Risikoprisering

A. Udsteder Risikofaktorer

 1. PSS som udsteder eller modpart I hvor PSS er udsteder eller modpart af de relevante finansielle instrumenter, er en investering i sådanne finansielle instrumenter risikoen for, at PSS ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til de relevante finansielle instrumenter på en relevant forfaldsdato. For at vurdere risikoen bør potentielle investorer overveje alle oplysninger i udbudsdokumenterne vedrørende de relevante finansielle instrumenter og konsultere deres egne professionelle rådgivere, hvis de anser det for nødvendigt. Risikoen er forbundet med PSSs evne til at opfylde sine forpligtelser med hensyn til sådanne Finansielle instrumenter er beskrevet under henvisning til kreditvurderinger udstedt af uafhængige kreditvurderingsbureauer. En rating er ikke en anbefaling til at købe, sælge eller holde Finansielle Instrumenter og kan på ethvert tidspunkt suspenderes, nedsættes eller tilbagekaldes af det tildelende kreditvurderingsbureau. En suspension, nedsættelse eller tilbagekaldelse af en tildelt rating kan påvirke markedsprisen på nogle finansielle instrumenter, hvor PSS er udstederen, negativt. Renter af efterstillede forpligtelser Eventuelle finansielle instrumenter, som er underordnede forpligtelser for PSS, kan vurderes lavere end de ovenfor anførte, fordi, i tilfælde af en insolvens eller likvidation af PSS er de krav, der følger af disse forpligtelser underordnet de krav fra kreditorer af PSS, der ikke også er underordnet. Værdien af ​​finansielle instrumenter, hvor PSS er udsteder eller modpart, forventes at blive berørt , dels ved investorernes generelle vurdering af PSS’s kreditværdighed. Enhver nedsættelse af PSS kreditværdighed kan medføre en reduktion i værdien af ​​sådanne finansielle instrumenter. Hvis der påbegyndes en konkursprocedure med hensyn til PSS, kan tilbageleveringen til en indehaver af eller en part i et sådant Finansielt Instrument være begrænset, og tilbagesøgning vil sandsynligvis blive væsentligt forsinket.
 1. Tredjepart som udsteder eller modpart
  Hvor en tredjepart er udsteder eller modpart af de relevante finansielle instrumenter, er en investering i sådanne finansielle instrumenter risikoen for, at den relevante tredjepart ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til de relevante finansielle instrumenter på en forfaldsdato. For at vurdere risikoen skal potentielle investorer overveje alle oplysninger, der fremgår af udbudsdokumenterne vedrørende de relevante finansielle instrumenter, og konsultere deres egne rådgivere, hvis de finder det nødvendigt. PSS accepterer ingen forpligtelse eller ansvar overhovedet i forhold til nogen tredjepart og yder ingen repræsentation, garanti eller anden forsikring om evnen eller på anden vis af nogen tredjepart til at udføre nogen af ​​sine forpligtelser i forhold til ethvert finansielt instrument udstedt af det. Tredjemands forpligtelser er underordnede, og de samme overvejelser som beskrevet ovenfor under “Rating of Subordinated Obligations” gælder. Værdien af ​​finansielle instrumenter, hvor en tredjepart er udsteder eller modparten forventes at blive påvirket af dels investorer »generel vurdering af tredjepartens kreditværdighed. Enhver nedsættelse af tredjepartens kreditværdighed kan medføre en reduktion i værdien af ​​sådanne finansielle instrumenter. Hvis en konkursprocedure påbegyndes for tredjemand, kan tilbageleveringen til en indehaver af eller en part i et sådant Finansielt Instrument være begrænset, og tilbagesøgning vil sandsynligvis blive væsentligt forsinket.

B. Generelle risikofaktorer vedrørende finansielle instrumenter

 1. Ingen Betalinger eller Leverancer til Afvikling
  Fremtidsrettede investorer bør bemærke, at hvor der ikke skal foretages periodiske rentebetalinger eller andre udlodninger i løbet af et finansielt instrument, hvor sådanne finansielle instrumenter er i form af værdipapirer eller ellers kan omsættes, en realisering på sekundærmarkedet af sådanne finansielle instrumenter kan være det eneste afkast, der potentielt er tilgængeligt for investoren forud for afregning af sådanne finansielle instrumenter. Investorer bør dog notere de risikofaktorer, der er beskrevet under overskrifterne “Markedsværdi” og “Finansielle instrumenter kan være illikvide”, angivet under overskriften “D. Markedsfaktorer “nedenfor i denne henseende.
 1. Tidlig opsigelse af ekstraordinære grunde, ulovlighed og force majeure
  Hvis det er angivet i vilkårene og betingelserne for eventuelle finansielle instrumenter, såfremt PSS eller den relevante tredjepart, alt efter omstændighederne, fastslår, at opfyldelsen af ​​sine forpligtelser i forhold til de relevante finansielle instrumenter er af de grunde, der er uden for sin kontrol ulovlig eller upraktisk helt eller delvist af en eller anden grund, eller PSS eller den relevante tredjepart, alt efter omstændighederne, fastslår, at det af hensyn til dets kontrol ikke længere er lovligt eller praktisk for at opretholde sine sikringsordninger med respekt for sådanne finansielle instrumenter af en eller anden grund, PSS eller den relevante tredjepart, alt efter omstændighederne, kan efter eget skøn og uden forpligtelse opsige tidligt sådanne finansielle instrumenter. Prospective købere bør gennemgå vilkårene og betingelserne for de relevante finansielle instrumenter for at fastslå, om og hvordan sådanne bestemmelser gælder for sådanne finansielle instrumenter, og hvad er konsekvenserne af en sådan opsigelse, herunder hvad der skal betales som følge heraf.
 1. Markedsforstyrrelser Begivenheder, Justeringer og Tidlig Afslutning af Finansielle Instrumenter
  Hvis det er angivet i vilkårene for eventuelle finansielle instrumenter, kan den relevante beregningsmiddel bestemme, at der er opstået en markedsforstyrrelsesbegivenhed eller eksisterer på et relevant tidspunkt. Enhver sådan bestemmelse kan forsinke værdiansættelse for det relevante Underliggende, som kan påvirke værdien af ​​de relevante finansielle instrumenter og / eller kan forsinke afregningen med hensyn til sådanne finansielle instrumenter. Derudover, hvis det er angivet i vilkårene og betingelserne for eventuelle finansielle instrumenter kan beregningsmyndigheden foretage justeringer af sådanne vilkår og betingelser for at tage højde for relevante justeringer eller begivenheder i forhold til det underliggende, herunder, men ikke begrænset til, at fastslå en efterfølger til den relevante Underliggende eller dens udsteder eller dets sponsor som den tilfælde kan være. Derudover kan PSS eller den relevante tredjepart under alle omstændigheder i givet fald opsige de relevante finansielle instrumenter efter en sådan begivenhed. Prospektive købere bør gennemgå vilkårene og betingelserne for de relevante finansielle instrumenter for at fastslå, om og hvordan Sådanne bestemmelser gælder for sådanne finansielle instrumenter og hvad der udgør en relevant tilpasning eller begivenhed.
 1. Beskatning
  Potentielle købere og sælgere af finansielle instrumenter bør være opmærksomme på, at de kan blive forpligtet til at betale stempelafgifter eller andre dokumentarafgifter i overensstemmelse med love og praksis i det land, hvor de relevante finansielle instrumenter overføres. Betaling og / eller levering af eventuelt skyldigt beløb for finansielle instrumenter kan være betinget af betaling af visse afgifter, afgifter og / eller udgifter som fastsat i vilkårene i de relevante finansielle instrumenter. PSS eller den relevante tredjepart har i givet fald ret til, men kan ikke være forpligtet til at tilbageholde eller fradrage fra ethvert beløb, der skal betales eller leveres under sådanne finansielle instrumenter, det beløb eller den del, som er nødvendigt for at tage højde for eller betale skat, pligt, gebyr, tilbageholdelse eller anden betaling. Prospektive investorer bør gennemgå vilkårene for de relevante finansielle instrumenter for at fastslå, om og hvordan sådanne bestemmelser gælder for sådanne finansielle instrumenter. Potentielle købere, der er i tvivl om deres skat stilling bør konsultere deres egne uafhængige skatte rådgivere. Derudover bør potentielle købere være opmærksomme på, at skattereglerne og deres anvendelse fra de relevante skattemyndigheder ændres fra tid til anden. Det er derfor ikke muligt at forudsige den præcise skattebehandling, der vil finde anvendelse på et givet tidspunkt.
 1. Udøvelsesmeddelelse og certificeringer
  Hvis nogen Finansielle Instrumenter er underlagt bestemmelser om levering af en udbudsbekendtgørelse, og sådan meddelelse er modtaget af den eller de partier, der er angivet efter den seneste frist, der er fastsat i vilkårene i de relevante finansielle instrumenter, anses det ikke for behørigt at være leveret indtil nogle senere dage. En sådan forsinket forsinkelse kan i tilfælde af kontante afviklede finansielle instrumenter øge eller formindske det kontantbeløb, der skal betales ved afregning, fra hvad det ellers ville have været, men for en sådan anset forsinkelse. I tilfælde af finansielle instrumenter, der kun kan udnyttes på en dag eller kun under en udnyttelsesperiode og ikke udtrykkes for automatisk at blive udnyttet, skal enhver udbudsbekendtgørelse, hvis den ikke er afgivet senest inden for rammerne af vilkårene i de relevante finansielle instrumenter, være ugyldige. Manglende levering af certificeringer i henhold til vilkårene og betingelser for et udstedelse af finansielle instrumenter kan resultere i tab eller manglende evne til at modtage beløb eller leverancer, der ellers skyldes under sådanne finansielle instrumenter. Fremtidsudsatte købere bør gennemgå vilkårene for de relevante finansielle instrumenter for at fastslå, om og hvordan sådanne bestemmelser gælder for sådanne finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter, der ikke udøves i overensstemmelse med deres vilkår og betingelser, udløber værdiløse. Fremtidsudsatte købere bør gennemgå vilkårene for de relevante finansielle instrumenter for at fastslå, om sådanne finansielle instrumenter er underlagt automatisk træning, og hvornår og hvordan en udbudsmeddelelse kan udleveres gyldigt.
 1. Time Lag efter øvelse
  Hvor finansielle instrumenter skal udnyttes og afregnes ved kontant betaling, kan der efter deres udøvelse være en tidsforsinkelse mellem tidsforløbet og tidspunktet for, hvorvidt det gældende kontantbeløb i forbindelse med en sådan udøvelse er bestemt. Enhver forsinkelse mellem tidspunktet for udøvelsen og fastlæggelsen af ​​kontantbeløbet vil blive specificeret i vilkårene i de relevante finansielle instrumenter. En sådan forsinkelse kan imidlertid være betydeligt længere, især i tilfælde af forsinkelse i udøvelsen af ​​sådanne kontantafviklede finansielle instrumenter som følge af eventuelle daglige maksimale øvelsesbegrænsninger eller ved beregningsmedlemmets bestemmelse om, at der er opstået en markedsforstyrrelse på et hvilket som helst relevant tidspunkt. Det gældende kontante beløb kan falde eller stige fra, hvad det ville have været, men for en sådan forsinkelse. Prospektive købere bør gennemgå vilkårene for de relevante finansielle instrumenter for at fastslå, om og hvordan sådanne bestemmelser gælder for sådanne finansielle instrumenter.
 1. Meget volatile markeder
  Finansielle instrumenter kan være knyttet til priserne på råvarekontrakter og afledte instrumenter, herunder futures og optioner, der er stærkt volatile. Prisbeholdninger i terminsforretninger, futureskontrakter og andre derivatkontrakter, som et finansielt instrument kan knyttes til, påvirkes blandt andet af rentesatser, ændrede udbuds- og efterspørgselsforhold, handels-, finanspolitiske, monetære og valutakontrolprogrammer og politikker af regeringer og nationale og internationale politiske og økonomiske begivenheder og politikker. Derudover intervenerer regeringer fra tid til anden direkte eller indirekte og ved regulering på visse markeder, især i valutaer og rentetilknyttede futures og muligheder. En sådan indgriben har ofte til formål at påvirke priserne direkte og kan sammen med andre faktorer føre til, at alle sådanne markeder hurtigt bevæger sig i samme retning på grund af blandt andet rentesvingninger. Enhver sådan indgriben kan have en negativ indvirkning på værdien af ​​visse finansielle instrumenter.
 1. Provision
  Før en investor køber et finansielt instrument, bør det få oplysninger om alle provisioner og andre gebyrer, som du vil være ansvarlig for. Hvis nogen afgifter ikke udtrykkes i pengevilkår (men for eksempel i procent af kontraktværdien), skal den få en klar og skriftlig forklaring, herunder passende eksempler, for at fastslå, hvad sådanne afgifter sandsynligvis vil betyde i specifikke pengevilkår. For futures, når provisionen opkræves i procent, vil den normalt være som en procentdel af den samlede kontraktværdi og ikke blot som en procentdel af en indledende betaling.

C. Produktspecifikke risikofaktorer

Produktspecifikke risikofaktorer

Forskellige finansielle instrumenter involverer forskellige niveauer af risikoeksponering, og ved beslutning om at handle eller købe finansielle instrumenter skal potentielle investorer notere sig følgende.

En investering i eventuelle finansielle instrumenter indebærer risici. Disse risici kan blandt andet omfatte aktiemarkedet, obligationsmarkedet, udenlandsk valuta, rente, markedsvolatilitet og økonomiske, politiske og lovgivningsmæssige risici og enhver kombination af disse og andre risici. Nogle af disse risici beskrives kort nedenfor.

Prospective købere bør opleves med hensyn til transaktioner i instrumenter som de relevante finansielle instrumenter og i det underliggende vedrørende sådanne finansielle instrumenter. Prospektive købere bør forstå risiciene forbundet med en investering i de relevante finansielle instrumenter og bør kun nå en investeringsbeslutning efter nøje overvejelse med deres juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige og andre rådgivere om (a) investeringens egnethed i det relevante finansielle Instrumenter i lyset af deres egne økonomiske, skattemæssige og andre omstændigheder b) de oplysninger, der er anført i udbudsdokumentet vedrørende de relevante finansielle instrumenter og c) de relevante underliggende.

Finansielle instrumenter kan falde i værdi, og hvor Finansielle Instrumenter er kapitalbeskyttede, skal investorer bemærke, at uanset deres investering i sådanne finansielle instrumenter, vil det kontantbeløb, der forfaller ved løbetiden, aldrig være mindre end et bestemt minimumskøb.

En investering i et hvilket som helst finansielt instrument bør kun foretages efter vurdering af retningen, tidspunktet og størrelsen af ​​potentielle fremtidige ændringer i værdien af ​​den relevante Underliggende og / eller i sammensætningen og / eller beregningsmetoden for det relevante Underliggende som afkastet af en sådan investering vil bl.a. være afhængig af sådanne ændringer. En investor i et finansielt instrument skal generelt være korrekt om retningen, timingen og størrelsen af ​​en forventet ændring i værdien af ​​den relevante Underliggende. Mere end en risikofaktor kan have samtidig virkning med hensyn til et finansielt instrument, således at virkningen af ​​en bestemt risikofaktor måske ikke er forudsigelig. Derudover kan mere end en risikofaktor have en sammensætningsvirkning, som måske ikke er forudsigelig. Der kan ikke gives sikkerhed for, hvilken effekt en kombination af risikofaktorer kan have på værdien af ​​et finansielt instrument.

Finansielle instrumenter knyttet til en Underliggende repræsenterer en investering, der er knyttet til de relevante Underliggende og potentielle Investorers økonomiske resultater, bemærket, at afkastet (hvis nogen) af deres investering i sådanne finansielle instrumenter afhænger af udførelsen af ​​sådan underliggende. Potentielle investorer bør også bemærke, at mens markedsværdien af ​​sådanne finansielle instrumenter er knyttet til sådan underliggende og vil blive påvirket (positivt eller negativt) af sådan underliggende, kan enhver ændring ikke være sammenlignelig og kan være uforholdsmæssig. Det er umuligt at forudsige, hvordan niveauet af den relevante Underliggende vil variere over tid. I modsætning til en direkte investering i det relevante Underliggende, udgør sådanne finansielle instrumenter ret til at modtage betaling eller levering af det eller de relevante beløb på den eller de nærmere fastsatte dato (er) for så vidt angår Finansielle Instrumenter, der kan omfatte periodiske rentebetalinger (hvis de er specificeret i vilkårene for sådanne finansielle instrumenter), hvoraf alle eller nogle kan bestemmes ud fra resultaterne af den relevante Underliggende. De gældende vilkår og betingelser vil indeholde bestemmelser om fastsættelse af det eller de beløb, der skal betales eller afleveres på de angivne eller fastsatte dato (er) for de relevante finansielle instrumenter, herunder eventuelle periodiske rentebetalinger .

PROSPEKTIVE INVESTORER I FINANSIELLE INSTRUMENTER, LINKER TIL EN UNDERSØGELSE, SKAL OVERVIEW DE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DE RELEVANTE FINANSIELLE INSTRUMENTER FOR AT ANVENDE, AT DEN RELEVANTE UNDERLIGGELSE ER OG AT SE, SÅDAN BLEV HVILKE BØDER BETALES ELLER LEVERERES, SOM MÅLET ER, ER BESTEMT, OG NÅR ENHVER SÅDAN BELØB (ER) BETALES OG / ELLER LØSES, SOM MÅLET SKAL FØLGE, FØLGENDE AFGØRELSE OM AT KØB SÅDANNE FINANSIELLE INSTRUMENTER.

Det eneste afkast på finansielle instrumenter kan være den potentielle betaling eller levering af beløb, der skal betales ved udnyttelse eller indløsning eller på anden måde forfalden, og betaling af eventuelle periodiske rentebetalinger og potentielle købere bør gennemgå vilkårene og betingelserne for de relevante Finansielle Instrumenter for at fastslå, hvilke beløb der skal betales og / eller leverbare, hvilke omstændigheder og hvornår.

PSS eller den relevante tredjepart kan, alt efter omstændighederne, udstede flere udstedelser af finansielle instrumenter vedrørende samme underliggende. Der kan imidlertid ikke gives sikkerhed for, at PSS eller den relevante tredjepart, alt efter omstændighederne, vil udstede mere end et emne af finansielle instrumenter knyttet til sådan underliggende. På et givet tidspunkt kan antallet af udestående finansielle instrumenter være betydeligt.

Finansielle instrumenter kan være knyttet til blandt andet værdipapirer, indekser, valutaer, kredit for specificerede enheder, derivater, råvarer og / eller råvare futures, private equity eller illikvide aktiver og fast ejendom, værdipapirer med lav kreditkvalitet, nødlidende værdipapirer, investeringer i nye eller udviklede markeder og / eller fondandele, herunder hedgefonde.

Finansielle instrumenter i tilknytning til Aktiepapirer

For Finansielle Instrumenter, der er knyttet til en Aktiesikkerhed eller Kurv af Aktiepapirer, kan investorerne på den angivne eller fastsatte dato (er) for sådanne Finansielle Instrumenter modtage enten fysisk levering af et givet antal af de relevante Aktiepapirer og / eller betaling af et beløb bestemt med reference til værdien af ​​de relevante aktier på en bestemt dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer. Derfor kan en investering i sådanne finansielle instrumenter have tilsvarende markedsrisici for en direkte investering i de relevante værdipapirer, og investorerne bør rådgive i overensstemmelse hermed. Renter (hvis nogen), der skal betales på sådanne finansielle instrumenter, kan beregnes ud fra værdien af ​​en eller flere aktier på en bestemt dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer eller ved henvisning til eventuelle udbytte betalt for en sådan egenkapital værdipapirer.

I forhold til sådanne finansielle instrumenter vil ingen udsteder af de relevante værdipapirer have deltaget i udarbejdelsen af ​​ethvert udbudsdokument vedrørende de relevante finansielle instrumenter eller vilkårene i de relevante finansielle instrumenter og PSS vil ikke foretage nogen undersøgelse eller undersøgelse med respekt for oplysningerne vedrørende en sådan udsteder deri eller i de dokumenter, hvorfra sådanne oplysninger blev udtaget. Det kan derfor ikke garanteres, at alle begivenheder, der indtræffer forud for udstedelsesdatoen for de relevante finansielle instrumenter (herunder begivenheder, der vil påvirke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​offentligt tilgængelige dokumenter, som PSS bruger til udarbejdelse af ethvert udbudsdokument vedrørende de relevante Finansielle Instrumenter), der vil påvirke handelsprisen for de relevante aktier, vil blive offentliggjort. Efterfølgende offentliggørelse af sådanne begivenheder eller offentliggørelse af eller manglende oplysning om fremtidige begivenheder vedrørende udstederen af ​​sådanne værdipapirer kan påvirke handelsprisen for sådanne værdipapirer og dermed handelsprisen eller værdien af ​​sådanne finansielle instrumenter.

Medmindre andet er fastsat i vilkårene for sådanne finansielle instrumenter, vil indehavere af sådanne finansielle instrumenter ikke have stemmeret eller rettigheder til at modtage udbytte eller udlodninger eller andre rettigheder med hensyn til de relevante aktier, som sådanne finansielle instrumenter vedrører.

Finansielle instrumenter knyttet til indekser

For så vidt angår finansielle instrumenter, der er knyttet til et indeks eller en kurv af indekser på den specificerede eller fastsatte dato (er) for sådanne finansielle instrumenter, kan investorer modtage betaling af et beløb, der bestemmes ud fra værdien af ​​det relevante indeks eller indekser på en given dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer og / eller fysisk levering af aktiver knyttet til det relevante indeks eller indekser. Renter (hvis nogen), der skal betales på sådanne finansielle instrumenter, kan beregnes ud fra værdien af ​​et eller flere af de relevante indeks på en given dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer.

Finansielle instrumenter knyttet til valutaer

For Finansielle Instrumenter, der er knyttet til en eller flere Valutaer, kan investorerne på den angivne eller fastsatte dato for sådanne Finansielle Instrumenter modtage betaling af et beløb bestemt på grundlag af værdien af ​​de pågældende valutaer på en given dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer. Renter (hvis nogen), der skal betales på sådanne finansielle instrumenter, kan beregnes ud fra værdien af ​​en eller flere af de relevante valutaer på en given dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer.

Fluktuationer i valutakurser for den relevante valuta (eller en eller flere af valutaerne i en kurv af valutaer) vil påvirke værdien af ​​finansielle instrumenter knyttet til sådan valuta eller valutaer. Desuden kan investorer, der har til hensigt at konvertere gevinster eller tab fra modtagelse af penge fra eller salg af sådanne finansielle instrumenter til deres hjem valuta, påvirkes af udsving i valutakurser mellem deres hjem valuta og den relevante valuta (eller en eller flere af valutaerne i en kurv af valutaer). Valutaværdier kan påvirkes af komplekse politiske og økonomiske faktorer, herunder statslige tiltag til at fastsætte eller støtte værdien af ​​en valuta (eller en eller flere af valutaerne i en kurv af valutaer) uanset andre markedskræfter. Købere af finansielle instrumenter knyttet til en valuta eller valutaer risikerer at miste hele deres investering, hvis valutakurserne for den pågældende valuta (eller en eller flere af valutaerne i en kurv af valutaer) ikke bevæger sig i den forventede retning.

Hvis der efterfølgende udstedes yderligere finansielle instrumenter eller optioner vedrørende særlige valutaer eller særlige valutaindekser, vil udbuddet af finansielle instrumenter og optioner vedrørende sådanne valutaer eller valutaindekser, som det er relevant, blive øget, hvilket kan medføre, at den pris, Finansielle instrumenter handles på det sekundære marked for at falde betydeligt.

I normalforløbet af den daglige valutahandel eller markedsudvikling eller for at klare risikoen for eksponering i forhold til ethvert finansielt instrument indgået med dig, kan PSS og / eller dets datterselskaber eller tredjeparter komme ind indgå, afvikle, opsige eller lukke transaktioner med tredjeparter (tredjepartstransaktioner) før eller efter det tidspunkt, hvor: i) værdien af ​​det finansielle instrument bestemmes (ii) vurderingen af ​​et eksternt markedsfastsættelse eller benchmark, hvortil et finansielt instrument henvender sig, bestemmes (en fastsættelse) (iii) det finansielle instrument skyldes afregning eller (iv) en parts rettigheder til at kræve afvikling af det finansielle instrument udnyttes (alle eller nogen af ​​disse tidspunkter er en relevant tid). Det er muligt, at indførsel i tredjepartstransaktioner på en relevant tid kan påvirke valutakurser direkte eller indirekte, hvilket igen kan have indflydelse på værdien af ​​et finansielt instrument til dig eller værdien af ​​en Fixing og / eller kan udløse visse bestemmelser i et finansielt instrument.

Finansielle instrumenter knyttet til kredit af specificerede enheder

Finansielle instrumenter kan være knyttet til kredit for en eller flere specificerede enheder og i tilfælde af forekomst af visse omstændigheder angivet i vilkårene for sådanne finansielle instrumenter, PSS eller eventuelt den pågældende tredjeparts forpligtelse til at Betalingsbeløb i henhold til sådanne finansielle instrumenter kan erstattes af en forpligtelse til at betale andre beløb beregnet ud fra værdien af ​​forpligtelser vedrørende en eller flere af sådanne specificerede enheder og / eller at levere sådanne forpligtelser. Derudover kan sådanne finansielle instrumenter, der er rentebærende, ophøre med at afholde renter på eller før datoen for forekomsten af ​​sådanne omstændigheder.

Finansielle instrumenter knyttet til derivater

Finansielle Instrumenter kan udstedes eller på anden måde indgå, hvis afkast er knyttet til derivatinstrumenter (som kan være komplekse), der søger at ændre eller replikere investeringsresultaterne for bestemte værdipapirer, råvarer, valutaer, renter, indekser eller markeder på en leveraged eller unleveraged basis. Den Underliggende i forbindelse med sådanne Finansielle Instrumenter har generelt modpartsrisiko og må muligvis ikke udføres på den forventede måde, hvilket medfører større tab eller gevinstforøgelse. Sådanne finansielle instrumenter er underlagt risici, som kan medføre tab af hele eller en del af den underliggende værdi og dermed påvirke værdien af ​​de finansielle instrumenter negativt. Sådanne risici kan omfatte rente- og kreditrisiko, volatilitet, verdens og lokal markedspris og efterspørgsel samt generelle økonomiske faktorer og aktiviteter. Den Underliggende kan være et derivat, som også kan have en meget høj gearing indlejret i den, der i væsentlig grad kan forstørre markedsbevægelser, hvilket betyder, at tab i nogle tilfælde kan overstige værdien af ​​det relevante derivatinstrument og dermed resultere i et totalt tab.

Nogle af markederne for afledte instrumenter er “over-the-counter” eller “interdealer” -markederne, som kan være illikvide og sommetider udsættes for større spænd mellem bud og tilbudspriser end børshandlede afledte instrumenter. Deltagerne på sådanne markeder er typisk ikke underlagt kreditvurdering og lovgivningsovervågning, hvilket ville være tilfældet med medlemmer af “udvekslingsbaserede” markeder. Dette udsætter investorer i finansielle instrumenter knyttet til sådanne derivater til risikoen for, at en modpart ikke vil afvikle en transaktion i overensstemmelse med sine vilkår og betingelser, fordi modparten har et kredit- eller likviditetsproblem eller fordi modparten misligholder af en anden grund. Forsinkelser i afregningen kan også skyldes uoverensstemmelser i henhold til den relevante derivatkontrakt (uanset om den er bona fide), da sådanne markeder kan mangle de fastlagte regler og procedurer for hurtig bilæggelse af tvister blandt markedsdeltagere, der findes på “udvekslingsbaserede” markeder. Disse faktorer kan medføre, at værdien af ​​et finansielt instrument falder. En sådan “modpartsrisiko” er til stede i alle “counter-counter” eller bilaterale swaps og accentueres i kontrakter med længere løbetider, hvor uforudsete hændelser kan gribe ind for at forhindre afvikling. Værdieringen af ​​derivattransaktioner uden for disken er også underlagt større usikkerhed og variation end den af ​​børshandlede derivater, og værdier fra en part kan afvige fra værdier fra en tredjepart eller værdien ved afvikling af den pågældende transaktion. Under visse omstændigheder kan det ikke være muligt at opnå markedsnoteringer for værdien af ​​en over-the-counter derivat transaktion.

Finansielle instrumenter knyttet til råvarer og / eller råvareterminaler

Med hensyn til finansielle instrumenter, der er knyttet til en vare eller kurv af varer eller råvareterminaler på de angivne eller fastsatte dato (er) for sådanne finansielle instrumenter, kan investorer modtage betaling af et beløb bestemt på grundlag af værdien af ​​de relevante råvarer eller futures kontrakter på en given dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer. Renter (hvis nogen), der skal betales på sådanne finansielle instrumenter, kan beregnes ud fra værdien af ​​en eller flere varer på en given dato eller dateret i forhold til en anden dato eller datoer eller ved henvisning til en eller flere råvare futures kontrakter.

Investorer skal bemærke, at bevægelserne i råvare- eller kurvkursens pris kan være udsat for betydelige udsving, der ikke kan korrelere med ændringer i rentesatser, valutaer eller andre indekser samt tidspunktet for ændringer i den relevante pris på varen eller råvarerne kan påvirke det faktiske udbytte til investorer, selvom gennemsnittet er i overensstemmelse med deres forventninger. Generelt er jo tidligere ændringen i prisen eller priserne på råvarerne, jo større er effekten på udbyttet.

Commodity futures markeder er stærkt volatile. Varemarkederne påvirkes bl.a. af ændringer i udbuds- og efterspørgselsforhold, vejr-, stats-, landbrugs-, handels- og handelsprogrammer og politikker, der har til formål at påvirke råvarepriserne, verdenspolitiske og økonomiske begivenheder og renteændringer. Desuden indebærer investeringer i futures- og optionsaftaler yderligere risici, herunder uden begrænsning gearing (margen er som regel en procentdel af kontraktens pålydende værdi, og eksponeringen kan være næsten ubegrænset). En indehaver af en futuresposition kan finde, at sådanne positioner bliver illikvide, fordi visse råvareudvekslinger begrænser udsving i visse futures kontraktpriser i løbet af en enkelt dag ved forskrifter, der kaldes “daglige prisudsving grænser” eller “daglige grænser”. Under en sådan handelsdag kan ingen handler udføres til priser ud over de daglige grænser. Når prisen på en kontrakt for en bestemt fremtid er steget eller reduceret med et beløb svarende til den daglige grænse, kan stillinger i fremtiden hverken tages eller likvideres, medmindre erhvervsdrivende er villige til at handle inden for eller inden for grænsen. Dette kan forhindre en indehaver i hurtigt at afvikle ugunstige stillinger og udsætte det for betydelige tab.

Futures kontraktpriser i forskellige råvarer har lejlighedsvis overskredet den daglige grænse i flere sammenhængende dage med ringe eller ingen handel. Lignende begivenheder kunne forhindre likvidation af ugunstige stillinger og underkaste en investor i et finansielt instrument knyttet til sådanne kontraktpriser til betydelige tab.

Markedsprisen for sådanne finansielle instrumenter kan være volatil og kan afhænge af den resterende tid til udnyttelse eller indfrielse og volatiliteten af ​​prisen på varen eller råvarerne. Prisen på varen eller varerne kan blive påvirket af økonomiske, finansielle og politiske begivenheder i en eller flere jurisdiktioner, herunder faktorer, der påvirker det eller de udvekslingssystemer eller -kurser, som sådanne varer kan handles på.

Finansielle instrumenter knyttet til private equity eller illikvide aktiver

Finansielle instrumenter kan være knyttet til en underliggende, der er underlagt lovmæssige eller andre restriktioner for overførsel eller for hvilke der ikke eksisterer et likvide marked, såsom værdipapirer i private virksomheder. Eventuelle børskursers markedspriser har tendens til at være mere volatile, og det kan være umuligt at sælge sådanne værdipapirer, når det ønskes, eller at realisere deres dagsværdi i tilfælde af salg. Sådanne aktier kan hverken være noteret på en børs eller handles på et over-the-counter-marked. Som følge af manglen på et offentligt handelsmarked for disse aktier er de sandsynligvis mindre likvide end børsnoterede aktier. Der kan være betydelige forsinkelser i forsøget på at sælge ikke-børsnoterede aktier. Selvom disse aktier kan sælges i privatforhandlede transaktioner, kan de realiserede priser fra disse salg være mindre end de oprindeligt betalt. Endvidere er selskaber, hvis værdipapirer ikke er registreret eller børsnoteret, ikke undergivet oplysning og andre investorbeskyttelseskrav, som ville være gældende, hvis deres værdipapirer var registreret eller offentligt handlet.

Derudover kan en udvekslings- eller reguleringsmyndighed suspendere handelen i en bestemt kontrakt, bestil øjeblikkelig likvidation og afvikling af en bestemt kontrakt eller forpligte sig til at handle i en bestemt kontrakt kun for likvidation. Positionernes illikviditet kan resultere i betydelige uventede tab, og dermed kan investorer i Finansielle Instrumenter i tilknytning hertil også lide betydelige uventede tab.

Finansielle instrumenter knyttet til værdipapirer med lav kreditkvalitet

Finansielle instrumenter kan være forbundet med særligt risikable investeringer, som også kan give mulighed for tilsvarende højt afkast. Som følge heraf er der en betydelig risiko for, at en investor i et sådant finansielt instrument mister hele eller i det væsentlige hele sin investering. Den Underliggende, der vedrører sådanne finansielle instrumenter, kan vurderes lavere end investeringsklassen og kan derfor betragtes som “uønskede obligationer” eller nødlidende værdipapirer (se også “Finansielle instrumenter i forbindelse med nødsituationer” nedenfor).

Finansielle instrumenter knyttet til nødlidende værdipapirer

Finansielle instrumenter kan være knyttet til værdipapirerne hos udstedere i svag finansiel situation, har dårlige driftsresultater, har betydelige kapitalbehov eller negativ nettoværdi, der står over for særlige konkurrencemæssige eller produktforældelsesproblemer eller involveret i konkurs- eller saneringsprocedurer. Sådanne finansielle instrumenter kan indebære betydelige risici, der kan resultere i betydelige eller endog samlede tab af det beløb, der investeres i sådanne finansielle instrumenter. Blandt de risici, der er forbundet med finansielle instrumenter knyttet til sådanne investeringer, er, at det ofte kan være vanskeligt at få oplysninger om den faktiske betingelse for udstederen af ​​det relevante underliggende Værdien af ​​den relevante Underliggende kan påvirkes negativt af love om bl.a. svigagtige overførsler og andre ugyldige overførsler eller betalinger, långivers ansvar og domstolens beføjelser til at forkaste, reducere, underordne eller fratage særlige krav Markedsprisen for den relevante Underliggende kan være genstand for pludselige og uberegnelige markedsbevægelser og over gennemsnittet prisvolatilitet, og spændet mellem bud- og tilbudspriserne på det relevante Underliggende kan være større end det, der gælder på andre værdipapirmarkeder. Det kan tage et antal år at markedsprisen for det relevante Underliggende afspejler dets egenværdi; i en virksomhedsreorganisation kan det ikke være muligt at gennemføre omorganiseringen (på grund af fx manglende opnåelse af nødvendige godkendelser) og i en likvidation (både i og uden for konkurs) og en reorganisering eksisterer risikoen for, at likvidationen eller omorganiseringen forsinkes (for eksempel indtil forskellige forpligtelser, faktiske eller kontingent, er opfyldt) eller vil resultere i en fordeling af kontanter eller en ny sikkerhed, hvis værdi vil være mindre end købsprisen for den relevante underliggende.

Finansielle instrumenter knyttet til Investeringer i nye eller voksende markeder

Finansielle instrumenter kan være knyttet til værdipapirer fra udstedere, der ikke er hjemmehørende i eller underlagt reguleringer i udviklede lande eller værdipapirer, der ikke er nomineret i valutaen eller ikke handles i de udviklede lande. Investeringer i sådanne finansielle instrumenter indebærer visse særlige risici, herunder risici forbundet med politisk og økonomisk usikkerhed, negative statslige politikker, begrænsninger af udenlandske investeringer og valutakonvertering, valutakursudsving, mulige lavere niveauer af offentliggørelse og regulering og usikkerhed om status , fortolkning og anvendelse af love, herunder, men ikke begrænset til, dem, der vedrører ekspropriation, nationalisering og konfiskation. Virksomheder, der ikke er etableret i industrilande, er normalt ikke underlagt ensartede regnskabs-, revisions- og regnskabsstandarder, og revisionspraksis og -krav kan ikke sammenlignes med dem, der gælder for virksomheder i industrilande. Endvidere er værdipapirer, der ikke handles i industrilande, tilbøjelige til at være mindre likvide, og priserne på sådanne værdipapirer er mere volatile. Desuden kan afvikling af handler på nogle af disse markeder være meget langsommere og mere udsat for svigt end i markeder i industrilande. Øgede forsyningsomkostninger samt administrative vanskeligheder (f.eks. Anvendeligheden af ​​lovgivningen i nye eller udviklingslandenes jurisdiktioner til bevarere i sådanne jurisdiktioner under forskellige omstændigheder, herunder konkurs, evnen til at genvinde tabte aktiver, ekspropriation, nationalisering og rekordadgang) kan skyldes også vedligeholdelse af aktiver i sådanne nye eller udviklingslande.

Finansielle instrumenter knyttet til fondandele, herunder hedgefonde

Hvor det Underliggende er eller vedrører en eller flere midler, afspejler de relevante finansielle instrumenter, hvordan disse midler kan præstere, hvilket kan være “hedgefonde”.

En hedgefond kan handle og investere i en bred vifte af investeringsinteresser såsom gælds- og værdipapirer, råvarer og valuta og kan indlede derivattransaktioner, herunder uden begrænsning futures og optioner. En hedgefond kan ofte være illikvide og må kun handles hver måned, kvartalsvis eller endnu mindre hyppigt. Af alle disse grunde og dem, der beskrives nedenfor, anses investeringer direkte eller indirekte i hedgefonde generelt for at være risikable. Hvis den Underliggende er en hedgefond, der ikke udfører tilstrækkeligt, falder værdien, eventuelt til nul. De hedgefonde, der afspejles i det relevante Underliggende fra tid til anden og deres / deres hedgefonds handelsrådgivere samt markeder og instrumenter, som de investerer i, er ofte ikke omfattet af en revision af de offentlige myndigheder, selvregulerende organisationer eller andre tilsynsmyndigheder.

Følgende er en ikke-udtømmende liste over de risici, der er forbundet med at investere i hedgefonde:

(a) Investeringschef

Udnyttelsen af ​​en hedgefond vil afhænge af udførelsen af ​​de investeringer, der vælges af nøglepersoner, der er knyttet til den daglige drift af investeringsforvalteren for den relevante hedgefond og af sådanne nøglepersoners ekspertise. Enhver tilbagetrækning eller anden ophør af investeringsaktiviteter på vegne af investeringsforvalteren af ​​nogen af ​​disse personer kan medføre tab og / eller opsigelse eller opløsning af den relevante hedgefond. Investeringsstrategien, investeringsrestriktionerne og investeringsmålene for en hedgefond giver investeringschefen et stort skøn til at investere aktiverne heraf, og der kan ikke garanteres, at investeringsforvalterens investeringsbeslutninger vil være rentable eller effektivt vil afdække risikoen for markeds- eller anden risiko. betingelser og dermed beslutninger kan medføre, at værdien af ​​den relevante hedgefond falder.

En investeringsforvalter kan modtage præstationsrelaterede gebyrer, som kan være betydelige. Metoden til beregning af sådanne gebyrer kan skabe incitament for investeringsforvalteren til at foretage investeringer, der er mere risikable eller mere spekulative end det ville være tilfældet, hvis sådanne gebyrer ikke blev betalt til investeringsforvalteren. Da præstationsafgifterne kan beregnes på grundlag af både urealiserede og realiserede gevinster på den relevante hedgefonds aktiver, kan sådanne gebyrer desuden være større end hvis de udelukkende var baseret på realiserede gevinster. Hvis en hedgefond ikke udfører eller ikke udfører tilstrækkeligt til at dække gebyrerne, falder værdien af ​​den relevante hedgefond og kan falde til nul.

b) Manglende adskillelse af aktiver

En førende mægler kan være eller måtte være udpeget i forbindelse med en hedgefond og vil derfor være ansvarlig for forvaring, clearing, finansiering og rapporteringstjenester med hensyn til værdipapirtransaktioner indgået af den relevante investeringsforvalter. Hvor investeringer i en hedgefond er klassificeret af den relevante prime mægler som sikkerhedsstillelse, må de ikke adskilles af en sådan primærmægler fra egne investeringer. Som følge heraf kan sådanne investeringer være til rådighed for kreditorerne hos en sådan førende mægler i tilfælde af insolvens, og den relevante sikringsfond kan miste nogle eller hele sin interesse i sådanne investeringer.

(c) Sikringsrisici

En investeringsforvalter kan udnytte warrants, futures, terminsforretninger, swaps, optioner og andre afledte instrumenter, der involverer værdipapirer, valutaer, renter, råvarer og andre aktivkategorier (og kombinationer af ovenstående) med henblik på etablering af “markedsneutral” arbitragepositioner som led i sine handelsstrategier og afdække mod bevægelser på kapitalmarkederne. Sikring mod et fald i værdien af ​​en porteføljeposition eliminerer ikke udsving i værdien af ​​porteføljepositioner eller forhindrer tab, hvis værdierne af sådanne positioner falder, men etablerer andre stillinger, der er udformet for at opnå den samme udvikling, hvilket modererer nedgangen i porteføljepositionernes værdi. Sådanne sikringstransaktioner kan også begrænse muligheden for gevinster, hvis værdien af ​​porteføljepositionen skal øges. Desuden kan det ikke altid være muligt for investeringschefen at gennemføre sikringstransaktioner eller at gøre det til priser, satser eller niveauer, der er fordelagtige for hedgefonden. Succesen for eventuelle sikringstransaktioner vil være underlagt bevægelserne i retning af værdipapirpriser og valuta og renter samt stabilitet eller forudsigelighed af prissammenhæng. Selvom en hedgefond kan indgå sådanne transaktioner for at reducere valutakurs- og renterisici, kan uventede ændringer i valuta eller renter medføre en dårligere overordnet præstation for hedgefonden end hvis den ikke havde engageret i sådanne sikringstransaktioner. Derudover kan graden af ​​sammenhæng mellem prisbevægelser for de instrumenter, der anvendes i en sikringsstrategi og prisbevægelser i porteføljepositionen, der afdækkes, variere. Desuden kan investeringschefen af ​​en række grunde ikke være i stand til eller måske ikke søge at skabe en perfekt sammenhæng mellem sådanne sikringsinstrumenter og porteføljebeløbene afdækket. En ufuldkommen korrelation kan forhindre, at en hedgefond opnår den påtænkte afdækning eller udsætter en hedgefond for risikoen for tab.

d) gearing

Hedgefond kan være i stand til at låne (eller ansætte løftestang) uden begrænsning og kan udnytte forskellige kreditlinjer og andre former for gearing, herunder swaps og tilbagekøbsaftaler. Mens gearing giver mulighed for at øge en hedgefonds samlede afkast, kan det også medføre potentielt stigende tab. Hvis indtægter og appreciering af investeringer foretaget med lånte midler er mindre end de krævede rentebetalinger på lånene, vil værdien af ​​hedgefonden falde. Derudover vil enhver begivenhed, som påvirker værdien af ​​en investering af en hedgefond, blive forstørret, såfremt en sådan hedgefond er udnyttet. Den kumulative effekt af anvendelsen af ​​gearing af en hedgefonds på et marked, der går negativt til en sådan hedgefonds investeringer, kan medføre et betydeligt tab for hedgefonden, der ville være større, end hvis hedgefonden ikke blev udnyttet. Endvidere kan enhver anvendelse af hedgefondet af swaps og andre derivater for at få eksponering for visse investeringer udnytte hedgefondens aktiver og underkaste sig de ovenfor beskrevne risici.

(e) Risici forbundet med brugen af ​​margenoptagelse

En investeringsforvalters forventede brug af kortfristede lånoptagelser vil medføre visse yderligere risici for den relevante hedgefond. Hvis f.eks. Værdipapirer, der er pantsat til mæglere for at sikre en hedgefonds marginalkonti, falder i værdi, kan en sådan hedgefond være underlagt et “margin call”, hvorefter det enten skal deponere yderligere midler med mægleren eller være obligatorisk likvidation af de pantsatte værdipapirer for at kompensere for værdiforringelsen. I tilfælde af en pludselig nedgang i værdien af ​​hedgefondens aktiver kan investeringsforvalteren ikke være i stand til at afvikle aktiver hurtigt nok til at afregne margengælden. I så fald kan den relevante primærmægler efter eget skøn likvidere yderligere aktiver i hedgefonden for at opfylde en sådan margen gæld. Præmierne for visse optioner, der handles på ikke-amerikanske børser, kan betales på margen. Hvis investeringsforvalter sælger en option på en futureskontrakt, kan det være nødvendigt at indbetale margin i et beløb svarende til margenkravet fastsat for futureskontrakten underliggende optionen og desuden et beløb, der i det væsentlige er lig med præmien for optionen . Marginekravene til optagelse af optioner, selv om de er justeret for at afspejle sandsynligheden for, at out-of-the-money optioner ikke vil blive udnyttet, kan faktisk være højere end dem, der pålægges direkte i futuresmarkederne. Hvorvidt nogen margenindbetaling vil blive krævet for optioner under diskontoen afhænger af parternes aftale om transaktionen.

(f) Lav kreditkvalitet og nødlidende værdipapirer

Hedgefond kan investere i værdipapirer knyttet til særligt risikable investeringer eller værdipapirer hos udstedere i svag finansiel situation, har dårlige driftsresultater, har betydelige kapitalbehov eller negativ nettoværdi, der står over for særlige konkurrencemæssige eller produktforældelsesproblemer, eller som er involveret i konkurs eller omorganiseringsprocedurer. Investeringer af denne type kan indebære betydelige risici, som kan resultere i betydelige eller til tider endda samlede tab. Nogle af de risici, der er forbundet med investeringer i sådanne enheder, er beskrevet i “Finansielle instrumenter knyttet til værdipapirer med lav kreditkvalitet” og “Finansielle instrumenter i forbindelse med nødlidende værdipapirer” ovenfor.

(g) Derivater

Hedgefond kan investere i afledte instrumenter (hvoraf nogle kan være komplekse), der søger at ændre eller replikere investeringspræstationerne for bestemte værdipapirer, råvarer, valutaer, renter, indekser eller markeder på leveret eller uleveret basis. Disse instrumenter har generelt modpartsrisiko og er underlagt de risici, der er beskrevet i “Finansielle instrumenter knyttet til derivater” ovenfor.

Hedgefond kan også købe eller sælge optioner på en række underliggende aktiver. Risikoen ved at skrive (salg) optioner er ubegrænset, idet opsætningsskriveren skal købe (i tilfælde af et sæt) eller sælge (i tilfælde af et opkald) den underliggende sikkerhed til en bestemt pris ved udnyttelse. Der er ingen grænse for den pris, en hedgefond måtte have til at betale for at opfylde sine forpligtelser som opsionsforfatter. Som aktiver, der ikke har nogen værdi ved afregning, kan optioner indføre et betydeligt yderligere element af gearing og risiko for en hedgefonds markedseksponering. Anvendelsen af ​​visse optionsstrategier kan underkaste en hedgefond for investeringsforløb, der er betydelige selv i sammenhæng med stillinger, som den relevante investeringsforvalter korrekt har forventet retningen for markedspriser eller prisforhold.

(h) Særlige risici forbundet med handel med counter-the-counter derivater

Nogle af de markeder, hvor en hedgefond kan påvirke afledte transaktioner, er “over-the-counter” eller “interdealer” -markederne, som kan være illikvide og undertiden udsættes for større spænd mellem bud og tilbudspriser end valutahandlede afledte transaktioner . Deltagerne på sådanne markeder er typisk ikke underlagt kreditvurdering og lovgivningsovervågning, hvilket ville være tilfældet med medlemmer af “udvekslingsbaserede” markeder. Dette udsætter hedgefondet for risikoen for modpartsstandard eller en forsinkelse i afregningen og dermed de risici, der er beskrevet i “Finansielle instrumenter knyttet til derivater” ovenfor. Disse faktorer kan medføre, at en hedgefond taber sig som følge af ugunstige markedsbevægelser, mens udskiftningstransaktioner udføres eller på anden måde. En sådan “modpartsrisiko” accentueres, hvor hedgefonden har koncentreret sine transaktioner med en enkelt eller en lille gruppe modparter. En hedgefond er generelt ikke begrænset til at beskæftige sig med en bestemt modpart eller fra at koncentrere nogen eller alle sine transaktioner med en modpart. Hvis en investeringsforvalter engagerer sig i sådanne transaktioner uden for diskoteket, vil den relevante hedgefond desuden blive udsat for risikoen for, at modparten (normalt den relevante primære mægler) ikke vil opfylde sine forpligtelser under transaktionen. Værdien af ​​derivattransaktioner uden for disken er også genstand for større usikkerhed og variation end for valutahandlede derivater. “Afregningsværdien” af en afledt transaktion kan afvige fra “likvidationsværdien” af en sådan transaktion, og den værdi, som en hedgefonds modpart tilbyder til sådanne transaktioner, kan afvige fra værdien fra en tredjepart eller værdien ved likvidation af transaktion. Under visse omstændigheder kan det ikke være muligt for en hedgefond at opnå markedsnoteringer for værdien af ​​en over-the-counter derivat transaktion. En hedgefond kan heller ikke være i stand til at lukke eller indgå en modregning uden for diskonterede afledte transaktioner på et tidspunkt, hvor det ønskes at gøre det, hvilket medfører betydelige tab. Specielt kan afslutningen af ​​en over-the-counter derivat transaktion normalt kun ske med samtykke fra modparten til transaktionen. Hvis et sådant samtykke ikke opnås, vil en hedgefond ikke kunne lukke sine forpligtelser og kunne lide tab.

(i) Illikvide investeringer

Hedgefond kan foretage investeringer, der er underlagt lovmæssige eller andre restriktioner for overførsel, eller som der ikke findes et likvide marked for, såsom værdipapirer i private virksomheder, og er underlagt de risici, der er beskrevet i “Finansielle instrumenter knyttet til private equity eller likvide aktiver og reelle aktiver ejendom “ovenfor. Derudover kan futurespositioner taget af en hedgefonds blive illikvide, fordi visse råvareudvekslinger begrænser udsving i visse futures kontraktpriser i løbet af en enkelt dag ved forskrifter, der kaldes “daglige prisudsving grænser” eller “daglige grænser” som beskrevet i “Finansielle instrumenter knyttet til råvarer og / eller råvarer Futures” ovenfor.

j) juridiske og lovgivningsmæssige risici

Retlige og lovmæssige ændringer kan have en negativ indflydelse på en hedgefond. Regulering af investeringsmidler, såsom hedgefonde og af mange af de investeringer, som en investeringsforvalter får lov til at foretage på vegne af en hedgefond, er stadigvæk under udvikling og kan derfor ændres. Derudover har mange statslige organer, selvregulerende organisationer og udvekslinger tilladelse til at træffe ekstraordinære aktioner i tilfælde af markedssituationer. Virkningen af ​​fremtidige lovmæssige eller lovmæssige ændringer i en hedgefond er umulig at forudsige, men kan være væsentlig og negativ.

(k) Sælger

En kort salg indebærer salg af en sikkerhed, som en hedgefond ikke ejer i håb om at købe den samme sikkerhed (eller en sikkerhedsudveksling hertil) på et senere tidspunkt til en lavere pris. For at levere til køberen skal sikringsfonden låne sikkerheden og er forpligtet til at returnere sikkerheden til långiveren, hvilket opnås ved senere køb af sikkerheden. Sikringsfondet realiserer et overskud eller tab som resultat af en kort salg, hvis sikkerhedsstillelsens pris falder eller stiger henholdsvis mellem datoen for den korte salg og den dato, hvor hedgefonden dækker sin korte position, dvs. køber den sikkerhed for at erstatte den lånte sikkerhed. En kort salg indebærer den teoretisk ubegrænsede risiko for en stigning i markedsprisen på den sikkerhed, der ville resultere i et teoretisk ubegrænset tab.

(l) Råvarer og råvare futures

En hedgefond kan investere i råvarer og / eller råvare futures og er derfor underlagt bl.a. risiciene beskrevet i “Finansielle instrumenter knyttet til råvarer og / eller råvarer Futures” ovenfor.

(m) Hedgefonds kompensation

En hedgefond tilvejebringer typisk et præstationsgebyr eller en tildeling ud over et grundlæggende rådgivningsgebyr til sin generelle partner, investeringschef eller person, der tjener i en tilsvarende kapacitet. Prestationsgebyrer eller tildelinger kunne skabe incitament for en investeringsforvalter til at vælge risikere eller mere spekulative underliggende investeringer end ellers ville være tilfældet.

(n) “Soft Dollar” betalinger

Ved valg af mæglere, banker og forhandlere til at gennemføre transaktioner på vegne af en hedgefond kan en investeringsforvalter overveje faktorer som pris, mægleres, bankers og / eller forhandlers evne til hurtigt og sikkert at gennemføre transaktioner, deres faciliteter, driftseffektiviteten med hvilke transaktioner der foretages, deres finansielle styrke, integritet og stabilitet og provisionsprocenternes konkurrenceevne i forhold til andre mæglere, banker og forhandlere samt kvaliteten af, omfanget og hyppigheden af ​​de leverede produkter eller ydelser eller udbetalt udgifter ved sådanne mæglere, banker og forhandlere. Produkter og tjenester kan omfatte forskningsemner, som investeringschefen bruger til at træffe investeringsbeslutninger, og udgifter, der udbetales, kan indeholde generelle administrationsudgifter for investeringsforvalteren. Sådanne “bløde dollar” -fordele kan medføre, at en investeringsforvalter udfører en transaktion med en bestemt mægler, bank eller forhandler, selv om den måske ikke tilbyder de laveste transaktionsgebyrer. En investeringsforvalter er ikke forpligtet til (i) at opnå de laveste mæglerprovisionsrenter eller (ii) kombinere eller ordne ordrer for at opnå de laveste mæglerprovisionsrenter på sin mæglervirksomhed. Hvis en investeringsforvalter fastslår, at mængden af ​​provisioner opkrævet af en mægler er rimelig i forhold til værdien af ​​mæglervirksomhed og forskningsprodukter eller tjenesteydelser, der leveres af en sådan mægler, kan den udføre transaktioner, for hvilke sådanne mægleres provisioner er større end provisionerne en anden mægler kan opkræve. Sådanne mæglervirksomheder kan betales til mæglere, der udfører transaktioner til den relevante administrerede konto, og som leverer, betaler eller afskriver en del af hedgefondens mæglervirksomheder til hedgefonden til betaling af omkostningerne ved ejendom eller tjenester (såsom forskningstjenester , telefonlinjer, nyheder og tilbudsudstyr, computerfaciliteter og publikationer) udnyttet af den relevante investeringsforvalter eller dets datterselskaber. En investeringschef vil have mulighed for at bruge “bløde dollars”, der genereres af sine investeringsaktiviteter til at betale for de ovenfor beskrevne ejendomme og tjenester. Udtrykket “bløde dollars” refererer til kvittering fra en investeringsforvalter af ejendomme og ydelser leveret af mæglere (eller futures commissioners i forbindelse med futures transaktioner) uden kontant betaling af en sådan investeringsforvalter baseret på mængden af ​​indtægter fra mæglervirksomheder for transaktioner udført til investeringschefens kunder. En investeringsforvalter vil overveje mængden og arten af ​​de forskningstjenester, der udbydes af mæglere, samt i hvilket omfang sådanne tjenester er påberåbt og vil forsøge at fordele en del af den relevante administrerede kontos mæglervirksomheder på grundlag af disse overvejelser.

(o) Særlige risici forbundet med handel med terminskontrakter

Hedgefonde kan engagere sig i valutaterminsforretninger. Terminsforretninger, i modsætning til futureskontrakter, handles ikke på børser og er ikke standardiserede, men banker og forhandlere fungerer som hovedstol på disse markeder og forhandler hver enkelt transaktion individuelt. Fremadrettet og “kontant” handel er væsentligt ureguleret; Der er ingen begrænsning på de daglige prisbevægelser, og spekulative positionsgrænser gælder ikke. De principale, der handler på de fremadrettede markeder, er ikke forpligtet til fortsat at gøre markeder i de valutaer eller varer, de handler, og disse markeder kan opleve perioder med illikviditet, nogle gange af betydelig varighed. Der har været perioder, hvor visse deltagere på disse markeder ikke har kunnet citere priser for bestemte valutaer eller råvarer eller har citeret priser med en usædvanlig stor spredning mellem den pris, de var villig til at købe, og den, hvor de var villige til at sælge . Forstyrrelser kan forekomme i noget marked, der handles af hedgefonde på grund af usædvanligt høj handelsvolumen, politisk indgriben eller andre faktorer. Markedets illikviditet eller forstyrrelse kan medføre store tab i en hedgefond.

(p) Koncentration af investeringer

Selv om en hedgefond generelt vil sigte på at investere i diversificerede investeringer, kan investeringsforvalteren i forbindelse med en hedgefond investere sådanne hedgefonds aktiver i et begrænset antal investeringer, der kan koncentreres i et par lande, industrier, sektorer i en økonomi og / eller udstedere. Som følge heraf kan selvom investeringer i hedgefonde diversificeres, den negative effekt på værdien af ​​den relevante hedgefond fra negative bevægelser i et bestemt land, økonomi eller industri eller værdien af ​​værdipapirer fra en bestemt udsteder kunne være betydeligt større end hvis en sådan hedgefond ikke havde lov til at koncentrere sine investeringer i en sådan grad.

(q) Omsætning

Hedgefond kan investere på baggrund af visse kortfristede markedsovervejelser. Som følge heraf forventes omsætningen inden for hedgefonde at være betydelig, hvilket potentielt indebærer betydelige mæglervirksomheder, gebyrer og andre transaktionsomkostninger.

(r) Operationel og menneskelig fejl

Succesfondens succes afhænger til dels af den relevante investeringsforvalters nøjagtige beregning af prisforhold, kommunikationen af ​​præcise handelsinstrukser og løbende positionsvurderinger. Desuden kan en investeringsforvalters strategier kræve aktiv og løbende styring af varigheder og andre variabler og dynamiske tilpasninger til hedgefondens positioner. Der er mulighed for, at der ved menneskelig fejl, tilsyn eller operationelle svagheder kan forekomme fejl i denne proces og føre til betydelige handelsmæssige tab og en negativ indvirkning på den pågældende hedgefonds nettoaktivværdi.

(er) Pålidelighed af værdiansættelser

Hedgefonde værdiansættes i henhold til hedgefondens instrument, der styrer sådanne vurderinger. De styrende instrumenter i hedgefonde bestemmer generelt, at værdipapirer eller investeringer, der er illikvide, ikke handles på en børs eller på et etableret marked eller for hvilke der ikke kan fastsættes nogen værdi, vil blive tildelt en sådan dagsværdi som investeringsforvalteren kan bestemme i sin dom baseret på forskellige faktorer. Sådanne faktorer indbefatter, men er ikke begrænset til, samlede forhandlerskvoter eller uafhængige vurderinger. Sådanne vurderinger kan ikke være vejledende for, hvad den faktiske rimelige markedsværdi ville være på et aktivt, flydende eller etableret marked.

(t) Investeringsstrategier

Hedgefonde er en forholdsvis heterogen aktivklasse, hvor investeringsforvalterne kan bestemme deres strategier efter eget valg. Som følge heraf er der ikke nogen almindeligt accepteret definition for de strategier, der anvendes af hedgefonde. Det kan endda være umuligt at knytte visse hedgefonde med kun en bestemt definition af en strategi. Derudover er der forskellige niveauer på hvilke klassifikationer der kan foretages: Enhver generel strategi består af forskellige delstrategier, der kan være meget forskellige fra hinanden.

Finansielle instrumenter kan være knyttet til eller være futures eller optioner eller udstedt som “over the counter” eller bilaterale kontrakter, hvor der ikke er noget handelsmarked.

Finansielle instrumenter knyttet til eller som Futures

Transaktioner i futures involverer forpligtelsen til at foretage eller tage levering af det underliggende aktiv i kontrakten på en fremtidig dato eller i nogle tilfælde at afregne positionen med kontanter. De har en høj grad af risiko. Den »gearing« eller »gearing«, der ofte opnås i futures trading, betyder, at en lille bevægelse kan føre til en forholdsvis meget større bevægelse i værdien af ​​investeringen, og det kan arbejde imod en investor såvel som for den. Futures transaktioner har en eventualforpligtelse, og investorer bør være opmærksomme på konsekvenserne heraf, især eventuelle marginalkrav.

Marginerede transaktioner kræver, at køberen foretager en række betalinger til købsprisen i stedet for at betale hele købsprisen med det samme. Hvis en investor handler i kontrakter om forskelle eller salgsmuligheder, kan det opretholde et totalt tab af den margen, den indskyder for at etablere eller opretholde en stilling. Hvis markedet bevæger sig mod en investor, kan det blive pålagt at betale en betydelig ekstra margen med kort varsel for at opretholde stillingen. Hvis den undlader at gøre det inden for den fastsatte frist, kan dens stilling likvideres med tab, og det vil være ansvarlig for det deraf følgende underskud. Selv om en transaktion ikke er margineret, kan den stadig være forpligtet til at foretage yderligere betalinger under visse omstændigheder ud over det beløb, der er betalt, når det er indgået i kontrakten.

Finansielle instrumenter knyttet til eller som Options

Finansielle instrumenter kan være foret til optioner med forskellige karakteristika underlagt følgende betingelser.

Købs muligheder:
Købsoptioner indebærer mindre risiko end salgsopsætninger, fordi hvis prisen på det Underliggende aktiv bevæger sig mod investor, kan det simpelthen lade mulighed for at bortfalde. Det maksimale tab er begrænset til præmien plus eventuelle provision eller andre transaktionsgebyrer.

Skriveindstillinger:
Hvis en investor skriver en mulighed, er den involverede risiko betydeligt større end købsoptionerne. Det kan være ansvarligt for margin for at opretholde sin stilling, og et tab kan opretholdes godt ud over den modtagne præmie. Ved at skrive en option accepterer investoren en lovpligtig forpligtelse til at købe eller sælge den Underliggende, hvis optionen udnyttes mod den, men markedsprisen er dog langt væk fra udnyttelseskursen. Hvis investor allerede ejer den underliggende, som den har indgået aftale om at sælge (når optionen vil blive kendt som en ‘dækket opkaldsopsætning’) reduceres risikoen. Hvis den ikke ejer den Underliggende (en ‘afdækket opkaldsopsætning’) kan risikoen være ubegrænset. Kun erfarne personer bør overveje at skrive afdækkede muligheder og derefter først efter at have sikret alle detaljer om de gældende forhold og potentiel risikoeksponering.

Finansielle instrumenter knyttet til eller som er kontrakter for forskelle

Kontrakter om futures og optioner kan også betegnes som kontrakter om forskelle. Disse kan være optioner og futures på ethvert indeks samt valuta- og renteswaps. I modsætning til andre futures og optioner kan disse kontrakter kun afregnes kontant. Investeringer i en kontrakt for forskelle bærer de samme risici som investering i en fremtid eller en mulighed, og du bør være opmærksom på disse som beskrevet ovenfor.

Finansielle instrumenter, der er knyttet til eller som er valutaterminsforretninger i derivater

Mens nogle valutamarkeder er stærkt likvide, kan transaktioner i valutakurser eller “ikke-overførbare” derivater medføre større risiko end at investere i valutaderivater, fordi der ikke er noget valutamarked for at lukke en åben position. Det kan være umuligt at afvikle en eksisterende position, at vurdere værdien af ​​den position, der opstår som følge af en valutakursforretning eller at vurdere risikoeksponeringen. Budpriser og tilbudspriser behøver ikke at blive noteret, og selv hvor de er, vil de blive oprettet af forhandlere i disse instrumenter, og det kan derfor være svært at fastslå, hvad der er en rimelig pris.

D. Markedsfaktorisme

 1. Markedsfaktorer
  1.1 Værdiansættelse af en underliggende
  En investering i ethvert finansielt instrument indebærer risiko for værdien af ​​de relevante underliggende eller kurvbestanddelene, der omfatter den relevante underliggende. Værdien af ​​de relevante Underliggende eller de relevante kurvbestanddele kan variere over tid og kan stige eller falde med henvisning til en række faktorer, der kan omfatte virksomheders handlinger, makroøkonomiske faktorer og spekulationer. En investering i ethvert finansielt instrument indebærer risiko for værdien af ​​de relevante Underliggende eller kurvbestanddelene, der omfatter den relevante Underliggende. Værdien af ​​de relevante Underliggende eller de relevante kurvbestanddele kan variere over tid og kan stige eller falde med henvisning til en række faktorer, der kan omfatte virksomheders handlinger, makroøkonomiske faktorer og spekulation 1.2 Den underliggende underliggende eller kurvkomponenternes historiske resultater er ikke en indikation af fremtidens præstationer
  Den historiske værdi (hvis nogen) af den relevante Underliggende eller kurvbestanddelene, der omfatter den relevante Underliggende, angiver ikke dens eller deres fremtidige præstationer. Ændringer i værdien af ​​den relevante Underliggende eller en eller flere af de relevante kurvbestanddele vil, som det er relevant, påvirke handelsprisen for de relevante finansielle instrumenter.1.3 Grundlaget for beregning af niveauet for den underliggende eller eventuelle kurvkomponenter kan ændre sig over tid
  Basis for beregning af niveauet for den relevante Underliggende eller en kurvbestanddel kan fra tid til anden ændres (som beskrevet i udbudsdokumenterne vedrørende udstedelsen af ​​de relevante finansielle instrumenter), der kan påvirke markedsværdien af ​​den relevante Finansielle Instrumenter til enhver tid og dermed ethvert beløb, der skal betales eller leveres ved afvikling.

  1.4 Værdien af ​​en underliggende eller en hvilken som helst kurvkomponent vil påvirke værdien af ​​de relevante finansielle instrumenter
  Værdien af ​​den relevante Underliggende vil påvirke værdien af ​​de relevante finansielle instrumenter. Hvor den relevante Underliggende er en kurv, vil værdien af ​​sådan Underliggende på en hvilken som helst dag afspejle værdien af ​​de relevante kurvbestanddele på en sådan dag. Ændringer i sammensætningen af ​​de relevante Underliggende og faktorer (herunder de her beskrevne), som enten påvirker eller kan påvirke værdien af ​​de relevante Underliggende eller relevante kurvbestanddele, vil påvirke værdien af ​​de relevante finansielle instrumenter. Hvor værdien af ​​de Underliggende eller eventuelle kurvbestanddele bestemmes i en anden valuta til afviklingsvalutaen for de relevante finansielle instrumenter, kan investorer være udsat for valutarisiko.

  1,5 valutakursrisiko
  Fremtidsorienterede investorer bør være opmærksomme på, at en investering i finansielle instrumenter kan indebære valutarisici. For eksempel kan afviklingsvalutaen for de relevante finansielle instrumenter afvige fra valutaen for en investors hjemlandskompetence eller den valuta, som en investor ønsker at modtage midler. Udviklingssatser mellem valutaer bestemmes af udbuds- og efterspørgselsfaktorer i den internationale valuta markeder, der påvirkes af makroøkonomiske faktorer, spekulationer og centralbanker og statsinterventioner eller andre politiske faktorer (herunder indførelse af valutakontrol og restriktioner). Fluktuationer i valutakurser kan påvirke værdien af ​​finansielle instrumenter og eventuelle beløb, der skal betales for finansielle instrumenter.

  1,6 renterisiko
  En investering i finansielle instrumenter kan indebære renterisiko, hvis der er udsving i renten på indlån i afregningsvalutaen i de relevante finansielle instrumenter. Dette kan påvirke markedsværdien af ​​sådanne finansielle instrumenter. Renterne er bestemt af udbuds- og efterspørgselsfaktorer på de internationale pengemarkeder, der påvirkes af makroøkonomiske faktorer, spekulationer og centralbanker og statsinterventioner eller andre politiske faktorer. Udsvingene i kortsigtede og / eller lange renter kan påvirke værdien af ​​finansielle instrumenter. Hvor en underliggende eller en kurvbestanddel er en rentesikring, forventes værdien af ​​de finansielle instrumenter vedrørende en sådan underliggende eller en sådan kurvekomponent at blive særligt påvirket af rentesvingninger.

 1. Markedsværdi
  Markedsværdien af ​​finansielle instrumenter i løbet af deres løbetid afhænger primært af værdien og volatiliteten af ​​de relevante underliggende eller de relevante kurvkomponenter og renteniveauet for instrumenter med sammenlignelige løbetider. Markedsvolatiliteten er ikke kun en måling af faktisk volatilitet, men er i høj grad bestemt af priserne på instrumenter, som tilbyder investorer beskyttelse mod sådan volatilitet på markedet. Priserne på disse instrumenter bestemmes af udbuds- og efterspørgselsstyrker i options- og derivatmarkederne generelt. Disse kræfter påvirkes i sig selv af faktorer som den faktiske markedsvolatilitet, forventet volatilitet, makroøkonomiske faktorer og spekulation. Rentesatsændringer har generelt samme indvirkning på værdien af ​​finansielle instrumenter som for fastforrentede gældsinstrumenter. Stigende renter vil under normale forhold resultere i lavere faldende renter i en højere værdi af de relevante finansielle instrumenter. Hvis finansielle instrumenter er kapitalbeskyttede, vil værdien af ​​sådanne finansielle instrumenter i løbet af deres løbetid under normale markedsforhold ikke falde under værdien af ​​en nulkuponobligation med tilsvarende løbetid.
 1. Visse sikringsmæssige overvejelser
  Visse risici gælder for købere, der erhverver finansielle instrumenter til afdækning. Prospektive købere, der har til hensigt at købe finansielle instrumenter med henblik på at afdække deres eksponering for en underliggende eller en hvilken som helst kurvbestanddel, bør anerkende risiciene ved udnyttelse af finansielle instrumenter på en sådan måde. Der er ingen garanti for, at værdien af ​​finansielle instrumenter kan korrelere med bevægelser i værdien af ​​en underliggende eller en hvilken som helst kurvbestanddel, og sammensætningen af ​​den relevante underliggende eller eventuelle relevante kurvbestanddele kan ændres over tid. Endvidere kan det ikke være muligt at afvikle finansielle instrumenter til en pris, som direkte afspejler værdien af ​​de relevante underliggende eller relevante kurvbestanddele. Der kan derfor ikke gives sikkerhed for niveauet af sammenhængen mellem afkastet af en investering i et udstedelse af finansielle instrumenter og afkastet af en direkte investering i de relevante underliggende eller relevante kurvbestanddele. Afvikling af transaktioner for at begrænse risici forbundet med finansielle instrumenter kan ikke være vellykkede.
 1. Finansielle instrumenter måske illikvide
  Finansielle instrumenter, der er bilaterale kontrakter eller “skræddersyede kontrakter til kontrakter”, kan ikke have noget sekundært marked, og det kan derfor ikke være omsætteligt. Det er ikke muligt at forudsige, om og i hvilket omfang et sekundært marked kan udvikle sig i eventuelle finansielle instrumenter eller på hvilket pris Finansielle Instrumenter vil handle på det sekundære marked, eller om et sådant marked vil være flydende eller illikvide. Der kan ansøges om at optage eller citere eller indrømme handel med finansielle instrumenter på en børs eller et noteringssystem som angivet i udbudsdokumenterne vedrørende et udstedelse af finansielle instrumenter. Hvis et udstedelse af finansielle instrumenter er så noteret eller noteret eller optaget til handel, er PSS ikke forsikret om, at en sådan notering eller notering eller optagelse til handel vil blive opretholdt. Det forhold, at finansielle instrumenter kan være noteret eller noteret eller optaget til handel, fører ikke nødvendigvis til større likviditet, end hvis de ikke er noteret eller noteret eller noteret til handel. Hvis finansielle instrumenter ikke er noteret eller noteret eller optaget til handel på noget børs eller noteringssystem, kan prisoplysninger for sådanne finansielle instrumenter være vanskeligere at opnå, og likviditeten af ​​sådanne finansielle instrumenter kan blive negativt påvirket. Likviditeten af ​​finansielle instrumenter kan også blive påvirket af begrænsninger i tilbud og salg af finansielle instrumenter i visse jurisdiktioner. PS kan, men er ikke forpligtet til til enhver tid at købe finansielle instrumenter til enhver pris på det åbne marked eller ved udbud eller privat aftale . Eventuelle Finansielle Instrumenter, der er købt, kan holdes eller videresælges eller overgives til aflysning. Da PSS kan være den eneste markedsfører i de relevante finansielle instrumenter, kan sekundærmarkedet være begrænset. Jo mere begrænset det sekundære marked er, desto vanskeligere kan indehavere af sådanne finansielle instrumenter opnå værdi for sådanne finansielle instrumenter forud for afvikling af sådanne finansielle instrumenter. I forhold til PSS, der fungerer som markedsfører, se “6. Markedsføring af finansielle instrumenter “i” E. Interessekonflikter “herunder.

E. interessekonflikter

 1. Transaktioner, der involverer en underliggende
  PSS og / eller dets datterselskaber kan fra tid til anden indlede transaktioner, der involverer et aktiv, der omfatter en underliggende for deres / deres proprietære regnskaber og / eller for regnskab under dets / deres ledelse. Sådanne transaktioner kan have en positiv eller negativ indvirkning på værdien af ​​det relevante Underliggende og dermed på værdien af ​​de relevante finansielle instrumenter. Som anvendt i dette afsnit “Interessekonflikter” skal henvisninger til en Underliggende anses for at indeholde en hvilken som helst af dets bestanddele, hvis det er relevant.
 1. Fungerer i andre kapaciteter
  PSS og / eller dets datterselskaber kan fra tid til anden handle i anden form med hensyn til finansielle instrumenter, som f.eks. Beregningsagent, agent og / eller indekssponsor. Sådanne funktioner kan give PSS mulighed for at bestemme sammensætningen af ​​en Underliggende eller at beregne dens værdi, hvilket kunne rejse interessekonflikter, hvor værdipapirer eller andre aktiver udstedt af PSS selv og / eller et af dets tilknyttede virksomheder kan vælges som en del af den relevante Underliggende , eller hvor PSS opretholder et forretningsforhold med udstederen af ​​sådanne værdipapirer eller aktiver.
 1. Udstedelse af andre afledte instrumenter med hensyn til en Underliggende
  PSS og / eller dets datterselskaber kan udstede andre afledte instrumenter med hensyn til en Underliggende, og indførelsen af ​​sådanne konkurrerende produkter på markedet kan påvirke værdien af ​​andre finansielle instrumenter knyttet til samme underliggende.
 1. Gennemførelse af sikringstransaktioner
  PSS kan anvende alle eller nogle af provenuet fra salg af finansielle instrumenter til indgåelse af sikringstransaktioner. PSS mener, at en sådan sikringsaktivitet under normale omstændigheder ikke vil have væsentlig indflydelse på værdien af ​​de relevante finansielle instrumenter. Det kan imidlertid ikke sikres, at PSS ‘sikringsaktiviteter ikke påvirker denne værdi. Værdien af ​​finansielle instrumenter kan især påvirkes af likvidationen af ​​hele eller en del af de relevante sikringspositioner (a) på eller omkring tidspunktet for løbetiden eller udløbet af sådanne finansielle instrumenter eller (b), hvis sådanne finansielle instrumenter giver for et udfald, en indtægt eller en lignende funktion på det tidspunkt, hvor prisen eller værdien af ​​den relevante Underliggende nærmer sig den relevante pris eller det niveau, der gælder for udfald, indtastning eller anden funktion.
 1. Udstedelseskurs
  Udstedelsesprisen for Finansielle Instrumenter kan udover at opkræve afgifter, administrations- eller andre gebyrer opkræves en præmie på den oprindelige matematiske (“fair”) værdi af de relevante finansielle instrumenter, som ikke er synlig for investorer. En sådan præmie bestemmes af PSS efter eget skøn og kan afvige fra præmier, der opkræves af andre udstedere for sammenlignelige værdipapirer.
 1. Markedsføring af finansielle instrumenter
  PSS, eller en agent på dens vegne, kan fungere som markedsfører for finansielle instrumenter. Ved sådan markedsstilling vil PSS eller dets agent i høj grad bestemme prisen for de relevante finansielle instrumenter selv. De priser, der er anført af en sådan markedsmægler, vil normalt ikke svare til de priser, der ville have været gældende uden sådanne markedsmuligheder og på et likvide marked. Omstændigheder taget i betragtning af markedsføreren ved fastsættelse af de tilbudte tilbudspriser i den sekundære marked omfatter især finansielle instrumenter ‘dagsværdi, som blandt andet afhænger af værdien af ​​det relevante underliggende, samt et bestemt udbudsbudget målrettet af markedsmanden. Markedsføreren vil desuden jævnligt tage hensyn til en belastningsafgift, der oprindeligt blev opkrævet for de relevante finansielle instrumenter, og eventuelle gebyrer eller omkostninger, som efter moderselskabet af de relevante finansielle instrumenter skal trækkes fra ethvert beløb, der skal betales eller leveres (herunder ledelse, transaktion eller andre gebyrer opkrævet på grundlag af vilkårene for de relevante finansielle instrumenter). Desuden vil de noterede priser på det sekundære marked påvirkes for eksempel af en præmie på den relevante Værdipapirs oprindelige værdi indeholdt i udstedelseskursen (se punkt 5. ovenfor) og i givet fald ved udbytte betalt eller modtaget af Det relevante Underliggende eller andre provenu, som på grund af den relevante Værdipapirstruktur er økonomisk forligelig med PSS. Budgivningsspredningen for finansielle instrumenter vil blive fastsat af markedsføreren baseret på udbud og efterspørgsel efter de relevante finansielle instrumenter og visse indtægtsmæssige overvejelser. Særlige omkostninger, som for eksempel administrationsgebyrer opkrævet på grundlag af vilkårene for de relevante finansielle instrumenter, tages i mange tilfælde ikke ud af de noterede priser konsistent over løbetiden af ​​de relevante finansielle instrumenter, men trækkes i sin helhed fra den relevante dagsværdi af den relevante finansielle instrumenter på et tidligere tidspunkt, således som det bestemmes af markedsføreren efter eget skøn. Det samme gælder for en præmie, der er indeholdt i udstedelseskursen og, hvor det er relevant, for udbytte og andre provenuet af det relevante Underliggende, der er økonomisk henførbart til PSS, trækkes ofte ikke fra, når den relevante Underliggende eller dets bestanddele handles “ex dividend “, Men som trækkes i et tidligt stadium af de relevante finansielle instrumenters løbetid baseret på forventet udbytte for hele løbetiden eller et bestemt tidsrum. Den kurs, hvornår og hvornår sådanne omkostninger trækkes, afhænger bl.a. af nettoudstrømningen af ​​finansielle instrumenter til markedsføreren. Dernæst kan de markedsførte markedspriser væsentligt afvige fra dagsværdien af ​​den relevante finansielle sektor Instrumenter eller den værdi, der forventes økonomisk på grundlag af ovennævnte faktorer, på det relevante tidspunkt. Derudover kan markedsføreren til enhver tid ændre den metode, der anvendes til at fastsætte de citerede priser, fx øge eller mindske tilbuddet .Deutsche Bank, eller en agent på dens vegne, kan fungere som markedsfører for finansielle instrumenter . Ved sådan markedsstilling vil Deutsche Bank eller dets agent i høj grad bestemme prisen for de relevante finansielle instrumenter selv. De priser, der er anført af en sådan markedsmægler, vil normalt ikke svare til de priser, der ville have været gældende uden sådanne markedsmuligheder og på et likvide marked. Omstændigheder taget i betragtning af markedsføreren ved fastsættelse af de tilbudte tilbudspriser i den sekundære marked omfatter især finansielle instrumenter ‘dagsværdi, som blandt andet afhænger af værdien af ​​det relevante underliggende, samt et bestemt udbudsbudget målrettet af markedsmanden. Markedsføreren vil desuden jævnligt tage hensyn til en belastningsafgift, der oprindeligt blev opkrævet for de relevante finansielle instrumenter, og eventuelle gebyrer eller omkostninger, som efter moderselskabet af de relevante finansielle instrumenter skal trækkes fra ethvert beløb, der skal betales eller leveres (herunder ledelse, transaktion eller andre gebyrer opkrævet på grundlag af vilkårene for de relevante finansielle instrumenter). Desuden vil de noterede priser på det sekundære marked påvirkes for eksempel af en præmie på den relevante Værdipapirs oprindelige værdi indeholdt i udstedelseskursen (se punkt 5. ovenfor) og i givet fald ved udbytte betalt eller modtaget af de relevante Underliggende eller andre provenuet, som på grund af den relevante værdipapirstruktur er økonomisk henførbare til Deutsche Bank. Budbuddet for finansielle instrumenter vil blive fastsat af markedsføreren baseret på udbud og efterspørgsel efter de relevante finansielle instrumenter og visse indtægtsmæssige overvejelser. Særlige omkostninger, som f.eks. administrationsgebyrer, der opkræves på grundlag af vilkårene i de relevante finansielle instrumenter, tages i mange tilfælde ikke ud af de noterede priser konsistent over løbetiden af ​​de relevante finansielle instrumenter , men afdrages i sin helhed fra den relevante dagsværdi af den relevante finansielle instrumenter på et tidligere tidspunkt som fastlagt af markedsføreren i sin dis cretion. Det samme gælder for en præmie, der er indeholdt i udstedelseskursen og, hvor det er relevant, for udbytte og andre provenu af det relevante Underliggende, som økonomisk kan henføres til Deutsche Bank, trækkes ofte ikke fra, når den relevante Underliggende eller dets bestanddele handles “ex udbytte “, men som trækkes i et tidligt stadium af de relevante finansielle instrumenters løbetid baseret på forventet udbytte for hele løbetiden eller et bestemt tidsrum. Den kurs, hvornår og hvornår sådanne omkostninger trækkes, afhænger bl.a. af nettoudstrømningen af ​​finansielle instrumenter til markedsføreren. Dernæst kan de markedsførte markedspriser væsentligt afvige fra dagsværdien af ​​den relevante finansielle sektor Instrumenter eller den værdi, der forventes økonomisk på grundlag af ovennævnte faktorer, på det relevante tidspunkt. Derudover kan markedsføreren til enhver tid ændre den metode, der anvendes til at fastsætte de citerede priser, fx øge eller mindske tilbuddet om udbud.
 1. Markedsføring for en underliggende
  PSS og / eller dets datterselskaber kan også fungere som garantiselskab i forbindelse med fremtidige tilbud af et Underliggende eller kan fungere som finansiel rådgiver for udstederen af ​​en underliggende eller i en kommerciel bankkapacitet for udstederen af ​​en underliggende. Sådanne aktiviteter kan frembyde visse interessekonflikter og kan påvirke værdien af ​​Finansielle Instrumenter i tilknytning til sådan Underliggende.Deutsche Bank og / eller dets tilknyttede virksomheder kan også fungere som garantistyring i forbindelse med fremtidige udbud af en Underliggende eller kan fungere som finansiel rådgiver for udstederen af en underliggende eller i en kommerciel bankkapacitet for udstederen af ​​en underliggende. Sådanne aktiviteter kan frembyde visse interessekonflikter og kan påvirke værdien af ​​finansielle instrumenter knyttet til sådan underliggende.
 1. Fungerer som Underwriter eller på anden måde for udstederen af ​​en Underliggende
  PSS og / eller dets datterselskaber kan også fungere som garantiselskab i forbindelse med fremtidige tilbud af et Underliggende eller kan fungere som finansiel rådgiver for udstederen af ​​en underliggende eller i en kommerciel bankkapacitet for udstederen af ​​en underliggende. Sådanne aktiviteter kan frembyde visse interessekonflikter og kan påvirke værdien af ​​finansielle instrumenter knyttet til sådan underliggende.
 1. Indhentning af ikke-offentlig information
  PSS og / eller dets datterselskaber kan erhverve ikke-offentlig information med hensyn til en Underliggende, og hverken PSS eller nogen af ​​dets tilknyttede virksomheder forpligter sig til at offentliggøre sådanne oplysninger til enhver indehaver af finansielle instrumenter. Derudover kan en eller flere af PSSs datterselskaber offentliggøre forskningsrapporter med hensyn til en Underliggende. Sådanne aktiviteter kan frembyde interessekonflikter og kan påvirke værdien af ​​finansielle instrumenter.
 1. stabilisering
  Prisen på visse finansielle instrumenter kan påvirkes af foranstaltninger truffet for at stabilisere prisen på sådanne finansielle instrumenter. Stabilisering gør det muligt at opretholde markedsprisen på en sikkerhed kunstigt i den periode, hvor et nyt udstedelse af værdipapirer sælges til offentligheden. Stabilisering kan påvirke ikke kun prisen på det nye emne, men også prisen på andre værdipapirer, der vedrører den. Lokale regulatorer kan muliggøre stabilisering for at bidrage til at imødegå det faktum, at når et nyt problem kommer ind på markedet for første gang, kan prisen til tider falde et stykke tid, før købere bliver fundet.