktuelle valutaen (eller en eller flere av valutaene i en kurv med valutaer) vil påvirke verdien av Finansielle instrumenter knyttet til slik valuta eller valutaer.

Videre kan investorer som har til hensikt å konvertere gevinster eller tap fra mottak av penger fra eller salg av slike finansielle instrumenter til deres hjem valuta, bli påvirket av svingninger i valutakurser mellom deres hjem valuta og den aktuelle valutaen (eller en eller flere av valutaene i en kurv av valutaer).

Valutaværdiene kan påvirkes av komplekse politiske og økonomiske faktorer, inkludert statlige tiltak for å fikse eller støtte verdien av en valuta (eller en eller flere av valutaene i en kurv av valutaer), uavhengig av andre markedskrefter.

Kjøpere av finansielle instrumenter knyttet til valuta eller valutaer risikerer å miste hele investeringen dersom valutakursene i den aktuelle valutaen (eller en eller flere av valutaene i en kurv av valutaer) ikke beveger seg i den forventede retningen.

Dersom ytterligere finansielle instrumenter eller opsjoner knyttet til bestemte valutaer eller bestemte valutaindekser senere blir utstedt, vil leveransen av finansielle instrumenter og opsjoner knyttet til slike valutaer eller valutaindekser, som det er aktuelt, i markedet øke, noe som kan føre til at prisen Finansielt instrument saretraded i annenhåndsmarkedet å avta betydelig.

I det vanlige løpet av den daglige valutamarkedet eller markedsutviklingen eller for å håndtere risikoen for eksponering i forhold til eventuelle finansielle instrumenter inngått med deg, kan PSS og / eller dets tilknyttede selskaper eller tredjeparter komme inn inngå, avvikle, avslutte eller lukke ut helt eller delvis transaksjoner med tredjepart (tredjepartstransaksjoner) før, på eller etter tidspunktet for: (i) verdsettelsen av det finansielle instrumentet bestemmes; (ii) verdsettelsen av et eksternt markedssett eller referansepunkt som et finansielt instrument refererer til, bestemmes (en fastsettelse); (iii) Finansinstrumentet skyldes å avgjøre; eller (iv) partens rett til å kreve at det finansielle instrumentet blir oppnådd (alle eller noen av disse tider er en relevant tid).

Det er mulig at innføring i tredjepartstransaksjoner på en relevant tid kan påvirke valutakursene direkte eller indirekte, noe som igjen kan påvirke verdien av et finansielt instrument til deg, eller verdien av en fikserings- og / eller kan utløse visse bestemmelser i et finansielt instrument.

Finansielle instrumenter knyttet til kreditt av spesifiserte enheter Finansielle instrumenter kan være knyttet til kreditt for en eller flere spesifiserte enheter og i tilfelle av visse forhold som er angitt i vilkårene for slike Finansielle Instrumenter, PSS eller, som det er tilfelle Det kan hende at den relevante Tredjepartens plikt til å betale beløp under slike Finansielle Instrumenter kan erstattes av en forpliktelse til å betale andre beløp beregnet ut fra verdien av forpliktelser knyttet til en eller flere av disse spesifiserte enheter og / eller å levere slike forpliktelser .

I tillegg kan slike finansielle instrumenter som er rentebærende, slutte å bære renter på eller før datoen for forekomsten av slike forhold.

Finansielle instrumenter knyttet til derivater Finansielle instrumenter kan bli utstedt eller på annen måte inngått, avkastningen som er knyttet til derivatinstrumenter (som kan være kompliserte) som søker å modifisere eller replikere investeringsresultatet til bestemte verdipapirer, varer, valutaer, rentesatser, indekser eller markeder på løftet eller ikke-leveransert grunnlag.

Den Underliggende med hensyn til slike Finansielle Instrumenter har generelt motpartsrisiko og kan ikke utføre på den forventede måten, noe som resulterer i større tap eller gevinstøkning.

Slike finansielle instrumenter er utsatt for risiko som kan føre til tap av hele eller deler av verdien av underliggende og dermed påvirke verdien av de finansielle instrumentene negativt.

Slike risikoer kan omfatte rente- og kredittrisiko, volatilitet, verdens og lokal markedspris og etterspørsel, og generelle økonomiske faktorer og aktivitet.

Underliggende kan være et derivat som også kan ha svært høy innflytelse innebygd i det som kan vesentlig forstørre markedsbevegelser, noe som betyr at tap i noen tilfeller kan overstige verdien av det relevante derivatinstrumentet og dermed resultere i et totalt tap.

Noen av markedene for derivatinstrumenter er "over-the-counter" eller "inter dealer" -markeder, som kan være illikvide og er noen ganger gjenstand for større spredninger mellom tilbuds- og tilbudspriser enn børshandlede derivater.

Deltakerne i slike markeder er vanligvis ikke gjenstand for kredittvurdering og tilsynsovervåking, noe som ville være tilfelle med medlemmer av "utvekslingsbaserte" markeder.

Dette utsetter investorer i finansielle instrumenter knyttet til slike derivater til risikoen for at en motpart ikke vil avgjøre en transaksjon i samsvar med vilkårene sine fordi motparten har et kreditt- eller likviditetsproblem eller fordi motparten misligholder av en annen grunn .

Forsinkelser i oppgjøret kan også skyldes uoverensstemmelser i vilkårene i den relevante derivatkontrakten (eller ikke), fordi slike markeder kan mangle etablerte regler og prosedyrer for rask løsning av tvister blant markedsdeltakere som finnes i "valutabaserte" markeder.

Disse faktorene kan føre til at verdien av et finansielt instrument reduseres.

Slike "motpartsrisiko" er tilstede i alle "over-the-counter" eller bilaterale swaps, og fremheves i kontrakter med lengre løpetider hvor uforutsette hendelser kan gripe inn for å forhindre oppgjør.

Verdsettelsen av over-the-counter derivat transaksjoner er også gjenstand for større usikkerhet og variasjon enn det som er av børshandlede derivater og verdsettelser fra en part kan avvike fra verdsettelser fra en tredjepart eller verdien ved likvidasjon av den aktuelle transaksjonen.

Under visse omstendigheter kan det ikke være mulig å oppnå markedsnoteringer for verdien av en over-the-counter derivat transaksjon.

Finansielle instrumenter knyttet til råvarer og / eller råvarer Futures For finansielle instrumenter knyttet til en vare eller kurv av varer eller råvare futures på den angitte eller fastsatte dato (er) for slike Finansielle Instrumenter, kan investorer motta betaling av et beløp bestemt ved referanse til verdien av relevante råvarer eller futures kontrakter på en gitt dato eller datoer i forhold til en annen dato eller datoer.

Renter (hvis noen) som skal betales på slike Finansielle Instrumenter, kan beregnes ut fra verdien av en eller flere varer på en gitt dato eller datert i forhold til en annen dato eller datoer eller ved henvisning til en eller flere råvare futures kontrakter.

Investorer bør merke seg at bevegelsene i prisen på varen eller kurven av varer kan være gjenstand for betydelige svingninger som ikke kan korrelere med endringer i rentenivåer, valutaer eller andre indekser og tidspunktet for endringer i den aktuelle prisen på varen eller råvarene kan påvirke det faktiske utbyttet til investorer, selv om gjennomsnittsnivået er i samsvar med forventningene.

Generelt, jo tidligere endringen i prisen eller prisene på råvarene, jo større er effekten på avkastning.

Commodity futures markeder er svært volatile.

Råvaremarkedene påvirkes blant annet av endring av tilbud og etterspørselsrelasjoner, vær, regjerings-, landbruks-, handels- og handelsprogrammer og politikk utformet for å påvirke råvarepriser, verdenspolitiske og økonomiske hendelser og renteendringer.

Videre innebærer investeringer i terminer og opsjonskontrakter ytterligere risikoer, inkludert, uten begrensning, innflytelse (marginen er vanligvis en prosentandel av kontraktens pålydende og eksponeringen kan være nesten ubegrenset).

En innehaver av en futuresposisjon kan finne slike posisjoner bli illikvide fordi visse råvareutvekslinger begrenser svingninger i visse terminkontraktpriser i løpet av en enkelt dag ved forskrifter kalt "daglige prisfluktueringsgrenser" eller "daglige grenser".

Under slike daglige grenser kan det i løpet av en enkelt handelsdag ikke utføres til priser utover de daglige grenser.

Når prisen på en kontrakt for en bestemt fremtid er økt eller redusert med et beløp som tilsvarer den daglige grensen, kan stillinger i fremtiden ikke bli tatt eller likvideres med mindre handelsmenn er villige til å drive handler innen eller innenfor grensen.

Dette kan hindre at en innehaver straks avvikler ugunstige stillinger og utsetter det for betydelige tap.

Futures kontraktspriser i ulike varer har av og til overskritt den daglige grensen i flere sammenhengende dager med liten eller ingen handel.

Lignende hendelser kan forhindre likvidasjon av ugunstige stillinger og utsette en investor i et finansielt instrument knyttet til slike kontraktspriser til betydelige tap.

Markedsprisen for slike finansielle instrumenter kan være volatil og kan avhenge av gjenværende tid til å utøve innløsning og volatiliteten til prisen på varen eller råvarene.

Prisen på varen eller råvarene kan påvirkes av økonomiske, økonomiske og politiske hendelser i en eller flere jurisdiksjoner, inkludert faktorer som påvirker utveksling (er) eller sitatsystem (er) som slike varer kan handles på.

Finansielle instrumenter knyttet til private equity eller illikvide eiendeler Finansielle instrumenter kan knyttes til en underliggende som er underlagt lovlige eller andre restriksjoner på overføring eller som ikke eksisterer i likvide markeder, som for eksempel aksjer i private selskaper.

Markedsprisene, om noen av slike aksjer, har en tendens til å være mer volatile, og det kan være umulig å selge slike aksjer, når det er ønskelig, eller å realisere virkelig verdi i tilfelle av salg.

Slike verdipapirer kan hverken være notert på børs eller handles i et over-the-counter-marked.

Som følge av fraværet av et offentlig handelsmarked for disse aksjepapirene, vil de sannsynligvis være mindre likvide enn børsnoterte aksjer.

Det kan være betydelige forsinkelser i forsøk på å selge aksjer som ikke er børsnoterte.

Selv om disse aksjepapirene kan selges i privatforhandlede transaksjoner, kan prisene realisert fra dette salg være mindre enn de opprinnelig betalte.

Videre er selskaper som ikke eier eller er notert på aksjer, ikke underlagt offentliggjøring og andre krav til investorbeskyttelse som ville være aktuelt dersom deres aksjer ble registrert eller børsnotert.

I tillegg kan en utvekslings- eller reguleringsmyndighet suspendere handel i en bestemt kontrakt, bestille umiddelbar likvidasjon og oppgjør av en bestemt kontrakt, eller bestemme at handel med en bestemt kontrakt kun skal gjennomføres for likvidasjon.

Posisjonens likviditet kan føre til betydelige uventede tap, og dermed kan investorer i Finansielle Instrumenter knyttet til dette også lide betydelige uventede tap.

Finansielle instrumenter knyttet til lavkvalitetspapirer Finansielle instrumenter kan være knyttet til spesielt risikable investeringer som også kan gi potensialet til tilsvarende høy avkastning.

Som et resultat er det en betydelig risiko for at en investor i et slikt finansielt instrument kan miste hele eller vesentlig hele sin investering.

Underliggende forhold knyttet til slike finansielle instrumenter kan berettes lavere enn investeringsklasse og kan derfor anses å være "uønskede obligasjoner" eller nødsituasjoner (se også "Finansielle instrumenter knyttet til nødsituasjoner" nedenfor).

Finansielle instrumenter knyttet til vanskelige verdipapirer Finansielle instrumenter kan knyttes til verdipapirer fra utstedere i svak økonomisk tilstand, opplever dårlige driftsresultat, har betydelige kapitalbehov eller negativ nettoverdi, står overfor spesielle konkurranse- eller produktforstyrrelser, eller som er involvert i konkurs eller omorganiseringsprosedyrer.

Slike finansielle instrumenter kan medføre betydelige risikoer som kan medføre betydelige eller til og med totale tap av beløpet som investeres i slike finansielle instrumenter.

Blant risikoen knyttet til finansielle instrumenter knyttet til slike investeringer er at det ofte kan være vanskelig å skaffe seg informasjon om den faktiske tilstanden til utstederen av relevant underliggende; Verdien av det relevante Underliggende kan bli ugunstig påvirket av lover som blant annet gjelder sviktige overføringer og andre ugyldige overføringer eller utbetalinger, utlåneransvar og domstols makt til å forkaste, redusere, underordne eller avskrive bestemte krav; Markedsprisen på det relevante Underliggende kan være gjenstand for brå og uregelmessige markedsbevegelser og over gjennomsnittlig prisvolatilitet, og spredningen mellom tilbuds- og tilbudsprisene på det relevante Underliggende kan være større enn det som er aktuelt i andre verdipapirmarkedene.Det kan ta flere år for markedsprisen på det relevante underliggende å reflektere dens egenverdi; i en bedriftsreorganisasjon kan det ikke være mulig å gjennomføre omorganiseringen (på grunn av for eksempel manglende oppnåelse av nødvendige godkjenninger); og i en likvidasjon (både inn og ut av konkurs) og en omorganisering eksisterer det risiko for at likvidasjonen eller omorganiseringen blir forsinket (for eksempel til ulike forpliktelser, faktiske eller betingede, er oppfylt) eller vil resultere i en distribusjon av kontanter eller en ny sikkerhet hvis verdi vil være lavere enn kjøpesummen til relevant underliggende.og i en likvidasjon (både inn og ut av konkurs) og en omorganisering eksisterer det risiko for at likvidasjonen eller omorganiseringen blir forsinket (for eksempel til ulike forpliktelser, faktiske eller betingede, er oppfylt) eller vil resultere i en distribusjon av kontanter eller en ny sikkerhet hvis verdi vil være lavere enn kjøpesummen til relevant underliggende.og i en likvidasjon (både inn og ut av konkurs) og en omorganisering eksisterer det risiko for at likvidasjonen eller omorganiseringen blir forsinket (for eksempel til ulike forpliktelser, faktiske eller betingede, er oppfylt) eller vil resultere i en distribusjon av kontanter eller en ny sikkerhet hvis verdi vil være lavere enn kjøpesummen til relevant underliggende.

Finansielle instrumenter knyttet til Investeringer i fremvoksende eller utviklende markeder Finansielle instrumenter kan knyttes til verdipapirer fra utstedere som ikke er lokalisert i eller er regulert i utviklede land eller verdipapirer som ikke er notert i valutaen eller ikke handles i, utviklede land.

Investeringer i slike finansielle instrumenter innebærer visse spesielle risikoer, herunder risiko knyttet til politisk og økonomisk usikkerhet, ugunstig statspolitikk, restriksjoner på utenlandsk investering og valutakonvertering, valutakursendringer, mulige lavere nivåer av offentliggjøring og regulering og usikkerhet om statusen , tolkning og anvendelse av lover, inkludert, men ikke begrenset til, de som vedrører ekspropriasjon, nasjonalisering og konfiskering.

Bedrifter som ikke er lokalisert i utviklede land, er heller ikke generelt underlagt enhetlig regnskaps-, revisjons- og finansiell rapporteringsstandard, og revisjonspraksis og krav kan ikke være sammenlignbare med de som gjelder for selskaper i utviklede land.

Videre har verdipapirer som ikke handles i utviklede land, en tendens til å være mindre likvide og prisene på slike verdipapirer er mer volatile.

I tillegg kan oppgjør av bransjer i noen slike markeder være mye langsommere og mer utsatt for svikt enn i markeder i industrilande.

Økte varemerkekostnader samt administrative vanskeligheter (for eksempel anvendeligheten av lovene i jurisdiksjonene i fremvoksende eller utviklingsland til vaktmestere i slike jurisdiksjoner under ulike omstendigheter, inkludert konkurs, evne til å gjenopprette tapte eiendeler, ekspropriasjon, nasjonalisering og rekordtilgang) kan oppstår også ved vedlikehold av eiendeler i slike fremvoksende eller utviklingsland.

Finansielle instrumenter knyttet til fondandeler inkludert sikringsfond Hvor underliggende er eller knytter seg til en eller flere fond, gjenspeiler de aktuelle finansielle instrumentene ytelsen til slike midler, som kan være "hedge funds".

Et sikringsfond kan handle og investere i et bredt spekter av investeringsinteresser som gjeld og aksjer, verdipapirer og valutaer og kan inngå derivattransaksjoner, inkludert, uten begrensning, futures og opsjoner.

Et sikringsfond kan ofte være illikvide og kan bare handles hver måned, kvartalsvis eller enda mindre hyppig.

Av alle disse årsakene og de som er beskrevet nedenfor, anses det å være risikabelt å investere direkte eller indirekte i hedgefond.

Hvis det underliggende er et sikringsfond som ikke utfører tilstrekkelig, vil verdien falle, muligens til null.

Sikringsfondet (er) som gjenspeiles i det aktuelle Underliggende fra tid til annen og dets / deres sikringsfonds handelsrådgivere, samt markedene og instrumentene de investerer i, er ofte ikke gjenstand for gjennomgang av myndigheter, selvregulerende organisasjoner eller andre tilsynsmyndigheter.

Følgende er en ikke-uttømmende liste over risikoen forbundet med å investere i hedgefond: (a) Investeringsleder Utførelsen av et hedgefond vil avhenge av utførelsen av investeringene valgt av nøkkelpersoner knyttet til den daglige driften av investeringsansvarlig for det aktuelle sikringsfondet og på ekspertisen til slike nøkkelpersoner.

Eventuell tilbaketrekking eller annen opphør av investeringsaktiviteter på vegne av investeringsforvalteren av noen av disse personene kan resultere i tap og / eller oppsigelse eller oppløsning av relevant hedgefond.

Investeringsstrategien, investeringsrestriksjonene og investeringsmålene til et sikringsfond gir investeringsforvalteren et betydelig skjønn til å investere eiendelene derav og det kan ikke garanteres at investeringsforvalterens investeringsbeslutninger vil være lønnsomme eller effektivt vil sikre seg mot risikoen for markedet eller andre betingelser og dermed slike beslutninger kan føre til at verdien av det relevante sikringsfondet avtar.

En investeringsforvalter kan motta ytelsesrelaterte avgifter, noe som kan være betydelig.

Måten å beregne slike avgifter kan skape et incitament for investeringsforvalteren til å foreta investeringer som er mer risikofylte eller mer spekulative enn det ville være tilfelle dersom slike gebyrer ikke ble betalt til investeringsforvalteren.

I tillegg, da ytelsesgebyrene kan beregnes på grunnlag av både urealiserte og realiserte gevinster på det relevante sikringsfondets eiendeler, kan slike gebyrer være større enn om de bare var basert på realiserte gevinster.

Hvis et sikringsfond ikke utfører eller ikke utfører tilstrekkelig for å dekke avgiftene, vil verdien av den relevante sikringsfondet falle og kan falle til null.

(b) Manglende segregering av eiendeler En hovedmegler kan være eller måtte være utnevnt i forhold til et hedgefond og vil derfor være ansvarlig for varetekt, clearing, finansiering og rapporteringstjenester med hensyn til verdipapirtransaksjoner inngått av relevant investeringsforvalter.

Når investeringer av et sikringsfond klassifiseres av den aktuelle hovedmegler som sikkerhet, kan de ikke skilles fra en slik megler fra egne investeringer.

Som et resultat kan slike investeringer være tilgjengelige for kreditorene til en slik hovedmegler i tilfelle konkursen, og det relevante sikringsfondet kan miste noen eller all sin interesse i slike investeringer.

(c) Sikringsrisiko En investeringsforvalter kan benytte tegningsretter, futures, terminkontrakter, swaps, opsjoner og andre derivater som involverer verdipapirer, valutaer, renter, varer og andre aktivakategorier (og kombinasjoner av det foregående) med det formål å etablere " markedsneutrale "arbitrage stillinger som en del av strategien og sikre seg mot bevegelser i kapitalmarkedene.

Sikring mot verdifall av porteføljeposisjon eliminerer ikke svingninger i verdiene til porteføljeposisjoner eller hindrer tap dersom verdiene til slike stillinger faller, men etablerer andre stillinger som er utformet for å få tak i samme utvikling, og dermed moderat nedgangen i porteføljeposisjoner 'verdi.

Slike sikringstransaksjoner kan også begrense muligheten for gevinster dersom verdien av porteføljeposisjonen skal øke.

Videre kan det ikke alltid være mulig for investeringsforvalter å utføre sikringstransaksjoner, eller å gjøre det til priser, priser eller nivåer som er fordelaktige for sikringsfondet.

Suksessen til eventuelle sikringstransaksjoner vil være underlagt bevegelsene i retning av verdipapirpriser, valuta og renter, og stabilitet eller forutsigbarhet av prisforhold.

Selv om et sikringsfond kan inngå slike transaksjoner for å redusere valutakurs og renterisiko, kan uventede endringer i valuta eller renter føre til dårligere overordnet ytelse for sikringsfondet enn hvis det ikke hadde vært engasjert i slike sikringstransaksjoner.

I tillegg kan graden av korrelasjon mellom prisbevegelser av instrumentene som brukes i en sikringsstrategi og prisbevegelser i porteføljeposisjonen som sikres, variere.

Videre kan investeringsforvalter av en rekke grunner ikke, eller kanskje ikke, søke å etablere en perfekt sammenheng mellom slike sikringsinstrumenter og porteføljebeløpene som sikres.

En ufullstendig korrelasjon kan forhindre et sikringsfond i å oppnå den tiltenkte sikringen eller eksponere et sikringsfond til risiko for tap.

(d) Utnyttelse Hedgefond kan være i stand til å låne (eller ansette løftestang) uten begrensning og kan benytte ulike kredittlinjer og andre former for innflytelse, herunder swaps og tilbakekjøpsavtaler.

Mens innflytelse gir muligheter for å øke et hedgefonds totale avkastning, har det potensielt økt tap også.

Dersom inntekt og verdsettelse på investeringer foretatt med lånefond er mindre enn de påkrevde rentebetalinger på lånene, vil verdien av sikringsfondet reduseres.

I tillegg vil eventuelle hendelser som negativt påvirker verdien av en investering av et hedgefond, bli forstørret i den grad slik sikringsfond er utnyttet.

Den kumulative effekten av bruk av innflytelse fra et sikringsfond i et marked som beveger seg ugunstig mot slike sikringsfonds investeringer, kan føre til et betydelig tap for sikringsfondet som ville være større enn hvis sikringsfondet ikke var utnyttet.

Videre kan eventuell bruk av sikringsfond i swaps og andre derivater for å få eksponering for visse investeringer, utnytte sikringsfondets eiendeler og underkaste risikoen beskrevet ovenfor.

(e) Risiko knyttet til bruk av marginlån. En investeringsforvalters forventede bruk av kortfristede lån vil føre til ytterligere risiko for det relevante sikringsfondet.

For eksempel, hvis verdipapirer som er pantsatt til meglere for å sikre et sikringsfonds marginalregnskapsnedgang i verdi, kan et slikt hedgefond være underlagt "margin call", i henhold til hvilket det må enten sette inn ekstra midler med megleren eller være gjenstand for obligatorisk likvidasjon av de pantsatte verdipapirene for å kompensere for verdifallet.

I tilfelle av en plutselig nedgang i verdien av sikringsfondets eiendeler, kan investeringsforvalteren ikke være i stand til å likvidere eiendeler raskt nok til å betale margingjenværende.

I et slikt tilfelle kan den relevante føremegleren likvidere tilleggsmidler av sikringsfondet, etter eget skjønn, for å tilfredsstille en slik margingjeld.

Prinsippene for visse opsjoner som handles på utvekslinger utenfor USA, kan betales på margin.

Hvis investeringsforvalter selger en opsjon på en futureskontrakt, kan det være nødvendig å sette inn margin i et beløp som er lik marginskravet etablert for futureskontrakten som ligger til grund for opsjonen, og i tillegg et beløp som er vesentlig lik premien for opsjonen .

Marginekravet på opsjonsskriving, selv om det er justert for å gjenspeile sannsynligheten for at opsjonsalternativer ikke vil bli utøvd, kan faktisk være høyere enn de som er pålagt i handel i futuresmarkedet direkte.

Hvorvidt noen margininnskudd vil bli pålagt for over-the-counter-opsjoner vil avhenge av avtalen mellom transaksjonspartene.

(f) Lav kredittkvalitet og forstyrrede verdipapirer Hedgefond kan investere i verdipapirer knyttet til spesielt risikofylte investeringer eller til verdipapirer fra utstedere i svak økonomisk tilstand, opplever dårlige driftsresultater, har betydelig kapitalbehov eller negativ nettoverdi, og står overfor spesiell konkurranse eller produktforældelse problemer, eller som er involvert i konkurs eller omorganisering.

Investeringer av denne typen kan innebære betydelige risikoer som kan føre til betydelige eller, til tider, til og med totale tap.

Noen av risikoen knyttet til investeringer i slike enheter er beskrevet i "Finansielle instrumenter knyttet til lavkvalitetspapirer" og "Finansielle instrumenter knyttet til verdipapirer" ovenfor.

(g) Derivater Hedgefond kan investere i derivatinstrumenter (hvorav noen kan være kompliserte) som søker å modifisere eller replikere investeringsresultatet til enkelte verdipapirer, varer, valutaer, renter, indekser eller markeder på leverans eller ikke-leveranse.

Disse instrumentene har generelt motpartsrisiko og er underlagt risikoen beskrevet i "Finansielle instrumenter knyttet til derivater" ovenfor.

Hedgefond kan også kjøpe eller selge opsjoner på en rekke underliggende eiendeler.

Risikoen for å skrive (selger) alternativer er ubegrenset fordi opsjonsforfatteren må kjøpe (i tilfelle av et sett) eller selge (ved en samtale) den underliggende sikkerheten til en viss pris ved utøvelse.

Det er ingen grense for prisen et sikringsfond måtte måtte betale for å oppfylle sine forpliktelser som opsjonsforfatter.

Som eiendeler som ikke har noen verdi ved oppgjøret, kan opsjoner innføre et betydelig ekstra element av innflytelse og risiko for et hedgefonds markedseksponering.

Bruken av visse opsjonsstrategier kan gi et sikringsfond til investeringstap som er signifikante selv i sammenheng med stillinger som den relevante investeringsforvalteren har riktig forventet retningen på markedspriser eller prisforhold.

(h) Spesielle risikoer knyttet til handel med derivater utenom de enkelte markeder Noen av markedene hvor et sikringsfond kan påvirke derivattransaksjoner, er "over-the-counter" eller "inter dealer" -markeder, noe som kan være illikvide og noen ganger utsatt for større spredninger mellom tilbuds- og tilbudspriser enn valutahandlede derivattransaksjoner.

Deltakerne i slike markeder er vanligvis ikke gjenstand for kredittvurdering og tilsynsovervåking, noe som ville være tilfelle med medlemmer av "utvekslingsbaserte" markeder.

Dette utsetter sikringsfondet for risiko for motpartsforsinkelse eller forsinkelse i oppgjør og dermed risikoen beskrevet i "Finansielle instrumenter knyttet til derivater" ovenfor.

Disse faktorene kan føre til at et sikringsfond får tap på grunn av ugunstige markedsbevegelser mens erstatningstransaksjoner utføres eller på annen måte.

Slike "motpartsrisiko" er fremhevet der sikringsfondet har konsentrert sine transaksjoner med en enkelt eller liten gruppe motparter.

Et sikringsfond er generelt ikke begrenset fra å håndtere noen bestemt motpart eller fra å konsentrere noen eller alle sine transaksjoner med en motpart.

I tillegg, hvis en investeringsforvalter engasjerer seg i slike over-the-counter-transaksjoner, vil det relevante sikringsfondet bli utsatt for risikoen for at motparten (vanligvis den relevante prime broker) vil mislykkes i å utføre sine forpliktelser under transaksjonen.

Verdsettelsen av over-the-counter derivat transaksjoner er også gjenstand for større usikkerhet og variasjon enn valutatermittede derivater.

Verdiendringsverdien av en derivattransaksjon kan avvike fra likvidasjonsverdien av slik transaksjon, og verdsettelsen fra et sikringsfonds motpart til slike transaksjoner kan avvike fra verdsettelsen fra en tredjepart eller verdien ved likvidasjon av transaksjonen.

Under visse omstendigheter kan det ikke være mulig for et sikringsfond å oppnå markedsnoteringer for verdien av en over-the-counter derivat transaksjon.

Et sikringsfond kan også ikke være i stand til å lukke ut eller inngå en offsetting over-the-counter derivat transaksjon på et tidspunkt det ønsker å gjøre det, noe som medfører betydelige tap.

Spesielt kan avslutningen av en over-the-counter derivat transaksjon vanligvis bare skje med samtykke fra motparten til transaksjonen.

Dersom slik samtykke ikke er oppnådd, vil et sikringsfond ikke kunne lukke sine forpliktelser og kunne lide tap.

(i) Likvide investeringer Hedgefond kan foreta investeringer som er gjenstand for juridiske eller andre restriksjoner på overføring eller som ikke eksisterer i likvide markeder, som for eksempel aksjer i private selskaper, og er underlagt risikoen beskrevet i "Finansinstrumenter knyttet til private equity eller Illikvide eiendeler og eiendommer "ovenfor.

I tillegg kan futuresposisjoner tatt av et sikringsfond bli illikvide fordi for eksempel visse råvareutvekslinger begrenser svingninger i visse terminkontraktpriser i løpet av en enkelt dag ved forskrifter som kalles "daglige prisfluktueringsgrenser" eller "daglige grenser" som beskrevet i "Finansielle instrumenter knyttet til råvarer og / eller råvareterminaler" ovenfor.

(j) Juridiske og lovgivningsmessige farer Juridiske og regulatoriske endringer kan påvirke et hedgefond negativt.

Regulering av investeringsvogner, som hedgefond og mange av de investeringer som en investeringsforvalter har lov til å utføre på vegne av et hedgefond, er fortsatt i utvikling og kan derfor endres.

I tillegg er mange myndigheter, selvregulerende organisasjoner og utvekslinger autorisert til å ta ekstraordinære tiltak i tilfelle markedssituasjoner.

Effekten av fremtidige rettslige eller regulatoriske endringer i et hedgefond er umulig å forutsi, men kan være vesentlig og negativ.

(k) Short selling En kort salg innebærer salg av en sikkerhet som et hedgefond ikke eier i håp om å kjøpe samme sikkerhet (eller en verdipapirerbarhet derfor) på et senere tidspunkt til en lavere pris.

For å levere til kjøperen må sikringsfondet låne sikkerheten og er forpliktet til å returnere sikkerheten til långiveren, som oppnås ved senere kjøp av sikkerheten.

Sikringsfondet realiserer et overskudd eller tap som følge av en kort salg dersom sikkerhetsprisen reduseres eller øker henholdsvis mellom datoen for den korte salget og datoen hvor sikringsfondet dekker sin korte posisjon, dvs. kjøper sikkerhet for å erstatte den lånte sikkerheten.

En kort salg innebærer teoretisk ubegrenset risiko for en økning i markedsprisen på sikkerheten som vil resultere i et teoretisk ubegrenset tap.

(l) Varemerker og råvareterminaler Et sikringsfond kan investere i råvarer og / eller råvare futures og er derfor underlagt blant annet risikoen beskrevet i "Finansielle instrumenter knyttet til råvarer og / eller råvarer Futures" ovenfor.

(m) Hedgefondskompensasjon Et sikringsfond gir vanligvis en ytelsesavgift eller tildeling, utover et grunnleggende rådgivningsgebyr, til sin generelle partner, investeringsforvalter eller person som tjener i tilsvarende kapasitet.

Prestasjonsavgifter eller tildelinger kan skape et incitament for en investeringsforvalter til å velge risikofylte eller mer spekulative underliggende investeringer enn ellers ville være tilfelle.

(n) "Soft Dollar" -betalinger Ved å velge meglere, banker og forhandlere for å gjennomføre transaksjoner på vegne av et hedgefond, kan en investeringsforvalter vurdere faktorer som pris, megleres, bankers og / eller forhandlers evne til raskt å gjennomføre transaksjoner og pålitelig, deres fasiliteter, den operasjonelle effektiviteten som transaksjoner utføres, deres økonomiske styrke, integritet og stabilitet og konkurransekraften i provisjonsrater i forhold til andre meglere, banker og forhandlere, samt kvaliteten, omfanget og frekvensen av produkter eller tjenester som tilbys, eller utbetalt utgifter, av slike meglere, banker og forhandlere.

Produkter og tjenester kan omfatte forskningsartikler som brukes av investeringsforvalteren ved å ta investeringsbeslutninger, og utgifter som er betalt kan inkludere generelle overheadutgifter til investeringsforvalteren.

Slike "myke dollar" -fordeler kan føre til at en investeringsforvalter utfører en transaksjon med en bestemt megler, bank eller forhandler, selv om den kanskje ikke tilbyr de laveste transaksjonsgebyrene.

En investeringsforvalter er ikke pålagt å (i) få de laveste meglerprovisjonene, eller (ii) kombinere eller ordne ordrer for å oppnå de laveste meglerprovisjonene på sin meglerforretning.

Hvis en investeringsforvalter bestemmer at mengden provisjoner belastet av megler er rimelig i forhold til verdien av megler- og forskningsprodukter eller tjenester levert av en slik megler, kan den utføre transaksjoner som slike meglerprovisjoner er større enn provisjonene en annen megler kan belaste.

Slike meglerprovisjoner kan betales til meglere som utfører transaksjoner for den relevante administrerte kontoen, og som leverer, betaler eller refunderer en del av sikringsfondets meglerprovisjoner til sikringsfondet for betaling av kostnaden for eiendom eller tjenester (for eksempel forskningstjenester , telefonlinjer, nyheter og tilbudsutstyr, datatilbehør og publikasjoner) benyttet av relevant investeringsforvalter eller dets tilknyttede selskaper.

En investeringsforvalter vil ha muligheten til å bruke "myke dollar" generert av investeringsaktivitetene for å betale for eiendommen og tjenestene som er beskrevet ovenfor.

Begrepet "myke dollar" refererer til kvittering fra en investeringsforvalter av eiendommer og tjenester levert av meglere (eller futures commissioners i forbindelse med futures transaksjoner) uten kontant betaling av en slik investeringsforvalter basert på volumet av inntekter generert fra meglerprovisjoner for transaksjoner utført for kunder av investeringsforvalteren.

En investeringsforvalter vil vurdere mengden og arten av forskningstjenester levert av meglere, samt i hvilken grad slike tjenester er påberopes, og vil forsøke å tildele en del av meglerforretningen til den relevante administrerte kontoen på grunnlag av disse betraktninger.

(o) Spesielle risikoer knyttet til handel i terminskontrakter Hedgefond kan delta i valutaterminshandel.

Terminkontrakter, i motsetning til terminkontrakter, handles ikke på børser og er ikke standardiserte, men banker og forhandlere fungerer som oppdragsgivere i disse markedene, og forhandler hver transaksjon på individuell basis.

Fremover og "kontant" -handel er vesentlig uregulert; Det er ingen begrensning på daglige prisbevegelser, og spekulative stillingsgrenser gjelder ikke.

Hovedstolene som handler i terminsmarkedet, er ikke pålagt å fortsette å lage markeder i valutaene eller råvarene de handler, og disse markedene kan oppleve perioder med illikviditet, noen ganger av betydelig varighet.

Det har vært perioder hvor visse deltakere på disse markedene ikke har kunnet sitere priser for bestemte valutaer eller varer eller har sitert priser med en uvanlig stor spredning mellom prisen de var villig til å kjøpe og det de var villig til å selge .

Forstyrrelser kan forekomme i ethvert marked som handles av hedgefondene på grunn av uvanlig høyt handelsvolum, politisk inngrep eller andre faktorer.

Markedets likviditet eller forstyrrelse kan føre til store tap i et hedgefond.

(p) Konsentrasjon av investeringer Selv om et sikringsfond generelt vil sikte på å investere i diversifiserte investeringer, kan investeringsforvalteren for et hedgefond investere slike sikringsfondes eiendeler i et begrenset antall investeringer som kan konsentreres i noen få land, næringer, sektorer av en økonomi og / eller utstedere.

Som et resultat av dette, selv om investeringer i hedgefond skal diversifiseres, kan den negative effekten på verdien av det relevante hedgefondet fra ugunstige bevegelser i et bestemt land, økonomi eller industri eller verdien av verdipapirene i en bestemt utsteder være betydelig større enn om et slikt sikringsfond ikke hadde lov til å konsentrere sine investeringer i en slik grad.

(q) Omsetning Hedgefond kan investere på grunnlag av visse kortsiktige markedsforhold.

Som følge av dette forventes omsetningsraten innenfor hedgefondene å være betydelig, potensielt med betydelige meglerprovisjoner, gebyrer og andre transaksjonskostnader.

(r) Operasjonell og menneskelig feil Suksessfondets suksess er delvis avhengig av den relevante investeringsforvalterens nøyaktige beregning av prisforhold, kommunikasjon av nøyaktige handelsinstrukser og løpende stillingevalueringer.

I tillegg kan en investeringsforvalters strategier kreve aktiv og løpende styring av varighet og andre variabler og dynamiske tilpasninger til sikringsfondets posisjoner.

Det er mulighet for at man gjennom menneskelige feil, tilsyn eller operasjonelle svakheter kan oppstå feil i denne prosessen og føre til betydelige handelsmessige tap og en negativ innvirkning på netto aktivverdi av relevant hedgefond.

(e) Pålitelighet av verdsettelser Hedgefondene er verdsatt i henhold til sikringsfondets instrument som styrer slike verdivurderinger.

De styrende virkemidlene til hedgefondene fastslår generelt at verdipapirer eller investeringer som er illikvide, ikke handles på en børs eller i et etablert marked eller som ingen verdi kan fastsettes, vil bli tildelt en slik rettferdig verdi som investeringsforvalteren kan bestemme i sin dom basert på ulike faktorer.

Slike faktorer inkluderer, men er ikke begrenset til, samlede forhandler sitater eller uavhengige vurderinger.

Slike verdivurderinger kan ikke være en indikasjon på hva den faktiske rettferdige markedsverdi ville være i et aktivt, flytende eller etablert marked.

(t) Investeringsstrategier Hedgefond er en relativt heterogen aktivaklasse hvor investeringsforvalterne kan bestemme sine strategier etter eget skjønn.

Som en konsekvens er det ingen vanlig akseptert definisjon for strategier ansatt av hedgefond.

Det kan til og med være umulig å knytte visse hedgefond med bare en bestemt definisjon av en strategi.

Videre er det ulike nivåer på hvilke klassifiseringer som kan gjøres: En generell strategi består av ulike delstrategier som kan være svært forskjellige fra hverandre.

Finansielle instrumenter kan være knyttet til eller være futures eller opsjoner eller utstedt som "over the counter" eller bilaterale kontrakter som det ikke er noe handelsmarked for.

Finansielle instrumenter knyttet til eller som er Futures Transactions i futures innebærer plikt til å foreta eller ta levering av den underliggende eiendelen i kontrakten på en fremtidig dato, eller i noen tilfeller for å avgjøre stillingen med kontanter.

De har en høy grad av risiko.

Den "gearing" eller "leverage" som ofte er tilgjengelig i futures trading betyr at en liten bevegelse kan føre til en forholdsvis mye større bevegelse i verdien av investeringen, og dette kan virke mot en investor så vel som for den.

Fremtidige transaksjoner har en betinget forpliktelse, og investorer bør være oppmerksomme på konsekvensene av dette, særlig eventuelle margineringsbehov.

Marginerte transaksjoner krever at kjøperen foretar en serie betalinger mot kjøpesummen, i stedet for å betale hele kjøpsprisen umiddelbart.

Hvis en investor handler i kontrakter for forskjeller eller salgsmuligheter, kan det opprettholde et totalt tap av marginen den legger inn for å etablere eller opprettholde en stilling.

Hvis markedet beveger seg mot en investor, kan det bli pålagt å betale betydelig tilleggsmargin med kort varsel for å opprettholde stillingen.

Hvis den ikke klarer det innen den påkrevde tiden, kan posisjonen bli likvidert med tap, og det vil være ansvarlig for det resulterende underskuddet.

Selv om en transaksjon ikke margineres, kan den fortsatt ha forpliktelse til å foreta ytterligere utbetalinger under visse omstendigheter utover det beløp som er betalt når det inngikk kontrakten.

Finansielle instrumenter knyttet til eller som er Valg Finansielle instrumenter kan være foret med alternativer med forskjellige egenskaper underlagt følgende betingelser.

Kjøpsalternativer: Kjøpsopsjoner innebærer mindre risiko enn salgsopsjoner fordi, hvis prisen på underliggende aktiva beveger seg mot investor, kan det ganske enkelt tillates at alternativet bortfaller.

Maksimalt tap er begrenset til premien, pluss eventuelle provisjon eller andre transaksjonsgebyrer.

Skrivealternativer: Hvis en investor skriver et alternativ, er risikoen involvert betydelig større enn kjøpsmulighetene.

Det kan være ansvarlig for margin for å opprettholde sin posisjon og et tap kan opprettholdes godt over det mottatte premie.

Ved å skrive et opsjon, aksepterer investoren en juridisk forpliktelse til å kjøpe eller selge underliggende dersom opsjonen utøves mot den, har imidlertid markedsprisen flyttet seg bort fra utøvelseskursen.

Dersom investor allerede eier det underliggende som det har inngått kontrakt om å selge (når opsjonen vil bli kjent som et "dekket anropsalternativ") reduseres risikoen.

Hvis den ikke eier det underliggende (et "avdekket anropsalternativ"), kan risikoen være ubegrenset.

Bare erfarne personer bør vurdere å skrive utdekkede alternativer, og først etter at alle detaljer om de aktuelle forholdene og potensiell risikoeksponering er sikret.

Finansielle instrumenter knyttet til eller som er kontrakter for forskjeller Fremtidige kontrakter og opsjoner kan også omtales som kontrakter for forskjeller.

Disse kan være opsjoner og futures på en indeks, samt valuta- og renteswapper.

Men i motsetning til andre futures og opsjoner kan disse kontraktene kun avregnes kontant.

Investering i en kontrakt for forskjeller bærer de samme risikoene som å investere i en fremtid eller et alternativ, og du bør være oppmerksom på disse som beskrevet ovenfor.

Finansielle instrumenter knyttet til eller som er Utvekslingstransaksjoner i derivater Mens enkelte valutamarkeder er svært likvide, kan transaksjoner i valutaer eller "ikke-overførbare" derivater innebære større risiko enn å investere i valutaderivater fordi det ikke er noen bytte marked for å lukke ut en åpen posisjon.

Det kan være umulig å avvikle en eksisterende posisjon, å vurdere verdien av stillingen som følge av en valutakurs-transaksjon eller å vurdere risikoeksponeringen.

Budpriser og tilbudspriser må ikke noteres, og selv når de er, vil de bli etablert av forhandlere i disse instrumentene, og det kan derfor være vanskelig å fastslå hva som er en rettferdig pris.

D. Markedsfaktorisme1.

Markedsfaktorer

1.1 Verdivurdering av en underliggende En investering i et hvilket som helst finansielt instrument innebærer risiko for verdien av de relevante underliggende eller kurvbestanddelene som omfatter den aktuelle underliggende.

Verdien av de relevante Underliggende eller relevante kurvbestanddeler kan variere over tid og kan øke eller redusere med henvisning til en rekke faktorer som kan omfatte bedriftsaksjoner, makroøkonomiske faktorer og spekulasjon1.

2 Den underliggende underliggende eller kurvkomponentens historiske ytelse er ikke en indikasjon på fremtidig ytelse. Den historiske verdien (hvis noen) av de relevante Underliggende eller kurvbestanddelene som omfatter det relevante Underliggende, angir ikke sin eller deres fremtidige ytelse.

Endringer i verdien av den relevante Underliggende eller en eller flere av de relevante kurvbestanddelene, som gjeldende, vil påvirke handelsprisen for de relevante Finansielle Instrumenter.

1.3 Grunnlaget for å beregne nivået på underliggende eller eventuelle kurvkomponenter kan endres over tid Basis for beregning av nivået for den aktuelle Underliggende eller hvilken som helst kurskomponent kan fra tid til annen bli endret (som beskrevet i tilbudsdokumenter relatert til utstedelsen av de relevante finansielle instrumenter) som kan påvirke markedsverdien av de relevante finansielle instrumentene til enhver tid og dermed eventuelle beløp som skal betales eller leveres ved oppgjør.

1.4 Verdien av en underliggende eller hvilken som helst kurvkomponent vil påvirke verdien av de relevante finansielle instrumentene Verdien av den relevante underliggende vil påvirke verdien av de relevante finansielle instrumentene.

Hvor relevant Underliggende er en kurv, vil verdien av slik Underliggende på en hvilken som helst dag gjenspeile verdien av de relevante kurvbestanddelene på en slik dag.

Endringer i sammensetningen av relevant Underliggende og faktorer (inkludert de som er beskrevet her), som enten påvirker eller kan påvirke verdien av de relevante Underliggende eller relevante kurvbestanddeler, vil påvirke verdien av de relevante Finansielle Instrumenter.

Når verdien av Underliggende eller noen kurvbestanddeler bestemmes i en annen valuta til oppgjørsvalutaen til de relevante Finansielle Instrumenter, kan investorene bli utsatt for valutarisiko.

1.5 Valutarisiko Fremtidige investorer bør være oppmerksomme på at en investering i finansielle instrumenter kan innebære valutarisiko.

For eksempel kan oppgjørsvalutaen til de relevante Finansielle Instrumentene være forskjellig fra valutaen til en investors hjemland jurisdiksjon eller den valutaen en investor ønsker å motta midler til.

Valutakursene mellom valutaene bestemmes av utbuds- og etterspørselsfaktorer på de internasjonale valutamarkedene som påvirkes av makroøkonomiske faktorer, spekulasjon og sentralbank og statlige inngrep eller andre politiske faktorer (herunder innføring av valutakontroll og restriksjoner).

Fluktuasjoner i valutakursene kan påvirke verdien av finansielle instrumenter og eventuelle beløp som skal betales for finansielle instrumenter.

1,6 Renterisiko En investering i finansielle instrumenter kan innebære renterisiko der det er svingninger i renten på innskudd i avregningsvalutaen til de relevante finansielle instrumentene.

Dette kan påvirke markedsverdien av slike finansielle instrumenter.

Renter er avhengig av utbuds- og etterspørselsfaktorer i de internasjonale pengemarkedene som påvirkes av makroøkonomiske faktorer, spekulasjon og sentralbank og statlige inngrep eller andre politiske faktorer.

Fluktuasjoner i kortsiktige og / eller langsiktige renter kan påvirke verdien av finansielle instrumenter.

Når en underliggende eller en kurvkomponent er en rentesikring, forventes verdien av de finansielle instrumentene knyttet til en slik underliggende eller en slik kurskomponent spesielt å påvirke av rentesvingninger.

2. Markedsverdi Markedsverdien av Finansielle Instrumenter i løpet av deres løpetid avhenger hovedsakelig av verdien og volatiliteten til de relevante Underliggende eller relevante kurvkomponenter og rentenivået for instrumenter med sammenlignbare løpetider.

Nivået på markedsvolatilitet er ikke bare en måling av den faktiske volatiliteten, men er i stor grad bestemt av prisene på instrumenter som gir investorer beskyttelse mot slik volatilitet på markedet.

Prisene på disse instrumentene bestemmes av forsynings- og etterspørselsstyrker i opsjons- og derivatmarkedene generelt.

Disse kreftene påvirkes selv av faktorer som faktisk volatilitet i markedet, forventet volatilitet, makroøkonomiske faktorer og spekulasjon.

Rentendringer har generelt samme innvirkning på verdien av finansielle instrumenter som for fastrentede obligasjoner.

Stigende renter vil under normale forhold føre til lavere, fallende renter i en høyere verdi av de relevante Finansielle Instrumenter.

Hvis finansielle instrumenter er kapitalbeskyttet, vil verdien av slike finansielle instrumenter i løpet av deres løpetid under normale markedsforhold ikke falle under verdien av en nullkupongobligasjon med tilsvarende løpetid.

3. Visse sikringshensyn Visse risiko gjelder for kjøpere som erverver finansielle instrumenter for sikringsformål.

Fremtidsrettede kjøpere som har til hensikt å kjøpe Finansielle Instrumenter med sikte på å sikre deres eksponering mot en Underliggende eller noen kurvbestanddeler, bør gjenkjenne risikoen ved bruk av finansielle instrumenter på en slik måte.

Ingen forsikring er eller kan gis at verdien av Finansielle Instrumenter vil korrelere med bevegelser i verdien av en Underliggende eller noen kurvkomponenter og sammensetningen av relevante Underliggende eller eventuelle relevante kurvbestanddeler kan endres over tid.

Videre kan det ikke være mulig å likvide finansielle instrumenter til en pris som direkte reflekterer verdien av de relevante underliggende eller relevante kurvbestanddeler.

Det kan derfor ikke være noen garanti for nivået av sammenheng mellom avkastningen på en investering i et utstedelse av finansielle instrumenter og avkastningen på en direkte investering i de relevante underliggende eller relevante kurvbestanddeler.

Sikringstransaksjoner for å begrense risikoen knyttet til finansielle instrumenter kan ikke lykkes.

4. Finansielle instrumenter Kanskje Illikvide Finansielle Instrumenter som er bilaterale kontrakter eller "Skreddersydde kontrakter" kan ikke ha sekundærmarked, og kan derfor ikke være omsettelige.

Det er ikke mulig å forutsi om og i hvilken grad et sekundærmarked kan utvikles i noen Finansielle Instrumenter eller til hvilken pris Financial Instruments vil handle i annenhåndsmarkedet, eller om et slikt marked vil være flytende eller illikvide.

Søknad kan gjøres for å liste eller sitere eller innrømme handel med finansielle instrumenter på en børs eller anførselssystem som angitt i tilbudsdokumenter knyttet til et emisjon av finansielle instrumenter.

Dersom et utstedelse av Finansielle Instrumenter er så notert eller notert eller tatt opp til handel, er PSS ikke garantert at en slik notering eller notering eller opptak til handel vil bli opprettholdt.

Det faktum at finansielle instrumenter kan være så notert eller notert eller tatt opp til handel, fører ikke nødvendigvis til større likviditet enn om de ikke var notert eller notert eller notert på markedet.

Hvis finansielle instrumenter ikke er notert eller notert eller tatt opp til handel i et børs eller anbudssystem, kan prisinformasjon for slike finansielle instrumenter være vanskeligere å oppnå, og likviditeten til slike finansielle instrumenter kan bli negativt påvirket.

Likviditeten til finansielle instrumenter kan også påvirkes av begrensninger på tilbud og salg av finansielle instrumenter i enkelte jurisdiksjoner.

PSS kan, men er ikke forpliktet til, til enhver tid å kjøpe finansielle instrumenter til enhver pris i det åpne markedet eller ved anbud eller privat avtale.

Eventuelle finansielle instrumenter som er kjøpt, kan holdes eller videreselges eller overgis for kansellering.

Siden PSS kan være den eneste markedsføreren i de relevante Finansielle Instrumentene, kan det sekundære markedet være begrenset.

Jo mer begrenset det sekundære markedet er, desto vanskeligere kan det være for innehavere av slike finansielle instrumenter å realisere verdi for slike finansielle instrumenter før avvikling av slike finansielle instrumenter.

I forhold til PSS som markedsfører, se "

6. Markedsføring av finansielle instrumenter "i" E. interessekonflikter "nedenfor.

E. interessekonflikter

1. Transaksjoner som involverer et underliggende PSS og / eller dets tilknyttede selskaper kan fra tid til annen engasjere seg i transaksjoner som omfatter en eiendel som omfatter en underliggende for sine / deres proprietære kontoer og / eller for kontoer under sin / deres ledelse.

Slike transaksjoner kan ha en positiv eller negativ effekt på verdien av det relevante Underliggende og følgelig på verdien av de relevante Finansielle Instrumenter.

Som brukt i denne delen "interessekonflikter", skal referanser til en underliggende anses å inkludere noen av dets bestanddeler, hvis det er aktuelt.

2. Fungerende i andre kapasiteter PSS og / eller dets tilknyttede selskaper kan fra tid til annen opptre i andre kapasiteter når det gjelder Finansielle instrumenter, for eksempel beregningsmiddel, agent og / eller indekssponsor.

Slike funksjoner kan tillate PSS å bestemme sammensetningen av en Underliggende eller å beregne dens verdi, noe som kan skape interessekonflikter hvor verdipapirer eller andre eiendeler utstedt av PSS selv og / eller noen av dets tilknyttede selskaper kan bli valgt til å være en del av det relevante underliggende , eller hvor PSS opprettholder et forretningsforhold med utstederen av slike verdipapirer eller eiendeler.

3. Utstedelse av andre derivatinstrumenter med hensyn til en underliggende PSS og / eller dets tilknyttede selskaper kan utstede andre derivatinstrumenter med hensyn til en underliggende og innføringen av slike konkurrerende produkter inn i markedet kan påvirke verdien av andre finansielle instrumenter knyttet til det samme Underliggende liggende~~POS=HEADCOMP.

4. Gjennomføring av sikringstransaksjoner PSS kan bruke alle eller noen av inntektene mottatt fra salg av finansielle instrumenter til å inngå sikringstransaksjoner.

PSS mener at slik sikringsaktivitet under normale omstendigheter ikke vil ha vesentlig innvirkning på verdien av de relevante Finansielle Instrumenter.

Det kan imidlertid ikke garanteres at PSSs sikringsaktiviteter ikke påvirker slik verdi.

Verdien av finansielle instrumenter kan særlig påvirkes av likvidasjon av hele eller en del av de relevante sikringsposisjonene (a) på eller om tidspunktet for forfall eller utløp av slike finansielle instrumenter eller (b), hvis slike finansielle instrumenter gir for utslag, innsetting eller lignende, på det tidspunkt når prisen eller verdien til den relevante Underliggende nærmer seg den aktuelle prisen eller nivået for utslag, bank eller annen funksjon.

5. Utstedelseskurs Emisjonskursen for finansielle instrumenter kan, i tillegg til belastning av kostnader, ledelse eller andre gebyrer belastet, utgjøre en premie på den opprinnelige matematiske ("rettferdige") verdien av de relevante finansielle instrumentene som ikke er synlig for investorer.

Slik premie bestemmes av PSS etter eget skjønn, og kan avvike fra premier belastet av andre utstedere for sammenlignbare verdipapirer.

6. Markedsføring av finansielle instrumenter PSS, eller en agent på vegne av den, kan fungere som markedsfører for finansielle instrumenter.

Ved slik markedsstilling vil PSS eller dets agent i stor grad bestemme prisen på de aktuelle Finansielle Instrumentene selv.

Prisene som er notert av en slik markedsfører vil vanligvis ikke tilsvare de prisene som ville ha vært uten markedsstilling og i et flytende marked.

Omstendigheter tatt i betraktning av markedsføreren ved fastsetting av tilbudte tilbudsprisene i annenhåndsmarkedet omfatter spesielt Finansielle Instruments virkelig verdi, som blant annet avhenger av verdien av det relevante Underliggende, samt et bestemt bud -offer spredt rettet av markedsmaker.

Markedsføreren vil i tillegg regelmessig ta hensyn til en belastningsbelastning opprinnelig hevet for de relevante Finansielle Instrumentene og eventuelle gebyrer eller kostnader som ved forfall av de relevante Finansielle Instrumenter skal trekkes fra beløp som kan betales eller leveres (inkludert ledelse, transaksjon eller andre gebyrer belastet på grunnlag av vilkårene knyttet til de relevante finansielle instrumenter).

Videre vil prisene som er notert på annenhåndsmarkedet påvirkes for eksempel av en premie på den aktuelle verdipapirens opprinnelige verdi i utstedelseskursen (se punkt 5.

ovenfor) og, når det er relevant, av utbytte betalt eller mottatt av de relevante Underliggende eller andre inntekter som, på grunn av den relevante Verdipapirstrukturen, er økonomisk knyttet til PSS.

Tilbudsbudsjettet for finansielle instrumenter vil bli fastsatt av markedsføreren basert på tilbud og etterspørsel etter relevante finansielle instrumenter og visse inntekter.

Visse kostnader, som for eksempel forvaltningsgebyr belastet på grunnlag av vilkårene i de relevante finansielle instrumentene, blir i mange tilfeller ikke tatt ut av de anslåtte prisene konsekvent i løpet av de relevante finansielle instrumentene, men trekkes fra i sin helhet fra virkelig verdi av relevante finansielle instrumenter på et tidligere tidspunkt, som bestemt av markedsføreren etter eget skjønn.

Det samme gjelder en premie i emisjonsprisen og, når det er relevant, for utbytte og andre inntekter fra det relevante Underliggende som er økonomisk knyttet til PSS, blir ofte ikke trukket fra når den relevante Underliggende, eller dets bestanddeler, handles "ex dividend ", men som trekkes i et tidlig stadium av termen av relevante finansielle instrumenter" basert på forventet utbytte for hele løpetiden eller et bestemt tidsrom.

Prisen hvor og når slike kostnader trekkes, avhenger blant annet av netto-strømmen tilbake til finansielle instrumenter til markedsføreren.

Deretter kan prisene som citeres av markedsføreren, vesentlig avvike fra virkelig verdi av de relevante Finansielle Instrumentene, eller verdien som forventes økonomisk på grunnlag av faktorene nevnt ovenfor, på det aktuelle tidspunktet.

I tillegg kan markedsføreren når som helst endre metoden som brukes til å fastsette de oppgitte prisene, for eksempel øke eller redusere tilbudsspredningen.

7. Markedsføring av en underliggende PSS og / eller dets tilknyttede selskaper kan også fungere som garantistilsyn i forbindelse med fremtidige tilbud av underliggende eller kan fungere som finansiell rådgiver for utstederen av en underliggende eller i en kommersiell bankkapasitet for utstederen av en Underliggende liggende~~POS=HEADCOMP.

Slike aktiviteter kan fremvise bestemte interessekonflikter og kan påvirke verdien av finansielle instrumenter knyttet til slik underliggende.

8. Å fungere som Underwriter eller på annen måte for utstederen av en underliggende PSS og / eller dets tilknyttede selskaper kan også fungere som garantistilsyn i forbindelse med fremtidige tilbud av underliggende eller kan fungere som finansiell rådgiver til utstederen av en underliggende eller i en kommersiell bankkapasitet for utstederen av en underliggende.

Slike aktiviteter kan fremvise bestemte interessekonflikter og kan påvirke verdien av finansielle instrumenter knyttet til slik underliggende.

9. Innhenting av ikke-offentlig informasjon PSS og / eller dets tilknyttede selskaper kan anskaffe ikke-offentlig informasjon med hensyn til en Underliggende, og verken PSS eller noen av dets tilknyttede selskaper forplikter seg til å utlevere slik informasjon til enhver innehaver av finansielle instrumenter.

I tillegg kan en eller flere av PSSs tilknyttede selskaper publisere forskningsrapporter med hensyn til en Underliggende.

Slike aktiviteter kan presentere interessekonflikter og kan påvirke verdien av finansielle instrumenter.

10. Stabilisering Prisen på visse finansielle instrumenter kan påvirkes av tiltak for å stabilisere prisen på slike finansielle instrumenter.

Stabilisering gjør det mulig å opprettholde markedsprisen på et sikkerhetssystem kunstig i perioden da et nytt utstedelse av verdipapirer blir solgt til publikum.

Stabilisering kan påvirke ikke bare prisen på det nye utstedelsen, men også prisen på andre verdipapirer knyttet til den.

Lokale regulatorer kan tillate stabilisering for å bidra til å motvirke at når et nytt problem kommer inn på markedet for første gang, kan prisen noen ganger falle for en tid før kjøpere blir funnet.

GENERELLE VIRKSOMHETSVILKÅR

1. DEFINISJONER - TOLKNING AV BETINGELSER

1.1. I disse generelle forretningsbetingelsene skal følgende vilkår, med mindre konteksten ellers krever, ha følgende betydninger og kan brukes i singular eller flertall etter behov:

"Konto" betyr en transaksjonskonto av Klienten ved PSS;

"Kontoudskrift" betyr en periodisk oversikt over transaksjonene som krediteres eller debiteres til en Konto;

"Kontosammendrag" betyr en erklæring om kundens verdipapirportefølje, åpne posisjoner, marginkrav, kontantinnskudd mv.

på et bestemt tidspunkt;

"Agent" betyr en enkeltperson eller en juridisk enhet som foretar en transaksjon i hans eller hennes eget navn, men gjør det på vegne av en annen person;

"Autorisert person" betyr en person som er autorisert av kunden til å gi instruksjoner til PSS

"Forretningsdag" betyr enhver dag hvor bankene er åpne for virksomhet i Tyskland;

"CFD" og "CFD-kontrakt" betyr en kontrakt for forskjell som er en kontrakt hvor en investor betaler eller er betalt forskjellen mellom åpnings- og sluttkurs for den aktuelle sikkerheten eller indeksen;

"Klient" skal bety deg som kunde hos PSS;

"Sikkerhet" betyr alle verdipapirer eller andre eiendeler som er deponert hos PSS hos PSS

"Kommisjon, kostnader & amp; Margin Schedule "betyr tidsplanen for provisjoner, kostnader, margin, renter og andre priser som til enhver tid kan gjelde for Tjenestene som fastlagt av PSS på en nåværende basis

"Kontrakt" betyr enhver kontrakt, enten muntlig eller skriftlig, for kjøp eller salg av noe vare-, sikkerhets-, valuta- eller annet finansielt instrument eller eiendom, inkludert eventuelle opsjoner, fremtidige, CFD eller annen transaksjon knyttet til dette, inngått av PSS med klienten;

"Motparter" betyr banker og / eller meglere gjennom hvilke eller hvem PSS kan dekke sine Kontrakter med kunder, inkludert Kunden;

"Begivenheter av standard" skal ha betydningen gitt til dette begrepet i punkt 16;

"Innsideinformasjon" betyr uutgitt informasjon som sannsynligvis vil påvirke prisingen av en kontrakt dersom den ble offentliggjort.

"Innføring av megler" betyr en finansinstitusjon eller en rådgiver som er avlønnet av PSS og / eller sine kunder for å henvise slike kunder til PSS, gi råd til slike kunder og / eller formidle gjennomføringen av transaksjoner mellom slike kunder og PSS;

"Marginhandel" betyr at en kontrakt åpnes og vedlikeholdes basert på et innskuddsgebyr, i motsetning til en kontrakt basert på en kjøpesum.

"Market Rules" betyr regler, forskrifter, skikker og praksis for enhver bytte, clearing house eller annen organisasjon eller marked som er involvert i konklusjon, gjennomføring eller oppgjør av en transaksjon eller kontrakt og inkluderer enhver bestemmelse, beslutning eller annen utøvelse av noen makt eller myndighet ved slik utveksling, clearinghus eller annen organisasjon eller marked;

"OTC" betyr enhver kontrakt om en vare, sikkerhet, valuta eller annet finansielt instrument eller eiendom, inkludert eventuelle opsjoner, fremtidige eller CFD som ikke handles på en regulert aksje- eller varebytte, men "over the counter" av PSS, enten som en markedsfører som beskrevet i punkt 12 eller på annen måte;

"Principal" betyr en enkeltperson eller en juridisk enhet som er part i en transaksjon;

"PSS" eller PSSFX er et handelsnavn for Sparkasse Rein, Limited .;

"Tjenester" betyr de tjenestene som skal leveres av PSS i henhold til Vilkårene;

"Vilkår" betyr disse generelle forretningsbetingelsene som styrer forholdet mellom klienten og PSS, som kan endres fra tid til annen.

"Handelsbekreftelse" betyr en melding fra PSS til Kunden som bekrefter Kundens inngåelse i en Kontrakt;

"Handelsplattform" betyr enhver online handelsplattform gjort tilgjengelig av PSS under Vilkårene;

"Enhet" betyr en brøkdel av et UMA og er som et OTC-instrument sitert av PSS som markedsfører til kjøps- og salgspriser og bør derfor betraktes som et derivatinstrument;

"Unitized Managed Account" eller "UMA" betyr et samlingspunkt av de samlede investeringene til en rekke investorer som forvaltes av en eiendomsforvalter, som kan eller ikke er ansatt hos PSS, forutsatt at et slikt investeringsflåte ikke skal utgjøre en egen lovlig enhet eller børsnotert instrument.

1.2. Hvis det er noen konflikt mellom vilkårene og relevante markedsregler, skal markedsreglene gjelde.

1.3. I vilkårene skal enhver henvisning til en person inkludere organer, uavhengige foreninger, partnerskap og enkeltpersoner.

1.4. Overskrifter og notater i vilkårene er kun til referanse og skal ikke påvirke konstruksjonen og tolkningen av vilkårene.

1.5. I vilkårene skal enhver henvisning til enhver lov, vedtekt, forskrift eller vedtak inneholde henvisninger til enhver lovbestemt modifisering eller omarbeiding av denne eller til enhver forskrift eller ordre som er utstedt i henhold til slik lov, vedtekt, forskrift eller vedtak (eller under en slik modifikasjon eller gjenstand -enactment).

2. RISIKO FOR ANKLÆPNING

2.1. Kunden anerkjenner, anerkjenner og forstår at handel og investering i verdipapirer, samt i leverede og ikke-leverede derivater, er:

en. svært spekulativ;

b. kan innebære en ekstrem grad av risiko; og

c. hvis kunden handler på margin, kun egnet for personer som kan påta seg risiko for tap som overstiger deres margininnskudd.

2.2. Kunden anerkjenner, gjenkjenner og forstår at:

en. På grunn av den lave marginen som normalt kreves i Margin Trades, kan prisendringer på den underliggende eiendelen medføre betydelige tap.

b. når kunden leder PSS til å inngå en transaksjon, vil eventuelle gevinster eller tap som oppstår som følge av en svingning i aktiva eller underliggende eiendel være helt for kundens konto og risiko;

c. Kunden garanterer at Kunden er villig og i stand til, økonomisk og ellers, å påta seg risikoen for handel med spekulative investeringer;

d. Kunden godtar ikke å holde PSS ansvarlig for tap som påløper som følge av at PSS bærer kundens konto og følger kundens anbefalinger;

e. Kunden aksepterer at eventuelle garantier for fortjeneste eller tap av tap er umulige i investeringshandel;

f. Kunden har ikke mottatt garantier for fortjeneste eller unntak av tap eller lignende representasjoner fra PSS, fra noen av sine tilknyttede selskaper eller representanter eller fra enhver annen enhet som Kunden har en PSS-konto til, og Kunden ikke har akseptert Vilkårene, Kunden skal heller ikke handle i fremtiden, med hensyn til eller i tillit til slike garantier eller lignende representasjoner.

3. TJENESTER

3.1. Med forbehold for at Kunden oppfyller sine forpliktelser i henhold til vilkårene, kan PSS inngå transaksjoner med kunden i form av følgende investeringer og instrumenter:

en. futures og CFDer på varer, verdipapirer, rente- og gjeldsinstrumenter, aksjer eller andre indekser, valutaer og basis og edle metaller;

b. spot og forward bullion, valutaer og OTC derivater;

c. verdipapirer, inkludert aksjer, obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter, herunder offentlige og offentlige saker;

d. opsjoner og warrants å erverve eller avhende noen av de ovennevnte instrumenter, inkludert opsjoner på opsjoner;

e. forvaltede eiendeler, enten som OTC eller børsnoterte instrumenter;

og

f. slike andre investeringer og instrumenter som PSS kan fra tid til annen bli enige om.

3.2. Når kunden kjøper en eller flere enheter i et UMA eller et annet pulje av forvaltede eiendeler, anerkjenner Kunden og godtar at den utpekte eiendelforvalteren for slik UMA eller pool av forvaltede eiendeler har full makt og fullmakt til å kjøpe, selge og handle i finansielle markeder på margin eller på annen måte, for konto og risiko for slik UMA eller pulje av forvaltede eiendeler og dermed indirekte kundens konto og risiko.

3.3. Kunden har ingen intensjon om å være og anerkjenner, forstår og aksepterer at det ikke kan være, aktivt involvert i handel og transaksjoner av UMAer eller andre puljer av forvaltede eiendeler, slik handel og transaksjoner utføres av en utpekt eiendomsforvalter.

3.4. Kunden anerkjenner, forstår og aksepterer at en utpekt eiendomsforvalter kan benytte proprietære handelsmetoder som grunnlag for all handel og transaksjoner i UMA eller andre puljer av forvaltede eiendeler under Vilkårene.

3.5. Kunden anerkjenner, forstår og aksepterer at handel og transaksjoner foretatt av en eiendomsforvalter utføres under forutsetning av at Kunden i alle henseender gir avkald på eventuelle krav om erstatning mot PSS, eiendomsforvalter og / eller UMA eller andre bassenger av forvaltede eiendeler for eventuelle økonomiske eller andre tap som Kunden kan lide som følge av slik handel og transaksjoner av en eiendomsforvalter.

Kunden anerkjenner, forstår og aksepterer at Kunden i alle henseender utelukkende og utelukkende er ansvarlig for alle slike økonomiske eller andre tap uten at det gjøres bruk av PSS, en eiendomsforvalter eller UMA eller et annet pulje av forvaltede eiendeler som følge av dette.

3.6. Tjenestene fra PSS kan innebære:

en. marginerte transaksjoner;

b. kortsalg (dvs. salg hvor en part i kontrakten er forpliktet til å levere en eiendel som den ikke har)

eller

c. transaksjoner i investeringer som er:

Jeg . handles på børser som ikke er anerkjent eller utpekt investeringsutveksling;

ii. ikke handlet på noen aksje- eller investeringsutveksling;

og / eller

iii. ikke realiserbare investeringer.

3.7. Ordrer kan plasseres som markedsordrer for å kjøpe eller selge et instrument så snart som mulig til den pris som er tilgjengelig i markedet eller som grense og stoppe ordrer for å handle når prisen når et forhåndsdefinert nivå, som gjelder for de ulike instrumentene som tilbys.

Begrensning av bestillinger for å kjøpe og stoppe bestillinger for å selge må plasseres under gjeldende markedspris, og begrense bestillinger for å selge og stoppe bestillinger for å kjøpe må plasseres over dagens markedspris.

Dersom budsummen for salgsordrer eller forespørselspriser for kjøpsordrer er nådd, vil bestillingen fylles så snart som mulig til den pris som er tilgjengelig i markedet.

Grense- og stoppordrer er således ikke garantert kjørbare på spesifisert nivå eller beløp, med mindre PSS spesifikt angitt for den spesifikke bestillingen.

3.8. I forbindelse med enhver transaksjon eller kontrakt vil PSS påvirke slik transaksjon eller kontrakt som oppdragsgiver, med mindre det er spesielt avtalt at PSS skal fungere som Agent for Kunden.

3.9. Alle transaksjoner i verdipapirer utføres som umiddelbare handler, med mindre annet er avtalt.

I umiddelbar næringsvirksomhet fungerer PSS som motparten til Kunden, som handler til en pris som PSS tilbyr.

3.10. Kunden skal, med mindre annet er avtalt skriftlig, inngå kontrakter som oppdragsgiver.

Hvis kunden opptrer på vegne av en rektor, uavhengig av om Kunden identifiserer den ansvarlige for PSS, skal PSS ikke være forpliktet til å akseptere den nevnte oppdragsgiver som kunde, med mindre annet er avtalt skriftlig, og inntil dette tidspunktet har PSS rett til vurdere klienten som hovedstol i forhold til kontrakten.

3.11. I tilfelle PSS gir råd, informasjon eller anbefalinger til kunden, skal PSS ikke være ansvarlig for lønnsomheten av slikt råd, informasjon eller anbefaling som nærmere fastsatt i § 18, og Kunden anerkjenner, anerkjenner og forstår at:

en. alle transaksjoner i børshandlede investeringer og mange Kontrakter vil bli gjennomført underlagt og i samsvar med Markedsreglene;

b. Markedsreglene inneholder vanligvis brede krefter i en nødsituasjon eller på annen måte uønskede situasjoner;

c. Hvis et bytte- eller clearinghus tar noen tiltak som påvirker en transaksjon eller kontrakt, har PSS rett til å iverksette tiltak som det etter eget skjønn anser ønskelig for kundens og / eller PSSs interesser.

d. PSS skal ikke holdes ansvarlig for noe tap som nærmere fastsatt i paragraf 18.3 og led av Kunden som følge av handlinger eller utelatelser fra enhver utveksling, clearinghus eller annen organisasjon eller marked eller enhver handling som PSS har tatt på grunn av slike handlinger eller utelatelser;

e. hvor en transaksjon utføres av PSS som agent for kunden, skal leveransen eller betalingen (etter behov) av den annen part i transaksjonen være på kundens hele risiko;

f. PSSs plikt til å levere inntektene fra salg av investeringer til Kunden eller til Konto eller Kundens konto eller annen person på Kundens vegne, skal være betinget av at PSS mottar leverbare dokumenter eller salgsoppdrag (avhengig av den annen part) eller fester til transaksjonen;

g. PSSs åpningstider er normalt klokken 8.00 sentral europeisk tid (CET) søndag til kl. 11.00 fredag.

PSS kan være stengt på de viktigste europeiske helligdager;

h. PSS kan, uten varsel, helt eller delvis, på et permanent eller midlertidig tidspunkt trekke tilbake et kontoanlegg levert av PSS til Kunden.

Situasjoner der PSS kan ta slike tiltak inkluderer, men er ikke begrenset til, hvor:

Jeg . PSS anser at Kunden kan ha Innsideinformasjon;

ii. PSS anser at det er unormale handelsforhold;

og

iii. PSS kan ikke beregne priser i en relevant kontrakt på grunn av utilgjengelighet av relevant markedsinformasjon.

3.12. PSS skal ikke gi Kunden råd til eventuelle skatteproblemer knyttet til Tjenestene som PSS leverer under Vilkårene.

Kunden anbefales å skaffe seg individuelle råd fra sin finansielle rådgiver, revisor eller juridisk rådgiver om eventuelle personlige skattemessige konsekvenser av tjenestene som tilbys av PSS.

3.13. Uansett hvilken som helst annen bestemmelse i vilkårene, skal PSS ha rett til å iverksette enhver tiltak som den anser for nødvendig, etter eget skjønn, for å sikre overholdelse av markedsreglene og alle andre gjeldende lover og forskrifter.

4. PSS OG KLIENTEN

4.1. Kunden kan gi PSS muntlige eller skriftlige instruksjoner (som skal inneholde instruksjoner levert via internett eller via e-post som beskrevet nedenfor). PSS kan godkjenne instruksjonene muntlig eller skriftlig, etter behov.

4.2. Personer som er autorisert til å gi PSS instruksjoner på Klientens vegne, skal være de som Klienten har meldt til PSS og kan varieres ved skriftlig varsel til PSS.

PSS skal ikke være bundet av noen slik variasjon før skriftlig varsel faktisk er mottatt og bekreftet av PSS.

PSS skal ha rett til å handle etter muntlige eller skriftlige instruksjoner av enhver person som synes å være PSS som autorisert person, selv om personen ikke er faktisk autorisert.

4.3. Handelsplattformen gir mulighet til å utføre visse kontrakter.

Videre kan opplysninger om kontoer, handelsbekreftelser og meldinger fra PSS til kunden være tilgjengelige på handelsplattformen.

Følgende vilkår gjelder for Kontrakter utført på internett:

en. PSS og dets representanter, agenter eller meglere er ikke ansvarlige for Kunden for tap, bekostning, kostnader eller ansvar som Kunden har påført eller pådra seg på grunn av feil i systemet, overføringssvikt eller forsinkelser eller lignende tekniske feil, med mindre PSS genererte slike feil med klar intensjon om å manipulere markedsadferd og / eller ordreutførelse;

b. PSS skal ikke være ansvarlig for Kunden for tap som Kunden kan lide på grunn av feil i anførselstegn, som er resultatet av skrivefeil begått av PSS eller PSSs feiltolkning av informasjonen som er innført i systemet av Kunden.

PSS har rett til å foreta nødvendige korreksjoner på kundens konto for å fikse en slik feil under hensyntagen til markedsverdien av en hvilken som helst eiendel på det tidspunktet feilen oppstod;

c. PSS skal tilby realtids omsettelige priser til kunden.

På grunn av forsinket overføring mellom Klient og PSS, kan prisen som tilbys av PSS, ha endret seg eller hoppet før en bestilling fra Klienten ble mottatt av PSS.

Dersom automatisk ordreutførelse tilbys til Kunden, har PSS rett til å endre prisen som Kundens ordre blir utført til markedsverdi der bestillingen fra Kunden ble mottatt. Slike tilfeller inkluderer eksponering for manglende hull eller gaprisiko eller noen plutselig prisendring som allerede er ekstern i naturen til PSS;

d. Handelsplattformen kan være tilgjengelig i flere versjoner, som kan differensieres i forskjellige aspekter, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetsnivået som er brukt, produkter og tjenester tilgjengelig, etc.

PSS skal ikke være ansvarlig for Kunden for tap, bekostning, kostnad eller ansvar som Kunden har påført eller pådratt seg på grunn av Kunden, ved bruk av en versjon som er forskjellig fra PSS standardversjon med alle tilgjengelige oppdateringer installert;

e. Kunden skal være ansvarlig for alle bestillinger og for nøyaktigheten av all informasjon som sendes via Internett ved hjelp av Kundens navn, passord eller andre personlige identifikasjonsmidler som er implementert for å identifisere Kunden;

f. Kunden er forpliktet til å holde passordene hemmelige og sikre at tredjeparter ikke får tilgang til kundens handelsanlegg;

g. Kunden skal være ansvarlig for PSS for kontrakter utført ved hjelp av kundens passord selv om slik bruk kan være uautorisert eller urettmessig;

og

h. uavhengig av at handelsplattformen kan bekrefte at en kontrakt utføres umiddelbart når klienten overfører instruksjoner via handelsplattformen, er handelsbekreftelsen videresendt av PSS eller gjort tilgjengelig for kunden på handelsplattformen PSSs bekreftelse på en kontrakt.

4.4. Enhver instruksjon som sendes via handelsplattformen eller via e-post av kunden, anses kun å være mottatt og skal da bare utgjøre en gyldig instruksjon og / eller bindende kontrakt mellom PSS og kunden når slik instruksjon er registrert som utført av PSS og bekreftet av PSS til kunden gjennom en handelsbekreftelse og / eller regnskapserklæring, og kun overføring av en instruksjon fra kunden skal ikke utgjøre en bindende kontrakt mellom PSS og kunden.

4.5. Kunden skal snarest gi noen instruksjoner til PSS som PSS måtte kreve.

Hvis Kunden ikke gir slike instruksjoner omgående, kan PSS etter eget skjønn ta slike tiltak for Kundens kostnad, som PSS anser nødvendig eller ønskelig for egen beskyttelse eller beskyttelse av Kunden.

Denne bestemmelsen gjelder også i situasjoner der PSS ikke er i stand til å få kontakt med kunden.

4.6. Hvis Kunden ikke gir PSS melding om sin intensjon om å utøve et alternativ eller en annen kontrakt som krever instruksjon fra Kunden på det tidspunktet fastsatt av PSS, kan PSS behandle alternativet eller Kontrakten som forlatt av Kunden.

Hvis en kontrakt kan forlenges ved utløpet, kan PSS etter eget skjønn velge å forlænge eller avslutte en slik kontrakt.

4.7. PSS kan (men skal under ingen omstendigheter være forpliktet til) kreve bekreftelse i en form som PSS kan med rimelighet kreve, hvis en instruksjon er å lukke en konto eller overføre penger på grunn av Kunden, eller hvis det ellers synes at PSS at en slik bekreftelse er nødvendig eller ønskelig.

4.8. Kunden skal holde PSS fri og holde PSS erstattet mot alle tap som PSS kan lide som følge av feil i noen instruksjon gitt av en autorisert person eller som følge av PSS som handler på noen instruksjon, som er eller synes å være fra en autorisert person.

4.9. PSS kan, etter eget skjønn og uten forklaring, nekte å følge noen instruksjoner.

4.10. Generelt skal PSS handle i henhold til instruksjonene så snart som praktisk mulig, og skal, så langt som handelsinstrukser, handle innenfor en rimelig tidsramme med tanke på arten av instruksjonene.

Hvis PSS imidlertid etter at instruksjonene er mottatt, mener at det ikke er rimelig praktisk å håndtere slike instruksjoner innen rimelig tid, kan PSS enten utsette å følge disse instruksjonene inntil det er praktisk mulig i PSS å gjøre det eller varsle det Klient at PSS nekter å følge slike instruksjoner.

4.11. Det er mulig at det kan oppstå feil i prisene på transaksjoner som er notert av PSS.

Under slike omstendigheter skal PSS, med forbehold for eventuelle rettigheter det måtte ha under norsk, ikke være bundet av noen kontrakt som skal ha blitt gjort (enten bekreftet av PSS) til en pris som:

en. PSS er i stand til å underbygge at Kunden var åpenbart feil ved transaksjonstidspunktet; eller b.

var, eller burde rimelig ha vært kjent av Kunden, for å være feil ved transaksjonstidspunktet.

4.12. Handelsstrategier rettet mot å utnytte feil i priser (kjent som "sniping") aksepteres ikke av PSS.

Dersom PSS etter eget skjønn i god tro fastslår at Kunden utnytter eller forsøker å utnytte misquotes eller utfører andre former for misbruk, har PSS rett til å ta en eller flere av følgende motforanstaltninger:

rimelig tid, kan PSS enten utsette å følge disse instruksjonene inntil det er, i PSSs fornuftige mening, praktisk å gjøre det eller varsle Kunden om at PSS nekter å følge slike instruksjoner.

en. juster prisspredene som er tilgjengelige for kunden

b. begrense kundens tilgang til streaming direkte omsettelige sitater, inkludert bare å gi manuell sitat

c. hente fra kundens konto eventuelle historiske handelsgevinster som er oppnådd gjennom likviditetsmisbruk som bestemt av PSS etter eget skjønn i god tro, når som helst under klientforholdet;

og / eller

d. avslutte klientforholdet umiddelbart ved å gi skriftlig varsel.

Videre tillater PSS ikke å utøve arbitrage og scalping på PSS Trading Platforms.

Transaksjoner som er avhengige av arctrage-muligheter for prisforsinkelse kan tilbakekalles.

PSS forbeholder seg retten til å foreta de nødvendige rettelser eller justeringer på kontoen som er involvert.

Kontoer som er avhengige av arbitrage-strategier kan etter PSSs eget skjønn være gjenstand for oppsigelse av handelsmannens konto.

Enhver tvist som oppstår ved en slik arbitrage og / eller manipulering vil bli løst av PSS etter eget skjønn.

PSS forbeholder seg retten til å tilbakeholde uttak til slike saker er løst.

Enhver handling eller løsning som er nevnt her, skal ikke frafalle eller forringe noen rettigheter eller rettsmidler som PSS kan ha mot deg, din bedrift og dets offiserer, som alle er uttrykkelig forbeholdt.

4.13. Hvis kunden er mer enn en person (for eksempel felles kontohavere):

en. Forpliktelsene til hver slik person skal være direkte, felles og flere;

b. PSS kan handle etter instruksjoner mottatt fra enhver person som er, eller synes å være PSS, slik en person, uansett om personen er en autorisert person eller ikke.

c. enhver melding eller annen kommunikasjon levert av PSS til en slik person skal anses å ha blitt gitt til alle slike personer;

og

d. PSSs rettigheter i henhold til § 16 skal gjelde dersom en begivenhet som er beskrevet i § 16 anses å ha skjedd for noen av disse personene.

4.14. Kunden er enig i at PSS kan registrere alle telefonsamtaler, Internett-samtaler (chat) og møter mellom klienten og PSS og kan avsløre slike opptak eller transkripsjoner fra slike opptak, til enhver part (inkludert, men ikke begrenset til, noen regulerende myndighet og / eller domstol) som PSS, etter eget skjønn, mener det er ønskelig eller nødvendig å avsløre slik informasjon i forbindelse med enhver tvist eller forventet tvist mellom PSS og Klienten.

Tekniske årsaker kan imidlertid forhindre at PSS registrerer en samtale, og under alle omstendigheter vil opptak eller transkripsjoner som PSS har gjort, bli ødelagt i samsvar med PSSs normale praksis.

Kunden bør derfor ikke stole på at slike opptak eller transkripsjoner er tilgjengelige.

5. MARGINS, COLLATERAL, BETALINGER OG LEVERING

5.1. Kunden skal betale til PSS på etterspørsel:

en. slike pengesummer som innskudd, eller som start- eller variasjonsmargin, som PSS måtte kreve.

I tilfelle en kontrakt utført av PSS på en børs, skal denne marginen ikke være mindre enn beløpet eller prosentdelen fastsatt av den aktuelle utvekslingen pluss eventuelle tilleggsmarginer som PSS etter eget skjønn kan kreve;

b. slike pengesummer som fra tid til annen skyldes PSS i henhold til en Kontrakt og slike beløp som måtte være påkrevd i eller mot klaring av eventuelle debetbeløp på en konto;

og

c. slike pengesummer som PSS kan fra tid til annen kreve som sikkerhet for Kundens forpliktelser til PSS.

5.2. Dersom Kunden foretar betaling som er gjenstand for tilbakeholdenhet eller fradrag, skal Kunden betale PSS slik tilleggsbeløp for å sikre at beløpet som faktisk mottas av PSS, vil være det samme som det totale beløpet PSS ville ha mottatt, uten at det hadde skjedd noe fradrag eller fradrag.

5.3. Betalinger til kundens konto deponeres av PSS på betingelse av at PSS mottar beløpene i spørsmålet.

Dette gjelder uavhengig av om det er angitt eksplisitt i kvitteringer eller andre merknader av eller forespørsler om betaling.

5.4. Ved skriftlig avtale fra PSS ved hver anledning kan Kunden i stedet for kontanter sette inn Sikkerhet med PSS eller gi PSS en garanti eller erstatning fra en person, i en form som er akseptabel for PSS, for å overholde sin forpliktelser.

Kunden er spesielt oppmerksom på at PSS etter eget skjønn kan bestemme verdien av sikkerheten skal registreres og følgelig beløpet som Collateral bidrar til PSSs etterspørsel på Kunden.

PSS kan endre slik verdi av sikkerheter uten forvarsel til kunden.

5.5. Eventuelle sikkerheter vil bli holdt av en mellommegler eller godkjent depotbank, utpekt av PSS, og mellommennemottaker eller kvalifisert depotbank skal være ansvarlig for å kreve og motta alle rentebetalinger, inntekter og andre rettigheter som tilkommer Kunden.

PSS påtar seg intet ansvar for handlinger eller utelatelser fra noen mellomliggende megler eller kvalifisert depotbank og skal ikke være ansvarlig for Kunden for tap som direkte eller indirekte skyldes handlinger eller utelatelser fra en slik megler eller godkjent depotbank.

5.6. PSS har rett til:

en. overføre penger eller sikkerheter mottatt fra kunden for å tilfredsstille PSSs forpliktelser overfor tredjepart

b. belaste, løfte eller gi noen sikkerhetsarrangement over Sikkerhet for å tilfredsstille PSSs forpliktelser overfor tredjepart, i hvilket tilfelle sikkerheten kan eller ikke kan registreres i Kundens navn;

c. låne sikkerhet til tredjepart, i hvilket tilfelle sikkerheten kan eller ikke kan registreres i kundens navn

og d. returnere til kunden annet enn den originale sikkerheten eller typen sikkerhetsstillelse.

PSS skal ikke være forpliktet til å overføre til Kunden for inntekt mottatt av PSS som følge av gjennomføring av noen av aktivitetene beskrevet i denne paragraf 5.

5.7. Kunden skal plikta å umiddelbart levere penger eller eiendom som kan leveres av den i henhold til en kontrakt i samsvar med vilkårene i denne kontrakten og med noen instrukser gitt av PSS for å gjøre det mulig for PSS å utføre sine forpliktelser i henhold til en hvilken som helst tilsvarende Kontrakt inngått mellom PSS og en tredjepart.

5.8. Hvis kunden ikke gir noen margin, innskudd eller annen sum skyldig under vilkårene i forbindelse med en transaksjon, kan PSS lukke enhver åpen kontrakt uten forhåndsvarsel til kunden og anvende eventuelle inntekter til betaling av beløp som skyldes PSS .

Dette er videre regulert i § 16.

5.9. Dersom Kunden ikke foretar betaling når det forfaller, skal Kunden betale renter (fra forfallsdato og inntil betaling skjer) på det utestående beløpet til den beløpet som er angitt i Kommisjonen, Avgifter og kostnader. Margin Schedule.

5.10. Kunden er oppmerksom på at PSS skal ha rett til, i tillegg til eventuelle andre rettigheter som det måtte ha under Vilkårene eller i henhold til norsk lov generelt, å begrense størrelsen på kundens åpne stilling (netto eller brutto) og å nekte bestillinger til etablere nye stillinger.

Situasjoner der PSS kan utøve slike rettigheter inkluderer, men er ikke begrenset til, hvor:

en. PSS anser at Kunden kan ha Innsideinformasjon;

b. PSS anser at det er unormale handelsforhold;

og

c. verdien av kundens sikkerhet (som bestemt av PSS i samsvar med pkt. 5.4) faller under minimumsmarginalkravet.

6. MARGIN TRADES

6.1. På datoen for åpningen av en margenhandel mellom PSS og Klienten kan PSS kreve at Kunden har margin på Kontoen som minst svarer til PSSs innledende marginskrav.

PSSs marginkrav skal gjelde i hele margenperioden.

Det er Kundens ansvar å sikre at tilstrekkelig margin er tilgjengelig på kontoen når som helst.

PSS kan eller ikke vil varsle Kunden om at marginkravene ikke er oppfylt.

Hvis den mulige margin på kontoen til enhver tid i løpet av en marginalhandelstid ikke er tilstrekkelig til å dekke PSSs marginkrav, er kunden forpliktet til å redusere mengden åpne marginhandel eller overføre tilstrekkelige midler til PSS tilstrekkelig til å møte margin.

Hvis PSS har meddelt Kunden at marginkravet ikke er oppfylt og ber om overføring av midler for å møte marginen, må slik overføring utføres og mottas av PSS umiddelbart etter PSSs forespørsel.

Selv om Kunden har en slik overføring, kan PSS etter eget skjønn og uten å påta seg noe ansvar overfor Kunden for slik handling, lukke en eller flere marginhandler eller deler av en marginalhandel og / eller likvide eller selge verdipapirer eller annen eiendom på Kundens konto.

6.2. Kunden er spesielt oppmerksom på at marginkravene kan endres uten varsel.

Når en marginalhandel har blitt åpnet, har PSS ikke lov til å stenge Margin Trade etter eget skjønn, men bare etter Kundens instruksjon eller i henhold til PSSs rettigheter under Vilkårene.

Følgelig, hvis PSS anser at risikoen for marginhandel har økt i forhold til risikoen ved datoen for åpningen av en slik marginalhandel, vil PSS øke marginkravene.

7. REGNSKAP

7.1. PSS vil gjøre Kunden tilgjengelig for Kunden en Handelsbekreftelse med hensyn til hver transaksjon eller Kontrakt inngått av PSS med eller for Kunden og for hver åpen stilling som er lukket av PSS for Kunden.

Handelsbekreftelser vil normalt være tilgjengelig umiddelbart etter gjennomføringen av transaksjonen i samsvar med paragraf 7.3.

7.2. Kontooppsummering og kontoutskrift er tilgjengelig for kunden via handelsplattformen.

Kontosammendrag oppdateres normalt regelmessig under PSSs åpningstider.

Kontoerklæringen vil normalt bli oppdatert hver virkedag med informasjon for forrige arbeidsdag.

Ved å godta vilkårene, godtar klienten ikke å motta noen kontosammendrag eller kontoutskrifter i trykt form fra PSS, annet enn ved spesifikk forespørsel.

7.3. Eventuelle notater eller annen kommunikasjon som skal leveres av PSS i henhold til Vilkårene, inkludert Kontoutskrifter og Handelsbekreftelser, kan sendes av PSS etter eget valg til Kunden i elektronisk form via e-post eller ved visning på Kundens Kontosammendrag på Handelsplattformen.

Kunden er forpliktet til å gi PSS en e-postadresse til dette formålet.

En e-postmelding anses å være mottatt av kunden når den sendes fra PSS.

PSS er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser, endringer, omdirigeringer eller andre endringer meldingen kan gjennomgå etter overføring fra PSS.

En melding på kundens konto på handelsplattform anses å være mottatt av kunden når PSS har lagt meldingen på handelsplattformen.

7.4. Kunden er forpliktet til å verifisere innholdet i hvert dokument, inkludert dokumenter sendt i elektronisk form fra PSS.

Slike dokumenter skal i mangel av åpenbar feil anses som avgjørende dersom Klienten kunngjør PSS skriftlig det motsatte innen 24 timer etter at han har mottatt et slikt dokument.

Dersom kunden mener at han har inngått en transaksjon eller kontrakt som burde ha utstedt en handelsbekreftelse eller på annen måte en postering på kundens konto, men kunden ikke har mottatt en slik bekreftelse, må kunden informere PSS umiddelbart om når Kunden burde ha mottatt en slik bekreftelse.

Dersom Kunden ikke informerer PSS umiddelbart om at Kunden ikke mottok en slik bekreftelse, kan transaksjonen eller Kontrakten ved PSSs eget skjønn anses som ikke-eksisterende.

7.5. Ved å godta vilkårene godtar klienten at PSS holder kundens verdipapirer i omnibus-kontoer sammen med verdipapirer tilhørende andre kunder.

PSS skal føre et register som tydelig angir den enkelte kundes eierrett til de registrerte verdipapirene.

Kunden aksepterer at slike verdipapirer ikke er registrert hos den relevante clearinginstituttet eller depotbanken i Klientens navn, men i PSSs navn.

Følgelig vil Kunden ikke være personlig berettiget til erstatning for feil begått av den relevante clearinginstitusjonen eller depotbanken, hvis noen.

8. Kommisjoner, kostnader og andre kostnader

8.1. Kunden skal betale PSS de provisjoner og gebyrer som er fastsatt i Kommisjonen, Avgifter og kostnader. Margin Schedule.

8.2. PSS kan variere slike provisjoner og kostnader uten varsel når endringer er til Kundens fordel, eller begrunnelsen for endringer skyldes eksterne forhold utenfor PSSs kontroll, nemlig:

en. Endringer i forholdet til PSS motparter påvirker PSSs kostnadsstrukturer;

og

b. Det er endringer i provisjoner og kostnader som vanligvis overføres til kunden av PSS, for eksempel endringer i provisjoner og gebyrer for utveksling, clearinghus, informasjonstjenester eller andre tredjepartsleverandører.

8.3. PSS kan variere slike provisjoner og kostnader med en måneds varsel hvis:

en. Markedsforhold, inkludert konkurransedyktig oppførsel, krever endringer i PSSs provisjoner;

b. PSS, av kommersielle årsaker, ønsker å endre sin generelle kostnads- og prisstruktur; eller

c. Viktige opplysninger om kunden, basert på hvilke individuelle forhold som ble gitt, har endret seg.

8.4. I tillegg til slike provisjoner og avgifter skal Kunden betale alle gjeldende mva. Og andre avgifter, lagrings- og leveringsgebyrer, bytte- og clearinghusavgifter og alle andre avgifter som PSS har pålagt i forbindelse med en kontrakt og / eller i forbindelse med opprettholde kundeforholdet.

8.5. Videre har PSS rett til å kreve at følgende utgifter betales separat av Kunden;

en. alle ekstraordinære utbetalinger som følge av kundeforholdet, for eksempel telefon-, telefax-, post- og posttjenester, hvor kunden ber om harddisken, handelsbekreftelser, kontoutskrifter, etc, som PSS kunne ha levert i elektronisk form

b. eventuelle utgifter til PSS forårsaket av Kundens mislighold, inkludert en avgift fastsatt av PSS i forbindelse med videresending av påminnelser, juridisk assistanse mv .;

c. eventuelle utgifter til PSS i forbindelse med svar på forespørsler fra offentlige myndigheter, i henhold til norsk lovgivning, inkludert en avgift fastsatt av PSS i forbindelse med videresending av transkripsjoner og vedlegg og til utarbeidelse av kopier;

d. administrasjonsgebyrer i forbindelse med sikkerhetsinnskudd og eventuelle utgifter til PSS i forbindelse med et løfte, dersom det foreligger, inkludert eventuelle forsikringspremieutbetalinger;

og

e. eventuelle utgifter til PSS i forbindelse med revisors kommentarer / rapporter dersom Kunden krever det.

8.6. Avgiftene vil bli belastet enten som et fast beløp som tilsvarer kostnader påløpt, eller som en prosentandel eller timepris som tilsvarer den utførte tjenesten.

Metoder for beregning kan kombineres.

PSS forbeholder seg retten til å innføre nye avgifter.

8.7. PSS-klientkontoer der det ikke har vært noen transaksjoner (handel / uttak / innskudd), for en bestemt periode på 6 måneder, vil bli vurdert som dvale kontoer, og slike kontoer vil bli belastet et sovende gebyr på US $ 10 hver måned.

8.8. PSS kan dele provisjoner og gebyrer med sine tilknyttede selskaper, introdusere meglere eller andre tredjeparter eller motta godtgjørelse fra dem i forbindelse med avtaler inngått av PSS.

Detaljer om slikt godtgjørelses- eller delingsarrangement vil ikke bli angitt på den aktuelle Handelsbekreftelsen.

PSS (eller en tilknyttet) kan ha nytte av provisjon, oppkjøp, nedskrivning eller annen godtgjørelse der den handler på vegne av motparten til en kontrakt.

8.9. Med mindre annet er spesifisert i vilkårene, skal alle beløp som skyldes PSS (eller agenter brukt av PSS) i henhold til vilkårene, ved PSSs opsjon;

8.10. For eventuelle transaksjoner som skal utføres OTC, har PSS rett til å sitere priser som det er villig til å handle med Klienten.

Lagre hvor PSS utøver noen rettigheter som det kan ha i henhold til Vilkårene for å stenge en kontrakt, er det kundens ansvar å bestemme hvorvidt det ønsker å inngå en kontrakt til slike priser.

Prisene sitert på Trade Confirmations sendt til Kunden vil inkludere eventuelle kostnader, som ikke vil bli identifisert og avslørt separat.

Kunden godtar å motta handelsbekreftelser i dette skjemaet.

Tilleggsgebyrer kan gjelde.

PSSs handlinger som markedsfører er nærmere beskrevet i punkt 12.

8.11. Videre anerkjenner Kunden, anerkjenner og aksepterer at prosedyrene beskrevet i punkt 9 (Rente- og Valutakonverteringer) og Klausul 12 (Markedsføring) kan medføre tilleggskostnader til Kunden.

9. RENTER OG VALUTAPROVERSJONER

9.1. Med forbehold for punkt 9.2 nedenfor og med mindre annet er avtalt skriftlig, skal PSS ikke være ansvarlig for:

en. Betal renter til Kunden på enhver kredittbalanse i en hvilken som helst konto eller på noen annen sum som PSS har; eller

b. konto til kunden for enhver interesse mottatt av PSS på slike beløp eller i forbindelse med en kontrakt.

9.2. Hvis nettofri egenkapital på en konto overstiger bestemte beløp, betaler PSS rente til slike priser som publisert i PSSs Kommisjon, Avgifter & amp; Margin Schedule.

9.3. Hvis det er en negativ netto fri egenkapital på en konto, vil kunden betale renter til PSS på hele beløpet av den negative nettofrie egenkapitalen til en slik pris som publisert i PSSs Kommisjon, Avgifter & amp; Margin Schedule.

9.4. PSS kan variere slike renter uten varsel når endringer er til Kundens fordel, eller begrunnelsen for endringer skyldes eksterne forhold utenfor PSSs kontroll, nemlig:

en. endringer i pengepolitikken eller kredittpolitikken innenlands eller i utlandet påvirker det generelle interessenivået på en måte som er viktig for PSS;

b. Andre utviklinger skjer i det generelle rentenivået, inkludert i penge- og obligasjonsmarkedene, på en måte som er viktig for PSS;

og

c. Endringer i forholdet til PSSs motparter påvirker PSSs kostnadsstrukturer.

9.5. PSS kan variere slike renter med en måneds varsel hvis:

en. Markedsforhold, inkludert konkurransedyktig oppførsel, krever endringer i PSSs forhold;

b. PSS, av kommersielle årsaker, ønsker å endre sin generelle kostnads- og prisstruktur;

og

c. Viktige opplysninger om kunden, basert på hvilke individuelle forhold som ble gitt, har endret seg.

9.6. PSS har rett til (men skal under ingen omstendigheter være forpliktet til) å konvertere:

en. eventuelle realiserte gevinster, tap, opsjonspremier, provisjoner, rentebelastninger og megleravgifter som oppstår i en annen valuta enn kundens basisvaluta (dvs. valutaen som kundens konto er denominert) til kundens basisvaluta

b. Innskudd i kontanter i en annen kontantvalutainnskudd med det formål å kjøpe et aktivum denominert i en annen valuta enn kundens basisvaluta;

og

c. eventuelle penger som PSS har for Klienten inn i en annen valuta som PSS anser nødvendig eller ønskelig for å dekke Klientens forpliktelser og forpliktelser i den valutaen.

9.7. Når PSS foretar valutakonverteringer, vil PSS gjøre det til en rimelig vekselkurs som PSS skal velge.

PSS skal ha rett til å belaste og behold for egen regning en oppslag på valutakursene for å arrangere en slik konvertering som PSS kan fra tid til annen spesifisere og publisere i Kommisjonen, Avgifter & Margin Schedule.

10. PLEDGEAGREEMENT

10.1. Eventuelle og alle Sikkerheter overført til PSS av Klienten eller holdt av PSS eller av PSSs Motparter på vegne av Klienten er pantsatt som en sikkerhet for ethvert ansvar som Kunden kan ha, nå eller i fremtiden, til PSS.

Uten begrensning skal slike sikkerheter omfatte kredittbeløpene på kontiene, verdipapirene som er registrert som tilhørende kunden på PSS.

10.2. Hvis kunden ikke oppfyller noen forpliktelse i henhold til vilkårene, har PSS rett til å selge eventuelle pantsatte sikkerheter umiddelbart uten forvarsel eller rettssaker.

Slike salg skal skje på den måten at PSS etter eget skjønn bestemmer og til den pris som PSS, etter eget skjønn, bestemmer seg for å være den best tilgjengelige prisen.

11. NETTING AVTALE

11.1. Dersom det på samme tidspunkt betales samme beløp i henhold til Vilkårene fra hver part til den andre i samme valuta, vil hver parts forpliktelser til å betale slike beløp automatisk bli oppfylt og utladet.

Hvis beløpene ikke er i samme valuta, vil beløpene bli konvertert av PSS i samsvar med prinsippene nevnt i punkt 9.

11.2. Dersom den samlede beløpet som skal betales av en part, overstiger det samlede beløp som skal betales av den annen part, skal parten av hvem det større samlede beløpet betales, betale overskytende til den annen part og forpliktelsene til hver part til å foreta betaling vil bli fornøyd og utladet.

11.3. Dersom Kundeforholdet er opphørt i henhold til § 16, skal de krav partene har mot hverandre sluttes ut ved hjelp av netting (lukket).

Verdien av åpne kontrakter skal fastsettes i henhold til prinsippene som er angitt nedenfor i klausulene 11.4 til og med 11.7 og det endelige beløpet som skal betales av en av partene, skal være forskjellen mellom parternes betalingsforpliktelser.

11.4. Prisene basert på hvilke Kontraktene skal lukkes, skal være markedsrenten som gjelder på dagen da PSS bestemmer seg for å stenge Kontraktene på grunn av Standardstandard.

11.5. PSS kan etter eget skjønn fastsette satsene ved å skaffe tilbud fra en markedsfører i det aktuelle anlegget eller ved å anvende priser fra elektroniske finansielle informasjonssystemer.

11.6. Ved fastsetting av verdien av Kontraktene som skal nettleses, skal PSS anvende sine vanlige spreads og inkludere alle kostnader og andre kostnader.

11.7. Denne nettingavtalen skal ha en juridisk virkning mot en eiendom og kreditorer til partene i Kundeforholdet.

12. MARKEDSFØRING

12.1. Når PSS utfører ordrer som Agent for Kunden på en anerkjent børs eller futures-utveksling, vil PSS ikke være part i en slik handel, slik at ordrer vil bli utført i handelssystemet til den aktuelle børsen til den beste prisen og den mest gunstige forhold som er tilgjengelige på tidspunktet for bestillingen eller i henhold til kundens spesifikke instrukser, for eksempel i en situasjon der kunden har valgt å begrense bestillingen, vil PSS ikke inkludere ytterligere spredning i prisen på gjennomføringen oppnådd for kunden, men vil bli avlønnet i henhold til Kommisjonen, Avgifter & amp; Margin Schedule.

12.2. Kunden er spesielt oppmerksom på at PSS i enkelte markeder, inkludert, men ikke nødvendigvis begrenset til, valutamarkeder, OTC-valutaopsjoner og CFD-kontrakter, kan fungere som markedsfører.

12.3. PSS vil etter Kundens skriftlige forespørsel informere Kunden om PSS kan fungere som markedsfører i et bestemt instrument.

12.4. Når du opptrer som markedsfører, vil PSS under normale markedsforhold oppgi kundens bud- og prispriser.

12.5. For at PSS skal kunne sitere med høy hastighet som normalt er knyttet til spekulativ handel, må PSS måtte stole på tilgjengelig pris- eller tilgjengelighetsinformasjon som senere kan vise seg å være feil på grunn av spesifikke markedsforhold, for eksempel, men ikke begrenset til, mangel på likviditet i eller suspensjon av en eiendel eller feil i feeds fra informasjonsleverandører eller anførselstegn fra motpartene.

Hvis det er tilfelle, og hvis PSS har handlet i god tro når kunden oppgir prisen, kan PSS avbryte handelen med Kunden, men skal gjøre det innen rimelig tid og skal gi Kunden en fullstendig forklaring på årsaken til en slik kansellering. .

12.6. Etter gjennomføring av en stilling hos en Klient kan PSS etter eget skjønn senere oppveie slik Klientposisjon med en annen Klientposisjon eller en stilling hos en av PSSs motparter eller beholde en proprietær stilling i markedet med sikte på å oppnå handelsgevinst fra slike stillinger.

Slike vedtak og handlinger kan derfor føre til at PSS oppveier Klientposisjoner til priser som er forskjellig fra priser notert til Klienten, noe som resulterer i handelsresultat eller tap for PSS.

Dette kan i sin tur øke muligheten for at Kunden opplever det som kan betraktes som en underforstått kostnad (dvs. forskjellen mellom prisen som Kunden handlet med PSS og prisen som PSS deretter handlet med motparter og / eller andre kunder) på grunn av til enhver fortjeneste realisert av PSS som et resultat av markedsfremstillingsfunksjonen.

Markedsføringsfunksjonen kan imidlertid innebære betydelige kostnader til PSS dersom markedet beveger seg mot PSS i forhold til prisen PSS handlet med Klienten.

12.7. Som et resultat av PSSs virksomhet som markedsfører, godtar Klienten at PSS ikke har noen forpliktelse til å gi kunden best mulig utførelse i slike markeder.

Videre aksepterer Kunden at PSS i slike markeder kan ha posisjoner som er i strid med stillinger til Kunden, noe som resulterer i potensielle interessekonflikter mellom PSS og Klienten.

12.8. I markeder hvor PSS fungerer som markedsfører, kan eller ikke PSS oppgi provisjoner.

Uansett om PSS betaler noen provisjoner eller ikke, godtar Klienten at PSS vil forsøke å gjøre ekstra fortjeneste ut av sin ytelse som markedsfører, og størrelsen på en slik fortjeneste kan være betydelig dersom og sammenlignet med kundens margininnskudd .

12.9. Kunden anerkjenner, anerkjenner og aksepterer at den oppgitte prisen til Kunden inkluderer et spredt sammenlignet med prisen som PSS kan ha dekket eller forventet å kunne dekke Kontrakten i en handel med en annen kunde eller motpart.

Videre anerkjenner Kunden, anerkjenner og aksepterer at spredningen utgjør lønn til PSS, og at slik spredning ikke kan beregnes så langt som alle Kontrakter angår, og at slik spredning ikke vil bli spesifisert i Handelsbekreftelsen eller på annen måte åpenbart for Kunden.

12.10. Eventuelle provisjonskostnader, rentekostnader, kostnader knyttet til og inkludert i spredningen notert av PSS som markedsfører i visse markeder og andre avgifter og gebyrer, vil følgelig påvirke Kundens handelsresultat og påvirke kundens trading ytelse negativt i forhold til en situasjon dersom slike provisjonskostnader, rentekostnader, kostnader knyttet til og inkludert i spredene ikke gjaldt.

12.11. Selv om handel med spreads og provisjoner normalt betraktes som moderat sett i forhold til verdien av de underliggende eiendelene som handles, kan slike kostnader være betydelige sammenlignet med kundens marginsumpe.

Det er en følge av at kundens marginalinnskudd kan bli utarmet av handelstab som Kunden kan pådra seg, og av de direkte synlige transaksjonskostnadene som provisjoner, rentebelastninger og megleravgifter, samt de nevnte ikke synlige kostnadene for kunden forårsaket av PSSs ytelse som markedsfører.

12.12. Hvis Kunden er en aktiv aktør og foretar mange transaksjoner, kan den totale effekten av synlige, samt ikke synlige kostnader være betydelig.

Følgelig må Kunden måtte oppnå betydelig fortjeneste i markedene for å dekke kostnadene knyttet til handelsaktiviteter med PSS.

For svært aktive forhandlere kan slike kostnader over tid overstige verdien av den innskudte marginen.

Normalt, når du handler marginerte derivater, desto lavere prosentandel av gjeldende marginsats, desto høyere andel av kostnadene knyttet til å utføre en transaksjon.

12.13. Kunden er spesielt oppmerksom på at i forbindelse med markedsfremstilling i utenlandsk valuta, OTC-valutaopsjoner, CFD-kontrakter og andre OTC-produkter, kan betydelige underforståtte kostnader oppstå som en konsekvens av fortjenesten PSS utfører som marked maker.

12.14. PSSs ytelse som markedsfører kan påvirke kundens konto med PSS negativt, og de nevnte underforståtte kostnadene er hverken direkte synlige eller direkte kvantifiserbare for kunden når som helst.

12.15. PSS er på ingen tid under noen forpliktelse til, eller vil PSS til enhver tid avsløre, noen detaljer om ytelsen eller inntekten som er produsert som markedsfører eller detaljer knyttet til andre provisjoner, gebyrer og gebyrer.

12.16. Kunden er spesielt oppmerksom på at CFD-kontrakter kan være OTC-produkter sitert av PSS mens de opererer som markør og ikke handles på en anerkjent børs.

Som et resultat kan beskrivelsen over de underforståtte, ikke synlige kostnadene knyttet til PSSs ytelse som markedsfører også gjelde for enhver CFD-kontrakt.

13. AGGREGASJON OG SPLIT

13.1. Kundens ordre kan etter PSSs skjønn aggregeres med PSSs egne bestillinger, ordre fra noen av PSSs tilknyttede selskaper og / eller personer knyttet til PSS (inkludert ansatte og andre kunder).

Videre kan PSS dele kundens ordrer, samt aggregerte ordrer, når de utfører slike ordrer.

Selv om ordrer kun skal aggregeres eller splittes der PSS med rimelighet mener at det er i de beste kundene sine, kan aggregering og splitting ved enkelte anledninger føre til at Kunden oppnår en mindre gunstig pris enn om kundens ordrer ble utført separat eller gjensidig.

14. KONFLIKSER AV INTERESSER

14.1. PSS, dets tilknyttede selskaper eller andre personer som er knyttet til PSS, kan ha en interesse, forhold eller arrangement som er vesentlig i forhold til enhver transaksjon eller kontrakt utført, eller råd gitt av PSS, under vilkårene.

Ved å godta vilkårene, godtar klienten at PSS kan gjennomføre slik virksomhet uten forutgående henvisning til kunden.

14.2. I tillegg kan PSS gi råd, anbefalinger og andre tjenester til tredjeparter hvis interesser kan være i konflikt eller konkurranse med kundens interesser, og PSS, dets medarbeidere og de ansatte i noen av dem kan handle på vegne av andre kunder som kan ta stillinger overfor kunden eller kan være i konkurranse med kunden om å skaffe seg samme eller en lignende stilling.

15. COUNTERPARTIES OG INNLEVERING MEKKERE

15.1. PSS kan instruere en motpart, valgt etter PSSs skjønn, for å gi kundens instruksjoner, og PSS skal således instruere en motpart der transaksjonen skal være underlagt regler for et bytte eller marked hvor PSS ikke er medlem.

15.2. PSS skal ikke være ansvarlig for feil begått av slik motpart, med mindre det er bevist at PSS ikke handlet med tilstrekkelig forsiktighet ved valg av Motparten.

15.3. Kunden kan ha blitt henvist til PSS av en innledende megler.

I så fall skal PSS ikke være ansvarlig for noen avtale mellom kunden og den innledende megler og til hvilken PSS ikke er parti.

15.4. Kunden er spesielt oppmerksom på at kundens avtale med innledende megler kan medføre tilleggskostnader til kunden da PSS kan betale gebyrer eller provisjoner til en slik person.

Kunden erkjenner at enhver slik innledende megler enten skal opptre som en uavhengig mellommann eller en agent for kunden, og at ingen slike personer skal ha fullmakt til å fremkomme med noen uttalelser angående PSS eller tjenestene.

16. MANGLENDE OG UTSIKTIGE REMEDIER.

16.1. PSS forbeholder seg retten til å beholde eller gjøre fradrag for eventuelle beløp som PSS skylder eller eier for Kunden dersom noen beløp skyldes Kunden til PSS eller dets tilknyttede selskaper.

16.2. Kunden autoriserer PSS, etter PSSs skjønn, til enhver tid og uten varsel eller ansvar overfor Kunden, å selge, anvende, avregne og / eller på en eller annen måte kreve noen eller alle Kundens eiendom og / eller inntektene fra noen av det samme som PSS eller noen av dets medarbeidere eller agenter har forvaring eller kontroll, for å kaste bort noen eller alle Klientens forpliktelser overfor PSS eller PSSs medarbeidere.

16.3. Hver og en av de følgende hendelsene skal utgjøre en begivenhet som standard:

en. hvis kunden ikke foretar betaling eller unnlater å utføre annen handling eller ting som kreves i henhold til vilkårene eller av PSS, etter eget skjønn

b. hvis kunden ikke overfører midler som er nødvendige for å gjøre det mulig for PSS å ta levering under enhver kontakt på den første forfallsdagen;

c. dersom Kunden ikke leverer eiendeler for levering eller overtar eiendeler, under en Kontrakt på forfallsdato;

d. hvis kunden dør eller blir av usunn sinn

e. Dersom det søkes til Kunden for enhver handling i henhold til norsk konkurslov eller tilsvarende handling som gjelder for Kunden eller, hvis det er partnerskap, gjøres en slik søknad med hensyn til en eller flere av partnerne, eller hvis et selskap, en mottaker, forvalter, administrativ mottaker eller lignende offiser utnevnes;

f. hvis det fremlegges en petisjon for likvidasjon eller administrasjon av kunden

g. hvis en ordre er foretatt eller en beslutning er gått for likvidasjon eller rekonstruksjon med lik skriftlig godkjennelse av PSS) for likvidasjon eller administrasjon av kunden

h. dersom noen nød, utførelse eller annen prosess er pålagt Kundens eiendom og ikke fjernes, utlates eller betales innen sju dager;

Jeg. hvis noen sikkerhet opprettet av et boliglån eller et beløp blir håndhevbart mot kunden og panthaveren eller avgiften tar skritt for å håndheve boliglånet eller avgiften;

j. dersom Kunden eller et av dets datterselskaper gjeldsgjeld blir umiddelbart forfalt, eller i stand til å bli erklært så forfalt, før det er oppgitt forfall på grunn av misligholdelse av Kunden (eller et av dets datterselskaper) eller Kunden ( eller et av dets datterselskaper) ikke klager på gjeld på forfallsdagen;

k. hvis kunden ikke fullstendig overholder noen forpliktelser i henhold til vilkårene eller kontrakten

l. hvis noen av representasjonene eller garantiene gitt av Kunden er, eller blir, usanne;

m. hvis PSS eller kunden blir bedt om å stenge en kontrakt (eller en del av en kontrakt) av et reguleringsorgan eller en myndighet

eller

n. en hendelse oppstår, eller omstendigheter oppstår slik at PSS med rimelighet anser det som nødvendig for sin egen beskyttelse eller beskyttelse av sine medarbeidere som det oppstår en hendelse av standard.

16.4. Ved forekomst av en hendelse av standard, skal PSS ha rett til, og er autorisert, etter eget skjønn:

en. å selge eller belaste noen eller alle Kundens Sikkerheter, eiendeler og eiendommer som fra tid til annen kan være i besittelse eller kontroll over PSS eller noen av dets tilknyttede selskaper eller Agenter eller påkalle noen garanti;

b. å kjøpe noen sikkerheter, investeringer eller annen eiendom der dette er eller er i den rimelige oppfatningen av PSS som trolig vil være nødvendig for at PSS skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til en Kontrakt og Kunden skal refundere PSS for hele kjøpsbeløpet pris pluss eventuelle tilknyttede kostnader og utgifter;

c. å levere noen Collateral-investering eller -eiendom til noen tredjepart, eller på annen måte gjøre noe som PSS anser for å være ønskelig for å lukke en kontrakt;

d. å kreve at Kunden umiddelbart lukker og avgjør en kontrakt på en slik måte at PSS etter eget skjønn kan be om

e. å inngå noen valutatransaksjon, til slike priser og tider som PSS kan bestemme, for å oppfylle forpliktelser som påløper i henhold til en Kontrakt;

f. å fakturere hele eller deler av eventuelle eiendeler som står til debitering eller kreditt på en konto (inkludert pendling PSS eller Kundens forpliktelse til å levere en eiendel til en forpliktelse til å betale et beløp som er lik markedsverdien av eiendelen (bestemt av PSS etter eget skjønn) på datoen for re-fakturering finner sted).

16.5. Kunden autoriserer PSS til å ta noen eller alle trinnene beskrevet i denne paragraf 16 uten varsel til Kunden og anerkjenner at PSS ikke skal være ansvarlig for eventuelle konsekvenser av at den tar slike tiltak.

Klienten skal utføre slike dokumenter og ta andre handlinger som PSS kan kreve for å beskytte PSS rettigheter og det forbinder under Vilkårene eller i en avtale Klienten kan ha med noen av dem.

16.6. Hvis PSS utøver sine rettigheter til å selge Krav eller eiendeler til Klienten i henhold til denne paragraf 16, vil det påvirke slik salg uten varsel eller ansvar til Kunden på vegne av Klienten og anvende provenuet fra salg i eller til utslipp av eventuelle eller alle Klientens forpliktelser til PSS og / eller til PSSs medarbeidere.

17. KUNDERGARANTIER & amp; LØFTER

17.1. Kunden garanterer og representerer til PSS at:

en. det er ikke under noen lovmessig uførhet med hensyn til, og er ikke gjenstand for noen lov eller forskrift som forhindrer ytelsen i henhold til Vilkårene eller en kontrakt eller transaksjon som er omtalt i vilkårene

b. Den har fått alle nødvendige samtykker og har fullmakt til å operere i henhold til Vilkårene (og hvis Kunden ikke er en individuell person, er den behørig bemyndiget og har fått nødvendig bedrifts- eller annen myndighet i henhold til dens konstitusjonelle og organisatoriske dokument)

c. Investeringer eller annen eiendom som Kunden leverer til noe formål, skal, med forbehold for Vilkårene, til enhver tid være fri for beløp, pant, pant eller beløp og skal være eid av Kunden.

d. det er i samsvar med all lov som den er gjenstand for, inkludert, uten begrensning, alle skatteregler og forskrifter, valutakontrollkrav og registreringskrav;

og

e. Informasjonen fra kunden til PSS er fullstendig, nøyaktig og ikke villedende i noen vesentlig henseende.

17.2. Ovennevnte garantier og representasjoner skal anses gjentas hver gang Kunden gir instruksjoner til PSS i fremtiden for Kundens forhold.

17.3. Kunden er forpliktet til å informere PSS umiddelbart dersom grunnlaget for eventuell garanti eller representasjon eller informasjon som tidligere er gitt, endres.

18. VILKÅR OG BEGRENSNING AV ANSVAR

18.1. Kunden skal holde PSS fri og holde PSS erstattet mot alle tap, skatter, utgifter, kostnader og forpliktelser overhodet (nåtid, fremtidig, betinget eller på annen måte og inkludert rimelige juridiske avgifter) som kan lide eller pådras av PSS som følge av eller i forbindelse med:

en. klientens brudd på vilkårene

Copyright © Sparkasse Rein, Limited. Alle rettigheter reservert.

b. PSS inngår noen transaksjon eller kontrakt;

eller

c. PSS tar noen av de trinnene som PSS har rett til å ta i en standardstandard;

med mindre og i den utstrekning at slike tap, skatter, utgifter, kostnader og forpliktelser blir plaget eller pådratt som følge av PSSs grov uaktsomhet eller forsettlig mislighold.

18.2. Denne erstatningen skal overleve enhver oppsigelse av Klientforholdet.

18.3. PSS er ikke ansvarlig for:

en. Eventuelle tap (inkludert følgeskader og andre indirekte tap), kostnader, kostnader eller ansvar (sammen referert til som "Tap") påføres eller pådras av Kunden som følge av eller i forbindelse med levering av Tjenestene, med mindre og i den utstrekning bare at slik tap blir lidd eller pådratt som følge av PSSs grove uaktsomhet eller forsettlig standard

b. eventuelle konsekvenser eller annet indirekte tap som Kunden har påført eller pådra seg, uansett om det oppstår Psalms uaktsomhet eller annet.

eller

c. ethvert tap som Kunden har påført eller pådra seg som følge av tredjepart (herunder enhver motpart til eller en person som PSS engasjerer i forbindelse med en kontrakt), som ikke oppfyller sine forpliktelser overfor PSS, og under slike omstendigheter skal PSS ikke være i stand til å utføre sine forpliktelser overfor kunden i den utstrekning at den ikke klarer å gjøre det som følge av tredjeparts standard.

18.4. Kunden anerkjenner, anerkjenner og aksepterer at enhver markedsanbefaling og all informasjon som kommuniseres av PSS, ikke utgjør et tilbud om å kjøpe eller selge en Kontrakt, og at slik anbefaling og informasjon, selv om den er basert på informasjon fra kilder som PSS antar å være pålitelig, kan være basert utelukkende på meglerens mening, og at slik informasjon kan være ufullstendig og kan være ubekreftet og uverifiserbar.

PSS gir ingen representasjon, garanti eller garanti for, og skal ikke være ansvarlig for, nøyaktigheten eller fullstendigheten til en slik anbefaling eller informasjon levert til Kunden.

19. FORTROLIGHET OG OPPLYSNING AV INFORMASJON

19.1. Ingen av partene skal kunngjøre til noen (med mindre det er nødvendig å gjøre det i henhold til gjeldende lov eller av en lovgivende eller tilsynsmyndighet eller av en annen juridisk person som krever offentliggjøring, eller for at den skal kunne utføre sine forpliktelser i henhold til Vilkårene) informasjon knyttet til virksomheten, investeringen, økonomien eller andre saker av konfidensiell karakter til den annen part som den i løpet av sin plikter eller på annen måte kan bli besatt av, og hver part skal bruke alle rimelige forsøk for å forhindre slik avsløring.

19.2. Ved å godta vilkårene tillater kunden PSS å utlevere slik informasjon knyttet til Kunden som måtte være påkrevd av enhver lov, regel eller regulerende myndighet, inkludert eventuelle gjeldende markedsregler, uten varsel til Kunden.

20. ÆNDRINGER

20.1. PSS har rett til å endre vilkårene til enhver tid ved å gi Kunden minst 30 dages varsel, inkludert men ikke begrenset til varsel gitt via e-post.

Slike endringer skal tre i kraft på datoen som er angitt i innkallingen.

21. OPPSIGELSE

21.1. Klientforholdet forblir i kraft til opphør.

21.2. Enten har rett til å si opp klientforholdet umiddelbart ved å gi skriftlig varsel til den annen part.

Ingen straff skal betales av en av partene ved opphør av klientforholdet.

Oppsigelse skal ikke påvirke noen påløpte rettigheter og forpliktelser.

21.3. Ved oppsigelse forplikter hver av PSS og Klienten seg til å fullføre alle Kontrakter som allerede er i gang, og vilkårene skal fortsette å binde begge parter i forbindelse med slike transaksjoner.

PSS er berettiget til å trekke alle beløp på grunn av det før overføring av eventuelle kreditsaldoer på en hvilken som helst konto til kunden, og det har rett til å utsette slik overføring til noen eller alle kontrakter mellom PSS og kunden er stengt.

Videre har PSS rett til å kreve at Kunden betaler eventuelle kostnader som oppstår ved overføring av kundens investeringer.

21.4. Når som helst etter oppsigelsen av Klientforholdet, har PSS rett til, uten varsel, å stenge noen Kontrakt mellom PSS og Klienten.

22. KUNDENS FONDSIKKERHET

22.1. Fond som er deponert av klienter, er adskilt fra selskapets bankkonto og beholdes på en egen bankkonto.

22.2. PSS overvåker kundenes transaksjoner ved hjelp av et automatisert system for å redusere risikoen for uttømmende saldoer under nivået på innledende innskudd, og holde dem borte fra eventuelle tap utover den opprinnelige verdien av investeringen.

23. KLAGER ANDDISPUTER

23.1. I tilfelle Kunden har klage mot PSS, er Kunden forpliktet til å gi PSSs juridiske avdeling skriftlig beskjed.

PSS er deretter forpliktet til å undersøke klagen raskt og fullt.

23.2. Uten at det berører noen av PSSs øvrige rettigheter under vilkårene, i alle tilfeller når kunden og PSS er i strid med en marginalhandel eller påstått marginhandel eller en instruksjon knyttet til en marginalhandel, har PSS etter eget skjønn og uten legge merke til, for å lukke en slik marginalhandel eller påstått marginalhandel, hvis PSS med rimelighet mener at slike tiltak er ønskelige med det formål å begrense det maksimale beløpet som er involvert i tvisten.

PSS skal ikke være ansvarlig for eller under noen forpliktelse til Kunden i forbindelse med eventuelle påfølgende fluktuasjoner i nivået av den relevante Margin Trade.

Hvis PSS lukker en marginalhandel i henhold til denne paragraf 23.3, skal slik handling ikke berøre PSSs rett til å hevde at slik marginalhandel allerede var stengt av PSS eller aldri ble åpnet av Kunden.

PSS skal ta rimelige skritt for å informere Kunden om at PSS har truffet slik handling så snart det er praktisk mulig etter det.

Når PSS lukker en marginalhandel eller påstått marginalhandel i samsvar med denne paragraf 23.3, skal lukkingen ikke berøre kundeens rett til å åpne en ny marginalhandel, forutsatt at ny margenhandel åpnes i samsvar med vilkårene.

Ved beregning av margenen eller andre midler som kreves for slik ny Margin Trade, har PSS rett til å gjøre det på grunnlag av at PSSs syn på de omstridte hendelsene eller instruksjonene er riktig.

24. GJELDENDE LOV OG VALG AV JURISDIKSJON

24,1. Klientforholdet og Vilkårene er underlagt og skal bygges i samsvar med norsk regelverk som den eneste og eksklusive styrende lov.

24.2. Klienten og PSS har avtalt at Oslo domstole skal ha eksklusiv jurisdiksjon og være eneste og eneste sted i tvister angående kundeforholdet og vilkårene og alle forhold mellom kunden og PSS.

PSS forbeholder seg imidlertid retten til å påtale seg i enhver kompetent domstol og jurisdiksjon som den finner hensiktsmessig, inkludert men ikke begrenset til jurisdiksjoner der Kunden er statsborger eller bosatt og jurisdiksjoner der Kunden har eiendeler.

24,3. Denne paragraf 24 skal overleve en oppsigelse av klientforholdet.

25. DIVERSE

25.1. Hvis noen bestemmelse i Vilkårene til enhver tid er eller blir ulovlig, ugyldig eller ufullbyrdbar under noen omstendighet i henhold til lovgivningen i enhver jurisdiksjon, er det heller ikke lovligheten, gyldigheten eller eksigibuleringen av de gjenværende bestemmelsene i vilkårene i loven i denne jurisdiksjonen eller lovligheten , gyldighet eller tvangsfullbyrdelse av slik bestemmelse i henhold til lov av annen jurisdiksjon, skal på noen måte påvirkes.

25.2. PSS skal ikke være ansvarlig for Kunden for eventuelle feil, hindringer eller forsinkelser i å utføre sine forpliktelser i henhold til Vilkårene, hvor en slik feil, hindring eller forsinkelse oppstår direkte eller indirekte av omstendigheter utenfor sin rimelige kontroll.

Slike force majeure hendelser skal inneholde, uten begrensning, tekniske vansker som telefeil eller forstyrrelser (f.eks. På grunn av vedlikeholdstiden), erklærte eller vedvarende krig, opprør, sivil uro, naturkatastrofer, lovbestemmelser, tiltak tatt av myndighetene, streik, lock-outs, boikott eller blokkater, selv om PSS er part i konflikten og inkludere tilfeller hvor bare en del av PSSs funksjoner påvirkes av slike hendelser.

25.3. Videre har PSS rett til å fastslå at det foreligger en krisesituasjon eller en eksepsjonell markedstilstand som også kan tegne for eventuelle feil, hindringer eller forsinkelser i å utføre sine forpliktelser i henhold til Vilkårene.

Slike forhold skal inneholde, uten begrensning, suspensjon eller lukning av ethvert marked eller oppsigelse eller svikt av enhver hendelse som PSS relaterer sit sitat eller forekomsten av overdreven bevegelse i nivået av eventuelle Margin Trade og / eller underliggende marked eller PSS rimelig forventning om forekomsten av en slik bevegelse.

I slike tilfeller kan PSS øke marginkravene, lukke alle eller alle kundens åpne marginalhandel og / eller suspendere eller endre søknaden av alle eller noen av vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til, endring av siste gang for handel med en særlig marginalhandel, i den grad tilstanden gjør det umulig eller umulig for PSS å overholde det aktuelle begrepet.

25.4. Kunden kan ikke tildele noen av Kundens rettigheter eller delegere noen av Kundens forpliktelser i henhold til Vilkårene eller i henhold til noen Kontrakt til noen.

PSS kan tildele sine rettigheter eller delegere sine forpliktelser i henhold til vilkårene eller i henhold til en kontrakt til en regulert finansinstitusjon.

25.5. Med hensyn til ulike investeringer, instrumenter og grupper av klienter, kan PSS gi ytterligere forretningsbetingelser.

Kunden anerkjenner, forstår og aksepterer at:

en. slike forretningsvilkår som gjøres tilgjengelige for kunder skal utgjøre et tillegg til vilkårene;

og

b. Kunden skal ikke foreta noen transaksjon med mindre forretningsbetingelsene som gjelder for slike investeringer, har blitt forstått og akseptert av Kunden.

Ved å inngå en transaksjon og dermed godta vilkårene for slik transaksjon, anses Kunden for å ha forstått og akseptert vilkårene for slik transaksjon, uansett underpunkt b. ovenfor.

25.6. Rettighetene og rettsmidlene i vilkårene er kumulative og ikke eksklusive eventuelle rettigheter eller rettsmidler som følger av loven.

25.7. Ingen forsinkelse eller forsømmelse fra PSS-parten ved utøvelse av rett, makt eller rette som er gitt ved lov eller under Vilkårene, eller delvis eller mangelfull utøvelse av dette, skal:

en. svekke eller forhindre ytterligere eller annen utøvelse av slik rett, kraft eller rette;

eller

b. fungere som et frafall av slik rett, kraft eller rette.

25.8. Ingen fraskrivelse av brudd på noen bestemmelse i vilkårene skal (med mindre det er skriftlig avtalt skriftlig av avhendende partiet) tolkes som et frafall av fremtidig brudd på samme klausul eller som tillatelse til videreføring av det aktuelle bruddet.

25.9. Kunden ratificerer hermed alle transaksjoner med PSS som er utført før Kundens godkjennelse av Vilkårene og godtar at rettigheter og forpliktelser til Kunden i henhold til dette skal være underlagt Vilkårene.

25.10. Ved å godta vilkårene på vegne av en bedriftsforetak eller annen juridisk enhet representerer og signerer personens signering og garanterer at han eller hun har fullmakt til å handle på vegne av en slik juridisk person eller juridisk person, og å binde det samme til Vilkårene og alle forpliktelser som oppstår herunder.

Hvis det senere vises at signataren ikke er behørig autorisert til å binde bedriftsforetak eller juridisk person, har PSS rett til å søke tilbakebetaling fra denne personen.

Videre skal signataren frata PSS mot alle forpliktelser, tap, skader, kostnader og utgifter i forbindelse med eventuelle krav eller tiltak som er anlagt mot PSS som følge av at signatarinnehaveren har fullmakt til å handle og binde slike juridiske personer eller juridiske personer enhet.

25.11. Klienten skal kunne kommunisere med PSS på engelsk eller noe annet språk som PSS kan tilby fra tid til annen.

25.12. PSS eller tredjeparter kan ha gitt klienten oversettelser av vilkårene.

Den originale engelske versjonen skal være de eneste juridisk bindende versjonene for Klienten og PSS.

Ved uoverensstemmelser mellom de originale engelske versjonene og andre oversettelser i Kundens besittelse, gjelder de originale engelske versjonene som leveres av PSS.

Risikoopplysningserklæring for valuta, CFD, futures og opsjoner Denne korte erklæringen beskriver ikke alle risikoene og andre viktige aspekter ved handel med valuta, kontrakter for forskjell (CFD), futures og opsjoner.

I lys av risikoen, bør du kun foreta slike transaksjoner hvis du forstår arten av kontraktene (og kontraktsforholdet) du inngår i og omfanget av risikoen din.

Handel i utenlandsk valuta, CFD, futures og opsjoner er ikke egnet for mange medlemmer av publikum.

Du bør nøye vurdere om handel passer for deg i lys av din erfaring, mål, økonomiske ressurser og andre relevante forhold.

Utenlandske veksler, CFDs ANDFUTURES

1. Effekt av "Leverage" eller "Gearing" -transaksjoner i utenlandsk valuta, CFDs og futures har en høy grad av risiko.

Mengden av innledende margin er liten i forhold til verdien av valutamarkedet, CFDs eller futures-kontrakten, slik at transaksjonene er "leveraged" eller "geared".

En relativt liten markedsbevegelse vil ha en forholdsmessig større innvirkning på midlene du har deponert eller må sette inn:

Dette kan virke mot deg så godt som for deg.

Du kan opprettholde et totalt tap av innledende marginfond og eventuelle tilleggsmidler deponert hos firmaet for å opprettholde posisjonen eller margenivået, og du kan bli bedt om å betale betydelige ekstra midler med kort varsel for å opprettholde posisjonen din.

Hvis du ikke overholder en forespørsel om ekstra midler innen foreskrevet tid, kan din stilling bli likvidert med tap, og du vil være ansvarlig for eventuelle resulterende underskudd.

2. Risikobeskrivende ordrer eller strategier Plasseringen av bestemte bestillinger (f.eks. "Stoppet" -ordrer, hvor det er tillatt i henhold til lokal lov eller "stoppordre") som er ment å begrense tap til bestemte beløp, kan ikke være effektiv fordi markedsforholdene gjør det umulig å utføre slike ordrer.

Strategier som bruker kombinasjoner av posisjoner, for eksempel "spread" og "straddle" -posisjoner, kan være like risikable som å ta enkle "lange" eller "korte" stillinger.

ALTERNATIVER

3. Variabel grad av risiko Transaksjoner i opsjoner har høy grad av risiko.

Kjøpere og selgere av opsjoner bør gjøre seg kjent med typen alternativer (dvs. sette eller ringe) som de vurderer handel og tilhørende risikoer.

Du bør beregne i hvilken grad verdien av opsjonene må øke for at posisjonen din skal bli lønnsom, idet du tar hensyn til premien og alle transaksjonskostnader.

Kjøperen av opsjoner kan kompensere eller utøve alternativene eller la alternativene utløpe.

Utøvelsen av et opsjon resulterer enten i et kontantoppgjør eller i kjøperen som overtar eller leverer den underliggende renter.

Hvis opsjonen er i en fremtid, vil kjøperen oppnå en futuresposisjon med tilhørende forpliktelser for margin (se avsnittet om valuta, CFD og Futures ovenfor).

Hvis det kjøpte alternativet utløper verdiløst, vil du få et totalt tap av investeringen, som vil bestå av opsjonsprinsippet pluss transaksjonskostnader.

Hvis du vurderer å kjøpe dyp-out-of-the-money alternativer, er sannsynligheten for at disse alternativene blir lønnsomme, vanligvis fjernt.

Selge ("skrive" eller "gi") et alternativ innebærer generelt betydelig større risiko enn kjøpsmuligheter.

Selv om premien mottatt av selgeren er løst, kan selgeren opprettholde et tap som overstiger dette beløpet.

Selgeren vil være ansvarlig for ytterligere margin for å opprettholde posisjonen dersom markedet beveger seg ugunstig.

Selgeren vil også bli utsatt for risikoen for at kjøperen utnytter opsjonen, og selgeren vil være forpliktet til enten å avgjøre opsjonen i kontanter eller å kjøpe eller levere den underliggende renter.

Hvis opsjonen er i en fremtid, er det tilknyttet gjeld for margin (se avsnittet om valuta, CFD og Futures ovenfor).

Hvis opsjonen er "dekket" av selgeren som har en tilsvarende posisjon i underliggende rente eller et fremtidig eller annet alternativ, kan risikoen reduseres.

Hvis opsjonen ikke er dekket, kan risikoen for tap være ubegrenset.

Visse utvekslinger i enkelte jurisdiksjoner tillater utsatt betaling av opsjonsprinsippet, og utsetter kjøperen for erstatningsansvar for premiebeløp som ikke overstiger premiebeløpet.

Kjøperen er fortsatt utsatt for risikoen for å miste premie- og transaksjonskostnadene.

Når opsjonen utøves eller utløper, er kjøperen ansvarlig for eventuelle ubetalte premier som er utestående på den tiden.

YTTERLIGERE FÆLLES RISIKO

4. Vilkår for avtaler Du bør spørre firmaet du behandler vilkårene for de spesifikke futures eller opsjoner som du handler og tilknyttede forpliktelser (for eksempel omstendighetene du måtte bli forpliktet til å gjøre eller ta imot av den underliggende renter av en futureskontrakt og, med hensyn til opsjoner, utløpsdatoer og restriksjoner på tidspunktet for trening).

Under visse omstendigheter kan spesifikasjonene av utestående kontrakter (inkludert utøvelseskursen til et opsjon) bli endret av bytte- eller clearinghuset for å gjenspeile endringer i underliggende renter.

5. Suspensjon eller begrensning av handel og prisforhold Markedsforhold (f.eks. Illikviditet) og / eller driften av reglene på enkelte markeder (f.eks. Suspensjon av handel i en kontraktsmåned på grunn av prisgrenser eller "kretsbrytere") kan øke risikoen for tap ved å gjøre det vanskelig eller umulig å gjennomføre transaksjoner eller likvidere / offsetteposisjoner.

Hvis du har solgt alternativer, kan dette øke risikoen for tap.

Videre kan normale prissammenheng mellom den underliggende interessen og fremtiden, og den underliggende interessen og opsjonen, ikke eksistere.

Dette kan skje når for eksempel futures kontrakten som ligger til grund for opsjonen, er underlagt prisgrenser når opsjonen ikke er.

Fraværet av en underliggende referansepris kan gjøre det vanskelig å bedømme "rettferdig" verdi.

6. Innskudd av kontanter og eiendom Du bør gjøre deg kjent med beskyttelsen som gir penger eller annen eiendom du legger inn for innenlandske og utenlandske transaksjoner, særlig i tilfelle fast konkurs eller konkurs.

I hvilken utstrekning du kan gjenopprette pengene dine eller eiendommen, kan det reguleres av spesifikke lover eller lokale regler.

I noen jurisdiksjoner vil eiendommer som hadde vært spesifikt identifisert som din egen, bli vurdert på samme måte som kontanter for distribusjon i tilfelle mangel.

7. Kommisjon og andre avgifter Før du begynner å handle, bør du få en klar forklaring på alle provisjoner, gebyrer og andre avgifter som du vil være ansvarlig for.

Disse kostnadene vil påvirke din nettoresultat (hvis noen) eller øke tapet.

8. Transaksjoner i andre jurisdiksjoner Transaksjoner på markeder i andre jurisdiksjoner, inkludert markeder formelt knyttet til et hjemmemarked, kan utsette deg for ytterligere risiko.

Slike markeder kan være underlagt regulering, som kan tilby forskjellig eller redusert investorbeskyttelse.

Din lokale reguleringsmyndighet vil ikke kunne tvinge håndhevelsen av regelverket til regulerende myndigheter eller markeder i andre jurisdiksjoner der transaksjonene dine har blitt gjennomført.

9. Valutarisiko Resultatet i transaksjoner i utenlandsk valutaomtaler (om de handles i egen eller annen jurisdiksjon) vil bli påvirket av fluktuasjoner i valutaverdien av kontrakten til en annen valuta.

10. Handelsmuligheter De fleste åpningstider og elektroniske handelsfasiliteter støttes av datasystemer for ordreruting, utførelse, matching, registrering eller clearing av handler.

Som med alle fasiliteter og systemer, er de sårbare for midlertidig forstyrrelse eller feil.

Din evne til å gjenopprette visse tap kan være underlagt grenser for ansvar pålagt av systemleverandøren, markedet, clearinghuset og / eller medlemsbedriftene.

Slike grenser kan variere:

Du bør spørre firmaet du behandler for detaljer i denne forbindelse.

11. Elektronisk handelstransaksjon på et elektronisk handelssystem kan avvike ikke bare fra handel i et åpent marked, men også fra handel på andre elektroniske handelssystemer.

Du vil bli utsatt for risiko forbundet med systemet, inkludert maskinvare og programvarebrudd.

Resultatet av systemfeil kan være at bestillingen din heller ikke er utført i henhold til instruksjonene dine, eller ikke er fullført i det hele tatt.

12. Off-exchange-transaksjoner I enkelte jurisdiksjoner, og kun da i begrensede omstendigheter, er det tillatt for bedrifter å gjennomføre valutaveksling.

Firmaet du håndterer, kan fungere som din motpart i transaksjonen.

Det kan være vanskelig eller umulig å likvide en eksisterende posisjon, å vurdere verdien, å bestemme en rimelig pris eller å vurdere risikoeksponeringen.

Av disse årsakene kan disse transaksjonene innebære økte risikoer.

Off-exchange-transaksjoner kan være mindre regulert eller underlagt særskilt regelverk.

Før du foretar slike transaksjoner, bør du gjøre deg kjent med gjeldende regler og medfølgende risiko.